חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: רומנים ועיתונות

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Novelas i Periodizmo

Segun el orden alfabetiko

 

 
180

abandonado adj.

נטוש, עזוב

Semplemente ay ombres ke konsolan a las kazadas malorozas i abandonadas. (Luz de Israel, 1985)190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

Duvimos pues, pusados por las sirkonstansias, abandonar, en una sierta mezura, la rebushkida de los biervos (La boz de Turkiye, 1948)

De esta manera a la edad de sesh anyos abandoni una manyifika kariera de pintor. (El Princhipiko, 2010)

Las personas mayores me akonsejaron abandonar la pintura de kulevros boas, aviertos o serrados, i interesarme mas bien en la jeografia, la istoria, el kalkulo i la gramatika. (El Princhipiko, 2010)

Al ultimo, un aksidente de un fuerte aire izo abandonar la esperansa de arrivar a Londra i sr. Vilman kon todo el ekipajio se topava en grande perikolo (La Amerika 1910)

Sirkunstansias personales ovligaron a senyor Perahia a abandonar la ovra, i por konsekuensa no tuvo la posibilita de meter en exekusion los briliantes planos ke el avia trasado. (La Boz del Puevlo, 1918)

desharemos tambien a Katina, alegrarse de aver reushido a abandonar el nuevo perfijado (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)205

abandonarse v. refl.

נעזב, ננטש, נזנח; הופקר בידי

Ensupito konsenti ke esto pedriendo, todas mis fuersas i esto por abandonarme a este ombre i akometer un grande pekado verso mi marido, en profitando de su konfiensa. (Luz de Israel, 1985)210

abandono m.

עזיבה, נטישה, זניחה; עזובה, הזנחה, הפקרה

Kon el abandono del ensenyamiento del ebreo en sus treslado en ladino, (La boz de Turkiye, 1948)330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Eya abashava ayi de la karosa, kaminava a pie mientres una ora, suvia de nuevo en su karosa (La dam o kamelia)

en ke eskopo eyos venian a Paris i en ke otel ivan a abashar; (Banyos de sangre, 1912)

I vos venis aki abashar en mi otel para dormir? demando el de una boz estragunyada. (Banyos de sangre, 1912)

Si, mi kerido Andre. Nozotros abasharemos en la kaleja de las Kriaturas Koloradas, (Banyos de sangre, 1912)

La levanto, la abasho, travo una vena, adjusto otra, apreto una de una parte, aflosho otra mas ayi i, aviendo bien, bien examinado, el disho: Pronto! Kuzid! (El muerto ke esta bivo, 1912)

Entre tanto, abasho de la beema i la libero. (Otniel Hodja, 2002)

lo avian abashado en un fotolyo, i imobil, semejante a una estatua, sinyor de Mino, surmontado su mal, avia sentido la lektura del papel legal (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

la kampana dava el senyal de partensia, Antonio saludava de nuevo a su mujer i abashava del vagon, el treno se metia en kamino (El prove doktor, Const. 1904)

serrando la ventana abasho al piano de abasho ande el otelier ya avia avierto la puerta para resivir a los mandados de la tempesta (La Epoka, Sal. 1900)

abashava a la lapa (magara eskondijo) debasho de kaza por ensender la lampara de shabat (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Abasho muy presto por bushkar kandela. Eya, paresia konoser la persona ke traiya. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Alora, de ken se trata? demando el en abashando su boz. (Nantes, Tel Aviv 1952)

la kuriozidad me izo abashar del kavayo i entrar en la lokanda (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

la senyora ke avia abashado la primera de la karrosa i ke paresia de alta famiya respondio kon una boz dulse, basha i temblante (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)350

abasharse v. refl.

הנמיך קומתו, הצטנע

Diziendo estas palavras, el sol ya s'abasho serka del orizonte, iluminando agora la figura ensima de la kolina, (Otniel Hodja, 2002)

se abasho de la talika i tomando un buketo de flores de la mano de una esklava, las desparzio kon respekto sovre la tomba en resitando una orasion (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)360

abasho adv.

מטה, למטה

El otel ke demandas es ayi abasho, en la punta de la kaleja, les respondio el ombre. Ma, kualo vas ir azer ayi? (Banyos de sangre, 1912)

Entre estas eyos metieron pie abasho i la karrosa del prinsipe arrivo. (Banyos de sangre, 1912)

Kon muncho dolor andavos abasho i ke seas por espojo a los guzanos de la mar. (Asolado en la izla, 1881)

De abasho, ande sienes i sienes de personas estavan asentados en sirkolos familiales, la vista era maraviyoza: (Otniel Hodja, 2002)

despues de 15 o 20 dias se korta de kolor i la echan abasho (El Djugeton 1917)

yo el afirmado abasho deklaro kualmente mi moneda depozitada en la banka de sinyor Valker Parlamper, suviendo a la suma de 17 miliones de frankos me fue remetida i no tengo mas ningun dar i aver kon el (El prove doktor, Const. 1904)

serrando la ventana abasho al piano de abasho ande el otelier ya avia avierto la puerta para resivir a los mandados de la tempesta (La Epoka, Sal. 1900)

Katina se aparo por la ventana por ver i dio un salto del minder abasho por ir a avrir la puerta en esklamando (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)490

abastar v.

הספיק

me sirvio a dar los ranseniamientos por los kualos mi memoria no me avria bastado. (La dam o kamelia)

Eran dos ermanos i solo ke una mirada sovre eyos bastava para azerlo entender. (Banyos de sangre, 1912)

No bastava solo esto: tratava a su sovrina de dezmeoyada i meskina. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Si todas estas deskulpas no abastan, acheto dedikar este livro al ninyo ke fue ay tiempo esta persona mayor. (El Princhipiko, 2010)

Dizde ke el metio el pie en Paris Nantes kreo ke le bastaria de alondjar (estirar) sus manos por topar una situasion dinya de el. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Non viendo ke esta idea en el mundo, i konvensido, kelos fuertes i los enfluentes son los viktoriozos en la vida, i sigun el, ya bastava de kerer por pueder (Nantes, Tel Aviv 1952)

i si todo esto no bastara, dara ls puja del valor de los djelepes a la suma ke estan empenyados (La Epoka, Sal. 1875)

la kashika era de kovre muy simple, kaje ninguna serradura, bastava rempushar fuertemente la tapadura por ke eya se avriera (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Teniendo el desdenyo de onor diziendose ke bastava de ser fuerte i trionfar un dia. (Nantes, Tel Aviv 1952)

esta eksplikasion me bastava i yo no daria mas importansa al echo (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

la opozision de uno o de munchos de eyos miembros de la bursa i reprezentando el kuarto del total de las devdas bastara por mantener el aleshamiento (El Tiempo. Const. 1874)520

abasteser v.

סיפק, כילכל, צייד

Viendo ke las finansas del Estado eran muy flakas i no permitian de abasteser a los menesteres de las universidades del pais, (El Tiempo, 1924)

Topatesh kual farmasista abastesio el tosigo de asid de plomo? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Agora el devia abasteser a todos los menesteres de la kaza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Esto era un avanso echo por eya, por abastesera los primeros gastes. (Nantes, Tel Aviv 1952)610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

El devenia muy triste i abatido i kitava la tabakera de tutun de su aldikera aziendo un sigaro por fumar porke le pasara la merekiya, (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

eyos se akayaron i el baron entro serio i abatido (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

El Doktor Selim keda muy abatido delante esta esena tanto esmoviente i en lugar de alegria la kaza de la boda se unde en el luto (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)620

abatimiento m.

דכאון, דכדוך, יאוש; תשישות, החלשות, התמוטטות; תדהמה

Kada uno i uno remarko kon abatimiento ke sus guertos i sus sembrados venian de ser enteramente destruidos mientres la noche. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

el abatimiento i la ineksplikavle maladia ke dezde ocho mezes lo konsumian vizivlemente, avian eyos sedado enfin a la medikeria bien azedera del sol del aire i de la briz venida de Afrika, adulsada por la mar a olas blus? (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

Por un poko otro el se echaria sovre el degoyado i lo abrasaria, ma los ayudantes ya estavan ayi kon kuatro ojos i eyos lo detuvieron, aviendole kada uno una koza, demandandole kada uno una demanda para ke el abatiera un poko su alegria, reviniera en si. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Pavlo no respondio, ma el izo senyal kon la kavesa komo por dezir ke ya estava bien de akordo i aboko la kavesa para ke se la kortaran. (El muerto ke esta bivo, 1912)

la tempesta se abatia i un kuarto de ora mas tadre yo era afuera kaminando sovre la tierra dura (Guliver, Yerush. 1912)

esta viktoria abato muncho el enemigo el kual aviendo mandado mesajeros, una paz fue kokluida i kontratos de amistad fueron eskritos i trokados de parte a parte (Guliver, Yerush. 1912)

korriya verso a abatir su enkanto i kuriozita afin de kerer ambezar lo ke se pasava (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

el no kree ke la Rusia sin ser ayudada de una potensia ajena puede abatir su kontraria (El Tiempo, Const. 1877)

su kuerpo se avia abatido sovre un monton de inieve ke avian rekojido los ovradores (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)650

abatirse v. refl.

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

La dezgrasia ke se abatio sovre vos puede trokarse en ruvina kumplida i pezgar sovre el resto de vuestra vida (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)830

abil adj.

מוכשר, זריז, מיומן, מנוסה, כשיר

los ombres de estado los mas abiles se inklinaron delantre las nuevas i briyantes prevas de una intelijensia ekstraordinaria i de un takto politiko verdadmente admiravle (El Tiempo, Const. 1896)890

abismo m.

תהום

Esta vez vido en su esfuenyo tredje gameyos bolando en el aire i otros tredje abashando al abizmo. (Otniel Hodja, 2002)

El adjunta ke no es djusto ke kon la fuersa de la moneda, enganie al padre i a la ija i los ovliga echarsen siegamente al abismo. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

yo arivi al bodre del abizmo (uchurum), kale perkurar de eskapar del perikolo, kale salvar i vo provar, si me kaygo al uchurum, tanto negro (beter) para mi (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)915

abitado adj.

מיושב

aun ke no abitan un kuartel espesial entornado de paredes, rekonosen portanto los kuarteles abitados por los judios (El Tiempo, 1896)920

abitante n.

תושב, דייר

O Senyor, desha aklarar kon tu briyante luz todos los abi­tantes de la tierra, porke eyos bivan unidos i amorozos (La boz de Turkiye, 1948)

En Ciempozuelos, esta chika aglomerasion de unos 20.000 abitantes, serka de Madrid, el ayuntamiento sosialisto i su alkalda, desidieron de dedikar este dia sombrio del 27 de Enero al ''genosidio del puevlo Palestinese.'' (Erensia Sefardi, 2006)930

abitar v.

גר, התגורר

La primera noche me dormi sovre la arena, a mil milias de tierra abitada. (El Princhipiko, 2010)

No devesh ulvidar ke me topava a mil milias de todo lugar abitado. (El Princhipiko, 2010)

Me gustaria dizir: Avia de ser un princhipiko ke abitava una planeta apenas mas grande ke el i ke tenia menester de un amigo... (El Princhipiko, 2010)

aun ke no abitan un kuartel espesial entornado de paredes, rekonosen portanto los kuarteles abitados por los judios (El Tiempo, 1896)1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

esta demanda echa de parte el abogado al mizeravle matador, lo feria komo un golpe de rayo, su fizionomia se empesava a demudar (El prove doktor, Const. 1904)1150

abokado adj.

גחון, כפוף

Su marido Kocho, un borrachon de la meana de los kuklus es asentado enfrente de eya, su kavesa abokada sovre sus dos manos (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)1160

abokamiento m.

התכופפות, השתוחחות

el karakter de la sefardía se abolto kon los abokamientos de su alrededor. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)1170

abokar v.

היטה, כפף, הרכין

por azardo el sigaro me kayo [...] i Anna aviendose abokado por rekojerlo, yo vidi un kuero de los mas blankos, una redondez de kuerpo de los mas sombaentes (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

eya aboko la kavesa para eskonder las lagrimas ke korrian en abondansa de sus ojos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

Se aboko sovre la pintura: No tan chikitiko... Mira! Se durmio... (El Princhipiko, 2010)

Nantes, en abokandose de su ventana puedia ver una partida dela guerta, de onde los arvoles echan sus solombras sovre el yervaje vedre (Nantes, Tel Aviv 1952)1210

abolar

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

de fato la tempesta no tadro a venir, la luvia kaiya a chorros, el pedrisko harvava de todas las partes i un fuerte aire deskarrankava arvoles, plantas i abolava todo (La Epoka, Sal. 1900)1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

I en efeto, la karrosa del tartaro bolto atras i todos los ke lo akompanyaron (Banyos de sangre, 1912)

A los servidores de el Dio los savesh kitar de su servisio, i los savesh aboltar del Dio de la verdad i a vozotros yama i dezea, (Asolado en la izla, 1881)

Ma en viendo ke no topo grasia en mis ojos, bolto i se fue a su kamino i no torno mas. (Asolado en la izla, 1881)

Ensupito, rizas fuertes me izieron aboltar. (Luz de Israel, 1985)

Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)

fino ala muchachez le vino el austriako, elemento evropeo ke le abolto entera la vida i su modo de entenderla! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

Al empesijo ke vinimos de pasarvos su pasaje el avia sierto tiempo ke boltava, rodeava las kalejas de esta grande sivdad nombrada Paris (Nantes, Tel Aviv 1952)

Los ojos de todo el mundo estos dias son boltados verso Roma de ande se espera ke la paz inspirada por el kapo del kristianizmo, el papa de Roma Benedict kenzeno, ara su efekto i tokara los korasones de todos los kapos gerreadores de sangre kristiana por meter fin a las terrivles matansas, espojamiento i destruision (La Amerika, 1917)

kada uno agora bolta a su lugar i kon grande esforso bushka a komprimir su dolor (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

las karas de la jovene dama de kompanyia se enkoloradesieron; malgrado eya, bolto sus ojos verso el konte en senyal de rekonosensia (La Epoka, Sal. 1900)

a la fin kansos i dezesperados nozotros dishimos la barka a la veluntad de las olas asta ke un fuerte golpe de aire la bolto i todos los sinko ke la montavamos kaimos adientro del agua (Guliver, Yerush. 1912)

tu kerensia aboltara en una fuerte aborresion (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

El la bolto en las manos i atino sinko siyos (muhures) de sera kolorada (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

Eya se bolto verso el kanape onde estavan pozadas la ropa i los otros adornamientos : (Rolando i Eleonora, 1953)

En esto entro la novia i kuando vino debasho la Hupa el novio en pies en medio, los parientes asentados debasho la Hupa, la novia se abolto siete vezes en el doredor del novio. (Shalom, 2007)

En este momento, konsenti ke ay alguno detras de mi, me abolti i lo vide enpies en el portal. (Luz de Israel, 1985)

La azna, konsintiendo la libertad, se abolto i empeso a azer su kamino a su ahir adientro de la sivdad. (Otniel Hodja, 2002)

el karakter de la sefardía se abolto kon los abokamientos de su alrededor. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

el ovrador se bolto i vido ke el avlador era un kolega (amigo de lavoro) ke avia pasado la kavesa por un burako del techo (El Alakran, Tel Aviv 1954)

indjenioza komo un alakran eya se bolto, metio los dos brasos al derredor del kueyo (garon) de Shimon (El Alakran, Tel Aviv 1954)1400

abominavle adj.

מאוס, נתעב, מתועב, נבזה, משוקץ, מעורר גועל, שנוא, דוחה

i de vista orden le fue dado al portalero por ke sea arrondjado afuera del paraizo komo un ser abominavle. (El Djugeton, Const. 1908)1430

abonado adj.

מנוי/חתום (על כתב עת וכו')

munchos de muestros abonados se keshan, i non sin un poko de razon, ke empiegamos en muestros artikolos palavras de linguas ajenas ke eyos non entienden (La Epoka, Sal. 1875)

en tuviendo kuidado de adjuntar ke el djurnal es de los abonados, ke estos ultimos keren konoser las novedades de interes djeneral (La Epoka, Sal. 1900)1490

abondansa/abondansia f.

שפע, שפעה, ריבוי

El bendizio el vino ke es el simbolo de la alegria i la abondansa. (Shalom, 2007)

eya aboko la kavesa para eskonder las lagrimas ke korrian en abondansa de sus ojos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

mas ninguna memoria de persona tiene visto una tan grande abondansa (azlaha) de nieve (El Tiempo. Const. 1874)1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

yo aborresko estas kozas i fuygo de munchas milias de kamino kuando siento semejantes kozas (El prove doktor, Const. 1904)1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

no diremos ke entre los sien non ayga uno ke se komporte de esta manera, ma es aborresido de todos i no tadra de kayer (La Epoka, Sal. 1875)1615

aborresiente adj.

מתועב, נתעב

Ansi tambien esta tomando rolo el grande i renomado artista James Mason, en arrebiviendo en el filmo a Rubert Fon Antsau, e1 basho i aborresiente del rey Mihael. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Ansi tambien esta tomando rolo el grande i renomado artista James Mason, en arrebiviendo en el filmo a Rubert Fon Antsau, e1 basho i aborresiente del rey Mihael. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Del sirkulario adresado del Vatikan a todos los governos del mundo se rezume ke debasho el santo de santedad kristiana del papa se eskonde su vieja aborresion por los djudios (La Amerika, 1917)

Se remarka klaramente ke el papa ainda kere kontinuar a krear la aborresion de relijion i unikamente a esta kavza los paizes sivilizados komo son: los Estados Unidos, Inglatierra etc. no kereran saver de su intervansion ni konsideraran sus yamadas i propozisiones (La Amerika, 1917)

tu kerensia aboltara en una fuerte aborresion (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)1820

abrasar v.

חיבק

abraso a todos los dos chikos, i la konsolasion revino de si mizma. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Pavlo bushko por abrasarla, ma, mas prestoza ke el relampago, la muchacha se levanto alegre i riendo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Kati! se esklamo eya en avriendo sus brasos por abrasarme. (Luz de Israel, 1985)

El Dr. la abrasa en su pechadura, pozando sus lavios sovre la frente de la ermoza Nermin, kon la kuala se kaza finalmente. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Ainda non se atemaron las surprizas en Hollywood. Esto lo provo Edward G. Robinson en el klup Mokambo en abrasando a Miss World (La ermoza del mundo) la franseza Kristine Martel. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Ainda non se atemaron las surprizas en Hollywood. Esto lo provo Edward G. Robinson en el klup Mokambo en abrasando a Miss World (La ermoza del mundo) la franseza Kristine Martel. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)1830

abrasarse v. refl.

התחבק

La ventura de estas dos poveras madres pujava ainda kuando vian los dos chikos abrasarsen i ayudarsen uno kon otro. (Pavlo i Virdjinia, 1912)1860

abraso m.

חיבוק

Pavlo i Virdjinia salieron en medio, i en medio de akeas ruinas tambien, sus primer enkontro fue un abraso (Pavlo i Virdjinia, 1912)

tenia la garganta, los brasos i los pies deznudos, en su talia eya tenia rodeado una sintura (kushak) sovre la kuala briyavan diversas piedras de kolor ke senteyavan en akeya media eskuridad (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

Oyeme buen djidio, de aki endelantre, fin al kavo de su vida, tienes una devda de kiviut a este nasido, de abrevarlo siempre de baldes de tus mijores vinos. (Otniel Hodja, 2002)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

de los muy altos montes kon sus tezoros de yelo i nieve ke van deritiendose de kontino, salen akeos grandes rios ke no solamente abevran los kampos sino son grandes kaminos para las naves (La eskalera, Const. 1888)2000

abrigado adj.

חוסה, מסתופף

el se aviya abrigado aya bushkando lo barato, i komiendo poko, desidado a bivir ansi asta pueder toparse una situasion kualunke(Nantes, Tel Aviv 1952)2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

Es muncho de regretar ke la nueva ley sovre la inmigrasion impide a munchos miles de nuestros korelijionarios de topar abrigo i repozo (El Tiempo, 1924)

i por abrigo de arravdon i de la luvia para mi i para mi moble (Asolado en la izla, 1881)

Despues ke avli mi orasion al Dio baruh 'hu el kual fue mi avrigo i mi arrimo, i lo asufri a mi korason kon un pedaso de pan, me asenti por meter idea por mis menesteres (Asolado en la izla, 1881)

Tenemos dolor de anunsiarvos ke un fuego temerozo destruyo kaje Salonik entero, populasion sin abrigo 100 mil menestrados de los kualos los tres kuartos djudios son kompledamente ruinados (La Amerika, 1917)

antes ke apliken algo, yo ya vo estar leshos i al abrigo de todo sospecho (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)2140

absensia f.

העדרות, נפקדות; העדר

mi mujer estava kontinualmente en vijitas i yo profitava de sus absensias (Anna Maria, Yerushalayim 1905)2180

absolutamente adv.

לחלוטין, לגמרי, בהחלט, מכל וכל, באופן מוחלט

No tenia absolutamente la aparensia de un ninyo pedrido en medio del dezierto, a mil milias de todo lugar abitado. (El Princhipiko, 2010)

El se pensava ke era absolutamente emposivle de tornarse en kaza sin aver tomado la oka de pan, la shishika de raki kon sus mezes ke le pasavan en vezes por komida. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

despues de aver bien pensado ke esta mizura deve asolutamente seer enkaminada deklara ofisialmente ke se determino de pagar de oy endelantre metad de kada kupon en kontante (La Epoka, Sal. 1875)2240

abstener/abstenerse v./v. refl.

נמנע

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)2290

absurdo adj.

מגוחך, בלתי הגיוני, חסר הגיון, נטול הגיון, אבסורדי

Tanto absurdo ke paresia, a mil milias de todo lugar abitado i en peligro de muerte, kiti de mi aldikera una oja de papel i una penina. (El Princhipiko, 2010)2470

abuzar v.

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

mis lektores pueden estar konvesidos ke, konfiente en la mision ke yo me tomi veluntariamente, i seguro de mi konsensia, yo no permitire a dingun presio ... de abuzar por azerme danyo de una manera evidente (La Epoka, Sal. 1900)2500

abuzo m.

ניצול לרעה, שימוש לרעה; הגזמה, עודף, יתר

portanto esta situasion es grande pekado, es manzia ke se deshe prolongar, siendo ke las tres kuatro personas ke konchentran en sus manos todos los echos, los poderes, los bienes i los intereses de muestra komunita non konosen mas un termino para sus abuzos (Renasensia Djudia, Sal. 1920)2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

yo ire otro dia onde el baron i kon preteksto (achake) de demandarle algunas kozas yo examinare la kaza kon sus entradas i salidas (El prove doktor, Const. 1904)

De onde merkatesh este tosigo, i kual achake datesh para prokurarvolo? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

un despachio de Paris aze saver ke la bursa de esta sivdad se topa en ezitasion (no saviendose determinar) achakes ke se avla de un nuevo emprestimo ke la Fransia va kitar en plasa (El Tiempo. Const. 1874)2650

achetado (it.) adj.

מוסכם

yo te prezentare en la korte y tu seras achetado entre los pajes (chikos yaveres). (Banyos de sangre, 1912)

ninguna demanda de modifikasiones al prezente regolamiento no puedra ser achetada por mezo del komite si eya no es prezentada por eskrito i por la mitad i uno de los miembros de la bursa (El Tiempo. Const. 1874)2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

Al ochen dia, el vino rogar a Margerita a kerer resivirlo de nuevo, prometiendo de achetarla tala ke eya seria, (La dam o kamelia)

Si todas estas deskulpas no abastan, acheto dedikar este livro al ninyo ke fue ay tiempo esta persona mayor. (El Princhipiko, 2010)

Kuando supitesh ke este regalo vos era aparejado, lo achetatesh? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Estos Papazes biven para azer buendades en la vida i no achetan regalos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Komo Maria ke es agora una sultana onorada - respektada, delantre la kuala tembla el emperio entero, kerera verme? eya no achetaria nunka a seguir un prezoniero, un ombre persigido (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

Adam senda, kon 10 liras se aze todo. No te olvides ke tu dezeo fue akomplido. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)3010

adaptarse v. refl.

הסתגל, התאים עצמו

alado de esta soba se adaptava una pila tapada, o mejor dicho, fraguada kon puerta. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

de harenka, kalio si kijo o no ke se adapte a los uzos ke trusho el konkistador muevo, el renado muevo. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

vino a los anyos de ser nona, delivro el serbo la Bosna, i eya, la chika yahudinka de shalvarlia duspues feredjé, i mas tarde el chapeo, se adapto a todos los rejimes kon la elastisidat de su rasa! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)3110

adeladarse v. refl.

גחן

En este momento un grande ruido se sintio adientro de la nave; eya se adelado mas muncho i komo si miles de kuedras la travarian, eya kayo de lado i se incho de agua, deshando las dos puntas para afuera. (Leonidas el nadador, 1911)3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

La noche el dormia a bordo de la nave de la kuala los lavoros ya eran mas adelantados. (Leonidas el nadador, 1911)

vemos de todo esto, ke aun adelantados, i kon mucho konfor el prove de un tiempo pudo mejor giyarse tokante la limpieza ke oy! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

una muchidumbre de djente okupava sovre el trotuar la repushavan sovre el kamino por adelantar i por tanto su fuersa non le permetia de kaminar mas presto (Nantes, Tel Aviv 1952)

las nuevas de Fransa azen senyalar ke a mezura ke los royalistos i bonapartistos van bushkando por adelantar sus punto, los republikanos se van enfortesiendo (El Tiempo. Const. 1874)3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

kada padre de famiya ya se puede atrivir a mandar sus kriaturas ayi sin espanto ke se atrazavan en lugar de adelantarsen (El Djugeton, 1922)

i estuvieron eskriviendo en las gazetas, i bushkaron de kitar bilbul en la nasion, por ke no keren ke nuestra nasion se adelante. (El Djugeton, Const. 1908)3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

Una bandera blanka ia bolando de una parte; la bandera turka en la punta de adelantre. (Leonidas el nadador, 1911)

En alhad de karnaval, pasó por la Kaye Ancha una boda kon chalgí adelantre. (el Rizón, Salon. 1939)

eyas enkontraron un naniko ke no las desho mas ir adelantre (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)3280

adelgazarse v. refl.

רזה, נעשה דק, התרדד, התעדן; התמעט, הצטמצם

sus manos se avian adelgazado i grasias a los kudios de su mujer se avian enblankesido (El Alakran, Tel Aviv 1954)3520

adientro prep.

ב-

Le arrondji estas palavras: Esta es la kasha. El kodrero ke keres esta adientro. (El Princhipiko, 2010)

entre una muchidumbre, adientro de una kaleja el avia visto una djovena ninya blonda, muy grande, kaminando kon un orgolio de prenseza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

en todo kavzo, espero ke este sekreto sera guadrado adientro tu korason (El prove doktor, Const. 1904)

una fuerte luvia avia kedado de kayer i todos los kayes estavan adientro la agua (El Alakran, Tel Aviv 1954)

en ancheando ansi el burako se puedia ver klaramente adientro ke avia una kasha de metal amariyo, de kovre por seguro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

munchas vezes entre una muchidumbre, adientro de una kaleja, el avia visto una jovena ninya blonda, muy grande, kaminando kon un orgolyo de prenseza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Charlie el riko, el milionario non podia olvidar su chikes ke paso adientro la mizeria i kaji en todos sus filmos el mostrava shenas semejantes. Ansi tambien es su oltimo filmo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie el riko, el milionario non podia olvidar su chikes ke paso adientro la mizeria i kaji en todos sus filmos el mostrava shenas semejantes. Ansi tambien es su oltimo filmo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

izo senyal a una otra mujer ke avia ainda en la karrosa i todas dos entraron adientro de kaza (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

adientro avia un ombre feo i de una figura la mas bruta i askienta ke puede ser. (Banyos de sangre, 1912)

Eyos entraron adientro i el ermano grande, konosiendo de vista al patron, ke era sus viejo moso, le dize en espandiendole la mano: (Banyos de sangre, 1912)

La puerta la serri de por adientro kon tavlas, i de por afuera kon una kasha grande (Asolado en la izla, 1881)

el agua arrega nuestra figura, moja mis lavios,i yo siento ke eya kae adientro de mi gaznete (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Matatia: Seguro ya save ke de kuando fue el horiat, nuestra nasion se troko komo tornan de adientro afuera. (El Djugeton, Const. 1908)

Matatia: Ha, ha! Pardon senyor, no es ke adientro de una gazeta metieron un treato; el echo es ke en esta gazeta eskrivieron kozas ke paresen a lo ke djugan en un treato. (El Djugeton, Const. 1908)

Despues de munchos esfuersos desidieron de demandar al portalero de gan eden no sea ke por yerro fue admitido ayi adentro. (El Djugeton, Const. 1908)3570

adío (it.) m.

שלום, להתראות

un dia sin dar ni menos un adio a su mujer, ni bezar el ijiko ke ya empesava a pronunsiar su nombre, sin dezir nada a dinguno, se desparesio del palasio (La Epoka, Sal. 1900)3820

adjensia f.

סוכנות

El primer Ambasador djudio en Fransia sera Sr. Maurise Fisher, actualmente delegado po­litiko de la Adjensia djudia (La boz de Turkiye, 1948)

la Ajensia djudia dize el observador no tiene ninguna razon de ser optimista siendo kada miembro de la komision defendera el punto de vista de su propio governo (La Boz de Turkiye, 1947)3830

adjente m.

סוכן, מיופה כח

Al momento onde Gul Bahar, media dezmayada se debatia entre las manos de uno de los ajentes de Galip ke devia konduizarla a la karrosa serrada, eya sintio subitamente una boz fuerte gritar en grego: Bandidos ke estash aziendo? (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Fred uzava a embiar trupas a la Amerika. En una turne ke avia salido Charlie, lo vido un ajente renomado Mc.Sant, i telegrafo a su kompanyia de engajarlo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Fred uzava a embiar trupas a la Amerika. En una turne ke avia salido Charlie, lo vido un ajente renomado Mc.Sant, i telegrafo a su kompanyia de engajarlo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

nuevos adjentes de kambio le empesavan a azer konkerensia, i su echo se empesava a destruir, a grado ke del dia ke su mujer paria la tresera kriatura, en la kaza de sin. David no avia ni agua kaente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Sin. David era un adjente de kambio en la borsa de Galata i se mantenia muy anchamente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Ansi miles de ombres van pasando I kedandose mirando, miles de djentes de asko, de esgrime, o de peadad ven eyos pasar sovre la figura de estos pasantes I nada no fuye del ojo de los adjentes asta ke a la fin eyos meten la mano sovre el malazedor (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Ay kazos en los kualos los adjentes sekretos, despues de munchas oras, I mizmo de munchos dias de espionaje, se kedan subito en blanko I kon las manos vazias kuando les paresio key a avian metido la mano sovre el matador (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Konvensidos de esto ke el matador va pasar delantre del lugar donde el matado esta ekspuesto, los adjentes sekretos de la polisia se meten dunke en ovra (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)3870

adjidear (t.) v.

ריחם

Tambien me adjidei por la nave mizma ke tiene ke ser espojo i muy grande prea i ser englutida de las olas de la mar (Asolado en la izla, 1881)3950

adjilé (t.) f.

חפזון, פזיזות, מהירות

En mirando ke el tiempo se empeso a bozear i el sielo se empeso a enuvlar, deshi mi idea, i me di adjile por eskapar de la fuersa ke se esperava (Asolado en la izla, 1881)

Diziendo esto, se aserko del azno, i kon muncha prestez i adjile, dezato el freno de la beema i lo metio en su kavesa. (Otniel Hodja, 2002)4015

adjornar v.

דחה

demando de la Komunita Evropea, de adjurnar el anulamiento del dasio de merkida (Mas Kniya), (Luz de Israel, 1989)4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

de la kuala suma empesan a kontar los intereses ke son kontinualmente adjuntados al kapital (La Epoka, Sal. 1875)4060

adjuntamiento m.

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

al adjuntamiento de Israel en Evropa a la Union del Bazar Komun, en el anyo 1992, (Luz de Israel, 1989)4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

eya se adjenoyo en adjuntando las manos (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Eya travo semplemente las manos i adjuntandolas komo por azer orasion [...] (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

El adjunta ke no es djusto ke kon la fuersa de la moneda, enganie al padre i a la ija i los ovliga echarsen siegamente al abismo. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

en tuviendo kuidado de adjuntar ke el djurnal es de los abonados, ke estos ultimos keren konoser las novedades de interes djeneral (La Epoka, Sal. 1900)4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

Espesialment, fue difisil de topar una persona, ke save kulanear Bren (mitrolyoz) i por el zehut de ser Brenisto se adjunto Dov ala ovra, malgrado ke no servio en esta mision. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

eyos se adjuntavan en adjunta i se demandavan a ken ian embiar akel anyo al servisio militar (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

eya se forma en vistas de ofrir a los travajadores de todas las klasas el mezo de adjuntarsen algunas ekonomias (La Epoka, Sal. 1875)

la mas grande parte del askier komponiendose de trenta tabures fue traida a Kostan, ke de este lugar en adjuntandosen a otros tabures seran embiados a Erzinos i Batum ke son los puntos los mas importantes ke pueden ser atakados del enemigo (El Tiempo, Const. 1877)

la mas grande parte del askier komponiendose de trenta tabures fue traida a Kostan, ke de este lugar en adjuntandosen a otros tabures seran embiados a Erzinos i Batum ke son los puntos los mas importantes ke pueden ser atakados del enemigo (El Tiempo, Const. 1877)

en el anyo 1931 empeso a publikar, al lado de los artikolos eskritos kon letras ebreas, una rubrika eskrita kon letras latinas - a la vista para djuntarse a la reforma de Ataturk, en Turkia, de remplasar las letras arabas kon letras latinas. (Aki Yerushalayim, 2019)

porke en esta se adjuntan las ekselensias kombinadas de la flauta, del violin i del organo, kere dizir de instrumentos del aire, de las kuerdas i de las teklas (La eskalera, Const. 1888)4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

Adjustaremos ke Margerita avia retornado de su viaje mas ermoza de lo ke era, (La dam o kamelia)

demas, adjustaron ke es el kapo de una red de kontrabandistos de drogas entontesederas (Luz de Israel, 1989)

Dos anyos pasimos sin una nuve en nuestro kazamiento i la nasensia de nuestro ijiko mos adjusto ainda mas alegria. (Luz de Israel, 1985)

Viniendo a los pansioneres, los ke resiven la pensia de Kupat Apensia, le kortaran el dasio mezo esta Kupa del mez venidero, en adjustandole i la paga del Bituah Leumi, todo endjuntos. (Luz de Israel, 1985)

La levanto, la abasho, travo una vena, adjusto otra, apreto una de una parte, aflosho otra mas ayi i, aviendo bien, bien examinado, el disho: Pronto! Kuzid! (El muerto ke esta bivo, 1912)

'Sin mesklarlos kon agua'', adjusto otro, aludiendo a lo ke uzavan dezir los eskarnesidors, ke ham Bohor, echa agua kita vino. (Otniel Hodja, 2002)

El adjusto: Entonses, tu tambien vienes del sielo! De ke planeta sos tu? (El Princhipiko, 2010)

de una talia alta i yena, la mujer del akuzado era blanka komo la nieve, una figura redonda, sejas bien guarnidas, unos ojos grandes, boka chika i una kaveyadura bien longa i preta adjustavan su ermozura (El prove doktor, Const. 1904)

Si adjustamos a esto la eksterminasion de la komunidad djudia de Saloniko, ultimo sentro de publikasion en letras ebreas, vemos komo se kumplio el proseso irreversible de latinizasion de la eskritura del ladino. (Aki Yerushalayim, 2019)4170

admeter v.

קיבל, הסכים, הודה

Admetiendo ke Izidor era hamal, ma tenia tambien ke era muncho despierto en saviduria (harif) . (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

yo no admeteria nunka ke unas observasiones (nasihat) semejantes vengan de vuestra parte (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

yo no admeteria nunka ke unas observasiones (nasihat) semejantes vengan de vuestra parte (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)4190

admetido adj.

מקובל, מוסכם

i en efekto, el portalero examinando su livro, topo ke este konvertido fue admitido en gan eden, ma no pudo responder ke manera se topo dientro de gan eden. (El Djugeton, Const. 1908)

El tribunal adereso la demanda al patriarka Avraam. Este ultimo respondio: Visto ke la persona en kestion tenia todos los senyales de Djudio i ke ya fue admitido en el paraizo, el no puedia restituirlo por no azer un exempio. (El Djugeton, Const. 1908)

Despues de munchos esfuersos desidieron de demandar al portalero de gan eden no sea ke por yerro fue admitido ayi adentro. (El Djugeton, Const. 1908)4200

administrador/dera n.

מינהלן, אמרכל, מנהל

Los hazinos i sus famiyas estan remersiando miles de vezes los administratores de Hadasa (Shalom, 2007)

algunos administradores de keilot tomaran mezuras porke despues de tefilá no aiga pleitos (El Djugeton, 1922)4210

administrar v.

ניהל

El dokumento determina la manera ke se deven administrar las komunidades i komo se deven azer las eleksiones (La boz de oriente, 1931)4220

administrasión f.

מינהלה, מינהל, ניהול, הנהלה

El Konsul Djeneral sera Sr. Abraham Goldberg, serkretario de administrasion de la Adjensia Ju­dia en Paris. (La boz de Turkiye, 1948)

La administrasion del opital no esta demandando ni un shekel de los Palestinianos, kuando salen del opital. Imajinavos ke karar de karo es el tratamiento de kanser en un opital komo Hadash! (Shalom, 2007)

dichozamente algunos miembros de la administrasion komunal tomaron a korason este dezmazalamiento delas eskolas i bushkaron a azer reformas (El Djugeton, 1922)

si el ke depozito las paras non kere ainda retirarlas, la administrasion [...] merkan por su kuento i sin gastes una ovligasion de segunda rendida (La Epoka, Sal. 1875)

se espera ke los esfuersos konjugados de las administrasiones eskolarias i del konsilio komunal arrivaran a las eskuelas a permeter a azer fases a sus gastes (La Boz de Turkiye, 1947)

esta divizada en tres grupos: la mayoridad es de akordo kon la aktitud de la administrasion palestiniana (La Boz de Turkiye, 1947)

perseverando en sus esfuersos de asigurar a las populasiones de su imperio el bienestar moral i material su maestad el sultan ordeno este anyo la aplikasion de nuevas i importantes reformas en la administrasion del pais i ke no tardaran a dar rezultados muy salutarios (El Tiempo, Const. 1896)4250

admirador m.

מעריץ

kuando todos sus admiradores eran reunidos delantre de su tumba i en los templos por kantar sus loores. (El Tiempo, 1924)4260

admirar (fr.) v.

העריץ, הוקיר, התפעל מ-; התבונן

admirad la karne de veyudo de una kriansa ke ninguna mano de ombre toko, (La dam o kamelia)4270

admirasión f.

הערצה

Este dekreto provoko por sus dispozisiones favoravles a nuestros korelijionarios la admirasion del judaismo Italiano (La boz de oriente, 1931)

Era una mujer. A su vista Ektor no tuvo mas la fuersa de fuir i se kedo ayi komo enklavado de admirasion, (Banyos de sangre, 1912)

Una vez ke tu me ovligas, te dire ke kuando yo paso por 1a kaye, la djente, kon una admirasion ensultante, dizen entre eyos : Na la korte zana Emperia... (Rolando i Eleonora, 1953)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)

Sus ermozos ojos pretos , su kuero blanko komo el alkanfor, la traian ainda mas grasia i la azian atirar la admirasion de todos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)4290

admiravle adj.

נערץ; נהדר, נפלא

I bien, eyas seran mas admiravles ainda kuando estaran sovre ti (Rolando i Eleonora, 1953)

los ombres de estado los mas abiles se inklinaron delantre las nuevas i briyantes prevas de una intelijensia ekstraordinaria i de un takto politiko verdadmente admiravle (El Tiempo, Const. 1896)

kon un koraje i una enerjia adniravles su maestad el sultan supo parar todos los golpes dela tempesta, avrir un sendero al navio en medio delas inmensas olas, evitar los enkontros delos penyaskos i konservarlo enkanto asta ke la tempesta se kalmo enteramente i vino el ermozo tiempo (El Tiempo, Const. 1896)4310

admisión f.

אישור כניסה, דמי כניסה

Los estudiantes izieron manifestasiones ruidozas kontra la admision de ddjudios en las universidades (El Tiempo, 1924)4520

adopsión f.

אימוץ

Los Djudios derasinados de sus paises de adopsion, toparan una nueva razon de bivir i de luchar. (La boz de Turkiye, 1948)4530

adoptado adj.

מאומץ

Segun el uzo ke nozotros adoptemos desde lungo tiempo, en en­trando en la nueva anyada djudia, (El Tiempo, 1924)

Todo esto enrezio el estatuto de la mueva eskritura, yamada ??eskritura de Aki Yerushalayim?? i ke ya fue akseptada i adoptada por la mayoria de los ke eskriven i meldan en ladino en muestros dias, (Aki Yerushalayim, 2019)4540

adoptar v.

אימץ

si en las eskolas djudias de la Turkia se adotava el espanyol vero en lugar de el muestro las kriaturas embezarian kon muncha fachilita (La Epoka, Sal. 1875)4580

adorar v.

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

esta desizion suprema se puedia eksplikar siendo el adorava Albertina (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)4600

adoravle adj.

נערץ

Alta de la talia aparesida kon una facha anjelika i pura, Alis tenia todas las kualidades ke azen de la mujer una kriansa adoravle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)4700

adornado adj.

מקושט, מעוטר

la sivdad estava bien adornada i en kada paso se veian banderas i masos de flores (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)4720

adornamiento m.

קישוט, ייפוי, נוי

Despues eya se fue de nuevo i torno kon kundurias de seda blanka i otros adornamientos de tualeta. (Rolando i Eleonora, 1953)

Eya se bolto verso el kanape onde estavan pozadas la ropa i los otros adornamientos : (Rolando i Eleonora, 1953)4850

adrabá (aram.)

אדרבא

Melamed: Adraba, es yo ke kero saver hidushim de su mersed. (El Djugeton, Const. 1908)4880

adresar (fr.) v.

שלח, מען, פנה אל

Eya le adreso una karta ke metio mas de tres mezes para arrivar a Fransia (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Del sirkulario adresado del Vatikan a todos los governos del mundo se rezume ke debasho el santo de santedad kristiana del papa se eskonde su vieja aborresion por los djudios (La Amerika, 1917)

el doktor meneava la kavesa de una manera segura en respondiendo kon moderasion a las kuestiones ke suksesevamente le adresavan sovre el estado de su malato la mas parte de los invitados (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

adresandose al karrosier el le disho de yevarlo asta la estasion de Lion (El Alakran, Tel Aviv 1954)

esta adreso un saludo amigal a los tres paseadores i se alesho prestamente (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

El tribunal adereso la demanda al patriarka Avraam. Este ultimo respondio: Visto ke la persona en kestion tenia todos los senyales de Djudio i ke ya fue admitido en el paraizo, el no puedia restituirlo por no azer un exempio. (El Djugeton, Const. 1908)

alos ijos komo alos padres, a los unos i a los otros, les adresamos muestras mas sincheras felisitasiones (La Epoka, Sal. 1900)

Konosiendo i el tambien parfaktamente la lengua franseza le adreso la palavra i ansi una kaloroza konversasion se angajo entre los dos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

yo no tengo menester de konoser vuestros echos, no es a mi ke vos vos vash a adresar, es al espirto [=esprito] (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)4890

adresarse (fr.) v. refl.

פנה אל, פנה בדברים

i a la kuala se adresan sin espanto kuando keren tener los detalios ke dezean sovre la mujer ke eyas akompanian. (La dam o kamelia)

segun me lo konto mi amigo el doktor Jan Lemuan, todo en adresandome, bien entendido, a los ke me keren meldar, a los ke me keren kreer. (El muerto ke esta bivo, 1912)

en vano el korrio de un djuez onde otro, pero todos le disheron ke el se adresara a los kapos de la komunitá israelita (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

I portanto este padre de famiya ke se adreso ande nozotros gana a lo mas mucho 12 dolares la semana (La Boz del Puevlo, 1918)

Un mansevo de karakter duvdozo se adreso a los sefaradim de su lokalita a nombre de de el ''Sephardic relief committee''' les demando kontribusiones, muchos respondieron a su yamada (La Boz del Puevlo, 1918)

Un padre de famiya ke embezo el mal manadjamiento de la moneda por el ''Sephardic relief committee'', se adreso ultimamente a nuestra redaksion i kon lagrimas en los ojos nos disho ke a su tiempo kontribuyo 5 dolares a el ''Sephardic relief committee'' (La Boz del Puevlo, 1918)

Los echos estan negros, le dizian onde se aderesava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Es por asiertarmos de la koza ke mos adresamos a vos (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Rabbi Pinhas responde kon indiferensia: esta es la desizion del tribunal, i no ay en lo ke revenir. i adresandose al portalero, el le ordena: Afuera el konvertido! Presto! (El Djugeton, Const. 1908)

Segun el uzo, la iglesia protestante se adereso a los tribunales kompetentes, deklarando ke su sudito le fuera restituido, siendo fue por yerro ke lo metieron en gan eden, i ke su lugar era en ge'hinam. (El Djugeton, Const. 1908)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

yo demando de las personas kultivadas alas kualas yo me adreso una transformasion de sus penserios de muchas ideas viejas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

todo el ken kere dar ditos artikolos deve aderesarse en este propio dia asta la ora ocho prechiza al dare shuna del ser askier (El Tiempo. Const. 1874)4900

adreso (fr.) m.

מען, כתובת; נאום/מכתב המכוון למישהו

No es alesensiada la entrada a djente ke vienen a algun adereso fikso onde terna okupasion (eksepsion se aze a aktores, maestros de arte, muzika, papazes, profesores). (La Amerika 1910)

le avian dado letras de rekomandasion ke el no manko de yevar a sus aderesos; (Nantes, Tel Aviv 1952)4980

adulsar v.

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

el abatimiento i la ineksplikavle maladia ke dezde ocho mezes lo konsumian vizivlemente, avian eyos sedado enfin a la medikeria bien azedera del sol del aire i de la briz venida de Afrika, adulsada por la mar a olas blus? (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

Su alma konosio momentos de angustia i de amargura al penserio ke su amada Maria, el solo esfuenyo de su vida, adulsava en sus brasos las nochadas de un enemigo de la patria (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)5010

adúltero m. & adj.

נואף, מנאף

las mujeres son muy onestas i es eksesivamente raro ke alguna de eyas se renda kulpavle de adultera (El Tiempo, 1896)5060

adversario m. & adj.

יריב

Estos adversarios del movimiento sionisto en lugar de deskreditar este ideal enfrente las otoridades otomanas (La Amerika 1910)

mis adversarios pueden koalizarsen todos; kon fuersa dela verdad ke los vensere (La Epoka, Sal. 1900)5095

advenimiento m.

הגעה; עליה על כס המלכות

la reina Viktoria eksprimio el dezeo de atrazar la fiesta jubilaria de su advenimiento al trono asta el akumplimiento eventual dela sesenyina anyada de su reino (El Tiempo, Const. 1896)

desde la advenimiento al trono de su maestad el kzar Nikola II kreen remarkar onde los ministros i los altos fonksionarios del estado un kambiamiento de dispozisiones muy favoravle a los djidios (El Tiempo, Const. 1896)5110

aedado m. & adj.

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

Andre, dezia el mas aedado, otra una ora i nozotros ya estamos en Paris. (Banyos de sangre, 1912)

un mansevo aedado de kaje 25 anyos akompanyado de un otro aedado apenas de 15 (Banyos de sangre, 1912)5180

aeroplan/aeroplano m.

מטוס, אווירון

Despues de enormes gastes i grandes aparejos el selebre aviator sr. Velman kon 5 kamarados injeneres el mez pasado partio de aki kon su aeroplan por arrivar a Londra (La Amerika 1910)

El aeroplan bolo serka 1000 milias ke es kaje el kuarto del kamino (La Amerika 1910)

Por la primera vez fue echa la prova de pasar el okean atlantik kon aeroplan (La Amerika 1910)5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

antonio la empeso afalagarla en karesandola (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)5310

afalago m.

הרגעה, ניחום, תנחומים

Un afalago a muestros korasones, palavras de grande meoyo i dezeos de pas i entendimiento en el duro konflikto de Oriente Medio. (Los Muestros, 2007)

Solo kuando eya partio kon el treno, suspiri kon afalago komo ke el aver de mi kaza se dezbaraso de una atmosfera negra. (Luz de Israel, 1985)5350

afamado adj.

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

Despues ke el kuchiyo aparto i echo la kavesa por un kanton i el kuerpo por otro, el muy afamado doktor fue kapache de adjuntarlos, kuzir los dos pedasos i ovrar en la segita asta poder tambien traer a la vida al mizmo ombre ke avia seido matado. (El muerto ke esta bivo, 1912)

El lugar el mas afamado en este djenero es la morgue de Paris. Este establesimiento tiene una grande djamira por detras de la kuala el muerto o el matado es metido I los pasantes I los vinientes ekspresamente para ver el kadavre lo tienen delantre mirandolo por el vidro . (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)5390

afanado adj.

סובל, מעונה; משלה עצמו

Afanado, el se detuvo un momento de avlar (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Un mansevo kuvierto de nieve, afanado, sudando malgrado el frio, teniendo i el una validja en la mano, arivava korriendo a la ventanika (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

afanado, sudando, entro komo una bomba a la kamareta del kapo de estasion (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)5690

afeksión f.

חיבה, אהבה

la hazinura, endurmesida, ma no vensida, kontinuava a darle los dezeos ke son siempre los rezultados de las viejas afeksiones. (La dam o kamelia)

eya resivio al novio komo resivia los djovenes kuando era chika, lo resivio enfin sin afeksion i sin amor, komo una koza ke le era devida i nada mas (La Epoka, Sal. 1900)

yo redoblava de afeksion i de djenerosidad por eya (Anna Maria, Yerushalayim 1905)5700

afeksionado adj.

מחבב; חביב, אהוד

Los djudios de Fransia akojeron la notisia kon una alegria refeksionada. (La boz de Turkiye, 1948)5730

afektado adj.

מושפע, מרוגש, תוסס; נעצב; מעושה; פגוע, נגוע

Komo el puevlo Espanyol, ke fue afektado resientamente kon las atakes del 11 de Marso, puede permitir a su govierno sosialisto de suportar el Hamas i el Hezbollah? (Erensia Sefardi, 2006)5740

afektar v.

השפיע; העציב, פגע ב-; נגע ללב; העמיד פנים

en enkontrando esta mirada de muriente madam de Mino afektava de detornar la kavesa (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)5870

aferrado adj.

תפוס; נטרף מאהבה; שהודבק במחלה

Los djidios aferrados de un grande espanto yamaron a el Eternel; (Vaye de los yoros, 1935)5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Bianka le aferro las manos i mirandola en los ojos, disho: (Rolando i Eleonora, 1953)

Bianka, esfavoresida de sentir semejantes palavras, aferro las manos de Emperia.. (Rolando i Eleonora, 1953)

Desho el vazo sovre la meza, me aferro en los brasos, en kuvriendome de sus bezos. (Luz de Israel, 1985)

En aferrandosen de gritar i akuzar al inglez por ser elevo o profesor del nazismo, (La Boz de Yerushalayim, 1954)

al punto dos esklavos del rey lo aferraron i lo enserraron en una kamareta de la kazerna (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Se tratava de aferrar esta okazion por azerse remarkar, por azer avlar de el, por ganarse una nombradia (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Un dia es una mujer ke se desmaya de vista ke eya vido el kadavre, Presto la aferran entre kuatro I la yevan adientro de la sala de adientro de la morgue (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)5890

aferrarse v. refl.

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

la desgrasiada se avia murido en aferrandose de una hazinura de tifo (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Deborah Kerr es la prenses Flabia, la espoza del rey de Roritania, ke su korason se aferra entre 2 mansevos ke asemejan en todos los partikolares. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Deborah Kerr es la prenses Flabia, la espoza del rey de Roritania, ke su korason se aferra entre 2 mansevos ke asemejan en todos los partikolares. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)5950

afeshugo m.

הטרדה, הפרעה; טירדה, שעמום; ליטוף, פינוק; פיתוי, חנופה

Empesi a enchir kaji el rolo de madre a una edad onde las otras ninyas biven ainda de los Fishugos i de los bezos de sus madre (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)6110

afiliado adj. & m.

חבר במועדון, עמית

A la demanda de el publiko esta organizasion fue afiliada kon la muy rezia organizasion djudia sentrala el ''Joint distribution committee'' (La Boz del Puevlo, 1918)6190

afín de conj.

כדי ל-, במטרה ל-

Tu penates i lazrates para ir en las sharas i los kampos vezinos afin de traer aki pasharos ke la tempesta mato. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Pinti entonses el interior del kulevro boa afin ke las personas mayores puedan entender. (El Princhipiko, 2010)

Sr. Vilman se okupa kon konstruir una mas fuerte makina afin de arrivar al eskopo mas tadre (La Amerika 1910)

El partido demokratiko sostiene la programa de rebatir la duana por ropas ajenas afin ke las ropas sean mas baratas i el trafiko i espekulasion komersial kon la Evropa sea mas fuerte. (La Amerika 1910)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

este despachio devra ser enkolgado si es posivle antes la ora dela aviertura dela bursa afin de aleshar los ruidos falsos metidos en sirkulasion (El Tiempo. Const. 1874)6240

afinkado adj.

קבוע, יציב, תקוע

despues eya echo una ojada por todas las kuatro partes de el lugar i vido el konde ke avia los ojos afinkados sovre la muchacha (La Epoka, Sal. 1900)6305

afirmado adj.

חתום

yo el afirmado abasho deklaro kualmente mi moneda depozitada en la banka de sinyor Valker Parlamper, suviendo a la suma de 17 miliones de frankos me fue remetida i no tengo mas ningun dar i aver kon el (El prove doktor, Const. 1904)

i savesh lektores komo son afirmados todos estos ''mozotros'' ke azen kreer a una kuantedad de eskrividores mas numerozos ke las estreas delos sielos (La Epoka, Sal. 1900)6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

Inglaterra: Pueden afirmar ke mientras la ultima anyada la situasion del djudaizmo en este grande reinado fue mas favoravle ke la presedente. (El Tiempo, 1924)

Pero es solo kon sus sangre, ke los soldados Israelitas afirmaran i daran la vida a la desision tomada por el O. N. U. (La boz de Turkiye, 1948)

tendran mal a afirmar una superioridad militaria i sovre todo morala, (La boz de Turkiye, 1948)6350

afirmasión f.

הצהרה, טענה; אישור, התאשרות; תשובה חיובית; התגשמות

I para dar afirmasion a estas palavras, el bebe echo otro grito i no se akayo asta ke le dieron otra vez a gostar del vino. (Otniel Hodja, 2002)6500

aflakamiento m.

הרזיה; החלשות, ירידה, שקיעה; חולשה

yo preteksti un aflakamiento i determini mi mujera irmos a los banyos (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

esto es uno de los puntos en los kualos se mostra el aflakamiento de muestra konsensia de mozotros mizmos, kavzado por las akuzasiones indjustas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)6510

aflakar v.

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

Los esfuersos del grande industrial Ford, i las malechorias de la Sosiedad sekreta Ku-Klux-Klan, no pudieron aflakar la situasion del djudaizmo (El Tiempo, 1924)6520

aflakarse v. refl.

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

Knando estava en Marsilya lo avian echo prometas, i ke en viniendo a Paris non se exekutian del todo, i entre tiempo su chika bolsa se empesava a aflakarse, a grado de vaziarse enteramente. (Nantes, Tel Aviv 1952)6580

afloshar v.

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

El kedo sus bezos, me miro en la facha kon grande sinyifikasion i aflosho sus brasos, en diziendome: (Luz de Israel, 1985)

El sol se enpesava a echarse detras de los arvoles del grande otel Danviye, un sol aflosho, donde los rayos de oro paresian ensender las ojas amariadas. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ayi le afloshan los kordones de su vestido, le azen respirar sales, la azen en fin devenir en si (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)6600

aflosho m.

התרופפות

El sol se enpesava a echarse detras de los arvoles del grande otel Danviye, un sol aflosho, donde los rayos de oro paresian ensender las ojas amariadas. (Nantes, Tel Aviv 1952)6830

afondado adj.

שקוע; שהעמיק

una flama de vida alumbrava sus ojos aundados komo una flama ke tembla al mas chiko soplo (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)7215

Afrika f.

אפריקה

Este ombre ilustre fue el benfetor de los djidios de Espanya, del Maroko, de la Afrika i del Edjipto. (Vaye de los yoros, 1935)7220

afrikano m. & adj.

אפריקאי

rikisimos italianos, en un movimiento patriotiko, tendrian asigurado a sus governo un kapital konsideravle por giar a buena fin esta nueva kampanya afrikana (El Tiempo, Const. 1896)7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

Fue un tiempo de afriision i de angustia para todos los djidios ke moravan estonses en la Berbe­ria i en el Levante. (Vaye de los yoros, 1935)

ombres de alto boy fueron matados, i fue un tiempo de afriision para Yaakov. (Vaye de los yoros, 1935)7330

afrozo (fr.) adj.

מכוער, מאוס, איום

eya pensava ke esta orrivle revelasion ansi kruelamente echa por su marido muriente seria puedeser la verdad, esto seria afrozo, esto seria imposivle! (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

Djusto la noche de la boda, el Doktor Selim torna a la siudad i embezando ke la boda tiene lugar akeya mizma tadre, el se rende de vista ayi por empedir, al nombre de la umanidad, este afrozo kazamiento. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)7430

aftira (t.) f.

דיבה, רכילות, עלילה

lo ke viene de dizir Ruben es una enfame kalomnia (infira) (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Afuera de este akontesimiento no tuvieron de enrejistrar, dichozamente, ningun echo dezagradavle en el seno del djudaismo de este pais. (El Tiempo, 1924)

Todos salieron afuera de sus kavanyas (Pavlo i Virdjinia, 1912)

La puerta la serri de por adientro kon tavlas, i de por afuera kon una kasha grande (Asolado en la izla, 1881)

En este momento un grande ruido se sintio adientro de la nave; eya se adelado mas muncho i komo si miles de kuedras la travarian, eya kayo de lado i se incho de agua, deshando las dos puntas para afuera. (Leonidas el nadador, 1911)

su vista era terrivle i de sus grandes ojos salidos por afuera se via senyales de lokura (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

su vista era terrivle i de sus grandes ojos salidos por afuera se via senyales de lokura (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

la tempesta se abatia i un kuarto de ora mas tadre yo era afuera kaminando sovre la tierra dura (Guliver, Yerush. 1912)

El primer movimiento de Nantes fue de kerer echar a la entremetedera dela puerta afuera. (Nantes, Tel Aviv 1952)

arrondjada afuera del vagon, la muchacha avia echado un grito de agonia (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

El portalero exekute, i de vista lo apanya del braso komo un ladron, i a fuersa de punyos el lo rondja afuera del paraizo, i serra la puerta. (El Djugeton, Const. 1908)7810

agizar (fr.) v.

השחיז, חידד

la alegria del espion era sin mezura i se aguzava los dientes de antes pensando a la paga ke teneria de arresivir (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)7815

aglomerasión f.

יישוב; התכנסות, התקבצות

En Ciempozuelos, esta chika aglomerasion de unos 20.000 abitantes, serka de Madrid, el ayuntamiento sosialisto i su alkalda, desidieron de dedikar este dia sombrio del 27 de Enero al ''genosidio del puevlo Palestinese.'' (Erensia Sefardi, 2006)7830

agonía f.

גסיסה, גויעה; דעיכה

arrondjada afuera del vagon, la muchacha avia echado un grito de agonia (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Agora Djidios, serrad vuestros ojos i en unos pokos minutos vos toparesh bolando kon mi por los siete sielos. (Otniel Hodja, 2002)

Agora el devia abasteser a todos los menesteres de la kaza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

agora el avlava a Paris, El devinia familiar, el sospirava ... 0! Paris. Agora tu me apartienes i kon toda tu rikeza! (Nantes, Tel Aviv 1952)

no se pensava mirando las relasiones partikularias de siempre i de agora de sus padres i de su famiya komo tambien de el mismo kon el kapo de la ley musolmana i el trezoro de Istambul (El Tiempo, Const. 1877)

a si bivas tu. Antes 15 puntos no teniamos paras para pan, agora ya tenemos diez liras (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Tu burlate, vas a ver komo agora nos va apiadar el Dio. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

el era mi mijor konsejero i si yo eskuchava los apresiavles konsejos ke el me dava, agora no me toparia en esta desgrasiada situasion (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

las dos mujers empesaron a temblar, ma ya era agora bien tadre i eyas no podian travarsen atras (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)7930

agost/o m.

אוגוסט

un telegrama ofisial del kapo de Buena Esperansa anunsia ke en el 3 agosto uvo un nuevo kombate entre las trupas inglezas i los matabeles (El Tiempo, Const. 1896)8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

Mire senyor, respondio Izidor kon una chika sonriza. A mi no me agrada azer pazarlik demazia ni pedrer muncho tiempo (Hamal Izidor, Istanbul 1930)8040

agradavle adj.

נעים; אדיב, נעים הליכות

si la sinyora Barta me lo permite, esklamo kon primura el konte, le avrire la mia, eya, espero, le sera agradavle, inde mas ke tiene la konfiensia de tener otra una chika kamareta alado (La Epoka, Sal. 1900)8080

agradesiente adj.

מכיר תודה, מודה

la nasion otomana es no solamente agradesiente a su soverano ma eya se konsidera tambien muy fiera de ser governada por un monarka de tan grande valor (El Tiempo, Const. 1896)8090

agradesimiento f.

תודה, הוקרה, הכרת טובה

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)8200

agravar v.

החמיר (פ''י)

su estado se empeso a agravar i los medikos disheron ke no avia esperansa de salvarlo porke el kuerpo era flako (El Djugeton 1917)8350

agrear/agrearse v./v refl.

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

por loke so venturozo de ver ke los anyos de sufriensa no agrearon tu alma, deshame apretarte la mano (El Alakran, Tel Aviv 1954)8420

agresión f.

מעשה תוקפנות, מעשה אלימות

La Lishkat Avoda Akelalit ke akompliche una fonksion publika de la mas grande importansa por la repartision de lavoro a los ke estan sin echo, fue el objeto de agresiones de parte de estos ultimos. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

Otro yerro viene imediatamente despues, en la primera linya del manifesto, onde es uzada la palavra ??agressivnes ? (tomada del inglez) en lugar de ??agresion?? o ??agresividad??. (Aki Yerushalayim, 2019)8430

agresividad/agresivitá f.

תוקפנות, אגרסיביות

Otro yerro viene imediatamente despues, en la primera linya del manifesto, onde es uzada la palavra ??agressivnes ? (tomada del inglez) en lugar de ??agresion?? o ??agresividad?. (Aki Yerushalayim, 2019)8450

agresor m.

תוקפן

De mas, una aksion enerjika sera echa afin de arrestar a los agresores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)8710

agua f.

מים

'Sin mesklarlos kon agua'', adjusto otro, aludiendo a lo ke uzavan dezir los eskarnesidores, ke ham Bohor, echa agua kita vino. (Otniel Hodja, 2002)

Tenia agua de bever apenas para ocho dias. (El Princhipiko, 2010)

los dos barrilikos de agua ke teniamos en la barka fueron barridos i arrastados por la ultima tempesta (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

una fuerte luvia avia kedado de kayer i todos los kayes estavan adientro la agua (El Alakran, Tel Aviv 1954)

kaje tres kuartos de a sovrefaz del mundo son kuviertos de agua (La eskalera, Const. 1888)9040

aguado adj.

מימי, נוזלי

La tevá no es tavá onde se puede friir peshkado kon guevo o sin guevo aguado o espeso (El Djugeton 1917)9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

Niegash a los ojos de los agudos, i tuerses los kaminos de los ke kaminan derecho! (Asolado en la izla, 1881)9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

Salti en alto komo aharvado por un rayo. (El Princhipiko, 2010)

elas! la deskonsolasion ke siente una persona kuando un amigo o el padre de un amigo viene kruelmente harvado de la temeroza yaga es imposivle a dezirse (La Epoka, Sal. 1900)

en aziendo bien atension i en esforsandome a meterme de lado para no tener harvados los ojos por los rayos del sol, yo vide chikas kriaduras mas chikas muncho de kuklas (bunyekas) ke kaminavan kon lansas en las manos (Guliver, Yerush. 1912)

Vos sosh un ijo de un grande avenir. Sinyor, yo me permeti de siguir vuestras tantativas i fui bivamente harvada por vuestro dirijo en la dezgrasia, ma parese ke vos iriash leshos si alguno vos espandiya la mano. (Nantes, Tel Aviv 1952)

kedi subito harvado komo de un golpe de rayo (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

Luidji katorze ke tenia entonses apenas vente anyos fue muy harvado de la ermozura de esta chika dama (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Despues ke harvaron salvajemente al portalero, plasaron dinamit arientro los buris de fierro, (Luz de Israel, 1989)

Despues de esta chika konversasion los dos ermanos harvaron sus kavayos (Banyos de sangre, 1912)

Era imposivlemirar mas, porke los ultimos rayos del sol aharvavan direktamente los ojos de la djente abasho i fueron todos forsados a serrar los ojos, komo les demando Djoha. (Otniel Hodja, 2002)

grasias, disho eya en una boz livianamente temblando ke harvo i ezmovio el jentil ombre (La Epoka, Sal. 1900)

de fato la tempesta no tadro a venir, la luvia kaiya a chorros, el pedrisko harvava de todas las partes i un fuerte aire deskarrankava arvoles, plantas i abolava todo (La Epoka, Sal. 1900)

el sol estava muy kaente, el me harvava los ojos, a mi derredor yo oia un ruido komo de avlar, ma de una avla flaka, atabafada i de muncha djente (Guliver, Yerush. 1912)

no es mi uzo de estar ansi, ma es una desgrasia, un golpe terrivle ke viene de harvarme i no ay mas ke la muerte ke lo melezinara (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

en harvando, frijaldas (faslas) de arena se despegaron de la pared i kayeron sovre el tejado (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Eya harvo kon el pie en basho (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

verso la tadre, kuando el sol estava serka para enserrarse i pintava sus kolores al orizon, unas kuantas flakas dadas fueron harvadas sovre la puerta de su kamareta (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Kon un baston godro i rezio ke tiene en su mano, el papas, komo un duelista de valor harva dos kolpos temerozos en los brasos de los malazedores i los ovliga, de la dolor, a deshar kayer sus kuchios (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Marido i mujer se peleavan ansi, kuando subito sintieron harvar a la puerta de la kaye (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

se harva a la perfidia de akeyos ke djugan un rolo nefaste en estos kombates a muerte (La boz de Turkiye, 1948)

es tambien en una noche de grande tempesta i eskuridad ke nuestra nave se harvo kontra un penyasko kresido en medio de mar i dientro del kual eya kedo enfinkada (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)9820

ahir (t.) m.

אורווה, דיר; כינוי למקום מזוהם וחסר סדר

La azna, konsintiendo la libertad, se abolto i empeso a azer su kamino a su ahir adientro de la sivdad. (Otniel Hodja, 2002)10140

aijado adj.

אב/אם לילדים

eya rekonosio ke komo tantas otras povres muchachas su aijada era viktima de su inyoransa de las kozas de la vida (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

La djo­vena mujer avia devinido un menester para su korason i era su solo achake, su sola exkuza de bivir ainda. (La dam o kamelia)

En efeto, ainda en la mas tierna edad, si Pavlo yorava, de vista le mostravan a Virdjinia i el se metia a reir. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

I bien, eyas seran mas admiravles ainda kuando estaran sovre ti (Rolando i Eleonora, 1953)

Todo tiempo ke la nave ainda esta en su estado (Asolado en la izla, 1881)

Pavlo oiya, Pavlo se akodrava, la kavesa de Pavlo estava ainda biva. (El muerto ke esta bivo, 1912)

una ves tambien ke las gayinas se topavan ayinda en las manos del kliente, el kazalino disho: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Ma era sin remedio, ya teniyan nueve anios de kazados i ayinda la mujer de Izidor era manyera (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

ke ay ainda? disho eya de un tono brusko komo una mujer ke deranjan i ke azen arraviar (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

pardonadme una vez ainda, siendo de entrarme ansina en vuestra vida partikular (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ma kuando se trata de algun matado, el kual la djustisia no ave ainda metido la mano sovre el matador, ke azen? (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

yo puedo ainda una otra ves markarvos mi mas grande rekonosensia de siempre! (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

ainda no pudieron deskuvrir nada siendo ninguna arma no fue topada a los derredores del lugar (El Tiempo. Const. 1874)10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

Ala demanyana el aire kedo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Kon diziendo no sea ke se alevante algun aire de tempesta i la despedase entera (Asolado en la izla, 1881)

Entonses un soplo de viento saldra i tomara en una a los ke no son mas ke aire i los echara por el aire. (Otniel Hodja, 2002)

Esta vez vido en su esfuenyo tredje gameyos bolando en el aire i otros tredje abashando al abizmo. (Otniel Hodja, 2002)

Al ultimo, un aksidente de un fuerte aire izo abandonar la esperansa de arrivar a Londra i sr. Vilman kon todo el ekipajio se topava en grande perikolo (La Amerika 1910)

No es alesensiada la entrada a djente ke kaen al aire, a djente ke vienen kon si kon algun sertifikato de algun mediko ke la makula restada de su malatia no le empide de puederse mantener (La Amerika 1910)

la barka esta kaminando muy bueno kon el aire, eya esta fraguada bien rezia i nada no nos manka (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

sinyor Valker salia de la kaza del baron Rishard kon un aire triste, una sudor yelada korria de su frente, sus ojoos eran kolorados i kon sus manos azia munchos djestos (El prove doktor, Const. 1904)

eya tenia un aire dulse de tristeza ke la engrandesia i le azia pareser una mujer (La Epoka, Sal. 1900)

ya me kansi de estar dando paras para rifas i siempre se fueron al aire (La Epoka, Sal. 1900)

a la fin kansos i dezesperados nozotros dishimos la barka a la veluntad de las olas asta ke un fuerte golpe de aire la bolto i todos los sinko ke la montavamos kaimos adientro del agua (Guliver, Yerush. 1912)

para darse aires de karidavle i djeneroza , una dama ke komandava un kastio ayi serka se avia apresurado de fraguar las barkas de los insendiados (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

akel grasiozo aire ke la azia asemejar a la reina de las mujeres desparesio de su kara i eya furioza asemejava a la statua de la indinyasion (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

para dar un aire de verdad a estas avlas kale traer kinze a vente mil testimoniansas al apodjio de eyas (La Epoka, Sal. 1900)

deskuvri en sus ojos, en su figura i en todos sus movimientos un aire tan fino i tan noble (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

devista ke lo vean remarkavan en el un aire de distinksion, un ijo de una grande famiya i de buena edukasion (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

La ermoza hanum se sonrio i meneo la kavesa de un aire pensativle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

todo en la kamara tomo aire triste, kolorado i terrivle (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)

el aire en entrando i saliendo, kon mas o menos fuersa, por la trakia, se forma en vibrasiones o tonos por el aksion de la glotis, ke para esto se avre i se serra (La eskalera, Const. 1888)

esta kuvierta gazeoza se yama atmosfera i la djunta de sus gazes se yama el aire (La eskalera, Const. 1888)10615

aizlado adj.

מבודד, עזוב

Estava mas aizlado ke un naufragado sovre una duba en medio del oseano. (El Princhipiko, 2010)10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

ahuera del judio, el ajeno i el sivdadino se interesa a las borekitas, i dulsuras sefardis de manera ke ''las altalayikas'', sin saver van a konservar para mucho tiempo estas ''golas''! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

El partido demokratiko sostiene la programa de rebatir la duana por ropas ajenas afin ke las ropas sean mas baratas i el trafiko i espekulasion komersial kon la Evropa sea mas fuerte. (La Amerika 1910)

Nuestros ermanos en lugar ke fraguen i enrikeskan tierras ajenas ke fraguen i enrikes[k]an akea tierra de nuestros avuelos i ke bivan kon mas grande kontentes debasho del governamientodel alto imperio otomano (La Amerika 1910)

munchos de muestros abonados se keshan, i non sin un poko de razon, ke empiegamos en muestros artikolos palavras de linguas ajenas ke eyos non entienden (La Epoka, Sal. 1875)

no te vayas al ospital onde se mueren todos los ke entran , onde todos los malatos kaen en manos ajenas i entosegaderas (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

el no kree ke la Rusia sin ser ayudada de una potensia ajena puede abatir su kontraria (El Tiempo, Const. 1877)

el no kree ke la Rusia sin ser ayudada de una potensia ajena puede abatir su kontraria (El Tiempo, Const. 1877)

Kale ke sea ke kijo azer algun djaillik kon alguna mujer ajena i el fruto de su djaillik me lo kijo kargar a mi, ma yo no puedo mantener un chifut debaldes. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)10695

ajil adj.

מהיר, זריז

el era muy ajil kon su braso de azero (chelik) (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)10730

ajitado adj.

סוער, רוגש, נרגש, גועש

Sinyor Mino, viejo antes la edad, las karas arrugadas, la vista amatada, i los miembros ajitados de un kontinual temblamiento, no era siertamente melezinado (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)10860

akablante (fr.) adj.

מדכא, מעיק

evendentemente este malato eskapava por atagantar, era un kargo kotidiano devenido akablante, insomportavle (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

Si no se alevantava un aire de tempesta, yo la despedasava a la nave pedaso a pedasos, i los akarreava a lo seko (Asolado en la izla, 1881)11150

akavadijo m.

סיום, גמר

despues del akavadijo de su pena Natan no puedria venir morar en Paris (El Alakran, Tel Aviv 1954)11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Despues de avervos rovado vuestra ventura en la kaza, akavo kon dezbarasarse del patron (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)11300

akavidar v.

הזהיר

El enkuentra solo en un salon al novio i le akavida de no kometer este krimen. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Kuando el vapor entrava al Porto el disho: ''Te akavido Amerika! Yo vengo por okuparte.'' (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Kuando el vapor entrava al Porto el disho: ''Te akavido Amerika! Yo vengo por okuparte.'' (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

Estas malas aksiones del S.R.C son kondanavles. Nuestro puevlo deve akavidarse antes de versar mizmo un cent (La Boz del Puevlo, 1918)11320

akavido m.

זהירות

Eya era chika i su madre paresia komo ke la avia echo en esta manera kon akavido grande. (La dam o kamelia)

Kon mucho akavido eya kito de sus lugar la ora los grandes kandelares ke se topavan sovre el konsol (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)11390

akayarse v. refl.

החריש, השתתק, דמם

El meanadji, ham Bohor Esperansa, korrio, entenyo su dedo en vino i lo metio en boka del bebe, ke al savorearlo, se akayo de vista. (Otniel Hodja, 2002)

Toda la djente ke asta este momento no kedaron de burlar i eskarneser de la prometa de Djoha a bolar a los sielos, de vista se akayaron. (Otniel Hodja, 2002)

eyos se akayaron i el baron entro serio i abatido (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Eya se akayo ainda esperava un biervo. El mansevo kreo ke esta buena dama venia de propozerle algun posto i el respondio ke akseptaria todo (Nantes, Tel Aviv 1952)11500

akeo/s cf. akeyo/s

despues de aver bien visto dezizme si el espektakulo no es de akeos ke azen levantar los kaveos de la kavesa (Manon Lescaut, Yeru. 1906)11520

akerensiado adj.

אהוב, שמחבבים אותו

el deja en el dezespero sus parientes ke pierden en el un ijo akerensiado, una joya inestimavle (La Boz de Turkiye, 1947)11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

o akeyas ke son manko venturozas i no tienen karrosa, (La dam o kamelia)

Agora, ke ya se kito la fichizeria ke me echo akeya brusha, sere vuestro ijo arregalado. (Otniel Hodja, 2002)11620

akeyos pron. dem.

ההם

Para akeyos ke entienden la vida, esto pareseria mas real. (El Princhipiko, 2010)11630

aki adv.

כאן, פה

Aki el princhipiko es demaziado grande i aya es demaziado chiko. (El Princhipiko, 2010)11710

akizisión f.

רכישה

este siekolo mos trusho una presioza renasensia kon las akizisiones teknikas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)11740

aklarado adj.

מואר, מובהר; נאור

La manseves aklarada se okupan kon vender kartas postales i livros a los amerikanos, ashkenazim ets. por lo kualo tienen bastante ermozas butikas, estos konosen la lengua ingleza parfektamente (La Amerika 1910)

las dos mujeres entraron en una segunda kamara espandida entera de preto i aklarada solamente por una lampa a tres bikos enkolgada en el sielo razo (tavan) (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)

en akeya ora los tres bikos de la lampa se eskurisieron i la kamara kedo aklarada solamente kon luz del tizon (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

O Senyor, desha aklarar kon tu briyante luz todos los abi­tantes de la tierra, porke eyos bivan unidos i amorozos (La boz de Turkiye, 1948)

Arian mijor de aklarar al governo i puevlo otomano ke los sionistos son los mas sinseros amigos de la Turkia (La Amerika 1910)

aparte ke el aklara las intelidjensias en dandoles ideas mas avansadas mete al korriente de politika, de literatura i aze entrar al meldador el gusto de lo bueno i el espanto de lo negro (La Epoka, Sal. 1875)

Una muy flaka luz aklarava la kamareta i rendia mas triste esta shena de luyto (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

despues de bien kansar su meoyo una chika klaredad vino aklarar su memoria (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

kuando kedo solo, Nantes, fue a mirar por la ventana. La noche estava muy aleskura, non se apartava ke las solombras pretas de los arvoles. Una ventana aklarava sovre la facha eskura del otel. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ken es este David, i ken es esta kriatura ? Es esto loke vamos a eksplikar en este kapitolo por aklarar nuestros lektores. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

despues de esta lunga noche de espanto i de sufriensias, el orizonte se aklaro enfin; (La boz de Turkiye, 1948)11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Pavlo oiya, Pavlo se akodrava, la kavesa de Pavlo estava ainda biva. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Me akodri entonses, ke avia estudiado sovre todo jeografia, istoria, kalkulo i gramatika, i le dishi al ijiko (un poko ensanyado), ke no savia pintar. (El Princhipiko, 2010)

a este propozito mos akordamos de la lejenda sigiente: (El Djugeton 1917)

Se akodro ke le avian kontado kuando el era bien bien chiko, la estoria de un enventador ke aviendo konstruido una maravioza makina la rompia un dia a golpes de martio, delantre la indiferensia de la djente. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el se akordava de la indjustisia ke le avian echo en yevandosen a media noche a su ijo regalado (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

vos akodrash vozotros de una chika kazalina tenia yo aki komo segunda kamarera de mi mujer? (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Nuestros lektores ya se akodran ke en los primeros kapitolos de esta estoria raportimos [...] (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Se akodro ke le avian kontado kuando el era bien bien chiko, la estoria de un enventador ke aviendo konstruido una maravioza makina la rompio un dia a golpes de martio, delantre la endeferensia de la djente. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Mientras kinze anyos tu servites la kaza de sin. David, te izieron munchas buendades, i tu deves akodrarte de eyas.. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Mizeravle! esklamo, la mujer, te estas pensando el raki de la noche i no te estas akodrando ke tienes dos kriaturas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Ma espantandose no sea ke alguno lo konoska i se akodre de su pasado, el se eskondio en un kanton debasho de una siya de los asistentes. i ansi no uvo ninguno ke lo demaskara. i kon este el se kreo eskapado. (El Djugeton, Const. 1908)11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

Los djudios de Fransia akojeron la notisia kon una alegria refeksionada. (La boz de Turkiye, 1948)

Algunos se fazian de diversos ofisios, komo peshkadores, azeiteros, barredores; i otros se vestían de algunos kueros de animales, sovre todo de lonso kon un panderiko, i se metían a akojer. (el Rizón, Salon. 1939)

Kyin bilir ke karal de tiempo estarían para akojer tanta partaleria. (el Rizón, Salon. 1939)

Ay espanto ke en akojendo moneda el S.R.C va despareser de la harta de nuestras organizasiones i la moneda desparesera tambien kon el (La Boz del Puevlo, 1918)

mezuras fueron tomadas por akojer en estas partes todo el askier de Anadol ke se puedra traer ayi (El Tiempo, Const. 1877)

mezuras fueron tomadas por akojer en estas partes todo el askier de Anadol ke se puedra traer ayi (El Tiempo, Const. 1877)11875

akojerse v. refl.

נאסף, התקבץ

a estas palavras munchas kriaturas se akojeron detras de el: Na el loko! Un nuevo loko mos vino en la sivdad! Azelde kamino! (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)11940

akolyo (fr.) m.

קבלת פנים

La prensa i la opinion fransesa rezervaron un akolio partiku­larmente kalorozo a la notisia de la resurreksion del Estado Djudio. (La boz de Turkiye, 1948)11970

akometer v.

הבטיח

antes unos kuantos dias akometieron dos aktos de terror en Istanbul i un akto de terror en Ankara. (Luz de Israel, 1989)

Ensupito konsenti ke esto pedriendo, todas mis fuersas i esto por abandonarme a este ombre i akometer un grande pekado verso mi marido, en profitando de su konfiensa. (Luz de Israel, 1985)12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

Estas malorozas kriansas son siempre, kuando eyas salen, akompanyadas no se save de ken. (La dam o kamelia)

un mansevo aedado de kaje 25 anyos akompanyado de un otro aedado apenas de 15 (Banyos de sangre, 1912)

munchas vezes los pasantes se detenian i se aparavan delantre sus morada para oyir los ermozos kantes ke kantava akompanyado de su mujer (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

el lo avia akompanyado sovre los bodres de la mediteranea kudiado, drogado, i enfin preparado por esta nochada solenel (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

munchas vezes los pasantes se detenian i se aparavan delantre sus morada para oyir los ermozos kantes ke el kantava akompanyado de su mujer i su ijo (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

kandidados solos o akompanyados de sus padre ... o sus tutor se prezentavan por demandar si ya era la ora del voto (La Epoka, Sal. 1900)12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

El duke kompanio a Margerita en Paris ande el kontinuo a venir a verla komo en Banyer. (La dam o kamelia)

i a la kuala se adresan sin espanto kuando keren tener los detalios ke dezean sovre la mujer ke eyas akompanian. (La dam o kamelia)

Era una kompanyia de kasadores ke la kompanyavan, i estos venian por atras de eya. (Banyos de sangre, 1912)

La shehina del Dio estava akompanyando a los mansevos. (Shalom, 2007)

I ansi akontesio ke aun antes de mamar una gota de leche de los pechos de su mana, ya fue Djoha introdusido al aroma splendido de la ''gota amarga'', un aroma ke va akompanyarlo de aki en delantre, toda su vida. (Otniel Hodja, 2002)

esta bendision akompanyava todo lo ke eya kitava de su mano para mantener a sus keridos! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

el retorno akompanyado de dos ombres ke traian una kamilia (mafa) sovre la kual avian metido un kolchon i kolchas (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)12380

akonsejar v.

ייעץ

Las personas mayores me akonsejaron abandonar la pintura de kulevros boas, aviertos o serrados, i interesarme mas bien en la jeografia, la istoria, el kalkulo i la gramatika. (El Princhipiko, 2010)

[Este grande movimiento] no tuvo ni tiene por baza de revatar la Palestina del governo otomano, ni mizmo akonsejo a ninguno kon ideas revolusionarias de alkansar a la realizasion de este santo ideal (La Amerika 1910)12420

akonteser v.

קרה, התרחש

I ke le akontesio para ke el se aga ansi tan desformado? (Banyos de sangre, 1912)

Tambien en esta vez no me akontesio ningun perikolo, i arrivi kon muncho repozo a mi lugar. (Asolado en la izla, 1881)

Ma ningun mal me akontesio a mi, ke fui liviano a la facha de la mar i arrivi en repozo a la seka, (Asolado en la izla, 1881)

El degoyado estava ayi derecho komo si nada le tuviera akontesido. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Una rebuelta estuvo kaje en el momento de akonteser. (El muerto ke esta bivo, 1912)

I ansi akontesio ke aun antes de mamar una gota de leche de los pechos de su mana, ya fue Djoha introdusido al aroma splendido de la ''gota amarga'', un aroma ke va akompanyarlo de aki en delantre, toda su vida. (Otniel Hodja, 2002)

Matatia: i, ke akontesio? Por seguro ke algun hidush tiene de dezirme. (El Djugeton, Const. 1908)12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

relevemos los akontesimientos los mas importantes ke se produsieron onde eyos mientras el periodo del 5684. (El Tiempo, 1924)

Afuera de este akontesimiento no tuvieron de enrejistrar, dichozamente, ningun echo dezagradavle en el seno del djudaismo de este pais. (El Tiempo, 1924)

El pasha turko se dezespero por este desgrasiado akontesimiento, (Leonidas el nadador, 1911)

es soto el sio de sekreto ke yo vos konfio este desgrasiado akontesimiento (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

El entrafikamiento terrivle de los akontesimientos kere ke yo sea kulpavle (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)12530

akordado adj.

מוענק; בדעה אחת

Siete Estados pretendidamente interesados a esta banda de tierra akordada al puevlo martirio (La boz de Turkiye, 1948)

A la fin del djuzgo, el tribunal a la unanimidad dio la sentensia siguente. La palavra fue akordada a Pinhas el defendedor, ke se deklaro en estos terminos (El Djugeton, Const. 1908)12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

Margerita, no tuviendo ningun espanto, de komprometerse, akordo al duke lo ke el deman­dava, (La dam o kamelia)

i del echo de aver akordado tantos poderes tan anchos al kulto katoliko, los judios se alarmaron, (La boz de oriente, 1931)

en akordandoles una existensia juridika ofisial kriada i rekonosida ofisialmente por el estado. (La boz de oriente, 1931)

por rogar del rey Louis XVI (de Fransia) de akordar siertas favores a los judios de Alsace. (La boz de oriente, 1931)

La ermoza dama, ke deklaro ser ermana del prinsipe, akordo a su demanda por akea noche mizma (Banyos de sangre, 1912)

La sivdad de Paris no pudo akordarles una tan grande ospitalidad i se kontentava kon avrir suskripsiones en favor de los gregos menesterozos ke venian a Marsella, ansi ke para mandar ayudos a akeos ke sufrian en Turkia. (Leonidas el nadador, 1911)

A las sinko de la manyana, segun aviamos akordado, yo me topi delantre la puerta del ospital (El muerto ke esta bivo, 1912)

toda mi moneda esta en bonos i la eskadensia de estos bonos son al 17 i 18 de este mez de sorte ke si me akordash 12 dias de tiempo yo vo remetere el importo al 19 (El prove doktor, Const. 1904)

eyos kerian gozar del konje (izin) ke les avian akordado (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

yo imajino ke los governos voluntariamente o soto la presion de los antisemitas akordaran un poko de atansion a este eskrito (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)12570

akordo m.

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

a un akuerdo, kon los Estados ara­bos vezinos. (La boz de Turkiye, 1948)

Pavlo no respondio, ma el izo senyal kon la kavesa komo por dezir ke ya estava bien de akordo i aboko la kavesa para ke se la kortaran. (El muerto ke esta bivo, 1912)

el yama a los ovradores, se mete de akordo i los aze de nuevo lavorar (El Djugeton 1917)

Al kontrario, el movimiento fue es i sera siempre pasivo i su plan es de alkansar al eskopo kon intelijensia i buen akordo del governo otomano, i si es de menester i kon el akordo de algunas otras nasiones (La Amerika 1910)

Ya vos dishe le respondio el fakino de nuevo diziendo: en mi no ay azer muncho trato, si es ke esta, de akordo sovre el presio ke vos dishe vos dare las paras. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Kualker sorte ke fuesen las propozisiones del Vatikan, si tratativas de paz se empesan de todas las partes se aran konsesiones por venir a un akordo i meter fin al terrivle konflikto evropeo dezde 4 anyos (La Amerika, 1917)

esta divizada en tres grupos: la mayoridad es de akordo kon la aktitud de la administrasion palestiniana (La Boz de Turkiye, 1947)12660

akorruto adv.

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

sin demandarle ken era eya, demando la permision de verla akuruto i de amar en eya la imajinasion de su ija muerta. (La dam o kamelia)

El vinia akorruto azer vejitas a la kaza de Sinyor Sevita (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

akosto la oreja komo por oir un ruido leshano (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)12950

aksento m.

הדגשה, נגינה, טעם, אקסנט, הטעמה

devremos kedarmos aki? demando la sinyora kon el mas puro achento tedesko (La Epoka, Sal. 1900)12970

akseptar v.

הסכים, קיבל, נעתר, נענה

Malgrado ke el governo Italiano esta pronto a akseptar hazinos Palestinianos a sus opitales, fista oy solo un grupo de Palestinianos aksepto esta envitasion. (Shalom, 2007)

Es kon la muncha ensistensia de Lusi ke aksepti a trokar solo mi penyado. (Luz de Israel, 1985)

Es kon la muncha ensistensia de Lusi ke aksepti a trokar solo mi penyado. (Luz de Israel, 1985)

Entonses el astronomo torno a dar kuenta de su deskuvrimiento en 1920 en un vistido muy elegante, i esta vez todo el mundo aksepto su demostrasion. (El Princhipiko, 2010)

un bankiero lo tomava por profitar siempre de su intelijensa ke el akseptava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el fakto ke eyas sean prontas a akseptar no importa kual suerte por visto de no ser enviados atras en los paises basho kontrolo komunisto [...] (La Boz de Turkiye, 1947)

Nantes fue ovligado de akseptar un chiko enpiego al lado de un negosiente, onde estuvo sirviendo dodje anyos, yevando una vida siempre a mesma manera donde lo enfastyava i lo dezesperava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el imajinava munchas merkansias, un ombre politiko venia merkarlo por azer de el un enstrumento, un bankiero lo tomava por profitar siempre de su entelijensa ke el akseptava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Yo aksepto, disho krudamente. Un minuto la kayades reino en la kamareta. Demando de madmazel Shoen eksplikasiones klaras... ke keriya eya por su entremetemiento. (Nantes, Tel Aviv 1952)

La version en idish esta eskrita kon letras ebreas, sigun reglas de eskritura tradisionales mientre ke la version en ladino esta eskrita en letras latinas, i sin bazarse sovre reglas de ortografia tradisionales i akseptadas. (Aki Yerushalayim, 2019)

Todo esto enrezio el estatuto de la mueva eskritura, yamada ??eskritura de Aki Yerushalayim?? i ke ya fue akseptada i adoptada por la mayoria de los ke eskriven i meldan en ladino en muestros dias, (Aki Yerushalayim, 2019)13010

akseso m.

גישה, נגישות

El doktor, dezesperado, avia empesado tanto a temblar i a eniervarse, ke torna otra vez me paresio komo ke el iva tener el mizmo akseso ke le avia empesado a tomar antes ke trusheran a Pavlo para yevarlo a degoyar. (El muerto ke esta bivo, 1912)

El idish no podia kortar sus atadijos kon los trezoros de su kreasion literaria de siglos atras, en trokando la eskritura de manera ke los lektores de las muevas jenerasion no tengan akseso a estos trezoros (Aki Yerushalayim, 2019)

Una kreasion literaria de valor no puede existir en un lugar i un tiempo en el kual se pedrio kaje enteramente el akseso a los trezoros kulturales del pasado. (Aki Yerushalayim, 2019)13060

aksidente m.

תאונה

Kuando el senyal fue dado ke todo ya estava pronto i ke todos devian retirarsen para atras de espanto de algun aksidente (Leonidas el nadador, 1911)

Al ultimo, un aksidente de un fuerte aire izo abandonar la esperansa de arrivar a Londra i sr. Vilman kon todo el ekipajio se topava en grande perikolo (La Amerika 1910)

El governo otomano tomo las mezuras menesterozas por ke no se repeten semejantes aksidentes. (La Amerika 1910)13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

El ambasador de Israel, yamo esta aksion obsena i un akto de puro antisemitismo. (Erensia Sefardi, 2006)

Estas aksiones no okuren en vazio i son simtomatikas de las atakes konstantes kontra Israel. (Erensia Sefardi, 2006)

Estas malas aksiones del S.R.C son kondanavles. Nuestro puevlo deve akavidarse antes de versar mizmo un cent (La Boz del Puevlo, 1918)

sin ke mos meneemos de muestros postos i sin ke agamos el minimo esforso por pasar de la teoria alaaksion (Renasensia Djudia, Sal. 1920)

De mas, una aksion enerjika sera echa afin de arrestar a los agresores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

ma esta aksion es desturbada por talos atakos ke non solo no pujan las posibilidades de lavoro sino ke danyan tambien los intereses propios del lavorador. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

el aire en entrando i saliendo, kon mas o menos fuersa, por la trakia, se forma en vibrasiones o tonos por el aksion de la glotis, ke para esto se avre i se serra (La eskalera, Const. 1888)13090

aksionario m.

בעל מניות

podra meter a la dispozision de los sindikos ke seran eskojidos de entre los aksionarios las entradas de las doganas de la sal i del tutun (La Epoka, Sal. 1875)

no izo otro ke engodreser la mankansa de dia en dia de modo ke ya vino en punto de pedrer la konfiensa de los aksionarios (La Epoka, Sal. 1875)13120

aktitud (fr.) f.

גישה, עמדה, יחס

esta divizada en tres grupos: la mayoridad es de akordo kon la aktitud de la administrasion palestiniana (La Boz de Turkiye, 1947)13130

aktivamente adv.

בצורה פעילה, באופן פעיל

las personas desplasadas son aktivamente kontrarias a toda forma de nazismo i de fashizmo (La Boz de Turkiye, 1947)13150

aktividad/aktivitá f.

פעילות, פעולה, התעסקות

Ma i kon esto un otro grande evenimiento se bivio en medio de las munchas i diversas aktividades desvelopadas. (Los Muestros, 2007)

la mas fruchiguoza rama dela aktividad del djenero umano (La Epoka, Sal. 1900)13180

aktivo adj.

פעיל, חרוץ, פעלתן

David Teori, miembro de la mifkada (komandanlik) del Etsel, ke era nominado a la klasa de los soldados, se enkontro kon Dov Gruner, ke ya se konosian de Rosh Pina, i lo retorno a Dov a ser aktivo en Palestina, (La Boz de Yerushalayim, 1954)

las personas desplasadas son aktivamente kontrarias a toda forma de nazismo i de fashizmo (La Boz de Turkiye, 1947)

ma siendo la mas parte de las tropas de la armada aktiva i de la primera klasa del redif fue a poko a poko retirada por enforteser la armada kese topa en Serbia i en Montenegro (El Tiempo, Const. 1877)

ma siendo la mas parte de las tropas de la armada aktiva i de la primera klasa del redif fue a poko a poko retirada por enforteser la armada kese topa en Serbia i en Montenegro (El Tiempo, Const. 1877)13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

Por un akto de una dignidad kalma i bien pensada, el nasimiento del Estado independiente de Israel fue pro­klamado en Tel-Ayiv. (La boz de Turkiye, 1948)

Esta deklarasion deve ser echa personalmente i kon akto ofisial delante el Prezidente de la komunidad i del Gran Rabino (La boz de oriente, 1931)

antes unos kuantos dias akometieron dos aktos de terror en Istanbul i un akto de terror en Ankara. (Luz de Israel, 1989)

En Ankara, los terroristos akometieron akto de terror en la fragua del Sindikato de Metal ''MESS'' (Luz de Israel, 1989)

En estos aktos, la prezensia de superbivientes del Olokosto, entre eyos Stella Levy, David Galante i Jacques Handeli ofresieron la testimoniansa biva de la Shoa. (Los Muestros, 2007)

En los Ashkenazes ay un uzo ke la novia an­tes de entrar al kal suve arriva i en una siya ornada de rozas, alado de eya su famiya (Shalom, 2007)

eyos pretendian ke en kemando el kuerpo la alma se iva direktamente al paradizo i esto [...] lo konsideravan por un akto de fey (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Todo esto transformo a las ??lishkot avoda?? en sentros de friksion, onde ezbrochavan diariamente aktos de violensia i mizmo atakos a los lavorantes del lugar (Aki Yerushalayim, 2019)13200

aktor/aktrisa n.

שחקן/שחקנית

No es alesensiada la entrada a djente ke vienen a algun adereso fikso onde terna okupasion (eksepsion se aze a aktores, maestros de arte, muzika, papazes, profesores). (La Amerika 1910)

Despues de un intermedio muzikal del joven Otello Roditi i madmuazel Hayim, una komedia ke izo reir a tarakas toda la asistensia fue djugada por los mizmos aktores, los kualos se yevaron el mas grande sukseso en sus djugo. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Tal es el tema de la piesa que nos fue dado de oir. Los jovenes aktores ke lugar de felisitar se sovre pasan en sus rolos i se distinguen komo verdaderos profesionales. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Calvero era un aktor ke non reushe mas en la shena i non parviene azer riir malgrado su mizeria i estomago vazio. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

De ke el la enkontra, se inche su vida de esperansa, la melizina i la kudia fin ke eya torna a la shena, empesa a dansar i deviene una selebre aktrisa. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Calvero era un aktor ke non reushe mas en la shena i non parviene azer riir malgrado su mizeria i estomago vazio. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

De ke el la enkontra, se inche su vida de esperansa, la melizina i la kudia fin ke eya torna a la shena, empesa a dansar i deviene una selebre aktrisa. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)13240

aktual adj.

עכשוי, נוכחי, ממשי, אקטואלי

A la okazion de la imigrasion kontinuala i aktuala de Turkia en Amerika se kalkula oy una kuenta de serka 5 mil djudios espanyoles de Turkia aki en Nueva York i otra semejante kuenta se kree toparse en todos los Estados Unidos … ke vienen la mayor parte kreendo amijorar sus estado material aki en Amerika (La Amerika 1910)

El governo aktual es republikano (La Amerika 1910)

El sionizmo simpatizado de todas las nasiones del mundo, en siendo simpatizado del intelijente governo otomano aktual, avlara solo en favor del progreso del imperio otomano i de la nasion djudia (La Amerika 1910)13270

aktualmente adv.

כעת, עכשיו, עתה

El primer Ambasador djudio en Fransia sera Sr. Maurise Fisher, actualmente delegado po­litiko de la Adjensia djudia (La boz de Turkiye, 1948)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

aktualmente las operasiones militares son sospendidas, porke en este momento es el tiempo de las fuertes luvias ke kaen en la isla ke renden kaje imposivle toda operasion militar (El Tiempo, Const. 1896)13440

akumplimiento m.

ביצוע, הגשמה

no puede mas pretender al akumplimiento de aktos rituales i al enterramiente en los simenterios israelitas. (La boz de oriente, 1931)

la reina Viktoria eksprimio el dezeo de atrazar la fiesta jubilaria de su advenimiento al trono asta el akumplimiento eventual dela sesenyina anyada de su reino (El Tiempo, Const. 1896)13450

akumplir v.

ביצע, הגשים, הוציא לפועל, מילא (בקשה); השביע רצון

si manyana nozotros no somos salvados el orrivle sakrifisio sera akumplido (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Eya akumplia este dover de una manera muy konsensioza (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

La Lishkat Avoda Akelalit ke akompliche una fonksion publika de la mas grande impotansa por la repartision de lavoro a los ke estan sin echo, fue el objeto de agresiones de parte de estos ultimos. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)13650

akurtar v.

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

Akurtar mas del budjeto de la defensa sinyifika de kitar del lavoro otros 7.000 - 11.000 empiegados de la defensa i de siviles ke lavoran para la armada. (Luz de Israel, 1985)

El se esklama ke sera muy grave de akurtar mas de loke ya se akurto fin oy. (Luz de Israel, 1985)13690

akuzado m. & adj.

נאשם

de una talia alta i yena, la mujer del akuzado era blanka komo la nieve, una figura redonda, sejas bien guarnidas, unos ojos grandes, boka chika i una kaveyadura bien longa i preta adjustavan su ermozura (El prove doktor, Const. 1904)

el akuzado si eniegava las torturas empesavan (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)13710

akuzar v.

האשים; אישר קבלה

Akuzaron a los djidios de averlos embiado para despojar el serkolio, (Vaye de los yoros, 1935)

Akuzaron eyos tambien a los djidios, i disheron: era akeyos ke kometieron esta negra echa. (Vaye de los yoros, 1935)

En el tiempo del emperador Anri, diez ombres korrompidos akuzaron a un djidio de Fransia (Vaye de los yoros, 1935)

En aferrandosen de gritar i akuzar al inglez por ser elevo o profesor del nazismo, (La Boz de Yerushalayim, 1954)

dezde manyana yo esto rekojendo toda mi moneda i me vo ir a Londra, yo me espanto no me akuzen (El prove doktor, Const. 1904)

los akuzan de aver kerido mientras tantis anyos salvar el aventurero politiko del kual eyos konosian las malechurias de averlo mantenido en sus fonksiones (El Tiempo, 1896)

fue el baron de 'Hamerstein ke akuzo a los israelitas de Ksantin de aver matado un ninyo kristiano por los menesteres del kulto (El Tiempo, 1896)

en estos ultimos dias kortaron la kavesa de un judio i kemaron su kuerpo en la siudad de Urmia porke lo akuzaron de aver matado un ninyo persano por el menester de kulto (El Tiempo, 1896)13720

akuzasión f.

האשמה, תביעה, אישום

en tiempo de la akuzasion de la sangre en Korfu, su organo ... sostuvo ke la akuzasion era fondada (El Tiempo, 1896)

en tiempo de la akuzasion de la sangre en Korfu, su organo ... sostuvo ke la akuzasion era fondada (El Tiempo, 1896)

Eya destruyera toda la endjenioza akuzasion ke fraguatesh kontra eya (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

esto es uno de los puntos en los kualos se mostra el aflakamiento de muestra konsensia de mozotros mizmos, kavzado por las akuzasiones indjustas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)13780

ala f.

כנף; סנפיר

Ken es el Djidio ke no le kresieron alas? No se yama Djidio el ombre si no es aire, i su vida es polvo i aire, i sus echos no son mas ke aire, i sus pensamientos tambien son aire. (Otniel Hodja, 2002)

Las anchas mangas de su manto blanko paresian unas dos alas. (Otniel Hodja, 2002)13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

porke antes ke nasieras ya se avia ido de alado de nozotros. (Banyos de sangre, 1912)

En los Ashkenazes ay un uzo ke la novia antes de entrar al kal suve arriva i en una siya ornada de rozas, alado de eya su famiya (Shalom, 2007)

Alado de Lusi, ninguna otra mujer no puede briyar. Portanto, me yerri. (Luz de Israel, 1985)

en tanto, por un sierto tiempo, non mankaremos de meter alado de akeyas [palavras] ke mos pareseran las mas difichiles a entender la sinyifikasion en turko o en grego (La Epoka, Sal. 1875)

djusto en el momento ke i esta suma ya iva despareser. Rashel resivia una karta de un ermano ke tenia en Paris anonsiandole ke el era bastante riko i ke aviendo sintido ke estavan sufriendo de mizeria los envitava a venir bivir alado de el (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

i alado de esta ijika te mando al padre komo un yirat, ke siempre vas a ir tomando la lira. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

El vali asentado djusto alado de eya no kedava de rondjarla ojadas enflamadas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)14040

alakrán m.

עקרב

indjenioza komo un alakran eya se bolto, metio los dos brasos al derredor del kueyo (garon) de Shimon (El Alakran, Tel Aviv 1954)14100

álamo m.

צפצפה (עץ)

Agora, enkolgado sovre las puntas de los alamos i iluminando kon sus ultimos rayos el ombre sovre la sima de la kolina, le dio a este un splendor kaje mistika. (Otniel Hodja, 2002)

En el treser dia, a la ora orada, s'aparesio Djoha enduna en la sima de la kolina entre dos alamos imensos i sentenarios, parados ayi, echando sus ramas a los sielos. (Otniel Hodja, 2002)14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

yo alargi al kuantidad ke pudi nuestro sejorno en el kastiyo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

poko a poko las nuves eskuras se alargaron deshando ver rigas del sielo blu (El Alakran, Tel Aviv 1954)

No podre alargarme aki sovre el kamino ke yevo, desdel jurnal La Boz del Oriente, en 1931, al nasimiento de este muevo sistema. (Aki Yerushalayim, 2019)14300

alarmarse v. refl.

הזדעק, הודאג, נמלא דאגה/חרדה

i del echo de aver akordado tantos poderes tan anchos al kulto katoliko, los judios se alarmaron, (La boz de oriente, 1931)14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

si es alos segundos, eyos meresen ser grandemente alavados por la prova de intelijensa ke dieron en entendiendo la valor moral aparte del profito material (La Epoka, Sal. 1900)14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

Es muy estranyo ke un dia antes de la komemorasion de la Shoah, Zapatero i su ministro de Asuntos Eksteriores Moratinos fueron los gguespedes de una delegasion del Kongreso Djudiyo Evropeo Mundial, ke los alavaron por sus esfuersos kontra el antisemitismo. (Erensia Sefardi, 2006)14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

Por modre de vozotros se aze lo eskuro klaro, lo negro bueno, lo feo ermozo, la burla alavasion, la hanupa por amor de kompanyero, el deskaramiento por moral, el enganyar por sensia, menospresiar a la djente por anava, (Asolado en la izla, 1881)

Mis ojos se alevantaron a el sielo, i mis lavios avlaron loor i alavasion al Dio mi salvador i mi eskapador de esta negra tempesta de fortuna. (Asolado en la izla, 1881)

la alavasion estara pronta siempre para akel ke izo una echa de bien de tsedaka o de onestedad, el procheso, la kondanasion i la kritika de akel ke manko de respeto verso la umanidad (La Epoka, Sal. 1875)14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

Antes dos semanas se demobilizo de su servisio en la Hativa a-Yeudit Alohemet (en el alay judio gerreador) (La Boz de Yerushalayim, 1954)14690

alberka f.

בריכה; תנור, כבשן

dizir ke el se echava i durmia en frente el Luvre portanto el se komportava komo un jeneral i se durmia komo en una alberga (han) al bodre de una kaleja delantre la imensa sivdad de Paris, ke un dia el devia revoltarla. (Nantes, Tel Aviv 1952)14870

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

su boz era tanto armonioza ke eya alboroto todo mi kuerpo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)14900

alboroto m.

רעש, המולה, שאון, מהומה, בלבול; דאגה

un shesheo, un alboroto en el meoyo, pedri la konosensia i me kai (Anna Maria, Yerushalayim 1905)15010

alchak (t.) adj.

נבל, שפל, בזוי, נבזה, מאוס

yo seria un kobardo (alchak) si yo no tenia la ozadia de dizirlo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

bivda de un ombre, de un kobardo (alchak) ke despues de averme sombayido, dezonorado i echo madre, no tuvo el korason de darme su nombre (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)15020

alchaklik (t.) m.

שפלות, גסות, ציניות

endesparte de todos los visios, tenia tambien la kobardes (alchaklik) (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)15050

aldea f.

כפר

ke el lavoro i fertiliso, este pais donde el kuvrio la tierra de sivdades i de aldeas modernas, (La boz de Turkiye, 1948)

onde los Arabos, malgrado los suksesos kontra las chikas aldeas izoladas, (La boz de Turkiye, 1948)15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

el karakter de la sefardía se abolto kon los abokamientos de su alrededor. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

un gran numero de mansevikos sivilizados i instruidos, asentados alderedor de algunas mezas djugan a la bachka (La Epoka, Sal. 1900)15100

aldikera f.

כיס, ארנק

En verdad eyos tambien son polvo i aire ma teniendo las aldikeras yenas de moneda, de plata i oro i sus punyos serrados tan fuerte enfrente de los menesteres de los evionim, nunka bolaran... (Otniel Hodja, 2002)

Tanto absurdo ke paresia, a mil milias de todo lugar abitado i en peligro de muerte, kiti de mi aldikera una oja de papel i una penina. (El Princhipiko, 2010)

Despues kitando de su aldikera mi kodrero se enkasho en la kontemplasion de su trezoro. (El Princhipiko, 2010)

por los ojos yo tenia un par de entojos kon tapones ke me se avian topado en la aldikera, i aviendomelos metido no ati ninguna importansa a las flechas ke me eran rondjadas (Guliver, Yerush. 1912)

yo kiti un sigaro de mi aldikera i le demandi por ensender (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Tres dias mas tadre, el vendia los tres o kuatro pedasos de moble de su kaza, i partia por Paris kon 200 frankos en su aldikera.(Nantes, Tel Aviv 1952)

Suat Masit, en una grande ravia, tira de su aldikera un revolver por matar al Doktor. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Se fue asentar en el kanton el mas eskuro, kito de su aldikera una rida de seda i se la ato en la garganta (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

Kito de la aldikera de su palto una tabakera i tomo azer un sigaro (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

metiendo sus manos en las aldikeras de la redingot i del pardesu del muerto, kito papeles de un portofolio (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)15290

alechar v.

היניק; ינק

La senyora de La Tur fue muy kontenta de toparse en vezindado kon Marguerita, ke estava alechando un ijiko (Pavlo i Virdjinia, 1912)15355

alegar (fr.) v.

טען

ke, alegando no konoser este viejo avlar, nos gritavan; ''No estamos entendiendo!. (La boz de Turkiye, 1948)15360

alegoría f.

משל, אלגוריה

alegoria se uza kuando ay entre dos kozas muchos puntos de semejansa, ansi ke por la una ke konosemos podemos entender mijor la otra ke no konosemos (La eskalera, Const. 1888)15410

alegramente adv.

בשמחה, בעליזות

el uno mizmo se metio a gritar alegremente. (Banyos de sangre, 1912)

komo? Kualo? disho alegremente el mansevo No estas konosiendo a tu chiko Ektor? (Banyos de sangre, 1912)

komo un nido de pichones elegantes relumbrava i alegramente avria a dos kanates, puertas, reshas i ventanas (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

el muribunde (muriente) se alegrava de la realizasion de su supremo dezeo (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

la fizionomia de este ombre se alegrava en vezes se amofinava i si alguno de los djuzgadores tuviere echo atansion a los movimientos de este ombre muy siertamente tuviere tenido sospechos sovre el (El prove doktor, Const. 1904)

los israelitas al kontrario tienen razon de alegrarsen (El Tiempo, 1896)

Alegrate ke ya te vino paras para raki, no te estas pensando ke tenias 2 kriaturas de mantener i te se izieron 3 (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

desharemos tambien a Katina, alegrarse de aver reushido a abandonar el nuevo perfijado (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

La mujer de David se alegrava bastante a esta karta i se aparejava, para partir kon su marido i sus tres kriaturas. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

Si Virdjinia estava kayada o no keria mamar o komer i le mostravan a Pavlo, la ijika se levantava alegre (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Merenda alegre, buenos Djidios! No sere yo el uniko a bolar i flotar esta tadre sovre alas de aire a los sielos. (Otniel Hodja, 2002)

es verdad ke el no era ombre grande i riko, pero el era un simple shastre ke bivia siempre alegre i kontente de su ofisio (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

Desharemos por el momento a sin. David viajar kon su mujer, alegre de aver reushido del dezbarasamiento de su tresera kriatura (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

ay dias ande este djurnal es muy alegre al meldarse (La Epoka, Sal. 1900)15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

Los djudios de Fransia akojeron la notisia kon una alegria refeksionada. (La boz de Turkiye, 1948)

La alegria fue grande en sus karas en viendosen despues de akea tempesta. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

La mas alegria ke tomi en esta vez fue ke topi otro un sako yeno de bimuelos, (Asolado en la izla, 1881)

El bendizio el vino ke es el simbolo de la alegria i la abondansa. (Shalom, 2007)

En este lugar, templo de la borrachez i la alegria, las unikas keshas konosidas eran akeas del borrachon ke no resivio bastante presto su vazo de raki, (Otniel Hodja, 2002)

La alegria de todos era grande, ma supitamente la komunikasion fue interrompida i todos aki se topavan en grande inkietud por saver loke se pasa kon Vilman i su makina de bolar (La Amerika 1910)

Kon muncha alegria el, kazilino korria detras del fakino, i Izidor deshando Musyu el arkalik en basho serka de la puerta se entrava adientro de la ezane kon el kazalino endjntos. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Antes de todo el beveraje kon sus mezikos porke esto era toda su alegria. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

dezde entonses el kedo entontesido, el no podia mas apartar de bueno a negro i de alegria a tristeza (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

su kaza aunke chika i povre, por esto la prosperidad i la alegria no avian mankado de reinar en eya (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Sinyor Drio era bolado de alegria (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

vos me datesh una alegria grandioza (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

El Doktor Selim keda muy abatido delante esta esena tanto esmoviente i en lugar de alegria la kaza de la boda se unde en el luto (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

nozotros nos asosiamos kon alegria a estas manifestasiones de amor i de venerasion por nuestro augusto monarka i rogamos a Dio por ke el aga koronar de sukseso sus esfuersos por la grandor de la dinastia otomana i la prosperidad del imperio (El Tiempo, Const. 1896)15600

alemán/o n. & adj.

גרמני

Venturozamente, la grande mayoria del puevlo aleman parese agora ganada a las ideas liberales i kontraria al imperialismo. (El Tiempo, 1924)15610

Alemania f.

גרמניה

El elemento djudio en Alemania es bastante fuerte en la siensia, en el komersio i en la industria, i el savra defenderse enerjikamente. (El Tiempo, 1924)

Non kedo en la Alemania un solo djidio ke pudo eskapar. (Vaye de los yoros, 1935)

komo lo anunsyimos en nuestro ultimo numero, el antisemita baron 'Hamerstein ke era en fuyida fue arrestado la semana pasada en Atenas sovre la demanda del mestro de Alemania (El Tiempo, 1896)15760

alesensiado adj.

מורשה, בעל הרשאה

No es alesensiada la entrada a djente flaka ke non tienen serkanos en buena pozision materiala, a falsadores i mendikantes (La Amerika 1910)

No es alesensiada la entrada a djente ke kaen al aire, a djente ke vienen kon si kon algun sertifikatode algun mediko ke la makula restada de su malatia no le empide de puederse mantener (La Amerika 1910)

No es alesensiada la entrada a djente ke obtienen ayuda para gastes de sus viaje para aki de algunas sosietas de bienvoliensa (La Amerika 1910)15770

alesensiar v.

הרשה, התיר, נתן רשות, נתן רשיון

oy me parese la muy mediana no se puede alesensiar esto, siendo si lo azia era un lukso – (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

La ley de imigrasion de los Estados Unidos alesensia la entrada libera a todas las personas onestas, pasivas i sanas, ke son kapaches de lavorar i mantenersen eyos propios (La Amerika 1910)15775

alesensiarse v. refl.

הורשה

Kon munchas difikultades se alesensia la entrada a djente ke no pueden solos mantenersen, ma ke tienen parientes i konosidos ke se kargan i ovligan enfrente la komision de imigrasion por sus mantenimiento a sus karga. (La Amerika 1910)15790

aleshamiento m.

התרחקות, נסיגה, רתיעה; הרחקה, דחיקה הצידה; אדישות

el aleshamiento es un buen remedio (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

la opozision de uno o de munchos de eyos miembros de la bursa i reprezentando el kuarto del total de las devdas bastara por mantener el aleshamiento (El Tiempo. Const. 1874)15800

aleshar v.

הרחיק, דחה

Dizde su retorno eya remarkava kon amargura ke su madre se aleshava de eya, la vijitava de manko en manko. (Rolando i Eleonora, 1953)

por aleshar los presentimientos funebres eya pasava en los grupos grasioza, rajenida, eklatante de vitalidad i de salud en su elegante ropa realsada de girlandas i de rozas naturales (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

este despachio devra ser enkolgado si es posivle antes la ora dela aviertura dela bursa afin de aleshar los ruidos falsos metidos en sirkulasion (El Tiempo. Const. 1874)

la deklarasion de falita deve alesharlo prestamente de la bursa al miembro (El Tiempo. Const. 1874)15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

Kuando todas las barkas ke avia en la mar se tuvieron aleshado bastante demaziado asta no ser kaje vistas, Leonidas se kito la kamiza i de una se echo a la mar ayi djusto onde la nave iva a venir. (Leonidas el nadador, 1911)

En Ia kaleja ''Rishelye'' sovre el ponte de San Pier una chika ija bien vestida lo ovligo a alesharse de su derecho kamino ke el sigia kon la fortaleza de un puerko salvaje (Nantes, Tel Aviv 1952)15820

aleskuro adj.

חשוך, אפל, כהה

la nochada era bien aleskura, su pena non fue en vazio (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

kuando kedo solo, Nantes, fue a mirar por la ventana. La noche estava muy aleskura, non se apartava ke las solombras pretas de los arvoles. Una ventana aklarava sovre la facha eskura, del otel. (Nantes, Tel Aviv 1952)15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

I na solo ke de la fortaleza de las aguas ke eya iva remenear i levantar, las mas fuertes i grandes naves ke se toparian ayhi podrian ser rondjadas o undidas. (Leonidas el nadador, 1911)

sin muncho avlar eyos alevantaron a sus ijo de la kama i lo arrastaron detras de eyos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

I el se levanto de onde estava sentado i empeso de nuevo a dar tornos, a oras de tadre por ver si alguno lo yamariya. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

a la fin aviendome despertado yo provi de levantarme ma fue en vano. (Guliver, Yerush. 1912)

i mil ombres de los mas forsudos fueron enkargados para levantarme de enbasho i meterme adientro (Guliver, Yerush. 1912)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

despues de aver bien visto dezizme si el espektakulo no es de akeos ke azen levantar los kaveos de la kavesa (Manon Lescaut, Yeru. 1906)16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

una demanyana el se levanto kuvierto entero de unas krostas pretonyas, (Banyos de sangre, 1912)

Pavlo bushko por abrasarla, ma, mas prestoza ke el relampago, la muchacha se levanto alegre i riendo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Este ruido aviendose espandido en el paiz de los Arabos, estos ultimos se levantaron kontra los djidios, (Vaye de los yoros, 1935)

Se levantaron kontra el, el Shabat el 9 del diezen mez i lo mataron a el, (Vaye de los yoros, 1935)

Kon diziendo no sea ke se alevante algun aire de tempesta i la despedase entera (Asolado en la izla, 1881)

kuando una vieja entrava en una vijita, i si era lavandera de kulada, todas las vijitaderas se levantavan en pies. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

el sol ya estava poko a poko levantandose, i en el korason de izidor la merekia pujava de mas en mas, (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Nantes se levanto komo atirado por este saludo del sol ke le enserrava (Nantes, Tel Aviv 1952)

Valker no topando a kualo atribuir esta vijita se levanto apunto i resivio sus guespedes kon buena kara (El prove doktor, Const. 1904)

el desho de lavorar, se levanto en pies, se sakudio i kedo mirando el sielo ke estava muy puro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Nantes se levanto komo atirado por este saludo del sol ke se enserrava, el iva murir en echandose por la ventana, el non tenia menester de klaridad para meter su plan en exekusion (Nantes, Tel Aviv 1952)

Apenas prononsiava estas palavras, sinyor David se levantava, le dava las diez liras a Katina i se retirava en diziendole (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)16160

alfabétiko adj.

אלפא-ביתי

Prosedemos al orden alfabetiko de los paizes: (El Tiempo, 1924)16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Algo se avia rompido en mi motor. (El Princhipiko, 2010)

Me esforsi, dunke, de saver algo mas: De ande vienes, ijiko mio? Onde esta ''ande ti''? Onde keres yevar mi kodrero? (El Princhipiko, 2010)

aun kon todo algo se disferensiavan entre eyas. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

vos se kalmaron algo vuestras emosiones? (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

antes ke apliken algo, yo ya vo estar leshos i al abrigo de todo sospecho (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)16520

alguenga f.

לשון (בפה)

la alguenga del chiko leon, batiendo el paladar, izo sentir un ruido muy sinyifikativo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

para esto kalia ser maestra porke los makaronikos i alitrea se azian kon fiizo, un tel delgado komo una aguja longa. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

entre estos, uno de los ke fuian aviendo i el tambien echado un chiko gritiko yo me sinti de vista burakado de mas de sien flechas ke me pikavan kuanto algujas (Guliver, Yerush. 1912)

una alguja empeso a burakarme todo el kuerpo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Lo mas de estas mujeres traian kon eyas sus enstrumento de torser ilo i sus algujas i sus kalsas empesapas (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

los dedos de la djoven madre infinkavan i tiravan, la alguja de eya lavorava (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)16610

algujada f.

דקירה

a esta repuesta unas algujadas pasaron por mi puerpo entero (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)16630

algún adj.

איזשהו

kuando saldra algun dia ke algun kliente kerira merkarla a buen presio, ya vos pujo la djornada (El Djugeton 1917)

un rezin kazado de algunos mezes se topava muy repentido de su mujer (El Djugeton 1917)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano, esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

kalia ke trushera algunos fierros por romper el kadenado (El prove doktor, Const. 1904)

Kale ke sea ke kijo azer algun djaillik kon alguna mujer ajena i el fruto de su djaillik me lo kijo kargar a mi, ma yo no puedo mantener un chifut debaldes. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)16640

alguno pron.

מישהו

o algunas de estas viejas elegantes donde nada djustifika sus elegansa (La dam o kamelia)

I komo si el se espantaria ke sus palavras no fueran oidas por alguno, el miro de todas las partes i trokando de kamino el se fuyo presto. (Banyos de sangre, 1912)

Kuando me enkontrava kon alguno ke me paresia tener un poko de meoyo, azia sovre el la esperiensa de mi pintura numero 1 ke guadri siempre. (El Princhipiko, 2010)

Asta ke konbina sale alguno ke lo konose I ansi el muerto o el matado es entregado en poder de los suyos (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Algunos de entre los jurnalistas mas konosidos i apresiados, entre eyos el redaktor de ??El Tiempo?? David Fresko, ya no tienen mas fe en el futuro del ladino. (Aki Yerushalayim, 2019)

ay entre estas ijas algunas de eyas ke son bien grasiozas i esto es lo ke eksita la kuriozidad de estos kazalinos (Manon Lescaut, Yeru. 1906)16650

alhad/alhá/alhat (arab.) m.

יום ראשון

El 18.03. 2007 alhad fue un dia muy spesial para mi i kreygo para todos los envitados a la boda de Percy ijo de Meri i Robert Schild kon Rivka ija de Viki i Avram (ke este en ganeden) Geron (Shalom, 2007)

En alhad de karnaval, pasó por la Kaye Ancha una boda kon chalgí adelantre. (el Rizón, Salon. 1939)

Los dias de Alhad, kuando se paseava en algunas partes de Marsilya el sintia en el una grande fuersa, una grande intelijensa, en el fondo de su persona, avia komo uno ke lo rondjava sienpre adelantre (Nantes, Tel Aviv 1952)

eyos kedavan ayi embevesidos a kantar, bailar i saltar asta la demanyana de alhad (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Una noche de alhad Matatia se fue ande su vezino Zerubavel, i apenas entro ke el melamed lo resivio kon la sonriza en la kara. (El Djugeton, Const. 1908)

dia de alhad de esta semana ... devia tener lugar el tiraje ala suerte delos kandidados elevos para la mueva fonderia mekanika (La Epoka, Sal. 1900)

la manifestasion de alhad pasado es una prova eklatante dela veluntad dela mueva djenerasion de orientarse verso la industria (La Epoka, Sal. 1900)

se enridjistro la demanda de kada uno i uno i se tomo rande-vu para alhad venidero (La Epoka, Sal. 1900)16950

aliado adj.

בעל ברית

No solo la alkalda sosialista inyora el sufrimiento de los Djudios por los Alemanes i sus aleados, ma glorifika a los terroristos Arabos. (Erensia Sefardi, 2006)16960

aliansa f.

איחוד, ברית

Charlemanye kontrakto una aliansa kon eyos. (Vaye de los yoros, 1935)17020

aliento m.

נשימה

la boz umana resive su podestania i karakter de un komplikado grupo de organos, ke en pasando el aliento por eyos lo modifikan en varios tones (La eskalera, Const. 1888)

la trakia o tubo por el kual el aire o aliento entra a los pulmones i sale de eyos (La eskalera, Const. 1888)

los sones vokales se azen en enbiando una korriente de aliento por la garganta i la boka (La eskalera, Const. 1888)17130

alimanya f.

חיית בר, חיית טרף

Todo lo topi kumplido en sesh lugares ke yo los meti, i pie de alimanya no puzo por ayi (Asolado en la izla, 1881)

En baldes me espanti no sea ke bozearan las alimanyas de la shara a mi lazdrado ke tanto me kosta (Asolado en la izla, 1881)

Eya reprezentava un kulevro boa ke se tragava a una alimanya. (El Princhipiko, 2010)17220

alimpiador m.

מטלית; שטיח כניסה

Ma entre los ke se kedan mirando ay munchos adjentes de polisia los kualos aviendo trokado sus vestidos devinieron unos fakinos, alimpiadores de kalsados, kolportores I mil azedores de echos diferentes (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

Bonifasio alimpiava las godras gotas de sudor ke korian de su frente. (Banyos de sangre, 1912)

Eya meldo la karta a todos i, kuando las lagrimas korrian de sus ojos, fue Pavlo el primero endjuntos kon Virdjinia ke vinieron alimpiarles (Pavlo i Virdjinia, 1912)17270

alimpiarse v. refl

התנקה, ניקה עצמו; הצדיק עצמו; איבד רכושו; השתלט על רכוש; מת, נפטר; באירוניה: נפטרנו ממנו

el tuvo menester de alimpiarse la frente de la sarpikadura de lodo, (Nantes, Tel Aviv 1952)17650

alitrea/aletrea f.

אטריה, אטריה דקה; מאפה שקדים מתוק

fídikos en forma de palikos chikos i delgado, alitrea, una spesialita de fideos longos ke en Espanya oy en dia se konsume mucho! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

para esto kalia ser maestra porke los makaronikos i alitrea se azian kon fiizo, un tel delgado komo una aguja longa. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)17850

alkanfor m.

קמפור; לובן בלא כתם

Sus ermozos ojos pretos , su kuero blanko komo el alkanfor, la traian ainda mas grasia i la azian atirar la admirasion de todos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

No me detadri i presto fui ande eya la tersia vez, i tomi todo lo ke alkanso mi poder: (Asolado en la izla, 1881)

Al prisipio de mis mientes fue si vo otra vez a la nave o me aparto, i mi korason me konsejo por pasar otra vez i por kitar de la nave todo lo ke alkansa mi mano (Asolado en la izla, 1881)

[Este grande movimiento] no tuvo ni tiene por baza de revatar la Palestina del governo otomano, ni mizmo akonsejo a ninguno kon ideas revolusionarias de alkansar a la realizasion de este santo ideal (La Amerika 1910)

Al kontrario, el movimiento fue es i sera siempre pasivo i su plan es de alkansar al eskopo kon intelijensia i buen akordo del governo otomano, i si es de menester i kon el akordo de algunas otras nasiones (La Amerika 1910)17910

alkanso/alkanse m.

השג, הצלחה

i fransizar algo nuestros eskritos por meterlos mas al alkanse del lektor, (La boz de Turkiye, 1948)18320

alma f.

נשמה, נפש

En Paraguay, biven serka 4 miliones de almas, (Luz de Israel, 1989)

Ochenta mil almas eran ayi delantre kuando esta tambien iva ser echada al agua. (Leonidas el nadador, 1911)

una kontentez interiora inchia su alma (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

El se empleava de alma i de korason a kitar la verdad a luz (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

sinko oras mortales a esperar kon el korason kevrantado, kon el alma yeno de terror (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

Nozotros konosemos la sufriensa de los sin- lavoro i entendemos su estado de alma. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)18430

almada f.

כר, כרית

vide un solo lecho i sovre la una almada remarki bien las letras R.G. (El prove doktor, Const. 1904)18500

almaná (ebr.) f.

אלמנה

Kuantos muzulmanos se kazaron kon fransezas, almanas, katolikas i ortodoksas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

En un kantoniko del armario sus dedos renkontraron una ridomika (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)18610

almaska f. cf. almástiga

Porto Luige, sivdad enfrente de la Mar de las Indias aparteniendo agora alos inglezes i un tiempo antes alos fransezes, (Pavlo i Virdjinia, 1912)18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

aya eyos toparon todo lo menesterozo, sefer tora, mezuzot, tal.let i tefilimes; unos kuantos livros de orasion, ansi ke una almenara kon 7 kandelaros por ensender la luz de shabat (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)18990

almorzar v.

סעד סעודת צהרים/בוקר/ערב

yo fui ovligado de venir almorzar en kaza (Anna Maria, Yerushalayim 1905)19000

almorzo m.

סעודת בוקר/צהרים/ערב

mujeres proves azian trikes de diplomatas para no dar a saver ke las manka lo puro bisonyo para azer el almorzo. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)19120

alokusión f.

נאום קצר, דרשה

Pronto i prestozo komo el drago, el doktor Seballos se echo sovre la kavesa, el la apanyo de los kaveyos enkarujados i metiendosela enfrente, mirandola kon ojos alokados, el le demando: (El muerto ke esta bivo, 1912)19170

alondjar (port.) v.

הרחיק, דחה; האריך

Dizde ke el metio el pie en Paris Nantes kreo ke le bastaria de alondjar (estirar) sus manos por topar una situasion dinya de el. (Nantes, Tel Aviv 1952)19240

alora (it.) adv.

ובכן

alora terniamos las reglas de una lingua ermoza i puedriamos render muestras ideas mas klaramente i kon mas elegansa (La Epoka, Sal. 1875)

Rishard mostro alora loke el era reelmente i un haragan (tembel), un korredor detras de mujeres dezonestas, un borrachon [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

i nos es imposivle de fraguar un lugar para este djenero de personas, siendo estamos seguro ke no se topan munchas. i alora, kualo azerlo? (El Djugeton, Const. 1908)19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

'Ham Bohor'', also su boz enduna Mushon el Peshkador, de un kanton eskuresido ande estava asentado, arrodeado de vazos i redomas vazias (Otniel Hodja, 2002)

La fiesta se empeso kon la Marshe Nasional, entonada por una diezena de jovenas ijas, delante el drapelo de la Republika alsado sovre la esena i ke la asistensia eskucho en pies. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)19380

altanto adv.

כמספר הזה, כזאת, באותה מידה

El se espantava por su vida altanto ke por el repozo de su amada (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)19570

alteza f.

גובה, רום, רוממות, הוד מעלה

Sinyor, vengo de parte de su alteza el Prens Bayazit (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)19620

altiguez/altigueza f.

יהירות, יוהרה, שחצנות

Artadvos agora de altigueza i altura, i vos kero ver ke artes a esta alma ambrienta, la kuala esta morando en este dezierto i penyasko, o a lo menos rompelde un poko la sed de el agua a esta alma sekioza en una tierra seka i apurada! (Asolado en la izla, 1881)

tenesh dos kamaretas disponivles disho la otra sinyora kon altigueza a la mujer del otelier (La Epoka, Sal. 1900)19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

ombres de alto boy fueron matados, i fue un tiempo de afriision para Yaakov. (Vaye de los yoros, 1935)

I es en este momento ke salio la boz de ensima de la kolina, alta, klara i rezonante: (Otniel Hodja, 2002)

Salti en alto komo aharvado por un rayo. (El Princhipiko, 2010)

Un otro en Haskyoy, kon djube, alto alto pronunsio palavras ke no meresen ser pronunsiadas en la keila (El Djugeton 1917)

La programa de los republikanos es de sostener la duana alta por las ropas ke se importean de Evropa afin de enkorajar la industria amerikana (La Amerika 1910)

A esta razon todas las ropas konfeksionadas se venden a presios bien altos en esta sezon. (La Amerika 1910)

un perde godro i poko alto aparta los marineros de nozotros (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

ken es akel ombre? demando la sinyora kon una boz bastante alta i klara para ke el konte la sintiera i si sintiera arrejistada este ultimo salio de su lugar i muy ezmovido se enkorvo delantre la sinyora (La Epoka, Sal. 1900)

el era un muy ermozo ombre, alto, bien proporsionado, los miembros sanos, la vientre redonda (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

alta, esvelta i muy grasioza, sus ojos muy grandes debasho de sejas pretas i arkadas tenian una ekspresion dulse (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

desde la advenimiento al trono de su maestad el kzar Nikola II kreen remarkar onde los ministros i los altos fonksionarios del estado un kambiamiento de dispozisiones muy favoravle a los djidios (El Tiempo, Const. 1896)

Ya saven ke en la vida ay siempre altas i bashas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Alta de la talia aparesida kon una facha anjelika i pura, Alis tenia todas las kualidades ke azen de la mujer una kriansa adoravle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

la senyora ke avia abashado la primera de la karrosa i ke paresia de alta famiya respondio kon una boz dulse, basha i temblante (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)19710

alto adv.

במידה רבה

El vali salto en alto komo si uviera sido sakudido por un fuerte korriente elektrik (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)19730

altor m.

גובה

lo ke vos azesh es muy bueno, vos sosh a la altor de vuestro dover (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Nos ancheariamos en espasio, si kereriamos azer los elogios de kada uno de los exekutantes. limitemos nos a deklarar ke todos eyos fueron a la altor de sus rolo, (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)19830

altruismo/altruizmo m.

אלטרואיזם, אהבת הזולת

Eyas fueron echas siempre i sera eternalmente, asi en una intension de espiritu de amor, de er­mandad i de altruismo, (La boz de Turkiye, 1948)19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

Se ven ala entrada del porto dos chikas alturas; son las tumbas de Pavlo i de Virdjinia. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Artadvos agora de altigueza i altura, i vos kero ver ke artes a esta alma ambrienta, la kuala esta morando en este dezierto i penyasko, o a lo menos rompelde un poko la sed de el agua a esta alma sekioza en una tierra seka i apurada! (Asolado en la izla, 1881)

Kuando el desgrasiado Leonidas saltava de la altura del mastil de alguna nave o de onde fuese, el lo azia en pensando a su mujer i a su ija i era a nombre de estas dos ke el se echava ansi en el fondo de las aguas. (Leonidas el nadador, 1911)

una kantidad de nieve kayo en Yuzgadj de manera ke en manko de vente i kuatro oras las kazas ke no tenian ke sesh metros de altura desparesieron en la nieve (El Tiempo. Const. 1874)

la tierra esta rodeada por un oseano de materia gazeoza ke la enkuvre por todas las partes asta altura de 45 milias i probavlamente mucho mas (La eskalera, Const. 1888)19875

aludir v.

רָמַז

'Sin mesklarlos kon agua'', adjusto otro, aludiendo a lo ke uzavan dezir los eskarnesidors, ke ham Bohor, echa agua kita vino. (Otniel Hodja, 2002)19900

alumbrar v. cf. arrelumbar

una flama de vida alumbrava sus ojos aundados komo una flama ke tembla al mas chiko soplo (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)20220

alvorada f.

שחר, עמוד השחר; חגיגה משפחתית של הצגת הנדוניה

la alvorada aparesio kargada de esperansas (La boz de Turkiye, 1948)20340

amabilidad f.

אהדה, חיבה, לבביות, אדיבות, נימוס, סבר פנים יפות, נועם הליכות, נעימוּת

madam de Mino, grande i fuerte, a ojos briyando de un fuego sombre bella i deziravle, ainda en su maturidad, despiegava una amabilidad ekstrema en dando de su parte a los unos i a los otros, ranseniamientos atristados i pesimistas (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)20400

amado m. & adj.

אהוב

Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)

de leshos via a su bien-amada, mas ermoza ke siempre, embolvida en las sedas i kon los diamantes i entornada de esklavos i de esklavas ke le eran devuados (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

El joven, kontinuando sus estudios el deviene mediko i konta azerse una buena situasion para kazarse kon la bien amada de su korason. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

orasiones seran echas por todas las partes por la konservasion delos dias presiozos del bien amado monarka (El Tiempo, Const. 1896)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)20460

amaestrar v.

שלט על, חלש על; אילף

Los moradores del lugar, amaestreados de lo ke es el arrivo de un uragan (fuerte tramontana) en akeas partes (Pavlo i Virdjinia, 1912)

el se amaestro en el azer chantas de viaje (bavules) (El Alakran, Tel Aviv 1954)20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

Entonses, vos podesh imajinar mi sorpreza kuando al amaneser me desperto una estranya bozezika. (El Princhipiko, 2010)20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

Una demanyana el dia amanesio bruto i eskuro. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

yo no esperi ke la noche amanesiera metiendome a nadar i ayudado a la klaridad de la luna yo arrivi en el paes del enemigo (Guliver, Yerush. 1912)20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיא

Amantes i metresa estavan kontentes de parte a parte. (La dam o kamelia)

tuvo amantes, litigas, pleitos, duelos, paso nochadas enteras en los klubes al djugo i los dias a divertirse [...] entre el i la mujer ya avia akontesido una despartision definitiva (La Epoka, Sal. 1900)

Nermin, la amante del Doktor, parese tener unas kuantas sitas (rendez-vous) kon el, ma este ultimo no la mete al korriente de la maladia de su novio i por el menester de sus echos, (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

ke elevos! los mejores, los mas avansados i aparteniendo todos a famiyas modestas ma onestisimas i amantes del progreso (La Epoka, Sal. 1900)20843

amanziante adj.

מעורר רחמים, אומלל,מסכן, עלוב

ma bien graves i eskandalozos ke se pozan a la atansion de todos los verdaderos pasionozos del bien del puevlo i ke azen ver el tablo amanziante dela situasion ke mos espera en un avenir non muncho leshano (Renasensia Djudia, Sal. 1920)

los djemidos manzientes de Rahel non kedavan sin rezultado (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)20910

amar v.

אהב

En 1726 un djoven fransez, aviendo amado a una djovena ija de famiya bien grande, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Ah ! porke eya pario a esta ija? porke la amava tanto? (Rolando i Eleonora, 1953)

por kontra, la mujer lo amava muncho, eya keria trokar su komporto ma no puedia porke ya se avia auzado (El Djugeton 1917)

Eyos meldan la presa amerikana i aman todo lo ke es amerikano. Triste situasion. (La Amerika 1910)

yo amo mijor irme i deshar el lugar libero a Ruben (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

eya le asigura ke eya lo ama, ke eya no se olvido ni un momento de su amistad i se echa en los brasos de su amigo kon yoros i lagrimas. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama. a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama. a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Su mujer Rashel lo amava muncho i siempre bivian muy kontentes (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

nozotros no kedaremos nunka de amar kon una dulse melankolia nuestras patrias donde fuimos eskartados (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

lo ke estas mizeravles guardias inyoran es ke yo la amo kon muy muncha ardor i ke eya aze por esto el mas desgrasiado de los ombres (Manon Lescaut, Yeru. 1906)20915

amarse v. refl.

אהבו זה את זה; נאהב, היה אהוב

Ke keres mas de esta ventura, ke dos chikos koros komo los nuestros, ke se aman, te aman a ti tambien mas muncho de eyos? (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Eyos se aman, dezia eya, i la natura los krio el uno para la otra. (Pavlo i Virdjinia, 1912)20950

amargadamente adv.

במרירות

Apenas este amigo se va, Nermin entra a la klinika del Dr. Selim su viejo amigo. Eya yora i esklama amargamente en los brasos de su primer amor, le asigura, en terminos muy tristes, ke es por salvar la rnala situasion de su padre, ke eya se duvo inklinar. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)20960

amargado adj.

נעצב, ממורמר

En Italia tambien los djidios fueron amargados, ma Charlemanye vino a sus ayudo. (Vaye de los yoros, 1935)21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

I ansi akontesio ke aun antes de mamar una gota de leche de los pechos de su mana, ya fue Djoha introdusido al aroma splendido de la ''gota amarga'', un aroma ke va akompanyarlo de aki en delantre, toda su vida. (Otniel Hodja, 2002)

en el duble de sus lavios avia alguna koza de amargo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

Este evenemiento mos akodra ke la persona no kale ke se olvide de las dolores, amarguras mizmo en el dia el mas orozo de su vida. (Shalom, 2007)

el kamino avagar, avagar, su korason yeno de amargura (Nantes, Tel Aviv 1952)

era la poezia de la amargura, de la separasion, la maldision al destino ke rondjo su ermana a la muerte (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Su alma konosio momentos de angustia i de amargura al penserio ke su amada Maria, el solo esfuenyo de su vida, adulsava en sus brasos las nochadas de un enemigo de la patria (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)21147

amariyado adj.

צהבהב, שהצהיב

El sol se enpesava a echarse detras de los arvoles del grande otel Danviye, un sol aflosho, donde los rayos de oro paresian ensender las ojas amariyadas. (Nantes, Tel Aviv 1952)21150

amariyar v.

צבע בצהוב; הצהיב (פ''י)

El sol se enpesava a echarse detras de los arvoles del grande otel Danviye, un sol aflosho, donde los rayos de oro paresian ensender las ojas amariyadas. (Nantes, Tel Aviv 1952)21200

amariyo adj.

צהוב

Ah! Si, ya te esto konosiendo, disho el lokander en aziendose entero amariyo. (Banyos de sangre, 1912)

Sus kaveyos ke eran a la kolor de la kastanya, agora estavan blondos, kaje amarios, (Luz de Israel, 1985)

sus kaveyos estavan embaraniados i sus vestidos eran kuviertos de remendos sovre remendos de kolores a kolores: vedres, korolados, amariyos, pretos i blankos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

sus kaveyos estavan embaraniados i sus vestidos eran kuviertos de remendos de kolores a kolores: vedres, korolados, amariyos, pretos i blankos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

en ancheando ansi el burako se puedia ver klaramente adientro ke avia una kasha de metal amariyo, de kovre por seguro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

la markeza ? echo un grito de espanto i devino entera amaria (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)21210

amariyo m.

בוגד

Puedeser avia mas de trenta personas kon vestidos de kolor korelada, blanka, amaría, blu i preta. (el Rizón, Salon. 1939)21390

amatado adj.

כבוי

Sinyor Mino, viejo antes la edad, las karas arrugadas, la vista amatada, i los miembros ajitados de un kontinual temblamiento, no era siertamente melezinado (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

Un terrivle fuego ke kontinuo 3 dias sin puederse amatar destruyo el kuartier komersial de la importante sivdad de Salonik. (La Amerika, 1917)21470

amator (fr.) m. & adj.

חובב, חובבן

eya era una grande amatora por suvirse i pasearse kon kavayo (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)21500

amavle/amable adj.

נעים, חביב, אדיב, מנומס, נעים הליכות, מסביר פנים

no se trata de una utopia amavle komo las ke tienen sido produizidas tan frekuentemente antes i despues de Tomas Maurus (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)21610

ambasador (fr.) m.

שגריר

El primer Ambasador djudio en Fransia sera Sr. Maurise Fisher, actualmente delegado po­litiko de la Adjensia djudia (La boz de Turkiye, 1948)

en la rezidensia del Ambasador de Israel sr .Shelomo Ben Ami. (Luz de Israel, 1989)

A la fin el ambasador de Austria avlo senseramente i alavo a los Ashkenazes por la solidaridad, union i armoniya ke tuvieron en el akomplisimiento de esta sinagoga. (Shalom, 2007)

El konosia muy bien el lugar del tiempo onde joven elevo, este palasio apartenia al emperador Konstandinos Paliologos i onde su padre venia muy frekuentemente komo ambasador del emperador (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

despues dela seremonia del selamlik su maestad el sultan kijo bien resivir en audensa partikular al ambashador (El Tiempo, Const. 1896)21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Por plazer a su ermana se asentava endjuntos kon eya i le iva embezando kozas. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Un padre de famiya ke embezo el mal manadjamiento de la moneda por el ''Sephardic relief committee'', se adreso ultimamente a nuestra redaksion i kon lagrimas en los ojos nos disho ke a su tiempo kontribuyo 5 dolares a el ''Sephardic relief committee'' (La Boz del Puevlo, 1918)

si algun pasante aria muncha atansion a lo ke el dizia puedia sentir kon pena estos biervos: Maldicho sea akel dia onde embezi el djugo! (El prove doktor, Const. 1904)

embezi ke el prinsipe vizino le avia deklarado la gerra i era por mar ke el governo de Liliput iva ser atakado visto ke este no tenia una flota (Guliver, Yerush. 1912)

en una seduta ekstraordinaria se determinaron de embezarme sus lingua a fin de tratar kon mi despues sovre lo ke yo kereria de eyos (Guliver, Yerush. 1912)

Yo no tengo el dirito de embezar nada sovre su pasado (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

yo embezi a azer dantela, yo topare el mezo de okupar mis dedos (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

korriya verso a abatir su enkanto i kuriozita afin de kerer ambezar lo ke se pasava (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

kualo era lo ke asistiya a ambezar i saver enterval de una noche (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Seria emposivle a deskrivir la ravia de Bayazid kuando el embezo el atentato organizado kontra su mujer (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

el nombre de madmazel Shoen, non le venia de embezar nada, el tomo el partido de esperar, ke eya kijera bien eksplikarse. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ma ocho dias despues, kuando fue komo de uzo a la kaza de sin. David por azer el lavado ke uzava azer kada semana, su enkanto fue bien grande en topando la kaza serrada i embezando ke avian partido para Paris. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

le rogi de embezar la kavza de este dezorden (Manon Lescaut, Yeru. 1906)21700

ambezarse v. refl.

למד

Kada dia eyos tenian un poko de tiempo apartado para embezarsen a meldar i eskrivir, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Un doktor Palestiniano esta diziendo ke, Hadasa es el mijor lugar de ambezarse los asiertos de salvar vidas, (Shalom, 2007)

Las personas mayores me deskorajaron de mi kariera de pintor a la edad de sesh anyos i no me ambezi a pintar otra koza ke boas serradas i boas aviertas. (El Princhipiko, 2010)

Tuvi, dunke, ke eskojer otro ofisio i me ambezi a pilotar aviones. (El Princhipiko, 2010)

si en las eskolas djudias de la Turkia se adotava el espanyol vero en lugar de el muestro las kriaturas embezarian kon muncha fachilita (La Epoka, Sal. 1875)

Del espanto no se enbezen negro los ke se topan ayi, i eyos tambien ordenan por ke la puerta le sea serrada. (El Djugeton, Const. 1908)21740

ambiente m.

אווירה, סביבה

mientres su chikez eya bivio en un ambiente turko, en el mas puro oriente. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)21790

ambisión f.

שאיפה, אמביציה

Kayo en manos de personas ke konduizian la organizasion por sus ambisiones individualas. (La Boz del Puevlo, 1918)

ijo de un fraguador de Marsilya, el avia, empesado sus estudios en el Liseo de Marsilva, i empushado por la ambision i kerensia de su madre ke dezeava azer de el un sinyor, (Nantes, Tel Aviv 1952)

La estoria de Nantes era kurta: ijo de un fraguador de Marsilya, el aviya, empesado sus estudios en el Liseo de Marsilva, i empushado por la ambision i kerensya de su madre ke dezeava azer de el un sinyor, (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ma koza kurioza, en la persona de Nantes, avia una ambision (grande dezeo) de azer fortuna ke le avia kedado de su madre, (Nantes, Tel Aviv 1952)21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

Ektor no azia ke saludar i Andre, ke era muriendose de ambre, empeso a resentir una biva alegria. (Banyos de sangre, 1912)

Todo ayudo mankava a los korajozos restados i munchos morian de ambre. (Leonidas el nadador, 1911)

I portanto, mi ijiko no me paresia ni pedrido, ni muerto de kanseria, ni muerto de ambre, ni muerto de sed ni muerto de miedo. (El Princhipiko, 2010)

Esta persona mayor bive en Fransia, onde tiene ambre i frio. Nesesita muncho ser konsolada. (El Princhipiko, 2010)

Agora el ambre, la fatiga lo forsavan a azer non emporta ke echo fuera, i siempre en pensaudo kon la idea ke el azeria su fortuna en la primera situasion venidera, el non demandava emprimero ke pan i algo por bivir en Paris. (Nantes, Tel Aviv 1952)

estamos sufriendo del ambre, nuestras figuras paresen mas presto a akea de unos eskeletos ke de figuras bivas (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Sin lavoro del kual pudieran mantenersen, la mayoria de los olim bivian en muy duras kondisiones, a vezes sufriendo de ambre tambien. (Aki Yerushalayim, 2019)21930

ambrera/ambrerea f.

רָעָב, כפן, בצורת

la komida ke me davan les estava kavzando muncho gaste i se estavan espantando no les trushera ambrera (Guliver, Yerush. 1912)21950

ambriento /e adj.

רעֵב

Artadvos agora de altigueza i altura, i vos kero ver ke artes a esta alma ambrienta, la kuala esta morando en este dezierto i penyasko, o a lo menos rompelde un poko la sed de el agua a esta alma sekioza en una tierra seka i apurada! (Asolado en la izla, 1881)22060

amejoramiento/amejoreamiento m.

שיפור, השבחה, שכלול; הטבה

i ya es provado de munchos anyos kuanto un djornal semejante ayuda al amejoramiento de una nasion (La Epoka, Sal. 1875)22070

amejorar/amejorear v.

שיפר, שכלל, השביח, היטיב, טייב

Bivi muncho kon personas mayores i las vi muy de serka. Esto no amijuro mi opinion. (El Princhipiko, 2010)

desde este punto el estado del joven se empeso a amejorear, la kaentor de la hazinura empeso a despareser i en kinze dias el hazino se izo bueno (El Djugeton 1917)

A la okazion de la imigrasion kontinuala i aktuala de Turkia en Amerika se kalkula oy una kuenta de serka 5 mil djudios espanyoles de Turkia aki en Nueva York i otra semejante kuenta se kree toparse en todos los Estados Unidos … ke vienen la mayor parte kreendo amijorar sus estado material aki en Amerika (La Amerika 1910)

La Lishkat Avoda djunto kon el Ministerio del Lavoro del governo azen todos los esforsos por pujar los manaderos de lavoro i amejorear la situasion difisile de los sin-echo, (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)22120

ameliorar (fr.) v.

שיפר

devemos bushkar un remedio de ameliorar el estado de la pasada (El prove doktor, Const. 1904)22155

amenazado adj.

מאויים

el imperio otomano traverso en estos ultimos tiempos una kriza bastante serioza i el navio del estado era menazado de golpearse kontra los penyaskos por los vientos viniendo de munchas direksiones (El Tiempo, Const. 1896)22170

amenazante adj.

מאיים (תה''ש)

demas los terroristos enkolgaron plakardas provokativas i menazantes. (Luz de Israel, 1989)

yo lo vide subito trokar de kondukta enfrente devino seriozo i mizmo amenazante kon mi (Guliver, Yerush. 1912)

Alto de kuerpo, menazante i furiozo, el se rondja kontra los atakantes de Gul Bahar (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)22180

amenazar v.

אִיֵּם

el menazava de ententar un proseso (dava) kontra el vizkonde (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)22200

amenguado adj.

מופחת, מוחלש, מקוצץ

Londje de rekojer mas fondos, eyos fueron amenguados en aziendo gastes exorbitantes (La Boz del Puevlo, 1918)22260

amerikana/amerikán f.

אריג גס

Ya savesh ke los vestidos ke se fazian el tiempo de karnaval eran unos pedasos de hasé o de merikana dada ala boya i kuzidos komo les venían. (el Rizón, Salon. 1939)22270

amerikano n.

אמריקאי, ינקי

El djudaizmo amerikano kontinuo, este anyo tambien, a venir en ayuda de los djudios de la Evropa oriental (El Tiempo, 1924)

Un grupo de Amerikanos de Nueva York viene de krear una Univer­sidad flotante (navegando sovre la mar). (El Tiempo, 1924)

A los tornado les fue servido grandes bank(i)etos por sus koraje de parte del governo amerikano (La Amerika 1910)

Eyos meldan la presa amerikana i aman todo lo ke es amerikano. Triste situasion. (La Amerika 1910)22365

amigal- a la amigal

באופן ידידותי

esta adreso un saludo amigal a los tres paseadores i se alesho prestamente (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

los ke uzavan a yir al teatro i los amigos de Margerita avian remarkado komo mi. (La dam o kamelia)

A estas muy emosionantes seremonias asistaron munchos parientes i amigos de los defondos. (La boz de oriente, 1931)

Buenos dias, mi buen amigo Bonifasio. Ke azes? Estas bueno? No me estas konosiendo? (Banyos de sangre, 1912)

Mi amigo sonrio djentilmente, kon induljensia. Ya lo ves bien... este no es un kodrero, es un karnero. Tiene kuernos... (El Princhipiko, 2010)

Arian mijor de aklarar al governo i puevlo otomano ke los sionistos son los mas sinseros amigos de la Turkia (La Amerika 1910)

elas! la deskonsolasion ke siente una persona kuando un amigo o el padre de un amigo viene kruelmente harvado de la temeroza yaga es imposivle a dezirse (La Epoka, Sal. 1900)

Sinyor yo vengo komo amiga sovre vuestro kuento las enformasiones las mas tokantes; siguro, non kreash a algun espionaje. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Zerubavel el melamed tenia un vezino nombrado Matatia, ke dezde muncho tiempo eran amigos, i siempre se frekuentavan. (El Djugeton, Const. 1908)

en la kuala milarias de konsejeros, milliones de amigos, biliones de meldadores i kinteliones de fonsados korrieron sin reflo apretar kalorozamente la mano del valiente eskrividor (La Epoka, Sal. 1900)22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

la buendad, la amistad, las karesas de la madre azen mijor efekto ke las observasiones duras i el kastigo del padre. (La boz de oriente, 1931)

Los grandes de la sivdad se selaron de el i non pudieron avlarle mas kon amistad. (Vaye de los yoros, 1935)

Kuando les demandan si estan kontando en sus payis el komporto i la amistad ke ven en Hadasa, eyos estan respondiendo ke no lo pueden dizir del espanto de ser matados. (Shalom, 2007)

Nuestra amistad mos aunava i mos dava una vida dulse i kalma. (Luz de Israel, 1985)

esta viktoria abato muncho el enemigo el kual aviendo mandado mesajeros, una paz fue kokluida i kontratos de amistad fueron eskritos i trokados de parte a parte (Guliver, Yerush. 1912)

una senyora de la sivdad ke tenia relasiones de amistad en Paris le topo un lugar de kamariera en una kaza segura, onde un mediko (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

tenia atamiento de amistad kon munchas altas i grandes famiyas (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

El kontinua sus amistades, esperando el dia venturozo onde el sera kazado kon eya. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)22640

amofado adj.

עבש, שהעלה עובש

Sus kriaturas estan literalmente deznudas i dependen en la karidad de el vezindado yidish para ke eyos me mantengan de pan amofado (La Boz del Puevlo, 1918)22700

amofinado adj.

קודר, זועם, זועף, זעוף, נרגז; שתקן, שתקני

Rahel muy amofinada, komo una roza amorchada sin komer mezmo, asperava [...] (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)22720

amofinarse v. refl.

נעצב, התעצב, נעגם

la fizionomia de este ombre se alegrava en vezes se amofinava i si alguno de los djuzgadores tuviere echo atansion a los movimientos de este ombre muy siertamente tuviere tenido sospechos sovre el (El prove doktor, Const. 1904)22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Disheron ke el viejo tenia amor kon Margerita, (La dam o kamelia)

Komo ningun ombre no konsiente a mostrar publikamente el amor de la noshe ke tiene por eyas, (La dam o kamelia)

loko de amor por eya, el partio de ayi rindiendose para Paris en kompanyia de su djoven ermano. (Banyos de sangre, 1912)

un fuerte amor se apatrono en mi kuerpo por el i a todo presio yo devo tomarlo (El prove doktor, Const. 1904)

en vano Alberto ke se avia lokamente namorado de eya perkuro de azer entrar en el korason de su mujer la dulse kuedra del amor (La Epoka, Sal. 1900)

algunas vezes los amorozos no podiendo sufrir la kayades dizian mijor konfiar su amor a los arvoles i a las fuentes (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

El le ato amor (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Apenas este amigo se va, Nermin entra a la klinika del Dr. Selim su viejo amigo. Eya yora i esklama amargamente en los brasos de su primer amor, le asigura, en terminos muy tristes, ke es por salvar la rnala situasion de su padre, ke eya se duvo inklinar. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

nozotros nos asosiamos kon alegria a estas manifestasiones de amor i de venerasion por nuestro augusto monarka i rogamos a Dio por ke el aga koronar de sukseso sus esfuersos por la grandor de la dinastia otomana i la prosperidad del imperio (El Tiempo, Const. 1896)

Los entrompesos de amor no se pasan tan fasilmente (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)23060

amorozo adj.

מאוהב; חרוץ בלימודיו

O Senyor, desha aklarar kon tu briyante luz todos los abi­tantes de la tierra, porke eyos bivan unidos i amorozos (La boz de Turkiye, 1948)

esta dulse konversasion ke se avla oras enteras sin azer atansion al tiempo turo a los nuevos amorozos serka dos oras i media (El prove doktor, Const. 1904)

el esta, puede ser, amorozo respondio Pol. O! no lo kreas, repliko el markez De freniz, teniendo una mujer tan grasioza, Klod no va ir azer la korte a otras (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

algunas vezes los amorozos no podiendo sufrir la kayades dizian mijor konfiar su amor a los arvoles i a las fuentes (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Dezde el punto ke la vide, esto lokamente amorozo de esta ninya (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

el puvliko ya kondano bastante fuertemente i amostro su desgusto por el linguaje de kampo libre i senyor 'ha-Levi (La Epoka, Sal. 1900)23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)23340

amuchiguarse v. refl.

התרבה, הוכפל

Kera el Dio ke esta manera de politika se amuchigue en el avenir. (Los Muestros, 2007)23490

amurchado adj.

כמוש, נבול, קָמֵל

Rahel muy amofinada, komo una roza amorchada sin komer mezmo, asperava [...] (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)23510

amurchar v.

הוביש, הקמיל, גרם לִבֹּל,גרם קמילה, גרם בליה, הכמיש

Tu penates para ermozear la guerta de nuestra kaza, ke era yena de flores, ma la tempesta las destruyo i las amurcho. (Pavlo i Virdjinia, 1912)23730

anarshía/anarkía/anarhia f.

אנרכיה, הפקרות

Si el S.R.C no sigie este program, las dadivas kontribuiran a enkorajar la anarshia en nuestra kolonia (La Boz del Puevlo, 1918)

este skandalozo echo Rene Karaso viene de meter a luz en toda su deznudez la grande anarshia (Renasensia Djudia, Sal. 1920)23910

anavá (ebr.) f.

ענווה, צניעות

Por modre de vozotros se aze lo eskuro klaro, lo negro bueno, lo feo ermozo, la burla alavasion, la hanupa por amor de kompanyero, el deskaramiento por moral, el enganyar por sensia, menospresiar a la djente por anava, (Asolado en la izla, 1881)24040

anchamente adv.

בנדיבות, ברוחב לב;באופן רחב, ברוחב

Sin. David era un adjente de kambio en la borsa de Galata i se mantenia muy anchamente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)24100

anchear v.

הרחיב, הגביר

en ancheando ansi el burako se puedia ver klaramente adientro ke avia una kasha de metal amariyo, de kovre por seguro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

kontinuaron i anchearon ainda mas su ovra kon la publikasion de diezenas de livros, entre los kualos 2 diksionarios imprimidos i un diksionario en-linya, sovre internet. (Aki Yerushalayim, 2019)24120

anchearse v. refl.

התרחב, התפשט על מקום רחב; "התנפח", התרברב

Nos ancheariamos en espasio, si kereriamos azer los elogios de kada uno de los exekutantes. limitemos nos a deklarar ke todos eyos fueron a la altor de sus rolo, (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

me kontento kon estas kuantas rigas, la mankansa de tiempo i de lugar no permetiendome de ancharme por oy (La Epoka, Sal. 1900)24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

i del echo de aver akordado tantos poderes tan anchos al kulto katoliko, los judios se alarmaron, (La boz de oriente, 1931)

Su prezensia i palavras en esta inaugurasion fueron sintidas kon ancha atension, amostrando kon saviduria los dezafios i difikultad de Israel. (Los Muestros, 2007)

I aserkandose de un ancho vazo yeno de agua ke le prezentavan, el metio la kavesa adientro i ordeno por ke fueran a traer el kuerpo. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Las anchas mangas de su manto blanko paresian unas dos alas. (Otniel Hodja, 2002)

vimos kaje en kada keila en todos los kuartieres un instruido sinyor suvir ala tribuna despues de la orasion i exortar al puevlo a tomar una ancha parte enel Keren 'ha-Yesod (El Djugeton, 1922)

ay sesh oras ke nozotros embarkimos todos en la barka i ke eya nos yeva en medio de la ancha mar (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

era imposivle de topar un diamante mas limpio de este, su grasioza talia, su chika i ancha tripa [...] todo me sombaiya (Anna Maria, Yerushalayim 1905)24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

komo dishimos duspues del huego de 1879 kada famiya judia empeso a fraguarse en la montanya su kazika bien modesta ma kon mucho mas anchuras ke antes! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

siendo las moradas del turko gozavan de muchas anchuras, mientres ke las del judio eran todo otro ke espasiozas. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

ande eya perkurava de eskonderse lo mas possivle, (La dam o kamelia)

Me esforsi, dunke, de saver algo mas: De ande vienes, ijiko mio? Onde esta ''ande ti''? Onde keres yevar mi kodrero? (El Princhipiko, 2010)

Ande komen dos kriaturas komen tres (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Una noche de alhad Matatia se fue ande su vezino Zerubavel, i apenas entro ke el melamed lo resivio kon la sonriza en la kara. (El Djugeton, Const. 1908)24620

andjéliko/anjéliko adj.

מלאכי, כמו מלאך

el no avia nunka sonyando una ermozura mas ideal, mas grasioza en su semplichita, nunka enkontrado una figura mas andjelika , una kriatura mas atirante (La Epoka, Sal. 1900)

Alta de la talia aparesida kon una facha anjelika i pura, Alis tenia todas las kualidades ke azen de la mujer una kriansa adoravle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)24720

aneksión f.

סיפוח

Kon todo ke el avla de igualidad i umanidad i kon todo ke propoza una paz sin aneksiones i indamnitas por sostener el statuskvo (las frontieras de kada paiz) segun antes de la gerra (La Amerika, 1917)25040

angajarse (fr.) v. refl.

התארס; התחייב,לקח עליו; נכנס

Konosiendo i el tambien parfaktamente la lengua franseza le adreso la palavra i ansi una kaloroza konversasion se angajo entre los dos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

Fue un tiempo de afriision i de angustia para todos los djidios ke moravan estonses en la Berbe­ria i en el Levante. (Vaye de los yoros, 1935)

En las longas nochadas sin esfuenyo ke yo tengo pasado, munchas vezes me tengo demandado kon angustia deke mi chikes, se paso leshos de vos... (Rolando i Eleonora, 1953)

Estonses vide ke en enveluntando el Dio baruh 'hu los kaminos de la persona, es bien aventurado tambien el una tierra de angustia i apreto. (Asolado en la izla, 1881)

Su alma konosio momentos de angustia i de amargura al penserio ke su amada Maria, el solo esfuenyo de su vida, adulsava en sus brasos las nochadas de un enemigo de la patria (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

por kontra, el prezente projeto kontiene el empleo de una fuersa motriche, i ke es esta fuersa? la angustia djudia (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)25350

angustiozo adj.

גורם חרדה וצער, מדאיב; מעורר גועל, מעורר בוז

Mordehay el entreprenedor de la fragua avia pasado un dia muy angustiozo (El Alakran, Tel Aviv 1954)25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

en diziendo: el izo kuezer un animal kon azeite i agua en una kaldera; (Vaye de los yoros, 1935)

A mezura ke la sangre bien kaente travada del povre animal ke venian de sakrifikar pasava en el kuerpo del muerto. (El muerto ke esta bivo, 1912)

yo me meti a echar gritos tan fuertes ke todos estos chikos animales empesaron a fuirsen korriendo del espanto i dando una fuerte meneada (Guliver, Yerush. 1912)

las kozas naturales se reparten djeneralmente para la klasifikasion, en los tres grandes ordenes o reinos de minerales, plantas i animales (La eskalera, Const. 1888)25560

animarse v. refl.

העז, הרהיב עוז

Poko a poko, de muy blanka i deskolorida ke el tenia la kara, esta empeso a animarse, a entrar en vida. (El muerto ke esta bivo, 1912)25570

animasión f.

חייות, פעילות, מרץ

antes mizmo de la ora fiksada, las kalejas ke entornan los atelieres i la redaksion dela Epoka prezentavan una animasion muy grande (La Epoka, Sal. 1900)25660

aniversario m.

יום השנה

porke el bautismo tuvo lugar presizamente el dia aniversario de la muerte del padre, (El Tiempo, 1924)

Esto era el 61 aniversario de la liberasion del kampo de la muerte de Auschwitz. (Erensia Sefardi, 2006)

todas las populasiones del vaste imperio otomano se aparejan a fiestar komo kada anyo este dichozo aniversario (El Tiempo, Const. 1896)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)25740

aniyo m.

טבעת

Despues Percy metio el aniyo al dedo de Rivka. (Shalom, 2007)

todos son sometidos sin piadad entre los aniyos de su red (La Epoka, Sal. 1900)25860

ankorado adj.

מעוגן

nadando i kaminando en akea mar yana yo arrivi enfrente ayi onde estava ankorada la flota del enemigo (Guliver, Yerush. 1912)26135

ansestral adj.

של האבות הקדומים

se elevan, kon razon, kontra todo ''barbarizmo„ traido a este lenguaje ke konstitue, por el elemento sefarad, un patrimonio ansestral (La boz de Turkiye, 1948)

un patrimonio ansestral ke se devia konservar en toda su entidad. (La boz de Turkiye, 1948)26170

ansí adv.

כך, ככה

Ansi se pasava sus primera chikez; (Pavlo i Virdjinia, 1912)

En Pol tengo yena konfiensa, el no es ansi, dishe senseramente. (Luz de Israel, 1985)

I fue ansi komo konosi al princhipiko. (El Princhipiko, 2010)

En arrivando a ansi un punto, la mizeria de la Turkia desparesera (La Amerika 1910)

Enfrente de ansi una temeroza katastrofa restaran nuestros djudios indiferentes? (La Amerika, 1917)

Marido i mujer se peleavan ansi, kuando subito sintieron harvar a la puerta de la kaye (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Asta ke konbina sale alguno ke lo konose I ansi el muerto o el matado es entregado en poder de los suyos (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)26230

ansiano adj.

קדמון, ישן; זקן

a nuestros ansianos periodikos, komo al avlar propio de nuestras viejas madres. (La boz de Turkiye, 1948)26270

ansiarse v. refl.

התענה, הצטער, התעצב,התמלא דאגה; שאף ל-, חתר ל-

Mi alma se ansio por la nave, komo akel kompanyero fiel el ke se va i no torna mas. (Asolado en la izla, 1881)26290

ansina/ansine/ansín adv.

כך, ככה

ansina una soba aze i oy muy ermozo efekto. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)26310

ansiozo/ansiaozo adj.

חרד, דואג; משתוקק

Espanya ke resientamente empeso esta komemorasion, estuvo ansioza de unirse kon las otras nasiones en akordarse el Olokosto, ama sin la sivdad de Ciempozuelos. (Erensia Sefardi, 2006)26380

antarí/antirí (t.) m.

גלימת גבר ואשה חסרת שרוולים; כתונת לילה גברית

en kambiando de traje de djuba i enteri en vestimienta a la europea, a la franka komo dezian, el evolusiono en mizmo tiempo en su kultura i en su mentalidad (La Boz de Turkiye, 1947)26460

antepasado m.

אב קדום (אבות אבותינו)

Este rekonosimiento a muestros antepasados i a la istoria partajada en Sefarad kon su luz i su solombra, kon la mueva Casa Sefarad-Israel, es el galadron a la memoria sefardies lo ke mos aze sintir, un poko mas orozos en medio del ekonosimiento (Los Muestros, 2007)26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Ma lo ke ay de kuriozo es ke asta sesh mezes antes el era muy ermozo, (Banyos de sangre, 1912)

Korriendo para la sivdad, arrivo a su kaza antes del mansevo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Antes dos semanas se demobilizo de su servisio en la Hativa a-Yeudit Alohemet (en el alay judio gerreador) (La Boz de Yerushalayim, 1954)

komo dishimos duspues del huego de 1879 kada famiya judia empeso a fraguarse en la montanya su kazika bien modesta ma kon mucho mas anchuras ke antes! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

abasho de enriva de la bankitika, paso en una kamara vizina i retorno bien presto mas palida i mas atemada de lo ke estava antes (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)26540

antes prep.

לפני, קודם

la de un tiempo hue, antes de todo muy pasensioza. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

de antes 25 anyos ke esta bendision era pasada por su boka ora i punto, pero entonses el estava kon su buen senso (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Charlie Chaplin ke arrivo a el mas alto grado de reushitad kon su oltimo filmo ''Limelight'' (Las luzes de la shena) ke es prezentado las oltimas semanas en Israel, arivo en Amerika antes 41 anyos, de edad de 23 anyos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie Chaplin ke arrivo a el mas alto grado de reushitad kon su oltimo filmo ''Limelight'' (Las luzes de la shena) ke es prezentado las oltimas semanas en Israel, arivo en Amerika antes 41 anyos, de edad de 23 anyos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

a si bivas tu. Antes 15 puntos no teniamos paras para pan, agora ya tenemos diez liras (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

antes de todo yo devo defender mi projeto kontra su tratamiento komo utopia (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

Este grande movimiento ke izo el progreso en nuestra nasion kriando el sentimiento nasional djudeo en el mundo entero rebiviendo nuestra antigua lengua ebrea ets. (La Amerika 1910)26880

antisemit/a m. & adj.

אנטישמי, שונא ישראל

De toda la prensa no ay ke ul'Epoquea , organo anti­semita i ''l' Humanite, organo komunisto,ke trujsheeron una nota diskordiente. (La boz de Turkiye, 1948)

No se puede olvidar las demonstrasiones antisemitas en las kayes este verano de la parte del partido sosialisto i del govierno del Primer Ministro Zapatero durante la gerra ke Israel tuvo de azer kontra el Hezbollah, o la fotografiya del mizmo Primer Ministro kon el panyuelo Palestinese sovre sus espaldas. (Erensia Sefardi, 2006)

komo lo anunsyimos en nuestro ultimo numero, el antisemita baron 'Hamerstein ke era en fuyida fue arrestado la semana pasada en Atenas sovre la demanda del mestro de Alemania (El Tiempo, 1896)

solo de esta manera se puede espiegar ke djidios repitan en kreendola la palavra de los antisemitas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

yo imajino ke los governos voluntariamente o soto la presion de los antisemitas akordaran un poko de atansion a este eskrito (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)26890

antisemitismo m.

אנטישמיות, שנאת ישראל

Austria: La epidemia moral, yamada antisemitismo, tuvo momen­tos de kresensia i de deskresensia, (El Tiempo, 1924)

El ambasador de Israel, yamo esta aksion obsena i un akto de puro antisemitismo. (Erensia Sefardi, 2006)

El djudio nunka no esta seguro de su vida i averes a kavza del antisem[iti]zmo armado soto el fanatizmo de las relijiones del kristianizmo (La Amerika 1910)

esta kondenasion kuvrira de verguensa los antisemitismos ke se glorifikavan kon este aventurero (El Tiempo, 1896)26970

antiyer/antiayer adv.

שלשום

La direktrisa antiyer vino personalmente al palasio del governo i me invito (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)27130

anual adj.

שנתי

No fue ke el 31 de disiembre de akel mesmo anyo, ke la iglesia protestante, en aziendo su bilanso anual, i en aziendo la revizion de sus suditos remarko ke uno de sus suditos le mankava. (El Djugeton, Const. 1908)27175

anulamente adv.

באופן בטל ואפסי

los karakteres no son ke la forma eksterior, el traje, de las lenguas i nulamente su estruktura intima (La Boz de Turkiye, 1947)27180

anulamiento m.

ביטול, הפרה

demando de la Komunita Evropea, de adjurnar el anulamiento del dasio de merkida (Mas Kniya), (Luz de Israel, 1989)27230

anunsiar v.

הודיע, הצהיר, הכריז, בישר

Tenemos dolor de anunsiarvos ke un fuego temerozo destruyo kaje Salonik entero, populasion sin abrigo 100 mil menestrados de los kualos los tres kuartos djudios son kompledamente ruinados (La Amerika, 1917)

komo lo anunsyimos en nuestro ultimo numero, el antisemita baron 'Hamerstein ke era en fuyida fue arrestado la semana pasada en Atenas sovre la demanda del mestro de Alemania (El Tiempo, 1896)

el parte unos kuantos dias en viaje. por aki, Suat Masit (el novio) obtiene un raporto de un otro Doktor. i la boda se anunsia. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

un telegrama ofisial del kapo de Buena Esperansa anunsia ke en el 3 agosto uvo un nuevo kombate entre las trupas inglezas i los matabeles (El Tiempo, Const. 1896)

la vijita del kzar en Fransia fue anunsiada ofisialmente al konsilio delos ministros en su djunta de viernes ultimo (El Tiempo, Const. 1896)

djusto en el momento ke i esta suma ya iva despareser. Rashel resivia una karta de un ermano ke tenia en Paris anonsiandole ke el era bastante riko i ke aviendo sintido ke estavan sufriendo de mizeria los envitava a venir bivir alado de el (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

si, por kontra, yo anunsio sin rezerva la realizasion, todo aparesera, puede ser, komo un esfuenyo (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)27250

anunsio m.

הודעה, מודעה, הכרזה, בשורה

Nuestro korrespondiente nos dize ke el mansevo en kestion mostrava un anunsio de el S.R.C en el kual el sekretario otorizava stupidamente a kualunke individuo de rekojer moneda a su nombre (La Boz del Puevlo, 1918)27290

anvelop (fr.) f.

מעטפת מכתבים

I eya se retiro despues de aver diskriktamente depozitado sovre la meza un anvelop ke kontenia, un bilieto de 500 frankos. (Nantes, Tel Aviv 1952)27310

anyada f.

תקופת השנה, יום השנה; משכורת שנתית

Segun el uzo ke nozotros adoptemos desde lungo tiempo, en en­trando en la nueva anyada djudia, (El Tiempo, 1924)

Alemania: La anyada ultima fue muy penivle por el djudaizmo de este pais. (El Tiempo, 1924)

en mandando en dia de rosh-ashana kartas postales por felisitar la nueva anyada (El Djugeton 1917)

en el korriente de la anyada ultima, mi marido keria venderla (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

la reina Viktoria eksprimio el dezeo de atrazar la fiesta jubilaria de su advenimiento al trono asta el akumplimiento eventual dela sesenyina anyada de su reino (El Tiempo, Const. 1896)

manyana ... su maestad el sultan Abdul Hamid II nuestro augusto soverano entra en la sinkuenta i sejena anyada de su nasimiento (El Tiempo, Const. 1896)27410

anyo m.

שנה

Despues de dos mil anyos de un espavoresiente exilo, (La boz de Turkiye, 1948)

el rey Franz Joseph I kedo 50 anyos en el pueder i dirijo su pais. (Shalom, 2007)

Kuando tenia sesh anyos vi en un livro sovre la shara salvaje ke se titulava ''Istorias bividas'', una manyifika pintura. (El Princhipiko, 2010)

El siempre dezeava salir en shena. Kuando era de ocho anyos tiene djugado en el music hall kon un rolo muy chiko. Ma esto non lo kontentava. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

El siempre dezeava salir en shena. Kuando era de ocho anyos tiene djugado en el music hall kon un rolo muy chiko. Ma esto non lo kontentava. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

El Dio no aze monedas aze modos i maneras, ay 23 anyos ke so kazada i no tengo kriaturas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

i esta tresera no asemeja a las dos ke ya se izieron de 4 a 5 anyos. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

El djuzgo kontinuo 47 anyos, 9 mezes, 3 semanas, 5 dias i unos kuantos puntos. i en todo este tiempo, el konvertido estuvo eskondido debasho de una siya, sin pueder respirar i sin ver luz de bivos, no kere dicho ke ni komio ni bevio. (El Djugeton, Const. 1908)27580

aogado m.

טבוע, טובע; חנוק

Tu padre? enterompio Emperia kon una boz aogada. (Rolando i Eleonora, 1953)

todos los penserios, todos los dezeos por tanto tiempo rempushados i aogados se despertaron en el korajozo mansevo, se izo un marido libre (La Epoka, Sal. 1900)27610

aogar v.

חנק; הטביע

i rezervara su deskonfiensia a akeya ke izieron todo por aogarlo en la sangre. (La boz de Turkiye, 1948)27840

apalpar v.

מישש, גישש, גישש באפילה; קיבל כסף

Aun kon todo ke apalpi i bushki en todas las kamaras de la nave, kon todo esto se enkuvrio de mis ojos fina agora munchos eskondidijos en la kamara del kapitan, (Asolado en la izla, 1881)

sus dedos apalparon una koza dura (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

los materiales por la fragua ke yo projeto existen en la realidad i pueden apalpar kon las manos, kada uno se puede konvenser de esto (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)27900

apanyado adj.

לכוד, תפוס, מוחזק

Oh! Ke kuantidad de ermoza ke eya es, murmureo Ektor, elektrizado i apanyado por la grasia de la senyora. (Banyos de sangre, 1912)27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

Ma, apenas desbarkado, una hazinura lo apanyo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Pronto i prestozo komo el drago, el doktor Seballos se echo sovre la kavesa, el la apanyo de los kaveyos enkarujados i metiendosela enfrente, mirandola kon ojos alokados, el le demando: (El muerto ke esta bivo, 1912)

el baron dormia en ronkando, avia serka media ora ke el avia echado al lecho, no estando auzado a echarse tan tadre, el apanyo un esfuenio rezio (El prove doktor, Const. 1904)

me va demandar la resivida ke su padre me avia dado en tomando la moneda [...] de ayi me pueden bien atakar, i si la polisia me avre una enkuesta yo me puedo apanyar apunto (El prove doktor, Const. 1904)

mi edad ya es avansada i yo no puedo salir la noche de espanto no apanye alguna yelor (El prove doktor, Const. 1904)

El portalero exekute, i de vista lo apanya del braso komo un ladron, i a fuersa de punyos el lo rondja afuera del paraizo, i serra la puerta. (El Djugeton, Const. 1908)27980

aparado adj.

מוצג, ניצב; מבליט חזהו

I Djoha avrio sus brasos i kedo aparado unos kuantos minutos sin kitar ni un biervo de su boka. (Otniel Hodja, 2002)28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

munchas vezes los pasantes se detenian i se aparavan delantre sus morada para oyir los ermozos kantes ke kantava akompanyado de su mujer (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)28030

apararse v. refl.

התייצב, ניצב מול, הופיע, הראה עצמו במקום גבוה, ניצב בחלון, נשען על אדן החלון

Tomi uno de sus fostanes lo aserki a mi puerpo i me apari en el espejo. No me esta indo malo. (Luz de Israel, 1985)

viendose en estado dezesperado, el marido yamo a su mujer i le roga de vestirse el vestido blanko del dia de su boda i apararse delantre de el mientras media ora (El Djugeton 1917)

munchas vezes los pasantes se detenian i se aparavan delantre sus morada para oyir los ermozos kantes ke el kantava akompanyado de su mujer i su ijo (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Katina se aparo por la ventana por ver i dio un salto del minder abasho por ir a avrir la puerta en esklamando (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

Levantandose en pies i komo un leon, el se izo rodear de sus ayudantes, metio en pies el kuerpo adientro de los instrumentos aparejados de antes, metio la kavesa enriva, mezuro por aki, la bolto por ayi, (El muerto ke esta bivo, 1912)

Sosh vozotros tambien ke estash aparejados a bolar kon mi. (Otniel Hodja, 2002)

Kuando supitesh ke este regalo vos era aparejado, lo achetatesh? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

Emperia tenia la eksperiensa de aparejar i azer reushir los pasatiempos. (Rolando i Eleonora, 1953)

Es preferavle si te ayudo ke te aparejes tus valijas, le dishe gravemente i eya entendio ke no la dezeo mas en mi kaza. (Luz de Israel, 1985)

una manyana alevantandose temprano, estava para meterse a aparejar sus valijas, kuando aserkandose a la ventana vido un sielo kuvierto de muy pretas nuves (La Epoka, Sal. 1900)

Asta ke le aparejaran la talika i ke los hadumes fueran arretornados, eya demando a ver al papas en ordinando ke los desharan bien solos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)28120

aparejarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו; הציג עצמו; מישמש ובא

Ma ya es tiempo ke te aparejes... yo vine a vestirte kon mis manos. . . (Rolando i Eleonora, 1953)

Gul Bahar se aparejava a suvirse en la talika por tornar a su palasio (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

todas las populasiones del vaste imperio otomano se aparejan a fiestar komo kada anyo este dichozo aniversario (El Tiempo, Const. 1896)

La mujer de David se alegrava bastante a esta karta ise aparejava, para partir kon su marido i sus tres kriaturas. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

yo puedria tambien aparejarme un sukseso literario fasil si yo prezentava este plano en la forma de un romanso irresponsavle, apropiado para lektores ke kieren divertirsen (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)28130

aparejo m.

הכנה, סידור

Despues de enormes gastes i grandes aparejos el selebre aviator sr. Velman kon 5 kamarados injeneres el mez pasado partio de aki kon su aeroplan por arrivar a Londra (La Amerika 1910)

Su maestad el sultan vijitara proksimamente la sivdad de Andrinopla al efeto de kualo se azen grandes aparejos en la sivdad (La Amerika 1910)

las kayes estavan yenas de djente ke se paseavan por ver todos los aparejos ke se azian por resivir al rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Ah sinyor, respondio el ovrador, nada de aparejos ay aki (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Luiza izo emidiatamente sus aparejos de partensia (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

grandes aparejos de armamientos son echos en Italia probablemente en vista de una gerra kontra la Abisinia (El Tiempo, Const. 1896)28140

aparensia f.

חזות, צורה, הופעה, מראה

No tenia absolutamente la aparensia de un ninyo pedrido en medio del dezierto, a mil milias de todo lugar abitado. (El Princhipiko, 2010)

Esta parensia trae muncho entereso a el Estado de Roritania, ke munchos enemigos del rey lo keren dezbarasar. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Esta parensia trae muncho entereso a el Estado de Roritania, ke munchos enemigos del rey lo keren dezbarasar. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)28240

apareser m.

זריחת כוכב; הופעה (כתב עת)

Eya portanto supo detener las lagrimas ke aparesian a sus ojos (Rolando i Eleonora, 1953)

En este momento aparesio Lusi kon una sonriza provokativa i me disho: Te plazieron sus bezos? (Luz de Israel, 1985)

a las oras kuatro despues del medio dia todas las nuves se esparesieron i el sielo entero klaro sin ninguna mancha apareseio (El Alakran, Tel Aviv 1954)28250

apareser v.

הופיע, נגלה

la alvorada aparesio kargada de esperansas (La boz de Turkiye, 1948)

Sera sin duda un fakto akumplido al momento onde estas linias van apareser. (La boz de Turkiye, 1948)

Leonidas aparesio sovre el agua i la nave eskapo de kayer entera adientro de la mar. (Leonidas el nadador, 1911)

En su primer rolo en Hollywood, empesaron a apareser sus renomadas vistimientas: Los kalsados grandes, el baston, el chapeo i los mustachos kurtos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

En su primer rolo en Hollywood, empesaron a apareser sus renomadas vistimientas: Los kalsados grandes, el baston, el chapeo i los mustachos kurtos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

si yo digo kon rezerva todas las kozas situadas en el avenir va apareser ke yo mizmo no kreo en sus posibilita (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

si, por kontra, yo anunsio sin rezerva la realizasion, todo aparesera, puede ser, komo un esfuenyo (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)28260

apareserse v. refl.

הופיע, התגלה, נגלה פתאום

En korto es ke en tiempo de tredje dias de kuando la nave se aparesio a mis ojos fui i vine onze vezes, (Asolado en la izla, 1881)

El punto en el kual s'aparesio arriva d'enfrente la figura de Djoha, era el mizmo onde el sol azia sus ultimos pasos enverso el maarav. (Otniel Hodja, 2002)28270

aparesido adj.

בעל הופעה, נאה, לבוש יפה; לילד: נראה גדול מגילו

Alta de la talia aparesida kon una facha anjelika i pura, Alis tenia todas las kualidades ke azen de la mujer una kriansa adoravle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)28380

aparisión m.

הופעה; רוח רפאים; חזיון,התגלות, הופעה פתאומית

Dunke miri akeya aparision kon ojos redondos de enkanto. (El Princhipiko, 2010)28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

Kada dia eyos tenian un poko de tiempo apartado para embezarsen a meldar i eskrivir, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Ansi si no fueron konosidos de ninguno son kitados I enterrados en el semeterio en un lugar apartado para esto o mandados a la eskola de medikeria (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

en akel estado eya paresia komo perdida i apartada de este mundo (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)28450

apartamento m.

דירה

El apartamento eslava yeno de kuriozos. (La dam o kamelia)

Emperia se rendio en el apartamento partikular de Bianka. (Rolando i Eleonora, 1953)

Me kazi kon Pol apenas el termino su servisio en la armada i su padre ke tenia un grande magazen de bakalik, mos arandjo un chiko apartamento, kon toda la mobilia. (Luz de Israel, 1985)

yevo a su mujer en sus apartamentos partikulares i se izo kontar su pasadia en todos los detalyos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)28460

apartamiento m.

הפרדה, קיטוע; הפרדה גזעית; הנזרות, פרישות, פרישות נידה

aunke estamos aki el luaje (kiera) del apartamiento esta kontinuando i ya devemos kaje 3 mezadas (El prove doktor, Const. 1904)28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

Alado del pedaso de terreno ke la senyora de La Tur se aparto para azer lavorar, era tambien situado el terreno de una otra mujer (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Deke me apartatesh aki una kamareta onde bivo asolada. (Rolando i Eleonora, 1953)

Despues ke el kuchiyo aparto i echo la kavesa por un kanton i el kuerpo por otro, el muy afamado doktor fue kapache de adjuntarlos, kuzir los dos pedasos i ovrar en la segita asta poder tambien traer a la vida al mizmo ombre ke avia seido matado. (El muerto ke esta bivo, 1912)

subito su intelijensia se detuvo i el perdio el meoyo, dezde entonses el kedo entontesido i no podia mas apartar de bueno a negro (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

dezde entonses el kedo entontesido, el no podia mas apartar de bueno a negro i de alegria a tristeza (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

la moneda es rijida de algunos merkaderes rikos de la sivdad ke djentilmente se prestan sin dinguna paga los kualos apartan un dia a la semana para resivir los depozitos (La Epoka, Sal. 1875)

un perde godro i poko alto aparta los marineros de nozotros (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

Al prisipio de mis mientes fue si vo otra vez a la nave o me aparto, i mi korason me konsejo por pasar otra vez i por kitar de la nave todo lo ke alkansa mi mano (Asolado en la izla, 1881)

kuando kedo solo, Nantes, fue a mirar por la ventana. La noche estava muy aleskura, non se apartava ke las solombras pretas de los arvoles. Una ventana aklarava sovre la facha eskura del otel. (Nantes, Tel Aviv 1952)28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

No vieron nunka en las manos de Margerita otras flores aparte de kamelias, (La dam o kamelia)

I yo pensava ansi, ma presto entendi ke mi marido ''emplea'' su sekretaria aparte de las oras de lavoro. (Luz de Israel, 1985)

Esto no podia estranyarme muncho. Savia muy bien ke aparte de las grandes planetas komo la Tierra, Yupiter, Marso, Venus, a las kualas se les dio nombre, (El Princhipiko, 2010)

aparte ke el aklara las intelidjensias en dandoles ideas mas avansadas mete al korriente de politika, de literatura i aze entrar al meldador el gusto de lo bueno i el espanto de lo negro (La Epoka, Sal. 1875)

Esta kriatura kere kriada, i ay un gaste aparte para la kriadera. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)28610

apartener/apartenir v.

היה שייך ל-, השתייך, נמנה עם

Apartienen de derecho a las komunidades judias todos los israelitas ke biven en el territorio italiano. (La boz de oriente, 1931)

Keda de apartener a la komunidad, el ke pasa a una otra relijion i ke deklara no kerer ser mas konsiderado komo judio. (La boz de oriente, 1931)

el chiko Andre deklaro a ke famiya eyos apartenian, (Banyos de sangre, 1912)

esta kaza apartenia el Baron ke la avia echo fraguar sovre viejas fraguas. (Nantes, Tel Aviv 1952)

eya me apartenia kuerpo i alma i kon una veluntad ke ninguna fuersa diabolika no podria azer fuir (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Yo apartengo agora a la djustisia (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

El konosia muy bien el lugar del tiempo onde joven elevo, este palasio apartenia al emperador Konstandinos Paliologos i onde su padre venia muy frekuentemente komo ambasador del emperador (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

La kamareta ke Nantes morava dizde su arrivo de Marsilya se topava en el ultimo peso (tabaka) de una kaza de la kaleja de ''Lil'', allado del Otel, del Baron Darnivelier miembro del konsilia de estado, esta kaza apartenia el Baron ke la avia echo fraguar sovre viejas fraguas.(Nantes, Tel Aviv 1952)

ke elevos! los mejores, los mas avansados i aparteniendo todos a famiyas modestas ma onestisimas i amantes del progreso (La Epoka, Sal. 1900)

Avia munchos kavzos de diskriminasion i de preferensia en la distribusion de los dias de lavoro, sigun el paiz de onde venian los olim o el partido al kual apartenian. (Aki Yerushalayim, 2019)

Apartuviendo a una de las mas nobles i de las mas viejas famiyas de Erzurum, madam dautyan ke dizde la edad de kuarenta anyos kedo bivda, se avia konsakrado a la edukasion i a la formasion kumplida de sus dos ijas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)28680

apasensiarse v. refl.

נרגע, התאזר בסבלנות; הפך לסבלני

Kada uno i uno empeso a apasensiarse i a perkurar de atakanarse algun lugariko para ver por atras de la pared del lugar de la exekusion... (El muerto ke esta bivo, 1912)28730

apasionado adj.

נלהב, קנאי, חסיד; מטורף; להוט, להוט אחרי; מלא רגשה, אוהב

Los apasionados del djudeo-­espanyol, tienen a la konser­vasion yena i entera, en su pureza arkaika, de este avlar (La boz de Turkiye, 1948)

Los juizes empesaron a sentir el sonido de fuertes i pasionadas avlas trokadas en la kamareta (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)28820

apatronarse v. refl.

השתלט על, נטל בעלות, השתרר, החרים, הפקיע, רכש; עשק

un fuerte amor se apatrono en mi kuerpo por el i a todo presio yo devo tomarlo (El prove doktor, Const. 1904)28940

apegado adj.

דבוק, קשור

A la fin, la operasion entera una vez eskapada, kon los mas grandes akavidos i kudiados, el degoyado apegado fue yevado en un kanton de la kamara. (El muerto ke esta bivo, 1912)

meldo bien la tavla ke era apegada enriva (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)28990

apegador/dera n.

מדביק (מודעות, טפטים)

el tenia a estiedra el chiko brazero (mangal) i un godro pedaso de plomo a derecha, sus instrumientos, tijera, apegador, martiyo i otros (El Alakran, Tel Aviv 1954)29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

i el godro mansh?n ke eskondia sus manos i ke eya apegava en su tripa, (La dam o kamelia)

La operasion de apegar sovre el kuerpo mizmo del matado su propia kavesa kortada (El muerto ke esta bivo, 1912)29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

Ansi es ke se le apego del primer momento el nombre de Hodja (ke fue transformado, mas tadre, en Djoha). (Otniel Hodja, 2002)29170

apelo m.

קריאה; מפקד; ערעור

en aziendo agora apelo yo no esto seguro de ganar, ma en aziendo bushkidas kon gastar moneda puede ser parvengo a topar algunas provas (El prove doktor, Const. 1904)

sinyor Jilbert, apelo! apelo! apunto vash a azer apelo (temyiz) , yo topi remedio de moneda i apunto devesh azerlo (El prove doktor, Const. 1904)

La iglesia protestante aze apelo a esta repuesta, i el tribunal deside de djuzgar la kestion el mizmo. (El Djugeton, Const. 1908)29180

apena/apenas adv.

בקושי, כמעט שלא, זה אך

un mansevo aedado de kaje 25 anyos akompanyado de un otro aedado apenas de 15 (Banyos de sangre, 1912)

Apena kon muncha lazeria i kon muncha kanseria vine a mi lugar, (Asolado en la izla, 1881)

Apenas el salio, entera tremblando, korri a la kamareta de mi ijiko, lo tomi en mis brasos i yorri. (Luz de Israel, 1985)

Agora el no se echava mas a la mar, el komia apenas algun bokado de pan ke le davan de karidad i no komia dias enteros si no le davan. (Leonidas el nadador, 1911)

Tenia agua de bever apenas para ocho dias. (El Princhipiko, 2010)

De esta manera ambezi una segunda koza muy importante: su planeta de orijen era apenas mas grande ke una kaza. (El Princhipiko, 2010)

Apenas este amigo se va, Nermin entra a la klinika del Dr. Selim su viejo amigo. Eya yora i esklama amargamente en los brasos de su primer amor, le asigura, en terminos muy tristes, ke es por salvar la rnala situasion de su padre, ke eya se duvo inklinar. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Apenas prononsiava estas palavras, sinyor David se levantava, le dava las diez liras a Katina i se retirava en diziendole (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Una noche de alhad Matatia se fue ande su vezino Zerubavel, i apenas entro ke el melamed lo resivio kon la sonriza en la kara. (El Djugeton, Const. 1908)

al ver la sudor ke kaiya del kuerpo de los kavayos i la kanseria en la kuala eyos mostravan ser entendian presto ke estas karosas venian apenas de arrivar (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

Luidji katorze ke tenia entonses apenas vente anyos fue muy harvado de la ermozura de esta chika dama (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)29310

aperfijado adj.

מאומץ, ילד מאומץ; חוסהבמוסד נוער

desharemos tambien a Katina, alegrarse de aver reushido a abandonar el nuevo perfijado (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)29320

aperfijar v.

אימץ

Es klaro ke sinyor Sevita despues de avervos aperfijado i engrandesido en su kaza, no pudo rezistir a vuestra mansevez (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

de el Dio ke me la mando a esta, damelda ak?, yo la perfijare i la engrandesere a la relijion judia i kuando viene el padre, kolay sera. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)29405

aperkanto m.

תדהמה

antes de azer este lavoro el mansevo miro al burako ke se avia avierto i en su punto echo un grito de aperkanto (El Alakran, Tel Aviv 1954)29440

apersivir/apersever v.

הבחין, הבחין ב-(בעין), חש

apersiviendo a Mar­gerita en una koche de kaleja, kreyo aver visto pasar la solombra de su kerida ija. (La dam o kamelia)

En travando esta fotografia, una doktora Palestiniana se serro la kara kuando se apersivio ke la estan fotografeyando. (Shalom, 2007)

Este asteroide fue apersevido solo una vez kon el teleskopio en 1909, por un astronomo turko. (El Princhipiko, 2010)

el se apersivio ke es por la prima vez ke la via, kuando el le prezento su unika sia en examinandola bien kon sus miradas, (Nantes, Tel Aviv 1952)29450

apersivirse/aperseverse v. refl.

נוכח ב-, הבחין ש-

este viejo i (harif) katoliko apersiviendose ke la patrona de kaza non estava por en medio, el esperava por ver de onde seria su torno [...] (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)29470

apetite/apetito/apetit m.

תאבון, חשק, התאווּת; כשרון, נטיה; יֵצֶר

siempre en diziendo ke un dia el sovre azerse bien un ombre, en esta suziedad, onde el non era nada, ainda malgrado sus 30 anyos, esto non era del todo un dezeo basho, un apetite de los plazeres ordinarios. (Nantes, Tel Aviv 1952)29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

el Patron del mundo ya save ke estamos sin komer i ya vas a ver komo nos va apiadar agora propio. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

fin ke gastamos esta suma, el Dio nos apiada de otra parte. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Tu burlate, vas a ver komo agora nos va apiadar el Dio. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

ke tenga pas en su fuesa, yo lo perdono i rogo a Dio de (apiadarse de el (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

este rizin nasido vas a tomarlo tu i lo vas a engrandeserlo por tu kuento fin ke el Dio se apiada de mi i me se enderecha los echos (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)29730

apitado adj.

שטוח

Ayi la madre fue destajada [aplastada] sovre los ijos en este dia de la ravia divina. (Vaye de los yoros, 1935)29790

aplanar v.

יישר, פילס, שיטח; מיעט,הפחית

el insidente ke avia dezovligado los miembros del bet din fue aplanado i estos ultimos retomaron sus mision en el seno del konsilio rabiniko (La Boz de Turkiye, 1947)29840

aplauzo m.

תשואות, מחיאות כפים; שבח

Sr. Katalan se retira en medio de los aplauzos djenerales. El rideau (perde) se avre i desha apareser el joven Otello Roditi kon su violon i Madmuazel Hayim delante el piano. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)29990

aplikar v.

יישם, הוציא לפועל; הצמיד; השתמש; הבחין; הקפיד

El deskonosido no apliko ke le avia kayido una karta (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

antes ke apliken algo, yo ya vo estar leshos i al abrigo de todo sospecho (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

solo para el sentimiento umano no fue aplikado ainda este progreso fabulozo (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)30010

aplikasión f.

יישום, השמה; שקדנות, תשומת לב; אפליקציה

perseverando en sus esfuersos de asigurar a las populasiones de su imperio el bienestar moral i material su maestad el sultan ordeno este anyo la aplikasion de nuevas i importantes reformas en la administrasion del pais i ke no tardaran a dar rezultados muy salutarios (El Tiempo, Const. 1896)30090

apodjado adj.

נתמך, מוגן

Nuestras kritikas fueron apodjiadas tambien por la Renasensia, por la Ermandad Salonikiota i por muchas otras organizasiones i prominentes ombres sefardim (La Boz del Puevlo, 1918)30570

apoyar v.

השעין, תמך, סמך; סייע, תמך ב-

enfin eya avlo i de una boz muy dulse en apuyando de una sonriza las frazas delikadas (Nantes, Tel Aviv 1952)30590

apoyo m.

משען, משענת; סיוע, תמיכה, עזרה, סעד, סיוע, עידוד; תֶמֶך, סֶמֶך

para dar un aire de verdad a estas avlas kale traer kinze a vente mil testimoniansas al apodjio de eyas (La Epoka, Sal. 1900)30600

apozada f.

תחנה, שלב; אכסניה, פונדק; מגורים

una morada de un tiempo se komponia de dos fin tres apozentos (kazas) una kozina de envierno en el kortijo en (el avli) kuzina de enverano, guertezika el sobradillo (tavan) i la kueva (podrum). (La mujer sefardí de Bosna, 1931)30670

apozarse v. refl.

נח, התיצב; לן במקום כלשהו, עבר את הלילה

Sus ojos se apozaron despues sovre la kandela a la luz de la ikona. (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)30940

aprendisto m.

שוליה, מתלמד, חניך

ande terna lugar el tiraje ala suerte definitivo delos primos aprendista menesterozos para la mueva ovra (La Epoka, Sal. 1900)30990

apresiado adj.

מוערך, נישום

esta manera de djuzgar las kozas va ser severamente apresiada de parte la djente onesta ke venturozamente es ainda numeroza (La Epoka, Sal. 1900)

Algunos de entre los jurnalistas mas konosidos i apresiados, entre eyos el redaktor de ??El Tiempo?? David Fresko, ya no tienen mas fe en el futuro del ladino. (Aki Yerushalayim, 2019)31020

apresiar v.

העריך, החשיב, העריץ, הוקיר;אמד, העריך, קבע מחיר

todos los pasos menesrerozos van a ser echos para mostrar al Asir si el puede pasar del limito permetido en kuestiones de derito i apresiar un djuzgo antes ke una setensia sea dada (La Epoka, Sal. 1900)

A este sujeto kale apresiar la ovra de Moshe Shaul ke kreo un sistema de eskritura bazada sovre letras latinas. (Aki Yerushalayim, 2019)31040

apresiavle adj.

מוערך, ראוי להערכה, נכבד

el era mi mijor konsejero i si yo eskuchava los apresiavles konsejos ke el me dava, agora no me toparia en esta desgrasiada situasion (Manon Lescaut, Yeru. 1906)31090

aprestarse v. refl.

השתמש ב-, הפיק תועלת, ניצל; הושיט עזרה, הציע עזרתו

la moneda es rijida de algunos merkaderes rikos de la sivdad ke djentilmente se prestan sin dinguna paga los kualos apartan un dia a la semana para resivir los depozitos (La Epoka, Sal. 1875)31120

apresuramiento m.

זריזות, חיפזון, פזיזות, מהירות; האצה, החשה

Sus mizeria les tokava asta adientro del korason i es kon el mas grande apresuramiento ke todos los fransezes les venian en sus ayudo kuando vian famiyas enteras de gregos, povres i desnudas, venir demandar la ospitalidad en Fransia. (Leonidas el nadador, 1911)

Despues ke kada uno tomo su lugar, el prezidente del Talmud Tora, Senior Elias Katalan, en unas kuantas avlas bien sentidas rengrasio la asistensia por el apresuramiento ke eya metio para prokurarse los bilietos ke fueron, se puede dezir, revatados komo el pan. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

El dio orden por ke los travajos de la otra nave fueran mas apresurados i ke lavoraran para kitar el Mahmud del fondo de las aguas onde se avia asentado. (Leonidas el nadador, 1911)

para darse aires de karidavle i djeneroza , una dama ke komandava un kastio ayi serka se avia apresurado de fraguar las barkas de los insendiados (Anna Maria, Yerushalayim 1905)31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

muchidumbre de puevlo se apresurava a asistir al kortedjio funebre (El prove doktor, Const. 1904)

se apresuro a fuyirse en eskondiendose entre la arvoleria (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Este orden sera exekutido apunto, respondio el patriarka, en apresurandose de meter a Vasilyos al korriente de la koza (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Los deskonesidos, en viendo a Gul Bahar apresurarse para suvirse en su talika, se aserkaron en korriendo i antes ke tuviera el tiempo de gritar al ayudo (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

eya no se apresurava, eya de un torno de ojo avia echo el torno dela kamareta estrecha, i paresia pensar de Ia manera ke eya empesaria a avlar sovre el eskopo de venir deranjarlo a estas oras (Nantes, Tel Aviv 1952)31160

apretada f.

לחץ; מצב קשה/לחוץ/מסוכן

una buena apretada de mano se paso de parte a parte (El prove doktor, Const. 1904)31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

La djente no respirava, todos temblavan, todos tenian el korason apretado. (Leonidas el nadador, 1911)

Tiempo en el kual el doktor no izo mas ke ir rekomendandole muy apretado por ke el fuera meneando el ojo siedro kuando el tendria la kavesa kortada. (El muerto ke esta bivo, 1912)

estonses vesh una resta de linias, apretadas komo los figos, yenas de ''mozotros'', ''muestros amigos''' ''numerozos lektores'' (La Epoka, Sal. 1900)31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

Todos mos estrmesimos i sin kererlo, de suyo, komo por darmos koraje, nozotros nos apretimos las manos unos kon otros. (El muerto ke esta bivo, 1912)

el avia pozado sovre su kavesa un kaskete i se lo apretava por no darse tanto a konoser, un poko de barva postiza pozada sovre su figura no mostravan del todo ke era el (El prove doktor, Const. 1904)

el entro adientro kon prea, rondjo el chapeo de una parte, el palto de otra, i asentandose sovre su meza apreto el sone por yamar a su moso (El prove doktor, Const. 1904)

por loke so venturozo de ver ke los anyos de sufriensa no agrearon tu alma, deshame apretarte la mano (El Alakran, Tel Aviv 1954)

el kedo serka del kadavre, apretandolo para empedirlo de no kayer sovre los kavesales kon los movimientos del tren (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

en la kuala milarias de konsejeros, milliones de amigos, biliones de meldadores i kinteliones de fonsados korrieron sin reflo apretar kalorozamente la mano del valiente eskrividor (La Epoka, Sal. 1900)31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

De todas las partes ivan korriendo i viniendo, se rondjavan, se apretavan, se pizavan, espantandosen no sea ke vinieron en retardo. (Leonidas el nadador, 1911)

kuando, elas! eya arrevata un ombre mansevo i bueno i kuando eya es presedida de un deskaimiento de fortuna, estonses el korason se apreta (La Epoka, Sal. 1900)31360

apreto m.

לחץ, מועקה; עינוי, ענות, מצוקה, רעב, דוחק, ייסורים

Estonses vide ke en enveluntando el Dio baruh 'hu los kaminos de la persona, es bien aventurado tambien el una tierra de angustia i apreto. (Asolado en la izla, 1881)31440

aprezamiento m.

מאסר, מעצר; כליאה

al sinken dia de su aprezamiento Antonio se levanto de su lecho de paja un poko entontesido, la umidad del patin ke era en tierra le azia muncho mal (El prove doktor, Const. 1904)31450

aprezar v.

אסר, כלא

Mi determinasion, persigir el echo, sotometer djente a enterrogatorios, arrestar, aprezar (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)31610

aprofondir (fr.) v.

העמיק, בדק לעומק

En el tiempo ke las aguas me travaron, me echi i me aporfundi kon muncha fuersa fina el dip de la mar i eskapi lo mas muncho de las kuedras i el fierro. (Asolado en la izla, 1881)31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

ochesientos mil okas de karvon i por kada sien okas trenta groshes i medio estan aprometiendo de dar (El Tiempo. Const. 1874)31700

aprometerse v. refl.

התארש, השתדך;הציע שרותיו כשכיר

Eyos se frekuentaron desde sus chika edad, se engrandesen endjuntos, se entienden bien, se aman i se prometen de partajar sus vida. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)31720

aprontamiento m.

הכנה, עיבוד

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

Todo en avlando ansi, los tres kavayeros arrivaron serka de un kamino onde vieron aprontada una meza sovre la yerva. (Banyos de sangre, 1912)

Dos tufenkes pronti, uno a mi derecha i otro a mi isiedra, komo un ombre de gerra (Asolado en la izla, 1881)31740

aprontarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו,היה מוכן ל-

Estavan aprontandosen para retirarsen, kuando un ombre bien vestido, aserkandose kon muncho respekto de eyos, les dize: (Banyos de sangre, 1912)31770

apropiado adj.

מתאים, הולם; מיועד

yo puedria tambien aparejarme un sukseso literario fasil si yo prezentava este plano en la forma de un romanso irresponsavle, apropiado para lektores ke kieren divertirsen (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)31840

aprovado adj.

מוכח, מאושר; מנוסה, בדוק, שנוסה; מוסכם

i ya es provado de munchos anyos kuanto un djornal semejante ayuda al amejoramiento de una nasion (La Epoka, Sal. 1875)31850

aprovar v.

ניסה, בדק, בחן, מדד (בגד); טעם; העמיד בנסיון; הוכיח; אישר; השתדל; צער

el sulinio ke los prinsipales sindikatos aprovaron este proyekto de ley (La Boz de Turkiye, 1947)31860

aprovasión f.

אישור, הסכמה; קיום; שבח,עידוד

i estas milarias de konosidos' parientes i vezinos traen sus aprovasiones al modesto eskrividor del Avenir ke konsakra a estas koronas kolonas enteras (La Epoka, Sal. 1900)31910

aprovecharse v. refl.

הפיק תועלת; הרוויח, זכה ב-; נהנה מ-, ניצל, השתמש ב-

este konducho se aprovechava luego, mas tarde en enverano se empesava azer para la rezerva del envierno, (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

un servidor ke kome i viste de su patron i ke tiene una paga de la kuala puede esparanyar los 2 tersios puede tambien, en kazo ke el mestro lo echa, aprovecharse de las paras ke depozito fina a topar un muevo empiego (La Epoka, Sal. 1875)32130

apuntar v.

הצביע; כיוון (רובה וכו'); הדגיש; ניקד; עקב אחר הקריאה בעזרת ''יד''; הפנה תשומת לב ל-; קבע, הצמיד, נעץ בסיכה; רמז; הופיע, הנץ; תיקן

En este momento los dos kavayos se kedaron bruskamente apuntando las orejas en alto; (Banyos de sangre, 1912)

Kale apuntar djuntos kon esto, ke el proseso de eskayimiento del ladino ya avia empesado largos anyos atras i se esta kumpliendo en muestros dias. (Aki Yerushalayim, 2019)

kale apuntar ke en la korespondensia familiala, se nota el pasaje al uzo de letras latinas, jeneralmente sigun la ortografia franseza, lo ke reflekta la influensa de los estudios en fransez en las eskolas modernas de la sivdad). (Aki Yerushalayim, 2019)32150

apunto adv.

מייד; זה אך, לפני רגע; בדיוק; בזמן, ברגע ש-

apunto te ize vestir de novia, puede ser le plazerias al guerko, te tomava a ti i me deshava a mi. (El Djugeton 1917)

la mujer ovedisio apunto i mientras media ora estuvo vestida de novia delantre de su marido (El Djugeton 1917)

sinyor Jilbert, apelo! apelo! apunto vash a azer apelo (temyiz) , yo topi remedio de moneda i apunto devesh azerlo (El prove doktor, Const. 1904)

Valker no topando a kualo atribuir esta vijita se levanto apunto i resivio sus guespedes kon buena kara (El prove doktor, Const. 1904)

Este orden sera exekutido apunto, respondio el patriarka, en apresurandose de meter a Vasilyos al korriente de la koza (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Sr Jack fue apunto a la ventanika i demando un bilieto de prima klasa para Paris (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

toda persona ke no esta mas en estado de sostener sus ovligamientos deve ser exekutada apunto, si eya no paga la diferensia rezultante de la exekusion, eya sera por solo este echo deklarada en falita (El Tiempo. Const. 1874)32220

apurado adj.

מרוכז; כחוש; מאודה; חסר סבלנות

Artadvos agora de altigueza i altura, i vos kero ver ke artes a esta alma ambrienta, la kuala esta morando en este dezierto i penyasko, o a lo menos rompelde un poko la sed de el agua a esta alma sekioza en una tierra seka i apurada! (Asolado en la izla, 1881)32420

árabo m. & adj.

ערבי; ערבית

onde los Arabos, malgrado los suksesos kontra las chikas aldeas izoladas, (La boz de Turkiye, 1948)

El ministro del Komersio i de la Industria sr. Sharon esta eksplikando a los evropeos ke mal esta kavzando el Embargo Arabo (Luz de Israel, 1989)

Despues de la kayida de Toledo, una karavana de Arabos vino del dezierto, (Vaye de los yoros, 1935)

en el anyo 1931 empeso a publikar, al lado de los artikolos eskritos kon letras ebreas, una rubrika eskrita kon letras latinas - a la vista para djuntarse a la reforma de Ataturk, en Turkia, de remplasar las letras arabas kon letras latinas. (Aki Yerushalayim, 2019)

Kreo ke en Turkia, la primera jenerasion despues de la reforma de Ataturk, de remplasar las letras arabas kon letras latinas, pago un presio muy karo, siendo ke fue kortada de toda la kreasion literaria de antes de la reforma. (Aki Yerushalayim, 2019)32650

aranjado (fr.) adj.

ערוך, מסודר

eya entornado de pligas tan kapachemente aranjadas ke el ojo del mas difisil ombre no topava nada a remarkar, (La dam o kamelia)32660

aranjamiento (fr.) m.

סידור, עריכה, צרוף, הרכבה; הסכם, פשרה

eya posedava el mas alto gra­do el arte de azer despareser este olvido de la natura kon el semple aranjamiento de las kozas ke eya vistia. (La dam o kamelia)33040

archiva f./ archivo m.

ארכיב

En uno de los dosies del Archivo del Estado, en Yerushalayim, fueron topadas traduksiones, en 4 linguas diferentes, de un manifesto del Sentro de Lishkot Avoda (ofisinas para prokurar lavoro) (Aki Yerushalayim, 2019)33100

ardiente adj.

לוהט, יוקד, בוער, מתלקח; נלהב, להוט, קנאי

kon una aspirasion ardiente verso la vida de los sensos (La dam o kamelia)

la djimenea no echava mas flamas, ma era ainda yena de brazas ardientes (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)33170

ardor m.

להט, התלהבות, להיטות, דבקות; התפרצות

sintia kon ardor los chufles de los pasharos (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

lo ke estas mizeravles guardias inyoran es ke yo la amo kon muy muncha ardor i ke eya aze por esto el mas desgrasiado de los ombres (Manon Lescaut, Yeru. 1906)33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

La primera noche me dormi sovre la arena, a mil milias de tierra abitada. (El Princhipiko, 2010)

yo nadi sin kedar, sin tomar reflo, sin deskorajarme, i ayudado del viento ke me rondjava de parte de la tierra yo vide subito ke mis pies empesavan a tokar sovre la arena (Guliver, Yerush. 1912)

en harvando, frijaldas (faslas) de arena se despegaron de la pared i kayeron sovre el tejado (El Alakran, Tel Aviv 1954)33540

arienda f.

אחוזה, נחלה, חווה

el siego desho alora a su ijo la direksion de la arienda (chiflik) (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)33550

ariendero f.

בעל אחוזה/נחלה/חווה

una sorte de konsilio de gerra se rekojo i el ariendero fue kondanado a ser pasado por las armas (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)33720

aristokrasía f.

אצולה, אריסטוקרטיה

Enfin, mademuazel R..., eya tambi?n de la aristokrasia, avia venido, malgrado el fri?, merkar siertas kozas. (La dam o kamelia)33730

aristokrat/o/a n.

אציל, מיוחס, בן יחס, אריסטוקרט

Ya entendi ken es esta ermenia, eya es guerfana de padre, es una ija de una muy vieja i aristokrata famiya armena (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

esta endevina de nombre ''senyora Vuazin, kumadre maestra'' tenia kaza en la mas aristokrata kaleja de Paris i eya era kortando dukado, komo dizen (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)33740

aristokrátiko adj.

אצילי, אריסטוקרטי

despues kon la boz armonioza de los italianos i kon el komporto ke karakteriza al ombre aristokratiko disho (La Epoka, Sal. 1900)33750

aritmétika f.

חשבון, אריתמטיקה

el save resolver de kavesa sin la ayuda dela eskritura los problemas los mas difisiles dela aritmetika (El Tiempo, 1896)33855

arkado adj.

מקושת

alta, esvelta i muy grasioza, sus ojos muy grandes debasho de sejas pretas i arkadas tenian una ekspresion dulse (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)33870

arkáiko adj.

ארכאי, עתיק יומין

Los apasionados del djudeo-­espanyol, tienen a la konser­vasion yena i entera, en su pureza arkaika, de este avlar (La boz de Turkiye, 1948)33895

arkalik (t.) m.

משענת

i empesando a fumar el fakino se pensava de meter el arkalik en prenda onde algun konosido, tomarle diez groshes emprestados i pasar la nochada ikonomikamente. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

El arkalik sovre su espalda, el kalor fuerte del dia, (Hamal Izidor, Istanbul 1930)33980

arkitekto m.

ארדיכל, אדריכל, ארכיטקט

El arkitekto de la sinagoga se yamava Cornaro; el era de Venezia de Italia. (Shalom, 2007)34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

los pulmones se pueden yamar el foyo; la garganta i las narizes, los tubos; la kavidad de la boka, el arko del aire; i las interiores diviziones de la boka, las teklas (La eskalera, Const. 1888)34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

Avia mankansa grande de komandantes, i de djente exersada en armas. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

una sorte de konsilio de gerra se rekojo i el ariendero fue kondanado a ser pasado por las armas (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

si en kavzo se deklara la gerra de embiar soldados mihumat i mismo armas (El Tiempo, Const. 1877)

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)

si en kavzo se deklara la gerra de embiar soldados mihumat i mismo armas (El Tiempo, Const. 1877)

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)

ainda no pudieron deskuvrir nada siendo ninguna arma no fue topada a los derredores del lugar (El Tiempo. Const. 1874)34090

armada f.

חיל, צבא, ארמדה, אוגדה

Akurtar mas del budjeto de la defensa sinyifika de kitar del lavoro otros 7.000 - 11.000 empiegados de la defensa i de siviles ke lavoran para la armada. (Luz de Israel, 1985)

Disho entre otras el ministro Its.hak Rabin: Disde ke se fondo la armada de Israel, non uvo fin agora tantas ekonomias en el budjeto de la defensa (Luz de Israel, 1985)

Esta koza ya era normal en la armada de la mahteret. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

el ijo fue examinado por un mediko, viendo ke el era saludozo, el fue en akel dia mizmo vestido vestidos de soldado a servir en la armada (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

eyos devian entregarun sierto numero de personas para ke siervan a la armada (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Poko tiempo despues una armada de tellaIes apregonavan en las kioshes de la kapitala ke por orden del sultan era defendido soto pena de muerte de tokar a un kristiano (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

la armada edjisiana se topa bien organizada i eya no tuvo tan grande numero de soldados (El Tiempo, Const. 1877)

segun el ferman ke ay el Hedive es ovligado de embiar la sinkena parte de su armada al governo otomano (El Tiempo, Const. 1877)

la armada edjisiana se topa bien organizada i eya no tuvo tan grande numero de soldados (El Tiempo, Const. 1877)

segun el ferman ke ay el Hedive es ovligado de embiar la sinkena parte de su armada al governo otomano (El Tiempo, Const. 1877)34100

armado adj.

חמוש, מצוייד

El djudio nunka no esta seguro de su vida i averes a kavza del antisem[iti]zmo armado soto el fanatizmo de las relijiones del kristianizmo (La Amerika 1910)34140

armamiento m.

חימוש, כלי נשק

grandes aparejos de armamientos son echos en Italia probablemente en vista de una gerra kontra la Abisinia (El Tiempo, Const. 1896)34170

armarse v. refl.

התחמש, הצטייד

eya se armo de enerjia bushkando de tener koraje i bravar las intimidasiones de su marido (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)34270

armonía f.

הרמוניה, התאמה; הסכמה, הבנה; רצון טוב

en un dezeo de armonia kumplida entre todo el djenero umano, sin diferensia de rasa ni de relijion. (La boz de Turkiye, 1948)

A la fin el ambasador de Austria avlo senseramente i alavo a los Ashkenazes por la solidaridad, union i armoniya ke tuvieron en el akomplisimiento de esta sinagoga. (Shalom, 2007)

La armoniya del violon kon la muzika Klezmer estava ekstraordinario. (Shalom, 2007)34310

armoniozo adj.

הרמוני

despues kon la boz armonioza de los italianos i kon el komporto ke karakteriza al ombre aristokratiko disho (La Epoka, Sal. 1900)

su boz era tanto armonioza ke eya alboroto todo mi kuerpo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)34460

aroma f./m.

ניחוח, ארומה

Esta fue la tresera vez ke Djoha gosto la savor i el aroma del vino. (Otniel Hodja, 2002)34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

eyos se vieron arrankar en los gettos de Varsovia i de Vilna, en los kampos de Auschwitz i de Birkenau, (La boz de Turkiye, 1948)

Jak se arranko kon un djesto brusko la gravata ke le apretava el garon (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)34860

arrapar v.

גילח, סיפר (תספורת); שעמם

Agora topi en eya tres navajas de arrapar, dodje kuchios kon sus kilifes, atuendos de kaza muncho, pirones de plata, i kucharas de oro, (Asolado en la izla, 1881)35170

arrastado (port.) adj.

נסחב; מָשוּך;מסכן, עלוב

En el espasio de pokas semanas el fue arrastado verso la tumba. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

la kestion djudia existe, seria stupido de niegarlo, eya es un pedaso arrastado de la edad media (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

sin muncho avlar eyos alevantaron a sus ijo de la kama i lo arrastaron detras de eyos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

los dos barrilikos de agua ke teniamos en la barka fueron barridos i arrastados por la ultima tempesta (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Entre mientras el konvertido keda arrastando en medio del mundo. Ke tomen buena nota los konvertidos. (El Djugeton, Const. 1908)35300

arrastarse (port.) v. refl.

זחל, התרפס, השתרך, הלך בכבדות, נסחב, נגרר

I agora en esta vez tambien la eksperiensa fue mankada: la nave korrio arrastandose para la mar. (Leonidas el nadador, 1911)35370

arraviado adj.

כועס, כעוס, נרגז; נדהם

eya vido una kavesa de viejo ke mirava kon ojos arraviados, verdaderos ojos de muerto (El Alakran, Tel Aviv 1954)35390

arraviarse v. refl.

התרגז; לא עמד בדיבורו; העמיד פני כועס כדי להשתמט מחובה; נדהם מכל דבר; ייסר, הוכיח;היהמסוכסך עם

el tiene el defeto de ser un poko muy puntuozo i de arraviarse muy presto (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)35450

arrazgado adj.

קרוע

I ke koza era ke estavan traendo? Ala punta de la kuedra avia un filo kon una bolsa media arazgada i adientro avia . . . savesh endivinar? Vo lo vo a dezir, un . . . guevo! (el Rizón, Salon. 1939)

Loke uvo de mas tafaruk es ke el vestido blanko de la novia yevava en la kavesa kurdenas koreladas i blus, se fizo de las mezmas kolores de las kurdenas, porke el garer ke le avia metido enriva estava medio arrazgado i de los kienares le kaian goteras. (el Rizón, Salon. 1939)35610

arrebivimiento m.

תחיה, חזרה לחיים/לתקווה

El avia tomado del governo una deklarasion komo kual en kavzo de reushita, kero dezir de rebivimiento del brigante despues la djustisia no lo iva persegiir i el iva poder bivir libramente komo un simple inosente. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Esto no era un verdadero rebivimiento, ma kon todo ya se podia dezir ke era un sukseso. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Una kaentor dulse entrava en las venas, en las karnes, en todo el kuerpo, i todo mostrava ke un trokamiento, un rebivimiento se operava en este kuerpo. (El muerto ke esta bivo, 1912)

la Fransia empesava su rebivimiento (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)35620

arrebivir v.

החיה, החזיר לתחיה, עורר מחדש; רענן, אושש, דירבן, המריץ

Ma el puevlo no keria ver matar; el puevlo keria ver rebivir, i es esto lo ke esperavan sin pensarsen ke para esto esperavan. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Este grande movimiento ke izo el progreso en nuestra nasion kriando el sentimiento nasional djudeo en el mundo entero rebiviendo nuestra antigua lengua ebrea ets. (La Amerika 1910)

Ansi tambien esta tomando rolo el grande i renomado artista James Mason, en arrebiviendo en el filmo a Rubert Fon Antsau, e1 basho i aborresiente del rey Mihael. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Ansi tambien esta tomando rolo el grande i renomado artista James Mason, en arrebiviendo en el filmo a Rubert Fon Antsau, e1 basho i aborresiente del rey Mihael. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

Kreemos ke ni un sentavo deve ser versado a este komitato antes ke se rejenere, ke se rebiva, ke yame a todo el puevlo sefaradi, ke de kuento de sus finansias (La Boz del Puevlo, 1918)36160

arregalar v.

פינק, הנעים, גרם הנאה, ליטף; גילה חיבה לבן משפחה; נתן מתנה

En los primeros dias, la kaentor de las 10 liras estava aziendo a Katina kudiar por el rizin nasido komo si fuera su propia kriatura, kreendo ke sin. David iva venir de vez en kuanto onde eya i la iva arregalar. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)36200

arregar v.

השקה, הזליף, התיז; פיזר, פרע סדר

el agua arrega nuestra figura, moja mis lavios,i yo siento ke eya kae adientro de mi gaznete (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)36210

arregarse v. refl.

התפזר; התעסק בדברים רבים מדי בעת ובעונה אחת; התפזר עלעסקים רבים מדי; נתן אשראי רב מדי

Antes de un punto komo ke son salidos de una tripa se tienen amistad i sus amistades se arregan en todos sus puerpos (Asolado en la izla, 1881)36350

arrejistado adj.

בוש, נכלם, מבויש

ken es akel ombre? demando la sinyora kon una boz bastante alta i klara para ke el konte la sintiera i si sintiera arrejistada este ultimo salio de su lugar i muy ezmovido se enkorvo delantre la sinyora (La Epoka, Sal. 1900)36510

arrekodrar v.

הזכיר; נזכר (במאמץ)

portanto el arrivo a esta ora rekodrar de vista de esta ija blonda, tanto orgolioza (Nantes, Tel Aviv 1952)36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

este ultimo konduzio en Alemania los djidios kedados bivos, rekojo los esparzidos de Yeuda, (Vaye de los yoros, 1935)

Ande se vido este sistem de rekojer kontribusiones? Es ke el S.R.C nos garantiza ke todos los individuos son de buena fey? (La Boz del Puevlo, 1918)

Londje de rekojer mas fondos, eyos fueron amenguados en aziendo gastes exorbitantes (La Boz del Puevlo, 1918)

Oy viendo ke su existensia esta en la balansa el ''Sephardic relief committee'' avrio esta semana una kampanya para rekojer moneda i kontinuar su existensia komo en lo pasado. (La Boz del Puevlo, 1918)

dezde manyana yo esto rekojendo toda mi moneda i me vo ir a Londra, yo me espanto no me akuzen (El prove doktor, Const. 1904)

eya es mi dama de kompanyia, una ninya ke yo rekoji, engrandesi, i eduki; es la ija del viejo sekretario de mi defunto marido (La Epoka, Sal. 1900)

por azardo el sigaro me kayo [...] i Anna aviendose abokado por rekojerlo, yo vidi un kuero de los mas blankos, una redondez de kuerpo de los mas sombaentes (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

empeso arrekojer toda la valuta de dinero (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

su kuerpo se avia abatido sovre un monton de inieve ke avian rekojido los ovradores (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)36680

arrekojerse v. refl.

הצטבר; התלבש; הלך הביתה; התחתן; נאסף

Era demanyana i la djente ke se rekojia ayi delantre era muy numeroza: (Leonidas el nadador, 1911)

Despues ansi Leonidas se iva al sol, se asentava ayi rekojido i esperava ke se le enshugara el pantalon para venir otra vez rodear al bodre dela mar o irse ayi onde el dormia, para no retornar otro ke al otro dia. (Leonidas el nadador, 1911)

La masa de este puevlo se rekoje en 4-5 kafenes i restorantes de djudios turkino en sus tiempo libero (La Amerika 1910)

no tengo ke a rekojerme un poko por oirlo de nuevo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

una sorte de konsilio de gerra se rekojo i el ariendero fue kondanado a ser pasado por las armas (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

Las trensas oskuras, la klaridad de la facha i la boz de son de kampanas, todos endjuntos ivan tornando agora a arrelumbrar su memoria. (Otniel Hodja, 2002)

Ma me sorprendi muncho kuando vidi la kara de mi djoven djuzgador arrelumbrarse: (El Princhipiko, 2010)

la mezma demanyana el sol eternel lumbrava la kama (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)37060

arrematado adj.

כלה/הושמד בידי שמים; שסולק ממקומו

tadre o demprano la koza se save i tu nombre puedeser arrematado del mundo (El prove doktor, Const. 1904)37070

arrematar v.

סילק; כילה, השמיד, הרס, נתן מכת מוות

bushka kon onestedad a topar moneda, arremata este djugo ke tanto mal te trusho i veras komo, kon tiempo parvienes a ganar tu vida i remplasar a su lugar la moneda ke te falta (El prove doktor, Const. 1904)

Luiza no pudo arrematar de su korason el rekodro de su marido (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)37350

arrempushado adj.

דחוי, הדוף, שנדחף

todos los penserios, todos los dezeos por tanto tiempo rempushados i aogados se despertaron en el korajozo mansevo, se izo un marido libre (La Epoka, Sal. 1900)37370

arrempushar v.

דחף בכוח, הדף; דירבן; דחה; דחה (דבר לא רצוי); הסיט/הזיז דבר מה ממקומו בדחיפה; בלע (דמעות צחוק)

i de rempushar los terminos por loku­siones a raizes fransezas mas entendibles por los leedores. (La boz de Turkiye, 1948)

una muchidumbre de djente okupava sovre el trotuar la repushavan sovre el kamino por adelantar i por tanto su fuersa non le permetia de kaminar mas presto (Nantes, Tel Aviv 1952)

la kashika era de kovre muy simple, kaje ninguna serradura, bastava rempushar fuertemente la tapadura por ke eya se avriera (El Alakran, Tel Aviv 1954)

En fin el iva a meter el pie sovre este mundo ke lo repushava i lo rondjava a la mizeria (Nantes, Tel Aviv 1952)37440

arrepentido n. & adj.

מתחרט, מתנחם, בעל תשובה

un rezin kazado de algunos mezes se topava muy repentido de su mujer (El Djugeton 1917)37450

arrepentimiento f.

חרטה, נוחם; חזרה בתשובה; חזרה מהבטחה או התחייבות

i una sorta de idea bova le izo esperar ke el Dio le iva deshar la ermozura i la salud en paga de su trokamiento de vida i de su repint?miento. (La dam o kamelia)37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

Al prisipio en lo ke me vido alevanto sus pies para fuir, ma presto torno i arrepintio i se asento en su lugar (Asolado en la izla, 1881)

Yo ya me avia repentido de rendirme en este lugar de muerte. (El muerto ke esta bivo, 1912)

i pensandose no seya ke el mushteri se repentiera, el kazalino le disho: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

estate prudente. mi ija, afin de no tener a repentirte algun dia! (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Morozis no se repentia en tanto de averse fuyido de la forteresa (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)37540

arrepozado adj.

שקט, רגוע, רוגע

A la manyana me alevanti de mi kama bien arrepozado, i mirava i parava mientes en mi tienda komo akel rey ke esta en el mas palasio ermozo (Asolado en la izla, 1881)37810

arresentado adj.

מסודר, ערוך, מאורגן; מיושב, שקול, מתון; מסודר היטב במקצוע, שחייו יציבים מסודרים; דייקן; ללא רבב

Los muevos olim fueron aresentados al prinsipio en kampamientos i despues en las famozas "maabarot" (kampos de tranzision), serka de las grandes sivdades. (Aki Yerushalayim, 2019)38060

arresivir v.

קיבל, קיבל פני, השיג

la alegria del espion era sin mezura i se aguzava los dientes de antes pensando a la paga ke teneria de arresivir (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)38270

arrestar v.

עצר, אסר, חבש בבית סוהר;עצר את הפעילות/ההליכה; עצר לביקורת

Mi determinasion, persigir el echo, sotometer djente a enterrogatorios, arrestar, aprezar (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Despues de sinko puntos de arresto la kampana de la estasion se izo sentir i el treno se metio en kamino kon grande prestez (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

De mas, una aksion enerjika sera echa afin de arrestar a los agresores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)38280

arrestarse v. refl.

חדל, הפסיק, נעצר, בלם עצמו

Esto fue un kolpo para el viejo, siendo ayi se arrestava la asemejansa kon su ija. (La dam o kamelia)

La mobilizasion personala i finansial del djudaizmo franses kontinua dunke sin arres­tarse. (La boz de Turkiye, 1948)

Surprendidos por esta boz, los malazedores se arrestan (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)38290

arrestasión f.

מעצר, מאסר זמני

la novedad de esta arrestasion provoko una profunda emosion en Alemania i el partido konservato es konsternado (El Tiempo, 1896)38340

arresvalar/arresvalarse v. refl.

החליק

A mezura ke la nave se arresvalava para abasho, su pezgo devenia mas grande i la fuersa ke eya tomava iva pujando de dopio en kada segundo. (Leonidas el nadador, 1911)

Ma ya era tadre, la nave ya avia sido soltada i eya empesava avagar avagar a arresvalarse. (Leonidas el nadador, 1911)

Un segundo otro i la nave, esta grande montanya, en eskapando de arresvalarse, iva kayer en la mar; (Leonidas el nadador, 1911)38470

arretar (fr.) v.

עצר

era al punto arratado, atado kon kadenas i echado a la karsel de la enkizision (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)38490

arretornar v.

החזיר להכרה; רענן

Asta ke le aparejaran la talika i ke los hadumes fueran arretornados, eya demando a ver al papas en ordinando ke los desharan bien solos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)38710

arrevatado adj.

חטוף, שדוד, שנטרף; שנבלע; שבושל בחפזון; צעקני (צבע)

Despues ke kada uno tomo su lugar, el prezidente del Talmud Tora, Senior Elias Katalan, en unas kuantas avlas bien sentidas rengrasio la asistensia por el apresuramiento ke eya metio para prokurarse los bilietos ke fueron, se puede dezir, revatados komo el pan. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)38720

arrevatador m.

חוטף, תוקף

la muerte enexoravle arrevatadera de la vida umana no esparmia a dinguno, altos i bashos, fuertes i flakos, viejos i mansevos, rikos i proves, todos son iguales (La Epoka, Sal. 1900)

empeso a pensar un remedio por salvar a esta famiya de la mano de estos lovos arrevatadores (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)38750

arrevatar v.

חטף, שדד, גזל, לקח בכח; טרף; חטף אות (בדיבור); חטף כמו לחמניות טריות

Komo eyos lo kerian matar, el fuyo de sus manos, ma eyos se levantaron komo por revatarlo bivo (Vaye de los yoros, 1935)

[Este grande movimiento] no tuvo ni tiene por baza de revatar la Palestina del governo otomano, ni mizmo akonsejo a ninguno kon ideas revolusionarias de alkansar a la realizasion de este santo ideal (La Amerika 1910)

kuando, elas! eya arrevata un ombre mansevo i bueno i kuando eya es presedida de un deskaimiento de fortuna, estonses el korason se apreta (La Epoka, Sal. 1900)38780

arrevatarse v. refl.

התבשל בחפזון, נחרך לפני שבושל דיו; טרף, זלל בבולמוס

esta negra djente me detuvieron de mi kamino, keren arrevatarme i dezonorarme (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)38980

arrevés adv.

בהיפוך, באופן הפוך

basho su kasketa de kadife preta metida arroves, sus kaveyos mal peinados desbordavan al entorno de la kavesa (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)39160

arreyevar v.

סבל, עבר סבל; השלים עם; הכיל

se intiende ke sofrían ma eyas arievavan todo kon dinyidat. bendicho ke ansi le plaze! i de ke mano es? (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

eya no parese aver siido kreada para reyevar esta sorte (Manon Lescaut, Yeru. 1906)39460

arrimado adj.

שעון, נשען, סמוך, נסמך

Al verlos ayi ansi kayados i arrimados uno alado del otro, dirian ke eran dos chikas i lindas estatuas (Pavlo i Virdjinia, 1912)