חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

96760 ערך מספר

entrada numero 96760

delantre adv. & prep.

לפני, מול, נוכח, בפני; קדימה, לפנים; בהשוואה ל-

de agora en delantre

מכאן ואילך, מעכשיו והלאה

delantre del Dio i de la djente

לפני אלוהים ואנשים - קֳבַל כֹּל

djurar delantre el ehal akodesh

להשבע לפני ההיכל - להשבע שבועה חמורה

kitar de delantre

להפטר ממישהו, לסלק מישהו במתן מועט

no deshar meter pie delantre

לבלום התקדמות של מישהו (כאשר זו יכולה להזיק לי)

por delantre

לפנים

por en delantre

מכאן ואילך

salir delantre el rey

'להופיע לפני המלך'' - לא להסס, לגלות תעוזה, לצאת חוצץ

delante

96730

delantero

96745דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Atorgó delantre de mi (Moscona)

me kitó de delantre kon una bava: (Nehama)

delantre de mi kaza (Nehama)

delantre de mi vino, no vendas vinagre (Nehama)

delantre d'el oro la plata vale poko (Nehama)פתגמים Refranes


No komas delantre de todos porke te tienen ojo en todo

Ashugar i kontante, todo delantre

Kuando te asentas delantre de savios ten tino i no avres presto los laviosשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


despues la maldizen delante la djente (Gaon, Poezias)

despues la abrasa delante la djente (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


El rey ke favlava, parosele delantero: (Poema de Yosef)

Kon estos abasha asta la fondura de la mar, la mar se aze delantre de ti un sanegor. (Donme, sig 18)

Los malahim de los sielos delantre el Dio se pararon, aziemdo orasion i muncho eyos yoraron, de ver su hasidut muncho se enkantaron (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Bien entendido ke se aparejavan / para el dia santo del sesh de Sivan / para salir delantre del Dio despierto / en medio del grande temerozo dezierto. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

Al eksepsion dela montanya de Sinay / ke dizia kon sa grande umildansa: / Mas basha i menospresiada de mi ken ay? / delantre de kada muntanya inmensa. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

Despues de dias ke se arrodearon, a la senyora Ester ayaron, delante 'Ahashverosh la yevaron. Disho: esta sera reina, i otra no. (sova semahot, Livorno 1782)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


se aparavan deznudas delantre de Yosef, i nunka envelunto alevantar su ojo de la tierra. (Meam Loez Bereshit)

no kijo averguensar a sus ermanos delantre de los mitsriyim (Meam Loez Bereshit)

I kon muncha ravia komando ke se lo trusheran delantre. (Meam Loez Bereshit)

indo al otro mundo kaminara la tsedaka delantre de mi (Meam Loez Bereshit)

No se aboke el djudio delantre el goy no sea ke le machuke su kavesa (Menorat 'Hamaor, 1762)

Ke la veluntad de el Sh.Yit. era ke les kataran kavod a sus servisiales ke estan parados delantre de eyos (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i despues de tiempo kuando vine delantre de mi senyor haham [...] le dishe a el lo ke me konto rabbi Lapidot, i se fayaron sus palavras verdaderas (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

despues se aparejaran delantre de ti dos kaminos: uno por gan-eden i otro por ge'hinam, i estonses la behira en tu mano (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Al dia segundo venimos delantre el apifior, i topimos la kaza bien adovada ke ayi tenia ke ser el vikuah (Shevet Yeuda, Viena 1859)

arazga la malisia de la setensia de muestro djuzgo i ke sean nombrados delantre de ti muestras zahiot (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)שאלות ותשובות Responsa


i ke Siti alevanto un paramento ke estava delante dela puerta i salio fuera djunto dela madre i ke ayi resivio los kidushin (Divre Rivot, Sal. 1582)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


De delante de ti salga mi djuisio, (Biblia, Const. 1873)

I el Dio Abastado vos de piadades delante del varon (Biblia, Const. 1873)

Se umilde delantre kualunke persona (Tefilat Imanuel, 1924)

I vinieron todas eyas para enkorvarsen delantre de el. (P. R. Eliezer,1876)

Porke todos sus djuisios tengo delante de mi i sus fueros no me aparti de eyos (Biblia, Const. 1873)

E mando el rrey Ninbrot que lo traxesen delante del, e luego fue traydo antel. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

i Yona se levanto para fuir a Tarshish de delantre de A' i desendio a Yafo (Biblia, Const. 1873)

porke suvio su maldad delantre de mi (Biblia, Const. 1873)

i siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka (Biblia, Const. 1873)

el bueno delantre el Dio sera eskapado de eya i el pekador sera prendido kon eya (Biblia, Viena 1841)

I ordeno sovre eya ordenansa de pan delante de A', komo enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: biva el rey Adoniya'hu (Biblia, Const. 1873)

I eya vino delante del rey, i se paro delante del rey. (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Los montes se derritieron delante de A', este Sinay delante de A' Dio de Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

I degoyaron a los ijos de Tsidkiya'hu delante de sus ojos; i kito a Tsidkiya'hu los ojos, i lo ato kon kadenas, i lo trusho a Bavel. (Biblia, Const. 1873)

i barajavan todos los dos delantre el djuez, este dezia ansi es; i este dezia ansi es (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

kantares i alavasiones ke disho Shelomo el porfeta rey de Israel kon el esprito de porfetizia delantre Sinyor de todo el mundo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


fue delante de el ke me detuve. (La boz de oriente, 1931)

Es el penserio ke tu te vas a mostrar por la primera vez delantre el mundo... (Rolando i Eleonora, 1953)

I ansi akontesio ke aun antes de mamar una gota de leche de los pechos de su mana, ya fue Djoha introdusido al aroma splendido de la ''gota amarga'', un aroma ke va akompanyarlo de aki en delantre, toda su vida. (Otniel Hodja, 2002)

la mujer ovedisio apunto i mientras media ora estuvo vestida de novia delantre de su marido (El Djugeton 1917)

asentado delantre su meza kuzia kon muncha alegria, su mujer i su ijo regalado se asentavan a su lado i le ayudavan (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

vide venir a mi enkontro al shastre Mendel, enkorvandose delantre de mi i diziendo la dita bendision (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

el se kedo munchos minutos delantre la botika, de su trokador de paras (saraf) i el mirava kon atansion toda la rikeza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

un dia vidi venir a mi enkontro al shastre Mendel enkorvandose delantre de mi i diziendo la dita bendusion (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

El Doktor Selim keda muy abatido delante esta esena tanto esmoviente i en lugar de alegria la kaza de la boda se unde en el luto (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Todo en aziendo komo ke estan ayi delantre komo ekspektadores eyos van mirando I examinando las figuras de todos los ke son ayi delantre (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Izedin ke era un ombre muy instruido i intelijente kedava enkantado delantre la intelijensa de la joven armena (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Delantre de si tenia un bu'ho atado a un palo. (Sipure Sefarad)

Un dia, delantre del palasio se apara un djidio endjuntos kon un hamal ke stava enkargado kon dos tinajas. (Sipure Sefarad)

Pishin lo trusheron delantre el haham, i enkomendo a los medikos ke lo melezinen. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Pishin se fue ribi Meir a su kaza, i le trusho la mujer delantre de el komer i bever. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

media ora mas tadre por la butika pasó un mansevo ke también se detuvo delantre de la pinturia (Sipure Sefarad)

A la mizma demanda el treser se akodro ke kuando dava sus ordenes el viejo vali siempre tenia delantre de si una kashika (Sipure Sefarad)

Agora, dizmi, ke era la kashika ke uzavas tener delantre de ti i loke guadravas en eya? (Sipure Sefarad)

le trusheron la gaina i la degoyo i la echo enbasho delantre de todos para ke eskorriera la sangre (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para fayar grasia delantre el podestador o delantre alguno ke enveluntas a venir delantre de el mete tu mano sovre tu frente i diras tres vezes el pasuk '''hashiva li seson …'' (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula disheron los antiguos en tienpo ke vee el ombre aydukes o aborresedores detras de el ke apresure luego i ke tome polvo de el lugar ke esta ayi i ke diga sovre el el salmo de 7 ke es ''shigayon le-David'' asta el kavo i despues ke diga sea veluntad delantre de ti A' nuestro Dio i Dio de muestros padres Dio alto ke aboltes mis aborresedores delantre de mi … (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula kuando eskontra kon los enemigos por kamino ke eche la sal delantre de eyos o entre eyos i sera eskapado (manus. Papo, Sarajevo 1840)