חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

17900 ערך מספר

entrada numero 17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

alkanfar (2)

17830

ankaljar/ankalsar v.

25800דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Alkanso oras de tadre (Moscona)

Alkanso a ser uno de los rikos (Moscona)

Si no korres no alkanses i si bushkas no topas! (Moscona)

Lo ke pensa tu madre ke no te alkanse, lo ke pensa tu mujer ke te alkanse (Moscona)

ni Par'o alkanso esta grandeza (Nehama)

alkansar rikezas/onores/grandezas/titolos (Nehama)

alkansar su dezeo (Nehama)

el mediko no alkanso a echarse ke lo yamaron kon prisa ende un hazino (Nehama)

Moshe Rabenu no alkanso a entrar en Tierra Santa (Nehama)

no me alkansan mis fuersas/mi bolsa/ mi influensa fin ayi (Nehama)

fulano le oro la muerte a sistrano: no alkanse a ver tal dia (Nehama)

maldision de guerfano i de bivda alkansa (Nehama)

mi dezeo/mi bendision t'alkansen (Nehama)

korrer detras de uno i alkansarlo (Nehama)

alkansar fin el medio kamino (Nehama)

no me alkansa la mano fin al tavan (Nehama)פתגמים Refranes


Si al Dio no lo vemos, kon sensia lo alkansamos

La maldesion de padre i de madre non ankalsa

Kada uno estira la mano, fine ande le alkansa

El ke pensa ke alkanso la sensia es nesio

Azno, kon oro alkansa todo

Kon pasensia i penar - alkansas tu vida salvar

Kuando el gato non ankalse la karne dize ki esta gulida

El Bendicho disho: ''Ken lazra alkansa del mas al manko''

Ken muncho pensa no alkansa a Yerushalayim

Por ti kirida yo ke no te alkansiשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


yo alkansi a tomar siertos pozes, kuando okupado en mi lavoro, kolpos de tiros se izieron sintir (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)קופלאס Koplas


'alkansa ya un bokado, sino, del chanto metevos. (Toledo, Koplas de Yosef)

ke Ya'akov muestro padre alkanso a tener doze ijos, (Toledo, Koplas de Yosef)

para poder ponerlas i ke suvirian los alkansarian. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Alkansolo a saver el rey Nimrod esto, mando ke lo traigan aina i presto: (El rey Nimrod)

Despues de matada i arrematada su pekado le alkanso en muy prestos dias (Purim, De-Fes, sig. 18)

No alkansimos sus fechas antes ke modo era (Donme, sig 18)

Si keresh ayi topar una koza no alkansas (Donme, sig 18)

Shabat devemos guadrar kon grande kudiado / si tadra la rehmision es de este pekado / mismo el ke es forsado / deve repozar / el djudesmo bien guadrar / al savio oyeremos / todo bueno alkansaremos (La Amerika, 1911)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)

tu sos aunado i en sekreto de tu aunamiento los savios de sezo se maraviyan ke no alkansan a saver ke es (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke siendo Yaakov era navi, pasando unos kuantos dias lo alkansara a saver (Meam Loez Bereshit)

siendo ken alkanso a tener sien grosh bushka a tener dozientos (Meam Loez Bereshit)

se le rekresio una mala dolensia i rebolvimiento de meoyo ke alkanso al punto de la muerte (Meam Loez Bereshit)

ke era muy savio i entendido, ke alkanso a saver de todo lo ke ay en los sielos i la tierra (Meam Loez Bereshit)

komo es posivle ke pudo alkansar el arvol. (Meam Loez Bereshit)

i bushkando i peskuzando en su daat alkanso a saver la verdaderia komo ay Dio ke lo rije este mundo i El lo krio i afuera de El no ay mas (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i ay ken dize ke eya espandio su mano i se engrandesio su kovdo 60 pikos para ke alkansa a tomar la kasha del rio (Meam Loez Shemot I)

alkanse ke el ikar de kien aze la koza por el Sh.Yit. la a de azer kon korason linpio i klaro, i si fuere de otro modo no es resivida akeya ovra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

eso esta bien para kien no tiene sezo para alkansarlo por sezo, komo las mujeres i los ninyos i los ignorantes ke no tienen sezo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

i no kijo salir de ayi por no morir kon herpa i bizayon a vista de todo Israel i toparon una meara i se eskondieron en eya i lo alkanso a saver el enemigo el pasha Aspasianos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

el ben-adam ke kere alkansar mas grandeza se va mas presto porke la neshama es doma a la kandela de la lampa ke ensienden noche de shabat (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

afilu se alevanto i no alkansa ala keila para dizir tefila be-tsibur kon todo esto no es lisensiado de dizir tefila en kaza (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

i aun ke son kozas ke el sehel las alkansa i no avia ehreah ke mo las enkomendara el Sh.Yit. (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i ateman sus vidas i sus anyos en la vanidad i lazran i no alkansan nada (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

i kuando peskuzan en alguna koza ke no les alkansa su daat de eyos, vienen kuentra la Ley (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

ke no vaya el onbre pedrido detras de algunas mahshavot ondas ke el daat del onbre no las puede alkansar, ke se ara danyo del mundo para su alma (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

ke pasando tienpo alkanso a saver lo ke no savia mas antes por siba ke peskuzo mas o platiko kon algunos savios (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

komo akomete el basar va-dam ke es gota fedionda ke no save lo ke tiene ensima de su techo a kerer alkansar a saver su hohma (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

milvad ke no alkansaran nada tanbien les bolara el daat ke tienen (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i alkansaron dos blahos chobanes a el kamino i lo ivan yevando kon eyos baraber (Mahaze Avraam, Sal. 1795)

i le pregunto ?: porke te as detadrado? i le disho: ke a mi ermano lo alkansaron a la kolonia i fui a resgatarlo (Mahaze Avraam, Sal. 1795)

i estando avlando kon el togar le disho el togar ?: akel djidio saraf ke se fue ala Estruga i ala tornada lo alkansaron los ladrones i se lo yevaron los ladrones i lo ivan aharvando ke kaminara kon eyos (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


No sea ke vea el mal ke alkansara a mi padre (Biblia, Const. 1873)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

luego se ia por el kalejon ke era kon sus kandeles, alunbrado de una vanda i de otra, asta ke alkansava a la kaza de la tevila ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i ek, las kuatriguas i los kavayeros lo alkansaron. (Biblia, Const. 1873)

Las savias de sus senyoras le respondian, i aun eya se respondia a si mizma: no akansaron? no espartieron el espojo? (Biblia, Const. 1873)

I el fonsado de los Kaldeos persigieron detras del rey, i lo alkansaron en las yanuras de Yeriho; (Biblia, Const. 1873)

I disheron el uno al otro: no izimos bien; oy es dia de buenas nuevas, i nozotros kayamos; si esperaremos asta la luz de la manyana, nos alkansara pena.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


No me detadri i presto fui ande eya la tersia vez, i tomi todo lo ke alkanso mi poder: (Asolado en la izla, 1881)

Al prisipio de mis mientes fue si vo otra vez a la nave o me aparto, i mi korason me konsejo por pasar otra vez i por kitar de la nave todo lo ke alkansa mi mano (Asolado en la izla, 1881)

[Este grande movimiento] no tuvo ni tiene por baza de revatar la Palestina del governo otomano, ni mizmo akonsejo a ninguno kon ideas revolusionarias de alkansar a la realizasion de este santo ideal (La Amerika 1910)

Al kontrario, el movimiento fue es i sera siempre pasivo i su plan es de alkansar al eskopo kon intelijensia i buen akordo del governo otomano, i si es de menester i kon el akordo de algunas otras nasiones (La Amerika 1910)ספרות עממית Literatura popular


En este mundo tuve un dezeo ma no lo alkansi (Kalendario de kantigas)

Las paredes altas, no te alkanso,demando salvasion del mi Dio Santo. (Kalendario de kantigas)

Ay ke buena ke fue la ora ke vos alkansi (Kalendario de kantigas)

rogo en el Dio ke no me mate sin alkansarla. (Kalendario de kantigas)

Kaminando, kaminando, alkanso asta'l pazar, ke en akeya sivdad se azia en dia de lunes. (Sipure Sefarad)

i kon kushís lo alkanso, lo tomo del braso i lo trusho a la butika. (Sipure Sefarad)

Yo entrava i sal?a en esta kaza siendo amigo de Haim, su inyeto, i por esto alkansi a saver munchas kozas del pasado de esta remarkavle vieja. (Sipure Sefarad)

No alkansava el rav a demandar la koza ke ya lo azia. En korto es ke este topo gerasia en ojos de todos. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

i disho: mira senyor, ya saves komo el por alkansar tu ley i por saver ke es verdad se vino el aya a servir a Yeshu por rezgatar su alma de penas de gehinam (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i su padre i su madre yorando noche i dia, i toda la kaza kon taanit i tefila, siendo ke mas no esperavan de alkansarlo en su lugar (manus. Papo, Sarajevo 1840)