חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

47200 ערך מספר

entrada numero 47200

atado adj.

קשור, מחובר, מאוגד, צרור; מחוייב; אדוק

atado kon el Dio/la Ley

אדוק בדתודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Yo atado, tu dezatado (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


las dulses kadenas ke te detenian atado, (Papo, Navot)

se va kedar; i si mizmo va star kon kadenas atado, (Odisea)

Agora se topava a la prizion, atado, sin ojos, sin kaveyos, firido, umiliado. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


En el dia ke djuzgare a mi puevlo amado me akodrare de la ara, del atan i el atado. (Puertas de veluntad)

Porke era su frente klara komo el sol no tuvo ningun mihshol porke era kazada kon su tio atada (Purim, De-Fes, sig. 18)

Entri en mar de el amor, vidi dos namorados atado uno kon otro eran muy aunados. (Donme, sig 18)

ora de puertas de veluntad por seer aviertas / dia de seer mis palmas a el Dio espandidas / rogo: miembra agora a mi en dia de ser razonado / atan i el atado Yits.hak i el mizbeah (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


Toda koza ke es atada i siyada i kontada i mezurada no tenemos reshut por tomar de ayi (Menorat 'Hamaor, 1762)

Todos son igualmente kon santedad onestedad, i el rey santo estara atado kon su amistad en los salones entre el puevlo. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

estando en las oras trusho un kaikchi goy un muerto arrastando por la mar atado kon una kuedra en el kaik (Bene Avraam, 1773)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i tomaron sakos viejos sovre sus aznos, i odres de vino, viejos i rotos i atados, i sapatos viejos i remendados en sus pies (Biblia, Const. 1873)

I Delila disho a Shimshon: te rogo ke me digas en ke esta tu fuersa grande, i kon ke podras ser atado para afriirte. (Biblia, Const. 1873)

i kon el tenia un azno ke yevava una manta buena tenyida kon kuantos modos de kolores, la manta estava atada kon una kuerda sovre el azno (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ke los dos estavan atados por los mizmos sentimientos. (La dam o kamelia)

En su esfuenyo le aparesio Djoha, asuvido en una azna blanka, vistido entero de blanko, kon una fez korolada, i detras de el una karavana de vente i sesh gameyos atados por sus garganta. (Otniel Hodja, 2002)

en teniendo mi pie atado en una kadena de fierro ke diez mil fierreros metieron una semana de tiempo para fabrikar (Guliver, Yerush. 1912)

yo estava echado la kara al sielo i mis kaveos kon mis brasos i mis piernas i todo el resto de mi kuerpo estava komo atado enklavado enbasho (Guliver, Yerush. 1912)

yo me asenti en el lugar onde estava estirado, entonses yo remarki ke avia siido atado i enklavado en la tierra kon unas kuedras delgadas kuanto mis kaveyos (Guliver, Yerush. 1912)

Gul Bahar i su esklava se toparon atadas de piezes i de manos, la boka serrada kon una rida, en la emposibilita de prononsiar la minima palavra, de azer el minimo djesto (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Delantre de si tenia un bu'ho atado a un palo. (Sipure Sefarad)

embevisimientos atados kon gastes, ke no kada famiya podía permeterse, índemas las sovrekargadas de afijamiento. (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para ken esta afechizado ke tome diente de onbre muerto i ke se enkolge en la garganta o ke lo yeve atado enel vestido i baldara el fechizo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para asoltar onbre o mujer ke esta atado: toma el evar de siervo i kemalo i meteras la seniza en agua i ke beva i luego ke se ceche i fayara su provecho i esto baduk i menuse (manus. Papo, Sarajevo 1840)