חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

67120 ערך מספר

entrada numero 67120

bever v.

שתה, לגם, גמע; רימה, הערים; נתן אמון ב-

bever adefla

לשתות מכוס התרעלה, לחוש מרירות, לספוג עלבונות

bever djigaro

לעשן סיגריה

bever en kopo de otro

לשתות מכוסושל אחר (לחשוף את סודותיו)

bever la sangre

'לשתות דמו של מישהו'' - להשפילו ולעלוב בו

bever la sangre kon kanyuta de fierro

'לשתות דמו של מישהו בקשית מתכת'' - להשפיל מישהו באכזריות מעודנת

bever tutún (t.)

לעשן (סיגריה, מקטרת)

dar a bever

להשקות

dar a bever agua amarga

להשקות מישהו במים מרים - להונות אותו

dar para bever/dar a bever

לתת דמי שתיה (טיפ)

deshar de bever

לחדול לשתות, להגמלמשתיה (אלכוהול)

echar a bever

להציע כוס משקה חריף למישהו, למזוג משקה למישהו

echarse a bever

להתמכר לשתיה, להפוך לשתיין

el bever

שתיה, משקה; שכרות

komo bever un kopo de agua

'כמו לשתות כוס מים'' - הדבר הקל והפשוט בעולם

mos bevió la sangre

'שתה את דמנו''- בייש אותנו בהתנהגותו, אנו מתביישים לראותו מתנהג כל כך רע

todos beverán!

הרימו כוס! השמחה היא כלליתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


komed kada uno de su vid i kada uno de su igera i beved kada uno de su pozo (Biblia, Const. 1743)פתגמים Refranes


Il ki si mete a bever nu konta los vazoz

El ke beve vin non kota vazos

No digas d'este podso no bevo agua, si no ke t'aogas

Ni al kantador digas kanta ni al bevedor beve

Kon los suyos, komer i bever de enfrente

Melizina para el borracho tiene ke bever muncho gazpacho

Unas paren, otras beven los kaldos

Agua ke no as de bever, deshala korrer

En pozo ke bevites agua, no eskupas

El ke le plaze muncho bever nunka se puede enrikeser

Ya me bivio la sangre

Bever una bota i no verter una gotaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Eya bever save - i dansar kontente (Gaon, Poezias)

Un vino se beve otro es traido (Gaon, Poezias)

Eskupes sovre la meza onde komes i beves? (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Tamar ke ansi oyo echo un invite: loke kero yo i mi apetite ke en el mi konbite vos ayegesh vos i Aman djunto kon vos mos asentaremos djuntos beveremos (Purim, De-Fes, sig. 18)

Beven komo puerkas dientro de sus serkas (Purim, De-Fes, sig. 18)

Hasid fue a oras de tadre paseando por la kaye topo al ijo i a la madre les demando un poko de agua, ''ke kero bever'' Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Los neviim izo matar profetas falsas izo kitar: ''Komed i beved i gostad i no tengash miedo de Dio de Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

I tanbién yo esto kero: kada uno a su barkero i al shastre i barbero le de aspros i a bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Mordehay manda i dize: Todo djudió ke se avize, en Adar katorze i kinze miren muncho de bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

aze la onbría komo el dever: enpesemos a bever día i la noche asta ora dodje. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

kien es de linaje aga bien dikat de no se azer sakat, de bever sin pezo: estén en su sezo. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Yayin bushken de tomar ke sea Gomendja, se beve sin asumar kupikos duyundja; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Non ay tinta ni papel para deskrivir la vida de Belzen, kashkaras de rapas a komer i agua de balsas a bever (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

Bevian vino viejo a maraviya, Susan i Babel, Egipto i Aleksandria, konbido diziocho mil de la juderia, ke no falto de eyos ninguno, no. (sova semahot, Livorno 1782)

Estando el rey komiendo i beviendo, mando a yamar a la reina Vashti muy de prisa korriendo; mando el rey ke vos desnudes, i desnuda vengash riendo, ke kiere mostrar ke no ay otra ermoza komo vos, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


El ke beve aguas enprestadas (Menorat 'Hamaor, 1762)

El ke beve aguas kon plato le trae siegedumbre (Menorat 'Hamaor, 1762)

En el presipio dizia yo lo ke no beven eskuma ke es por asko (Menorat 'Hamaor, 1762)

Les dizia ke komieran i bivieran i eyos djuravan ke no komian (Menorat 'Hamaor, 1762)

No beva la presona ningun modo de bevraje ke kedo deskovijado afilu en el dia (Shevet musar, Const. 1740)

En kada vazo ke bevia kada uno de eyos bevia el rey en kada vez asta ke se emborracho (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Por kavza ke en el bever kon kelim de oro ay segula buena para alegrar el korason i kitar las ansias [...] i es milizina buena para ken tiene holi de tikia (Meam Loez Ester, Izmir 1864)שאלות ותשובות Responsa


estando en Reshit en la kavane, vidi venir tres ombres de Rodes, i siendo amigos, los yami a bever kave (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

i le dizian ke no komiera ni beviera muncho, siendo estava hazino i el no eskuchava (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

vino el arel dito a bever kave en muestra uda i lo traimos sovre palavras a ver si demudava las palavras de un dia a otro (Amar Shelomo, Sal. 1864)

el magazen de r' Yosef Tsarfati esta derrokado, ke kayeron las pared;'es i entran kristianos i beven i se enborrachan (Amar Shelomo, Sal. 1864)

i vinimos asta un pozo a bever agua, i deskargaron los ladrones el kavayo de Yekutiel i asentaron a komer i se espartieron las mansanas ke yevava el en la ibe (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Prevaste mi korason, me vijitaste de noche, me ezmeraste, (Biblia, Const. 1873)

komed kada uno de su vid i kada uno de su igera i beved kada uno de su pozo (Biblia, Const. 1743)

i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: biva el rey Adoniya'hu (Biblia, Const. 1873)

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)

i sangre de uvas beviste, vino puro. i engordose Yeshurun, i akoseo (Biblia, Const. 1873)

ke komian el sevo de sus sakrifisios, i bevian el vino de sus templasiones? (Biblia, Const. 1873)

i fueron aguas las estas a Yania la reina i para todos sus kavzos, para bever i para kozinar kon eyas, i por lavar kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I kuando akeyos leprozos vinieron al kavo del real entraron en una tienda, i komieron i bevieron, i tomaron de ayi plata, i oro, i vestidos, i anduvieron, i lo eskondieron;(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Tenia agua de bever apenas para ocho dias. (El Princhipiko, 2010)

ma komo azer kon la kriatura? eya esta en mi morada, yo le izi bever esta manyana leche kon mamadera (El prove doktor, Const. 1904)

el era djugador, bevia muncho, i las mujeres koketas non eran manko de su rondo (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)ספרות עממית Literatura popular


De akeya bivio la infalta kedo prenyada de una ninya. (Blanka Flor)

Ansi se lo tope en el bever del vino. (Blanka Flor)

Kuando torno en kaza, le metio a komer i a bever komo en primero. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Pishin se fue ribi Meir a su kaza, i le trusho la mujer delantre de el komer i bever. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

ala manyana se desperto el rav i tanto hue su alegria ke korto el taanit el i la djente de su kaza i izo a toda la sivdad ke koman i bevan a gusto i el Sh.Yit. el mostrara sus maraviyas i les dio buena avtaha (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


melizina para ninyo ke urina en la kama: ke tome soa de gayo para zahar, i de gayina para nekeva i ke beva (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer ke se le murio la kriatura en la tripa: ke le den a bever leche de mujer otra i luego en su bever lo echara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke beva de la urina de su marido (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke le seken soa de ratones i ke le pizen i ke le den a bever kon vino (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula si komio el ombre kualker tosigo i para mordidura de perro i de kulevro i alakran i para mordidura de sierpes: ke apresure i ke tome soá de gayo i ke la keme i ke la aga seniza i ke se lo beva kon vino blanko (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para kitar la tela de el ojo: ke beva 3 manyanas leche de vaka (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para tose: ke koma i ke beva dekontino almendras amargas meskladas kon miel (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para el ke urina sangre o ke eskara sangre ke beva leche de almendras (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para kortar la sed ke le den a bever kon atuendo de plomo o de estanyo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para ronper la piedra ke en su evar ke beva 3 dias urina de hamor (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si enveluntas bever vino muncho i non enboracharte, beveras agua antes de bever vino (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Sekana de bever agua noche de mierkoles i noche de shabat i si se asedesio por agua ke akonante a dizir las siete kolot: kol A' al a-mayim (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Refua para el ke tiene mal de piedra i pasion: ke se meta leche de mujer kon miel i tanbien ke beva i se le dezmenuzara la piedra (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si bevera el ke lo yevan a la prizion algun bevraje, afilú si non topa, de su urina, no se deterna ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

[segula para la mujer ke pera fijo]: ke tome un pedaso de ombligo del ijo behor i ke lo keme i ke lo muela i ke le de a la mujer a bever kon agua o kon vino en dia de la tevila i non parira ijas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para mover: ke beva leche de perra i movera luego (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para mujer ke no emprenye: toma un poko de almiskre ke es papiko de almiskre i lo moleras a el kon agua, i ke beva la mujer (manus. Papo, Sarajevo 1840)