חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

39810 ערך מספר

entrada numero 39810

arrivar v.

הגיע; עגן; הצליח; קרהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arrivar a su eskopo (Nehama)פתגמים Refranes


Nada no engrandese la persona en ojos de enfrente kuanto una grande desgrasia ke le arrivaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


o puede ser ke aki arrivo por un echo privado? (Odisea)

Porke no me imajino k'a pie tu aki arrivates. (Odisea)

Una semana paso ke el ijo trespaso; I dize ke es mi pekado loke le tuvo arrivado! (8 dias antes de Pesah, 1909)

Ansi, seguramente, arrivara su torno, De le tomar la vida, de la echar al forno. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

en arrivando en las linias enemigas, sin pedrer tiempo izi pozar mi aparey fotografiko (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

espera dunke asta ke el komandan arrive i nozotros kontinuaremos la konversasion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)קופלאס Koplas


A Haydar ya arrivimos, de haftonas mos konsomimos, tres dias estuvimos, de ansia mos abatimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

A las tres de medianoche, al bloko 20 arrivimos, los apeles empesaron, en los friyos mos apuraron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

Shelishi de su partensia en el lugar arrivo, de ver una nuve en la muntanya de esto le prevo, i los dos mosos no vieron, los ke kon el yevo, los desho i se fue (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)ספרות תורנית Literatura relijioza


Sino ke para akeos ke deja ya arrivaron a un estudio alto de la ley, i esta firme en su relijion en sus kualidades, (El Gid,1967)

I dunke, dize la kompanya de Israel, si aunke ainda no arrivo el tiempo fiksado de la regmision, azela apresurar por nuestras buenas ovras i rigmemos regmision kumplida i realiza tus buenas promesas. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

kon su elokensa arrivo a trayer a los ijos de Israel a un buen kamino (El gid, Istanbul 1967)

de momento en ke arrivo en erev-pesah [...] kitan todos los aktuendos de hamets, los alimpia i los guadra en lo ke estan bien enshuados, barre toda la kaza, sakude sus aldikeras, arrekoje todas las migas i los pedasikos de pan los kema. (El gid, Istanbul 1967)

Savresh ke los sheluhim de las kehilot arrivaron aki en primo de el mez yanuar (Shevet Yeuda, Viena 1859)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Eya arrivava siempre al ''Shan Elisee'' sola en su karosa, (La dam o kamelia)

Fue djustamente lo kontrario ke arrivo. (El Tiempo, 1924)

eyos deploran esta gu­erra i konsideran ke una karga importante sera para los djudios de arrivar a un modus vivendi, (La boz de Turkiye, 1948)

Cerfber viendo ke su torno no estava arrivando, se metio a dizir minha. (La boz de oriente, 1931)

Entre estas eyos metieron pie abasho i la karrosa del prinsipe arrivo. (Banyos de sangre, 1912)

Entre estas, los dos ermanos avian arrivado al otel. (Banyos de sangre, 1912)

Nozotros kale ke arrivemos temprano a Paris, porke kale ke nos echemos temprano a dormir. (Banyos de sangre, 1912)

Todo en avlando ansi, los tres kavayeros arrivaron serka de un kamino onde vieron aprontada una meza sovre la yerva. (Banyos de sangre, 1912)

Ansi kaminando i mirando, eyos arrivaron al porto onde se asentaron sovre un penyasko para kontemplar la mar, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Eya le adreso una karta ke metio mas de tres mezes para arrivar a Fransia (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Korriendo para la sivdad, arrivo a su kaza antes del mansevo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

En su longa vida de kortezana, nunka avia pensado ke un dia arrivaria onde su ija le pozaria semejante demanda . (Rolando i Eleonora, 1953)

Ma ningun mal me akontesio a mi, ke fui liviano a la facha de la mar i arrivi en repozo a la seka, (Asolado en la izla, 1881)

El ke ave meldado asta aki va de vista levantar los ombros i kon un djesto de indiferensia, duda i mizmo de burla va dezir ke esto es falso i ke nunka nunka esto puede ni puedra arivar. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Al ultimo, un aksidente de un fuerte aire izo abandonar la esperansa de arrivar a Londra i sr. Vilman kon todo el ekipajio se topava en grande perikolo (La Amerika 1910)

Despues de enormes gastes i grandes aparejos el selebre aviator sr. Velman kon 5 kamarados injeneres el mez pasado partio de aki kon su aeroplan por arrivar a Londra (La Amerika 1910)

En arrivando a ansi un punto, la mizeria de la Turkia desparesera (La Amerika 1910)

Sr. Vilman se okupa kon konstruir una mas fuerte makina afin de arrivar al eskopo mas tadre (La Amerika 1910)

Ansi dize un telegrafo arrivado de Salonik al departamento del estado en Washington. (La Amerika, 1917)

seremos kontentes si kon esforsos arrivaremos a render esta gazeta tanto instruktiva komo interesante i divertiente (La Epoka, Sal. 1875)

el trueno kedava, los relampagos la mizma koza, la luvia empesava a kayer kon fortaleza [...] supitamente el ruido de los karro de una karrosa i de una fuerte kamchikada arrivo a sus oidos (La Epoka, Sal. 1900)

la tempesta enfuriava, la luvia kaiya atras i adelantre; kon mucha pena pudieron arrivar a avrir la puertezika en la karrosa, unflada de la agua (La Epoka, Sal. 1900)

para arrivar a esto yo enkomendi ke me fabrikaran kuedras el kuantidad de godras posivle i de vista vente mil liliputianos fueron metidos a la ovra (Guliver, Yerush. 1912)

mil i kinientos kavayos travavan la karrosa i una ora despues nozotros arrivavamos en la kapitala (Guliver, Yerush. 1912)

kuando arriva un nuevo governador ala siudad eyos deven salir a su enkontro i degoyar una vaka en su onor (El Tiempo, 1896)

kuando eya arrivo aki eya estava bien verguensada sufriendo moralmente (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

La muerte arrivava a grandes pasos (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

-Esta jovena ija esta prenyada, i es menester rekonoser la kriatura, disho veramente madmazel Shoen, ke olvidava sus avlas pastozas por arrivar mas presto al eskopo de su echo (Nantes, Tel Aviv 1952)

portanto el arrivo a esta ora rekodrar de vista de esta ija blonda, tanto orgolioza (Nantes, Tel Aviv 1952)

Charlie Chaplin ke arrivo a el mas alto grado de reushitad kon su oltimo filmo ''Limelight'' (Las luzes de la shena) ke es prezentado las ultimas semanas en Israel, arivo en Amerika antes 41 anyos, de edad de 23 anyos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie Chaplin ke arrivo a el mas alto grado de reushitad kon su oltimo filmo ''Limelight'' (Las luzes de la shena) ke es prezentado las ultimas semanas en Israel, arivo en Amerika antes 41 anyos, de edad de 23 anyos. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

-En arrivando ayi, dizia el a su mujer, tu i yo nos puedemos empiegar i los dos ninyos ke ya son grandes, los mandamos a la eskola, i nuestra pozision puede enderecharse en poko tiempo. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

yo me aserki de una de las guardias ke venian igualmente de arrivar (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

Una grande muchidumbre de invitados arrivavan delantre de la eskola franseza (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

el partido republikano no tiene ningun miedo ma tambien va arrivar a ke la kamara siendo en una grande mayoridad republikana va reklamar para siempre la republika (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


Entrimientes na ke su ermano ya arriva. (Sipure Sefarad)

Le respondió Djohá: ''Estas son las simientes de las letras! En arrivando a 1'Amérika, van a kreser las letras!''. (Kuentos, 1986)