חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: דיגומים מילוניים

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Enshemplos leksikales

Segun el orden alfabetiko

 

 
120

abafir adv.

בשפע רב, בהגזמה

a la plasa, algunos dias se topa peshe abafir (Nehama)130

abajá/abadjá (t.) m.

צוהר, אשנב, חלון אוורור

avrir una abadja en el techo (Nehama)140

abajur/abajú/abadjú/abadjur (fr.) m.

אהיל; תריס; מצחיה

kuando ay mucho sol kale serrar los abadjus (Nehama)150

abaldado adj.

נכה, בעל מום, משותק

kedate abaldado (Nehama)170

abaldarse v. refl.

השתתק; נעשה משותק/בעל מום; התבטלה גזירה

se tuyo i s'abaldo (Nehama)180

abandonado adj.

נטוש, עזוב

un viejo abandonado (Nehama)190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

Non mos deshes i non mos abandones (Moscona)260

abash- no sale abash (t.)

לא לצאת ראש עם מישהו

bravo a ti ke salites abash de este fecho (Nehama)

este ombre es muy kavesudo, no se sale abash kon el (Nehama)280

abashada f.

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

Esta kon abashada (Moscona)

en la vida ay abashadas i suvidas (Nehama)290

abashado adj.

מנוזל, מצונן; שנפל, ירוד

Abashado de los sielos (Moscona)300

abashamano/d'abashamano

מתחת לשולחן, בסתר

lavorar d'abashamano (Nehama)330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Abasho la lana - pujo el gaytan (Moscona)

Ay dizientes ke el presio del pan va abashar (Moscona)

Otra koza no le abasha (Moscona)

abashar la eskalera (Nehama)

no esta abashando porke esta hazino (Nehama)

abasharon las aguas (Nehama)

es la ora ke le abasha la bovedad (Nehama)

el mestro le abasho la mezada (Nehama)

abasha de lo ke devia lo ke ya te pagi i lo ke te di atras (Nehama)

el hazino sudo i le abasho la kayentura, estuvo en repozo i le abasho la tansion (Nehama)

abasharon los presios (Nehama)

abasho la lana i suvio el algodon (Nehama)360

abasho adv.

מטה, למטה

Abasho en el kurtijo (Moscona)

Mirar de arriva abasho (Moscona)

Abasho la gerra! (Moscona)

abashar abasho (Nehama)

favlar de abasho arriva (Nehama)

meter todo de abasho arriva (Nehama)

no me se va el komer para abasho (Nehama)440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

El Abastado bendisho a Yaakov avinu i amargo a Naomi (Nehama)460

abastadrear v.

קלקל, השחית

la negra kompanyia abastadrea los uzos i las maneras de los fijos (Nehama)470

abastansa (it.) f.

כמות מספקת, מספיק

Ya tenemos abastansa (Moscona)

tener abastansa de komanya para el envyerno (Nehama)490

abastar v.

הספיק

La paras no me estan abastando (Moscona)

ya abasta i sovra (Nehama)

ya tomo el dupyo de lo meresido; dize ke no le abasta i kiere mas (Nehama)

no me abastan mis males; tengo por agusto los males de la par entera (Nehama)

el Dio ke diga i abasta (Nehama)

abasta ke kite un biervo de la boka para ke sea ovedesido sin tadria (Nehama)

basta mi nombre ke sea de Abravanel! (Nehama)520

abasteser v.

סיפק, כילכל, צייד

Para abasteser la kumanya es menester de penar sus venti unyas (Moscona)

lavora de dia i de noche para abasteser a su famiya (Nehama)540

abastesiente adj. & adv.

מספיק, די הצורך

tener abastesiente para pasar el mez (Nehama)580

abasto m.

הספק; כמות מספקת

Tenemos abasto de arina (Moscona)

Entendi ke no komites a tu abasto (Moscona)

faze sigaros a la mano, i dos d'eyos no le damos abasto para embrujar lo ke kita de la mano, tanto lavora presto (Nehama)600

abatanar v.

בטש, הידק (בד בתעשית הבדים)

los panyeros de Salonik iyan abatanar las lanas, los panyos en las aguas de Verrya (Nehama)610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Abatido al polvo de la tierra (Moscona)

esta abatido despues de un dia muy kanseryozo (Nehama)

pedrio mucha para en su fecho i esta abatido, abatidiko (Nehama)620

abatimiento m.

דכאון, דכדוך, יאוש; תשישות, החלשות, התמוטטות; תדהמה

Abatimiento de korason (Moscona)630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

El frio abate el leon (Moscona)

el frio ya abatio (Nehama)

el kayentor ya abatio (Nehama)

la kayentura ya abatio (Nehama)

la ravia ya abatio (Nehama)

la sekera/la fambre/ la luvia ya abatio (Nehama)

el aire/ el pedrisko ya abatio (Nehama)

la landra/ la holera ya abatio (Nehama)

el espanto ya abatio (Nehama)

la la luvia abate el aire (Nehama)750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

abediguar famiyas, hazinos, guerfanos i bivdas (Nehama)

abediguar a su provre, a su djidio (Nehama)1040

ablandado adj.

מרוכך

ya parese mas ablandado (Nehama)1070

ablandar v.

ריכך

La gayina ya se ablando (Moscona)

No ay ablandar esta kavesa! (Moscona)

Ablandar los guevos (Moscona)

ablandar la karne (Nehama)

ablando el frio/la kalor (Nehama)

el Dio ke le ablande el korason (Nehama)1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

tener abogadores (Nehama)

mijores abogadores ke mos apareje el Dio (Nehama)1150

abokado adj.

גחון, כפוף

Abokado sovre el livro (Moscona)1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

abokarse para arrekojer una koza de en basho (Nehama)1280

aboltadero m.

התהפכויות, תזוזות בלתי פוסקות (למשל בשינה)

Esta en la kama kon un mal aboltadero ke no desha dormir a los otros (Nehama)1290

aboltado adj.

הפוך, שנהפך ל-; מומר, משומד, כופר, דונמה (חסיד שבתי צבי)

Shabetay Sevi hue un aboltado (Nehama)1300

aboltadura f.

היפוך

pagar al shastre la aboltadura de un vestido (Nehama)1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

No le aboltes kara! (Moscona)

No aboltesh las palavras (Moscona)

vo ir en kaza i vo aboltar sin tadrar (Nehama)

ya aboltates la kara, ya paso el dia, la semana, el mez (Nehama)

este ninyo era muy malo, ya abolto (Nehama)

el tiempo abolto (Nehama)1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

s'aboltó la barka i el barkero s'afogó (Nehama)

s'abotió la redoma i se vazió el vino (Nehama)

se abolta por onde le viene el ayre (Nehama)

al aboltar de viaje (Nehama)1420

abonachear (it.) v.

נרגע, נחלש (סערה)

el tiempo abonacheó (Nehama)1480

abonarse v. refl.

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

abonar los presyos/abonar una fakura. (Nehama)1570

abordar v.

נגע ב-, השיק ל-; עגן

la barka abordó al molo (Nehama)

abordar una kuestion sin ir por kalejikas (Nehama)1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

los ensavanados se fazen aborresér (Nehama)1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

Aborresido del Dio i de la djente (Moscona)

aborresido del Dio i de la djente (Nehama)1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Me entro aborresion por el tutun (Moscona)

me entró aborresion por este lugar, por esta persona (Nehama)

tengo aborresion por este komer (Nehama)1750

abovado adj.

מטופש; טיפש

Bovo abovado (Moscona)

lo griti, al lugar de responder me kedo mirando en la kara de un aire abovado (Nehama)1780

abovarse v. refl.

השתטה

al lado de este mestro, el ninyo se abovo al lugar de agudeserse (Nehama)1800

abrasada f.

חיבוק

en tornando de viaje, en una abrasada, el padre apreto su pecho a su mujer i a sus dos fijikos (Nehama)1820

abrasar v.

חיבק

kierer abrasar mucho, muchas kozas en una (Nehama)

kien mucho abrasa poko apreta (Nehama)1850

abrasijos m. pl.

התגפפויות

Manko sea esta manera de abrasijos! (Moscona)

onde ay muchos abrasijos ay mucha falsía (Nehama)1860

abraso m.

חיבוק

Ayer se pelearon, agora ya stan bezos i abrasos (Moscona)

arresevir kon bezos i abrasos (Nehama)1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

el pasíor abreva su revanyo (Nehama)2000

abrigado adj.

חוסה, מסתופף

kaza bien avrigada kontra el frío/la luvia (Nehama)2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

Abrigate bien ke el frio esta grande (Moscona)

abrigarse debasho una ala de tejado/débasho un arvol/debasho las alas de uno/debasho las alas del Dio/ las alas de los malahim (Nehama)

abrigarse del ladronisio (Nehama)

abrigarse de la luvia/del viento/del sol (Nehama)2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

kada padre de famiya deve de asegurar un abrigo para los suyos (Nehama)2070

abrikok m.

משמש

los kueshkos de abrikok, ke son amargos, se adulsan kuando se deshan unos kuaníos dias kon agua i sal (Nehama)2310

abudaraho m.

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

el abutargo es muy kyisto en Oriente: se toma komo aperitivo, para avrir la gana, o despues de komer (Nehama)2350

abufado adj.

מנופח, נפוח

abufado del esfuenyo (Nehama)2370

abufarse v. refl.

התנפח; תפח, צבה

Se abufo de yorar (Moscona)2390

abukí adj.

נטוי, משופע

un tavlado abuki (Nehama)2470

abuzar v.

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

No kero abuzar de vuestro tiempo (Moscona)2510

ach (t.) adj.

משתוקק, רעב מאוד

estar ach por komer (Nehama)

estar ahc por pelear (Nehama)2540

achakar v.

תירץ, חיפש תרוצים

No achakeas achakes kon malisia (Moscona)

para eskuzar la tadria, achako ke le tomo la luvia (Nehama)2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

No ay muerte sin achake (Moscona)2557

achakes conj.

בגלל, מפני ש-, בשל

No vino achakes ke estuvo muy okupado (Moscona)2600

achakozo adj.

עדין, שביר, רופף; שבריאותו רופפת, חשוף למחלות; מבקש תרוצים; מועד לגנוב, לעשות מעשים לא ראויים, אינו ראוי לאמון, יש לנהוג בו זהירות

no lo deshesh solo al lado de la kasha: es achakozo (Nehama)2630

achatar (it.) v.

שיטח, רידד

Achatar komo oja de lata (Moscona)2640

acherkarse v. refl.

הבחין, שם לב

dize ke me estuvo faziendo sinyos kon las manos, kon los ojos para meterme en guardia, ma yo no me acherki de nada (Nehama)2660

achetador (it.) m.

מקבל שטר החוב

el achetador de una kamiala (Nehama)2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

no kieria entrar en un fecho, le arrogi y acheto (Nehama)2710

achik (t.) adj.

בהיר

La ropa esta muy achik (Moscona)

El echo ya sta achik (Moscona)2740

achikar v.

הקטין

achikar un tapet (Nehama)2750

achikyoz (t.) adj.

פיקח

No seas tan achikyoz! (Moscona)2770

achileado (t.) adj.

אדם שהשכיל/הרחיב דעתו/התפתח/נעשה משוחרר/שנעשה מודרני

un kazalino achileado (Nehama)2790

achilearse (t.) v.

נעשה בהיר; נעשה עצמאי, השתחרר; נעשה משוחרר/מודרני, התפתח

El sielo se achileo (Moscona)

Ke se le achileara este mazal! (Moscona)

paresia un tonto, ma de kuando frekuenta kon djente se achileo (Nehama)2840

achunkado adj.

מתרווח, יושב בנוחות; יושב בכבדות; יושב ישיבת כריעה

nos vino a vijitar para federmos, se kedo dos malas oras achunkado; no le mirimos en la kara (Nehama)2870

achunkarse (vulg.) v. refl.

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

Se achuko en la kyushe (Moscona)2890

achyoz (t.) adj.

גרגרן, זולל וסובא

Es muy achyoz artasion para el no ay! (Moscona)2900

ad ayom (ebr.) adv.

עד היום

muchos uzos del tiempo del rey David kedaron ad ayom sin trokamiento (Nehama)2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

espartir una suma de moneda a tanto por adam (Nehama)

adam no pasa por esta kaleja (Nehama)

adam no demanda por mi (Nehama)

del tiempo d'Adam arishon (Nehama)2980

adanearse v. refl.

עצר עצמו, נמנע, התאפק

se adaneo por la kaye (Nehama)

la karrosa se adaneo delantre de mi kaza (Nehama)

adanearse por urinar (Nehama)

el mestro le diso las del perro i el supo adanearse para no responder (Nehama)3100

adefla f.

לענה; כינוי למשהו מר מאוד

estavan bailando i kantando, ensupito se aferraron de manos i se les fizo todo fyel y adefla (Nehama)3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

Adelantado en los estudios (Moscona)3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

Nuestros armadas adelantaron de diez kilometros (Moscona)3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

Se adelanto de antes kon antes (Moscona)

tenia entision de yamarlo a komer, ma se adelanto i es el ke me envito (Nehama)3190

adelanto m.

מקדמה (בריצה, תחרות); עדיפות; שיפור

Ovrar por el adelanto de la sensia (Moscona)

tiene mucho adelanto, no lo puedo aferrar (Nehama)

favlar mal de uno por adelantre i por atras (Nehama)3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

Kamina adelante! (Moscona)

Kaminavan kon la banda adelantre (Moscona)3300

además adv.

חוץ מזה, מלבד זאת, לבד מ-, יתר על כן

te akavidaron kontra este ombre; ademas ya lo vites arrovar kon tus ojos i portanto le dates konfiensa (Nehama)3480

adevitar v.

נטל עליו מחוייבות

Me adeviti de venir en kada'ldia (Moscona)3510

adiar (port.) v.

דחה ליום אחר

si prometes no adies para mantener palavra (Nehama)3520

adientro prep.

ב-

ay ladron adientro la kaza (Nehama)

estar adientro de un fecho (Nehama)

alimpyar una bota por adientro i por ahuera (Nehama)

ninguno save lo ke el otro tiene adientro: (Nehama)

en la borrachez, en la ravia, todo lo ke ay adientro sale ahuera: aborrision, kovdisia, dezeos negros, penserios somenos (Nehama)

o adientro o ahuera (Nehama)

ni adientro ni ahuera (Nehama)

tener el guerko por adientro (Nehama)

adientro de una frangola salio un djidyo (Nehama)3700

adjabá? (t.) interog.

האמנם? היתכן?

adjabá atornó de viaje i no supimos nada? (Nehama)3710

adjadisa! interj.

מגיע לו!

está yevando mal kon su fijo, adjadisa, ke no lo ambizara tanto negro de chiko (Nehama)3740

adjamí (t.)

טירון, ירוק, בלתי מנוסה

es ainda adjamí (Nehama)3750

adjamilik (t.) m.

חוסר נסיון; שגגה (מחוסר נסיון); עזות פנים

Grande adjamilik de su parte (Moscona)

es adjamilik de me­terse en un kuriente kuando s'esta sudando (Nehama)3810

adjenimol! (t.) interj.

לעזאזל!

Adjenimol! No kero ni saver! (Moscona)3870

adjidear (t.) v.

ריחם

es de adjidear al riko ke deskaye mas ke al prove ke nasió prove (Nehama)

no tiene kien lo adjidee (Nehama)3890

adjidearse (t.) v. refl.

ריחם, נכמרו רחמיו, התמלא חמלה

Me se adjideo la alma de ver (Moscona)

Djideate de mi! (Moscona)

No adjidees la para! (Moscona)3950

adjilé (t.) f.

חפזון, פזיזות, מהירות

Ke es la adjilé? (Moscona)

Se metio en la kaye kov grande adjilé (Moscona)4000

adjizlik (t.) m.

צער, עצב, עגמה; כעס

El adjizlik se lo kere kitar kon mi! (Moscona)4060

adjuntamiento m.

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

Mejor morar kon leones I kulevros mas ke adjuntamiento de mujer pleitoza (Moscona)4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

Me se azen demenester otros diez mil levos para adjustar el kontado (Moscona)

Para adjustar el shabat se kere una bolsa sin dip (Moscona)

Yo vo adjustar ke... (Moscona)4140

adjusto m.

הסכם; תוספת, השלמה

Mas vale mal adjusto ke buen pleito (Moscona)4350

adolar v.

פיסל, גילף, חטב

I adolo dos tavlas de piedra komo las primeras (Moscona)

Adolar en piedra i palo (Moscona)4430

adolmar v.

התקשה, הקשיח

La mano tengo adolmada (Moscona)4470

adoloriado adj.

כואב, מלא צער

El pie tengo adoloriado (Moscona)4650

adormeser v.

הרדים; נמנם

Ni dormir ni adormeser (Moscona)

la kalor huerte adormese (Nehama)

la asperina adormese la dolor (Nehama)

el estar mucho asentado adormese los miembros (Nehama)4660

adormeserse v. refl.

הקהה; נרדם

me se adormesieron el pie i la mano (Nehama)4670

adormesido adj.

רדום, חסר תחושה

El pie tengo adormesido (Moscona)

tengo la pierna adormesida (Nehama)4680

adormesimiento m.

הרדמות, תרדמה, הרדמות יתר; הרדמה

I adormemiento kayo sovre Avraam (Moscona)4730

adornar v.

קישט, ייפה, סידר יפה, עיטר

adornar la kaza para resivir vijzita (Nehama)4740

adornarse v. refl.

התקשט

se vistio i se adorno para la boda (Nehama)4770

adotrinar v.

הורה, חינך

un buen padre save adotrinar a su fijos (Nehama)4820

adovar v.

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

Adovar la kondukta (Moscona)

Danyar es kolay, adovar es fuerte (Moscona)4830

adovarse v. refl.

הסתדר

estavan peleados, ya se adovaron (Nehama)4840

adove m.

לבֵנה (מיובשת בשמש)

I era a eyos el adove en lugar de piedra (Moscona)4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

El gaz esta adriendo de dia I de noche (Moscona)4945

aduk (ebr.)

נזיר

Yo le digo ke so aduk, el me demanda kuantos krios tengo (Moscona)4950

adula f.

שמחה גדולה

Esta unas adulas! (Moscona)4980

adulsar v.

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

Adulsar la moleja (Moscona)

Es aedado ma le plaze dar bueltas de manseviko (Moscona)5240

afaká f.

שעמום

Ya me suvio afaka a la kavesa (Moscona)

Ya me dio afaka de sintir uno i mizmo (Moscona)5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

afalagar kon palavras (Nehama)5300

afalagasión f.

ניחומים, תנחומים

Para esta piedrita afalgasion no ay! (Moscona)5340

afalsear v.

זייף

Agora i la manteka la estan afalsando (Moscona)5350

afamado adj.

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

Un doktor muy afamado (Moscona)

un médiko afamado (Nehama)

presto, ke traygan komer, estamos afamados (Nehama)

afamado de gloria (Nehama)5360

afamar v.

הפך (מישהו) למפורסם; הרעיב

la mestra mizmiza afama a las servideras (Nehama)5370

afamarse v. refl.

התפרסם, נודע, קנה לו שם

El ke tiene la sensia kon eya se afama (Moscona)5390

afanado adj.

סובל, מעונה; משלה עצמו

Akorrido i afanado (Moscona)5440

afartado adj.

שבע

se hue afanado de todo lo bueno de este mundo (Nehama)5450

afartar v.

השביע

un punyadiko de tyerra afarta solo el ojo del ombre (Nehama)5460

afartarse v. refl.

שבע

la salud es de komer un bokado manko de lo ke se kiere para afartarse (Nehama)

afartarse de meldar (Nehama)

mis nietos me vinyeron a vjzitar, estuvieron dos puntos i se hueron, no me afarti de verlos (Nehama)5510

afaziendado adj.

בעל רכוש

riko i afaziendado (Nehama)5530

afaziendarse v. refl.

התעשר

este mansevo se afaziendo kon la dota ke tomo de su eshuegro (Nehama)5540

afeado adj.

מכוער; מוקע, מגונה

afeado del Dio i de todo el mundo (Nehama)5560

afear v.

כיער; הטיל דופי; נזף קשות

Ma de afear son akeas mujeres ke salen por los kampos i por las karreras yenas de hadras i rizas (Moscona)

este chapeo te afea (Nehama)5570

afearse v. refl.

התכער; האשים את עצמו

Komo chika era ermoza, en grande se afeo (Moscona)

El se afeava de la severidad de sus primeros djuzgamientos (Moscona)

al lugar de afermoziguarse se afeo (Nehama)5620

afedeser v.

הסריח, הצחין

estuvo días sin komer i se le afedesio la boka (Nehama)5630

afedeserse v. refl.

התחיל להעלות צחנה

Se afedeesieron or sea: se izieron aboresivles (Moscona)5645

afeentar v.

שעמם, היה לטורח, עִייף

Ya afeenteo al kolel (Moscona)5647

afeentarse v. refl.

השתעמם, נמאס לו, התעייף

Ya me afeenti de esta vida! (Moscona)5648

afeento m.

צרה, דאגה

Kada dia un modo de afeento (Moscona)5700

afeksionado adj.

מחבב; חביב, אהוד

un amigo afeksyonádo (Nehama)5840

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

el bienyevar aformozea, el malyevar embrutese (Nehama)5860

aferrada f.

אחיזה, תפיסה

en una aferrada se yevo la metad del komer ke avia para todos (Nehama)5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Ya me aferri la bela (Moscona)

aferró la luvia (Nehama)5890

aferrarse v. refl.

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

Ya se le afero la mintira (Moscona)

aferrarse de un detalio, de una bava (Nehama)

empesó kon eniegar ma en avlando se aferró el propio kon sus palavras (Nehama)5940

afeshugar v.

ליטף, פינק; פיתה, החניף; הטריד, הפריע (סלוניקי ויוגוסלביה), חנק בחיבוקים

este pezgado me viene a ver kada ora i kada punto, me está afesugando (Nehama))5960

afeshugozo adj.

מטריד, מפריע, מלאה; (על אוכל:) מבחיל, מעורר בחילה/סלידה

un beveraje mucho dulse es afesugozo (Nehama)5965

afiansado adj.

שנהנה מאשראי

estar afiansado en las bankas (Nehama)5970

afiansar v.

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

Afiansa por tu kompaniero el karar ke alkansa tu mano (Moscona)6040

afigurar v.

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

no viene a afigurar a uno ke fizo buenos estudios kon uno ke no save ni meldar (Nehama)6060

afijado adj.

שיש לו ילדים; ילד מאומץ

esta kazado i afijado (Nehama)6130

afiliarse v. refl.

התקבל לאירגון/מועדון חברים

afiliarse a una sochetá sekreta (Nehama)6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

afilu hazino se va al fecho (Nehama)

una madre kiere bien a su fijo afilu si es un bandido (Nehama)6180

afilvanar v.

הכליב

afilvana antes de kuzir (Nehama)6190

afín de conj.

כדי ל-, במטרה ל-

esta kurriendo afin de arrivar a tiempo (Nehama)

se echo a arrovar afin de traer pan a su famiya (Nehama)6220

afinar v.

עידן, עשה דק; הרעיב; סיים

la madrasta afina, en vezes, a los fijos de la otra madre (Nehama)6230

afinarse v. refl.

התעדן; כחש, סבל מתת תזונה; הרעיב עצמו - מקמצנות/מתוך רצון לרזות

el kazalino se afina kuando mora en la sivdad (Nehama)

no kome komer de bivos, se está afinando, por eskarsedad (Nehama)6280

afinkarse v. refl.

נתקע, ננעץ

me se afinkó el bokado, el komer al estomago (Nehama)6285

afinko m.

כאב בטן, עצירות, מזון לא מעוכל שדבק בבטן; אידיאה פיקס, אובססיה; מוסר כליות, יסורי מצפון

se le mitió un afinko en la boka del alma (Nehama)6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

Afirmar una karta (Moscona)

afirmar las enkomendansas de la ley (Nehama)6340

afirmarse v.

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

Todo lo ke kito de boka se afirmo (Moscona)

bendision de padre se afirma (Nehama)6355

afirmativamente adv.

בחיוב

Me rtespondio afirmativamente (Moscona)6360

afirmativo adj.

חיובי

Repuesta afirmativa (Moscona)6440

afitar/afitarse v./v. refl.

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

Afito ke me topi en kaza (Moscona)

la muca dulsera afita (Nehama)

le afitó de ganar la lotería (Nehama)

siempre viene a la ora, oy solo le afitó de venir tadre (Nehama)6450

afito m.

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

kien tiene fijos no muere de afito (Nehama)6470

afiuziarse v. refl.

בטח ב-, נתן אמון ב-

El rey se afiuzio en el (Moscona)6500

aflakamiento m.

הרזיה; החלשות, ירידה, שקיעה; חולשה

Aflakamiento de korason (Moscona)6510

aflakar v.

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

mucho lavorar kon komer poko, aflaka (Nehama)

las marrekías, los espantos, los menajos aflakan el korason (Nehama)

los estrasgos de la gerra mondial aflakaron mucho la industria i el (Nehama)

ya m'aflakó kon sus demandas de kada ora i punto (Nehama)6520

aflakarse v. refl.

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

De la hazinura se aflako (Moscona)

komer poko para aflakárse (Nehama)

los fechos se aflakan kuando la rekolta es prove (Nehama)

travo la metad de su kapital i se le aflakó el fecho (Nehama)6580

afloshar v.

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

El frio ya aflosho un poko (Moscona)

el frío afloshó (Nehama)6590

aflosharse v. refl.

התרופף, נחלש, התרפה, נעשה רפוי, דעך; הפיג מתיחותו

la amistad, el amor se afloshan (Nehama)

a la vejes se afloshan las vidas (Nehama)6620

afluir v.

זרם

Djente afluivan de todas las partes (Moscona)6660

afojaldar v.

הכין בצק עלים

afojaldár la masa de las pastas (Nehama)6670

afogado adj.

טבוע, חנוק; מחניק; חנוק מחובות וקשיי מסחר

el tiempo, el aver están afogados (Nehama)6690

afogar v.

חנק, הטביע; העיק על

l'echó los dedos al garón i lo afogó (Nehama)6710

afogarse v. refl.

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

s'está afogando de la kalor (Nehama)

s'afogára al naser! (Nehama)

se anojó kon el komer, ama ya se afoga ke l'arrogen de pasar a la meza (Nehama)6800

afolgar v.

הרחיב, ריווח

un vestido afolgado (Nehama)

afolgar una pulsera (Nehama)6850

afondar v.

העמיק, חדר; העמיק חקר, שקע בעיון, חקר במופלא ממנו

afondar una foya, un podjo (Nehama)

los savios del Talmud mos ambezan ke mucho afondar trae danyo (Nehama)6860

afondarse v. refl.

קרס

una fragua ke tyene témeles flakos se afonda (Nehama)6930

afortunado adj.

בר מזל, מאושר, עשיר; דואג, חרד

Lo vidi muy afortunado (Moscona)6950

afortunarse v. refl.

נחרד, נבהל, דאג; התעשר, התמזל

No te vayas afortunando (Moscona)

no te afortunees, todo se va adovar, todo bueno va a akonteser (Nehama)7030

afrankamiento m.

שחרור; ביול

El afrankamiento de los negros (Moscona)7050

afrenta f.

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

no pueder somportar una afrenta (Nehama)7060

afrentado adj.

נעלב, שעלבוהו

no se puede ver a si, esta muco afrentado (Nehama)7070

afrentar v.

העליב; פגע ב-; יצא לקראת, התמודד עם, עימת

no tener myedo de afrentar al mas grande (Nehama)

afrontar la tempesta (Nehama)

afrontar la ravia de uno (Nehama)7100

afreskar v.

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

El tiempo afresko (Moscona)

al tiempo, para afreskar un melón, una redoma de agua, era uzo de atarlos kon un kuedrel i de echarlos al podjo (Nehama)

el tiempo afreskó (Nehama)7140

afriido adj.

מעונה, רדוף; סובל מהעדר דבר מה שהוא משתוקק אליו ביותר

muestros padres fueron afriidos en Ayifto (Nehama)

mientres la okupasion nazi, estavamos afriidos por un pedasiko de pan (Nehama)7210

afrijaldado adj.

עשוי מבצק עלים, עשוי מעלים

Boyos afrijaldados (Moscona)7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

Este es el pan de la afriision ke komieron muestros padres en tierra de ayifto (Moscona)

grande hue la afriisión de los djidios en tiempo de Hitler (Nehama)7260

afrito adj.

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

Tiene tres afritos ke ya le kemaron la karne (Moscona)

en los kampos de konsentrasion los prizioneros estavan afritos por un pedasiko de asuka (Nehama)

esta akamado, no ve a ninguno, está afrito de ver djen­te (Nehama)

estar afrito por un kopo de agua. (Nehama)7420

aftará (ebr.) f.

הפטרה

Largo komo la aftara de Teshbeav (Moscona)7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Afuera en el kurtijo (Moscona)

Ayer estuvimos afuera (Moscona)

Afuera de la kama no espandes los pies (Moscona)7530

afuerte adv.

בחוזקה

Avla mas afuerte (Moscona)7580

afumarse v. refl.

התפייח, נמלא פיח; קיבל טעם של מזון מעושן

se le afumó la sena (Nehama)7620

agá de (ebr.) prep.

אגב, בהזדמנות ש-

agá de la boda de su fija se kortó un vestido (Nehama)

aga de la luvia no salí d'en kaza (Nehama)

aga de ti i otros se komportan negro (Nehama)7650

agapes (gr.) m. pl.

גילויי חיבה מופרזים

desfiate de muchos ágapes (Nehama)

ya basta tantos ágapes (Nehama)7670

agaya f.

דלקת גרון

vino la eskadensia de un bono, le apretí las agayas al devdor: o ke page o ke kreve; (Nehama)

solo kuando se le apretan las agayas se akodra de padre i madre (Nehama)7680

agayas f. pl.

שקדים (בגרון)

Este zuro largo ya me apreto las agayas! (Moscona)

Kortar las agayas (Moscona)7740

ágila f.

נשר, עיט

La agila, moskas no apanya, ni de moskas se mantiene! (Moscona)

Me kero bolar kon las agilas! (Moscona)7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

i si no agora, kuando? (Nehama)7870

agorananyo adj.

אשתקד, בשנה שעברה

El bereket de agoananyo mo lo tenemos ke akodrar! (Moscona)8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

Me agrada lo bueno! (Moscona)

Te agrado la komida? (Moscona)

este komer no me agrada (Nehama)

este peinado, este vestido me agradan (Nehama)

este fehco no m'está agradando (Nehama)

la manera k'está kaminando la hazinura no me está agradando (Nehama)

no m'agrada el komporto de uno ke favla mucho (Nehama)

eskoje a tu agradar (Nehama)8040

agradavle adj.

נעים; אדיב, נעים הליכות

Una vista agradavle (Moscona)8060

agradeser v.

הודה

fazer i no agradeser es amargo komo la fyel. (Nehama)8070

agradesido adj.

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

un vizitador muy agrade­sído (Nehama)

en tiempo de karestía un sesto de fruta es muy agradesido (Nehama)8080

agradesiente adj.

מכיר תודה, מודה

te se muy agradesiente por tu buen resivo (Nehama)8290

agráz/agrás

ענבי בוסר, ענבים חמוצים; אוכל חמוץ; כינוי לאדם ''חמוץ''

esta savor da, asemeja a la savor del agraz (Nehama)

los padres kumieron agraz i a los fijos se les eskrusheron los dientes (Nehama)8350

agrear/agrearse v./v refl.

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

Ni es.huegra ni kunyada ni vizina agreada (Moscona)

Mos agreimos (Moscona)

La kol se agreo (Moscona)

el vino deshado desta­pado se agrea (Nehama)

estos dos ermanos se agrearon entre eyos (Nehama)

no se puede favlar kon el, al punto se agrea (Nehama)

estuvo kontente en pri­mero del lavoro ke le fizieron, ma se le agreó el estomago kuando sintió lo ke devía de pagar (Nehama)8540

agritando adv.

בקול רם

Ke diga la amida entera agritante biervo por biervo (Moscona)8690

agrura f.

דברים חמוצים, ירקות כבושים בתחמיץ; חמיצות, מרירות, עוינות

Esto kon agruras (Moscona)8710

agua f.

מים

el agua puede ser klara, truvia, kayente, tivia, fría, yelada, arrenoza, suzia, limpia (Nehama)

en las resepsiones de espozorio, de boda, de berahá, de berí, de hatanúd, las vijitas son arrufiadas en las manos, en las vestimientas kon agua rozada (Nehama)

Agua Dio! la tierra la demanda, k'abashe la farina, ke koman los djidios; agua kyeremos! (Nehama)

bushkar una koza agua Dio/asperar agua Dio (Nehama)

agua ke no as de bever desha­la korrer (Nehama)

esta ropa se topa en aguas de una lira el metro (Nehama)

no meter manos en (Nehama)

para ke este médiko tan famozo vaya a vijitar a un hazino se esfrian las aguas (Nehama)

kosta sien groshes i agua, vino a las ocho y agua (Nehama)

no es ni agua, ni vino, ni bozá (Nehama)

el agua de mi vizina es melezina (Nehama)

echa agua kita dinero (Nehama)

apartad la buena djente ke vo a echar agua kayente (Nehama)9040

aguado adj.

מימי, נוזלי

Kada koza aguada se embeve en la tierra (Moscona)9130

agudeser v.

חידד, השחיז, ליטש; החכים

la kompanyia de djente savida agudese (Nehama)

el aire de Barselona agudese (Nehama)

el bien agudese i el mal entontese (Nehama)9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

Esta muy agudo! (Moscona)9245

aguentarse v. refl.

נרטב, ספג מים

La sal se aguenta (Moscona)9270

aguento adj.

מימי (מכיל יותר מדי מים); עסיסי

Pera aguenta (Moscona)

La leche sta aguenta (Moscona)9280

aguerio m.

כמות גדולה של מים

Para lavar es aguerio ke se va! (Moscona)9390

agustada f.

שמחה גדולה ופורצת

le nasió un ben zahar y está bolado de l'agustada (Nehama)9400

agustarse v. refl.

שמח שמחה גדולה ומוחצנת

le vino haber ke ganó la rifa i s'agustó entero (Nehama)9460

ah! interj.

אהה!, קריאת צער

I ahes munchos echaras kuando de mi te akodraras (Moscona)

Kon este ah me vo murir (Moscona)9530

ahalear v.

בלע במהירות, זלל

Se lo ahaleo todo en dos kucharadas (Moscona)9560

ahaná (ebr.) f.

הכנה, התנהגות מעושה

Ahana de meza (Moscona)

Boda chika boda grande, ahana se kere! (Moscona)9600

aharear v.

הבאיש, העביש, התקלקל

La manteka esta ahareando (Moscona)9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

Aharvado del pedrisko (Moscona)9670

aharvadura (ebr.) f.

חבטה; חבלה, חבורה, מכה טריה; נקע

Aharvadura de boka rompe guesos (Moscona)9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Me esta aharvando el kalsado (Moscona)9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

Los deshi ke se estavan aharvando (Moscona)9930

ahovlasión f.

תרועת חצוצרה

Retenyederas de ahovlasion (Moscona)9970

ahtar (t.) m.

חנווני; סיטונאי מזון, סוחר בכימיקלים; רוקח

Shavon del bakal, pilo del ahtar, todo tomi fiado, ke los paga el mi kunyado (Moscona)10140

aijado adj.

אב/אם לילדים

Muchacho sos? No, kazado i aijado (Moscona)10180

aína adv.

בחפזון, מיד

Avlar ke pasa aina i no se detiene (Moscona)10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

ya le di todo lo ke demanda, inda no esta kontente (Nehama)10210

aíndamas adv.

יתירה מזאת

No kreo ke me pueda refuzar indemas ke somos kos'huegros (Moscona)10260

aírarse v. refl.

התרגז, התכעס, זעם

Airarse barajando (Moscona)10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

salir a tomar aire/un poko de aire (Nehama)

guádrate de aire de kaleja i de pedo de vieja: (Nehama)

airear la kaza/airear las kamas (Nehama)10500

airegina f.

רוח בלתי נפסקת, רוח מתמדת

no se puede salir a la kaye de la airegina (Nehama)10510

airegozo adj.

מאוורר, מלווה ברוחות (מזג אוויר)

los kazales de montanya son muy airegozos (Nehama)10530

airelear v.

איוורר, חשף לאוויר החופשי; הטריד, גרם חשש ודאגה

aurelear kolchas/mendeles/savanas (Nehama)10580

aisiano m.

מצרי

Esklava aisiana I su nombre Agar (Moscona)10615

aizlado adj.

מבודד, עזוב

En un lugar aizlado (Moscona)10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Los ajenos no prime ke sepan loke se pasa en kaza (Moscona)

El ajeno apalpa en la mankura mas ke el ke la aze (Moscona)

Me konto lo suyo i lo ajeno (Moscona)

Konose munchas linguas ajenas (Moscona)

estar en kaza ajena (Nehama)

tomar una koza ajena (Nehama)

los ajenos fazen mas ke los serkanos (Nehama)

es un ajeno para mi (Nehama)10675

ajenú (fr.) adv.

על הברכיים

El profesor los metio ajenu (Moscona)10790

ajo m.

שום

por dezir azo no fiede la boka: (Nehama)

ni ajo dulse, ni tudesko bueno: (Nehama)

el ajo mata al ojo malo (Nehama)10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

Todo puede akaeser (Moscona)11100

akararse v. refl.

התעמת, התייצב מול; דיבר פנים אל פנים; הופיע

Es menester de no akararse kon eyas kara kon kara (Moscona)11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

Mitsva akarrea mitsva (Moscona)11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Akavo sus dias en provedad (Moscona)11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Apartate de tus aboresientes i kon los amigoa ke seas bien akavidado (Moscona)11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

Ken se akavida en la mansevez, bive kon repozo en la vejez (Moscona)11320

akavido m.

זהירות

I tomo sus akavidos por ke nunka kesha se levante kontra el (Moscona)11470

akedo adv.

בשקט, בחשאי

El salon estava bien aklarado (Moscona)

Fama mala es dicha akedo i sekretamente (Moscona)11510

akerarse v. refl.

נכסף ל-, ערג; עינה עצמו, התענה

Ya me se akero la alma de asperar en baldes (Moscona)11545

akerensimiento m.

אהבה, חיבה

Por akerensimiento de la mitsva (Moscona)11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

Akeyo no salio verdad (Moscona)11630

aki adv.

כאן, פה

por aki abolti la kara ke (Nehama)

aki me apego mi madre (Nehama)

en kurto, k'es aki? se trata de rezikar sien groshes, kaminando (Nehama)

no viene por aki (Nehama)

ke bueno, ke bushkas por aki (Nehama)11690

akistar v.

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

akistar onor/ buena fama/ rikezas/ saviduria (Nehama)11700

akitarse (fr.) v. refl.

פרע חוב, מילא חובתו

El fue a kitarse su mision i torno despues de un punto (Moscona)11740

aklarado adj.

מואר, מובהר; נאור

Persona aklarada (Moscona)11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

el Dio ke aklare los korasones (Nehama)11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

Ven mos aklararemos (Moscona)

Me se aklaro el korason (Moscona)11790

aklaro m.

הסבר, באור, הערה, הבהרה

el savio Rashi dio los mijores aklaros sovre los livros de la Biblia (Nehama)11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Se akodro de kagar las oras de kazar (Moscona)

Akodrate si azites mal, alvidate si azites bien! (Moscona)11860

akojedor m.

מקבץ נדבות

akojedor de sedaka (Nehama)11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

akojer la kolada/el espandido (Nehama)

akojer la rekolta (Nehama)

kien asembra akoje (Nehama)

lo ke se asembra se akoje (Nehama)11890

akojida f.

קבלת פנים

fazer una akojida kaloroza/yelada (Nehama)11920

akolchetar v.

רכס

akolchetar el busto (Nehama)11960

akometa f.

הבטחה

Le akometio akometansa grande (Moscona)11970

akometer v.

הבטיח

Akometeme ke mas no los vas azer (Moscona)

Le akometieron a Rahel, le dieron a Lea (Moscona)

Me akometieron una ropa ermoza i barata (Moscona)

kien akomete en devda se mete (Nehama)

fulano akomete tanto por su fija(Nehama)11980

akometerse v. refl.

התחייב בפני עצמו; העמיד עצמו לרשות; התארס; הסתכן, הרשה לעצמו

Se akometio por empiegado (Moscona)

akometerse de alevantarse temprano (Nehama)11990

akometido m. & adj.

ארוס, מאורס

estar akometido de la chikez (Nehama)12010

akomodado adj.

מסודר, מאורגן, מצוייד כהלכה

kaza bien akomodada (Nehama)12050

akomodarse v. refl.

הסתגל, התאים עצמו, הסתדר

Akomodarse al anbiente (Moscona)12070

akomodijo m.

התאמה, הכשרה

no ay molde de akomodijo en esta kaza (Nehama)12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

mas vale solo ke mal akompanyado (Nehama)12120

akompanyamiento m.

ליווי; לווית המת

tomar parte a un akompanyamiento es un dover para kada buen djidyo (Nehama)12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

akompanyar a un muerto (Nehama)

beve sin darse por konsentido, todos no lo pueden akompanya (Nehama)

akompanyi el enkante fin a un sierto punto, avia mucos altereadores,hui ovligado de abandonar (Nehama)

no pueder akompanyar a uno en el gaste, en el kredito, en el apogo (Nehama)12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

al pasar una puerta, el mas aedado akonanta (Nehama)

kuando ay poko komer, los fijos akonantan (Nehama)12280

akonanto m.

קדימות, עדיפות, זכות קדימה

Los chikos tienen akonanto en el komer (Moscona)

el viejo tiene el akonanto sovre el mansevo/ la muzer sovre el ombre (Nehama)12297

akoncharse v. refl.

סתדר, בא לידי מימוש

faze i faze, no se akonchuga nada (Nehama)12310

akondjurado adj.

מושבע, מחוייב בשבועה; מחוייב בנדר

el banyo lo tiene akondjurado: lo preto no lo faze blanko (Nehama)

tener akondjurado de no emprestar paras/ livros (Nehama)12340

akonduchear v.

השתמש בחסכנות

akonducear l'azeite (Nehama)12370

akonsejador/dera n.

יועץ

un padre, una madre son los mejores akonsejadores (Nehama)12380

akonsejar v.

ייעץ

Te akonsejo yo de tenerte leshos de este echo (Moscona)12400

akontentar v.

השביע רצון

me se akontento el alma (Nehama)12410

akontentarse v. refl.

הסכים, הגיע להסכמה; הסתפק

bien aventurado el ombre ke se akontenta kon su parte (Nehama)12420

akonteser v.

קרה, התרחש

Son kozas ke akontesen (Moscona)

ke le akontesio? lo ke no le tenia ke akonteser (Nehama)

ke akontesyo? (Nehama)

le akontesio una desgrasia (Nehama)12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

komportarse se los akontesimientos (Nehama)12490

akorado adj.

חרד, קצר רוח

akorada ke le vea el alma komo la akoro a mi (Nehama)

estar el alma akorada (Nehama)12500

akoramiento m.

חרדה, מועקה; קוצר רוח

akoramiento de alma (Nehama)12510

akorar v.

החריד; גרם קוצר רוח

me se akora el alma (Nehama)12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

Me akodraron diez dias de repozo (Moscona)

akordar un piano/akordar las oras (Nehama)12570

akordo m.

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

No vo de akordo (Moscona)12650

akorrido adj.

נחפז, אץ, רץ

Akorrido I asigido del echo (Moscona)12660

akorruto adv.

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

Deve de pensar en la beraha i no dizirla akorruto lo ke viene a la boka (Moscona)

pasa por aki akorruto (Nehama)12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

Akosta tu oreja a la sensia i te asaventaras (Moscona)

kijo salir de la barka antes ke akostara i se kayo a la mar (Nehama)12815

akrán (t.) m.

בן גיל

Yo i el somos akranes (Moscona)12840

akresentar v.

הגדיל, העצים, הוסיף, האריך

akresentar un kozido/ un triko (Nehama)

a partir de Hanuka los dias akresentan (Nehama)12860

akrevantado adj.

שבור (גם נפשית), נואש, מיואש, מדוכא, מותש

estar kon el korason akrevantado (Nehama)12870

akrevantar v.

שבר (גם נפשית), דיכא, מוטט, הביא מורך בלב, החליש, התיש

la luenga no tiene gueso ma akrevanta gueso (Nehama)12910

aksadear (t.) v.

הפריע, הטריד, גרם אי נוחות, נתן מכשול; עצבן, הקניט; גרם נזק

esta pantufla me aksadea al pie (Nehama)13115

aktirear (t.)

פיזר, בלבל, יצר בלבול, עשה בלגן

Todo esta aktireado (Moscona)

Ya me se aktriearon las tripas (Moscona)13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

Una komedia en tres aktos (Moscona)13300

akuantidar v.

מדד

la mucidumbre era tal ke no era posivle de akuantarla (Nehama)13330

akudir v.

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

akudir a un alma en perikolo (Nehama)

akudir al prove/ al jazin (Nehama)

se kayo a la mar i no uvo kien lo akudiera (Nehama)13360

akuento m.

מקדמה, מפרעה

tomar un akuento sovre la mezada (Nehama)13650

akurtar v.

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

De siklet se akurtan los dias (Moscona)

los embrolios akurtan las vidas/los dias (Nehama)

akurtar un diskorso (Nehama)

akurtar un pantalon (Nehama)13665

akurutamente adv.

לעתים קרובות, תדירוֹת

Viene akurutamente (Moscona)13670

akuturú (t.) adv.

בקבלנות; בלי שים לב לכמות

dar un fecho akuturú (Nehama)13710

akuzar v.

האשים; אישר קבלה

Akuzar en vano (Moscona)

Kon la prezente akuzo el resivo de tu karta (Moscona)13780

ala f.

כנף; סנפיר

Alas tiene, bolar no puede (Moscona)

las manziyas de la gerra abaten las alas del korason (Nehama)

la vedrura/llas flores avren las alas del korason (Nehama)

avrigarse debasho las alas del Dio/de un protejador (Nehama)

avrigarse debasho una ala de tejado (Nehama)

la gayina tyene alas, ma no bola (Nehama)13910

aladjak-veredjek (t.) m.

משא ומתן כספי, עסקים

Kon esta persona no tengas aladjak-veredjek (Moscona)14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

Alaod de diez kuerdas (Moscona)14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

El repozo alarga los dias (Moscona)

El Dio ke alarge tus dias (Moscona)

el Dio te alarge las vidas (Nehama)

por no tener mas hidush no alargo (Nehama)14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

Alargate un poko (Moscona)

El echo se va alargando de en dia en dia (Moscona)14320

alarovez adv.

להפך, היפוכו של דבר

No solo ke no tienes razon ma alarovez (Moscona)

Avlar alarovez i al derecho (Moscona)

Esta kaminando alarovez del mundo (Moscona)

Se alevanto kon la kamiza alarovez (Moscona)14360

alat (t.) m.

כלי, מכשיר

A kada zanaat su alat (Moscona)

un buen alat eskapa fecho (Nehama)

alat ke no se emplea se ferrojentea (Nehama)14380

alav ashalom (ebr.)

המנוח, הנפטר, עליו השלום; דרך אירונית לומר על משהו כי אינו קיים

Mi papu alav ashalom (Moscona)

-fulano es riko -era riko: alav ashalom ya pedrio todo (Nehama)

mi padre/mi nono alav-ashalom (Nehama)14390

alavadero m.

התרברבות, התפארות

Tiene mal de alavadero (Moscona)14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Un doktor alavado (Moscona)

alavado sea el Dio (Nehama)14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

tanto alavar al muerto no s'arrebiva (Nehama)

vate a alavar ke sos mi ermano/ ke sos mujer, si no iyas a komer buena lenya (Nehama)14490

alavatinas f. pl.

שבחים מופרזים

Esta unas alavatinas komo ke no se tiene visto! (Moscona)14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

Ayi vidi un alay de kozas muevas (Moscona)

un alay de lokos/de ladrones (Nehama)14620

albakora (ebr.) f.

בַּכּוּרָה (תאנים מבכירות)

Primeria de igera o albakora (Moscona)14800

albonearse (ebr.) v. refl.

התרגז

No lo agas albonearse a tu sinyor padre (Moscona)14860

alborotado adj.

מבולבל, נטרד, נסער

es muy alborotado, kale ke arresente (Nehama)14870

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

Alborota su kaza el ke es dado a la avarista (Moscona)14960

albúmina/albumín f.

חלבון

traer albúmina (Nehama)15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

alderedor de mi kaza ay yervado (Nehama)15100

aldikera f.

כיס, ארנק

Tornar kon las aldikeras vazias (Moscona)15250

alear v.

נופף בכנפיו, נופף זרועותיו; החליף כח; ''לקח נשימה'' (הפסקה); ''תפס במילה''

la mestra va asigiyendo a la muchacha, no la desha alear ni un punto (Nehama)15270

alechadura f.

הנקה

la alechadura es koza grande, no se paga ni kon bolsas de moneda (Nehama)15320

alef (ebr.)

אל''ף (האות הראשונה בא''ב)

para ambezar bueno un ofisio, kale ulvidar lo poko ke se save de pratika y empesar de la ale (Nehama)

dezir la tefila de la ale fin a la taf (Nehama)

el padre le mobleo la kaza i le dio todo de la ale fin a la taf (Nehama)15440

alegrar v.

שימח

Keres alegrar alguno, dale aslanlik (Moscona)

Me alegro de verte! (Moscona)

Me alegri komo ke me visti vistido muevo (Moscona)15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

azer todo lo posivle para ke no se alegren muestros enemigos (Nehama)

me se alegra el alma/ se alegran siete korasones (Nehama)15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

Alegre ke me estas (Moscona)15800

aleshar v.

הרחיק, דחה

Alesha de ti este negro penserio (Moscona)15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

Se alesho del vero kamino (Moscona)

Si te keren forsar por komer, aleshate de la meza (Moscona)

alesharse de echos/de parientes/de amigos (Nehama)15830

aleste/alesta (t.) adj.

מוכן, מזומן

tengo un moso k'esta siempre alesta (Nehama)15850

alevantada f.

הרמה, העלאה, הגבהה; משא שמורם בהרמה אחת; עלילה, האשמת שוא

yevarse todo en una alevantada (Nehama)15870

alevantado adj.

עומד

alevantado de dormir (Nehama)

pared alevantada delantre de las ventanas (Nehama)15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

se peleo kon mi por una bava i me alevanto la palavra/el saludo/ los buenos dias; kuando me enkontra se aze del ke no me ve (Nehama)

el hazino estava grave, alevantaron al dotor a medianoche para ke lo huera aver (Nehama)

el Dio solo alevanta i arrebaha (Nehama)

alevantar el kuartier kon gritos/alevantar la mala/ la kaza (Nehama)

alevantar un pezgo/un moble (Nehama)

alevantar una moneda de en basho (Nehama)16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

Alevantarse de madruga (Moscona)

alevantarse de la kama (Nehama)

ke tal t'alevantates? (Nehama)

se alevanto aire/aireziko (Nehama)

de onde se alevanta el sol i asta onde se pone (Nehama)

el sol se alevanta la manyana: 'le so-leil se leve le matin'; (Nehama)

alevantarse en pies delantre de uno (Nehama)16220

alfinete (port.) m.

סיכה; דבר פחות ערך; אטב

No ay ande asoltar una alfinete (Moscona)

alfinete a su kazamiento, esta novia no truso ni un alfinete, ni dota ni asugar (Nehama)16280

alfinikado adj.

מתפורר

una roska alfinikada (Nehama)16310

alforia/alforía/alforiya (port.) f.

גאולה, שחרור (לעֶבֶד)

I en el seteno saldra a alforia en baldes (Moscona)16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Algo de nuevo? (Moscona)16370

algodón m.

צמר גפן, כותנה; ריפוד

Unas karnes algodones blankos! (Moscona)16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

El kuerpo me se izo algujas (Moscona)16630

algún adj.

איזשהו

si ay algun prove dale a komer (Nehama)

esto bushkando algun mediko (Nehama)

ay algun duvdo? (Nehama)16640

alguno pron.

מישהו

algunos dizen (Nehama)

alguno de estos dos (Nehama)

alguno vino? (Nehama)16690

alhamorras f.

גלי חום

estar kon alhamorras. (Nehama)16780

alhasarear v.

קלקל, בזבז, עשה ברשלנות

el shastre neglijente alhaserea la ropa (Nehama)16790

alhashé f.

קרום החזה

la rea i la alhashe ke se vendian en una, eran la karne de los proves (Nehama)16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

pleito de ermanos, alhenya de manos (Nehama)16880

alhenyar v.

צבע בחינה

Ya me alhenyaron de novia (Moscona)16930

alhorzar v.

עשה מכפלת לקיצור הבגד

alhorzar el fostan (Nehama)16950

aliado adj.

בעל ברית

Las armadas (Moscona)

Las armadas aliadas (Moscona)16960

aliansa f.

איחוד, ברית

Tratado de aliansa (Moscona)17000

alidjí (t.) m.

לקוח, קונה

no ay alidji para esta ropa (Nehama)17040

alika f.

כנף קטנה

una alika de poyo (Nehama)17060

alikodear/alikudear (t.) v.

עיכב (הזמין) לארוחת ערב; עיכב, גרם לו לאחור

alikudear la boda (Nehama)

Alikudear a echar a uno (Nehama)

alikudear a komer (Nehama)

desha palavra, no me alikudeyes (Nehama)17080

alilá (ebr.) f.

עלילה, השמצה, דיבה; הוצאת דיבה, הוצאת שם רע

Se alevanto alila ke (Moscona)17145

alimarse v. refl.

התחדד, שוייף; התעדן

kon pasar sesh mezes en buena kompanyia, este kazalino se alimo (Nehama)17160

alimentasión f.

תזונה, הזנה

La alimentasion tiene muy flaka (Moscona)17200

alimpiada f.

ניקוי שטחי

se arrevano el plato en una alimpiada (Nehama)

en dos alimpiadas ya se lambio el varandado (Nehama)17210

alimpiadero m.

שגעון לנקיון

esta kon un mal alimpiadero, no desha fregon ni handrajo de la mano (Nehama)17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

el djgugo/los visios/la espekulasion alimpian al mas poderozo (Nehama)17270

alimpiarse v. refl

התנקה, ניקה עצמו; הצדיק עצמו; איבד רכושו; השתלט על רכוש; מת, נפטר; באירוניה: נפטרנו ממנו

Alimpiarse las manos (Moscona)

Alimpiarse de los pekados (Moscona)

alimpiarse la para de uno (Nehama)

se alimpio kon el dado/kon las kartas (Nehama)

el es el de los malos echos, ma kuando vino la ora de dar kuentos, supo alimpiarse los mushos (Nehama)

komio, bevio i se alimpio los mushos (Nehama)17450

alish ferish/alish verish (t.) m.

פעילות מסחרית, עסקית; זרם של קונים

Oy el alish verish estuvo flako (Moscona)

en tiempo de buena rekolta ay alish-ferish en charshi (Nehama)17480

alishar v.

החליק (עשה חלק), הקציע, יישר, צחצח, מירק, ליטש

alishar el terreno (Nehama)

alishar una tavla (Nehama)17535

alishik (t.) adj.

מורגל

Ya estamos alishik (Moscona)17540

alishik (t.) m.

קשר חברתי או מסחרי

no tienen alishik una koza kon otra (Nehama)

es perikolozo de tener alishik kon un ladron (Nehama)17560

alishterear (t.) v.

הרגיל, סיגל; תירגל; לימד ידיו לעשות דבר מה

Ansina lo alisheates (Moscona)17565

alishterearse v. refl.

התרגל

Ya me alishei kon el echo (Moscona)

alisterearse en una lingua (Nehama)17590

aliskuridad f.

חשיכה, חושך

Echa tino de no chinchonearte en la aliskuridad (Moscona)17600

aliskuro adj.

חשוך, אפל, כהה

En el katoy es aliskuro (Moscona)17680

alivianamiento m.

הקלה, הפטרות מאדם בלתי רצוי

dale todo lo ke demanda i ke se vaya, alivianamiento ke ayga (Nehama)17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

alivianar la kaza/ el servisio de kaza (Nehama)

alivianar un pezgo (Nehama)17700

alivianarse v. refl.

הוריד מן העומס המוטל עליו, הקל ממשא עבודתו; התפגר

El sako de arina ya se esta alivianado (Moscona)

Ya se le aliviano la gayle (Moscona)17740

alizamiento m.

החלקה, צחצוח, מירוק,ליטוש; חנופה

Lavios de alizamiento enaltesen la desonra (Moscona)17850

alkanfor m.

קמפור; לובן בלא כתם

faz la ropa komo el alkanfor (Nehama)

facha luzia i blanka komo el alkanfor (Nehama)17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

Alkanso oras de tadre (Moscona)

Alkanso a ser uno de los rikos (Moscona)

Si no korres no alkanses i si bushkas no topas! (Moscona)

Lo ke pensa tu madre ke no te alkanse, lo ke pensa tu mujer ke te alkanse (Moscona)

ni Par'o alkanso esta grandeza (Nehama)

alkansar rikezas/onores/grandezas/titolos (Nehama)

alkansar su dezeo (Nehama)

el mediko no alkanso a echarse ke lo yamaron kon prisa ende un hazino (Nehama)

Moshe Rabenu no alkanso a entrar en Tierra Santa (Nehama)

no me alkansan mis fuersas/mi bolsa/ mi influensa fin ayi (Nehama)

fulano le oro la muerte a sistrano: no alkanse a ver tal dia (Nehama)

maldision de guerfano i de bivda alkansa (Nehama)

mi dezeo/mi bendision t'alkansen (Nehama)

korrer detras de uno i alkansarlo (Nehama)

alkansar fin el medio kamino (Nehama)

no me alkansa la mano fin al tavan (Nehama)17905

alkansarse v. refl.

הושג

nada no se alkansa sin sudar (Nehama)17910

alkanso/alkanse m.

השג, הצלחה

no tenga alkanso el ke agura lo negro para el otro (Nehama)17940

alkatrán m.

זפת

Ken alkitran menea la golor le kefa (Moscona)17950

alkavo adj.

אחרון

Yo estuve alkavo de todos (Moscona)

Alkavo, loke fue? (Moscona)

Alkavo somos amigos (Moscona)18040

alkilar v.

השכיר; שכר

Alkilar una kamareta (Moscona)18045

alkilarse v. refl.

השכיר עצמו, נשכר

Se alkilo por vakero (Moscona)18200

alkuza f.

פך, כד שמן, אסוך; ''שערה'' בעין

En la alkuza no kave mancha (Moscona)

tener alkuza al ojo es sinyo de eskarsedad (Nehama)18230

Allah (t.) m.

אלהים

No te despasensies, veras ke todo va pasar Alla versin! (Moscona)

Allah bilir si kita el pan (Nehama)18320

alma f.

נשמה, נפש

Kerer en la alma ariento (Moscona)

Ya me vino la alma al garon! (Moscona)

Asta ke va i viene alma tiene(Moscona)

Alma sin pekado(Moscona)

No ay alma biva (Moscona)

el gato no aferra al raton por el alma de su padre, es para komerle la kavesa (Nehama)

alma santa/ alma buena/ alma del Dio/ alma sin pekado (Nehama)

kien alma tiene alma kree (Nehama)

ay perikolo de alma (Nehama)

para suvir sien eskalones se kyere dado el alma al Dio/ tiene el alma a la boka (Nehama)

me salio el alma (Nehama)

kon su alma trae su pan (Nehama)

alma mia!; mi alma! (Nehama)

las ninyas tienen siete almas (Nehama)

va i viene, alma tiene (Nehama)

alma tiene, komer kiere (Nehama)

se angustia el alma (Nehama)

alma estrecha (Nehama)

tener el alma espantada (Nehama)

no pasa alma biva, no se ve un alma por esta kaye (Nehama)

lo kyero komo mi alma (Nehama)

una madre da su alma por un fijo (Nehama)

el ojo ve, el alma dezea (Nehama)

dar el alma por un komer (Nehama)

dar el alma por un kopo d'agua (Nehama)

alegrada ke le vea el alma! (Nehama)

Akontentar/ konsolar el alma (Nehama)

se alegra/se embrenea el alma (Nehama)

el i su alma lo saven (Nehama)

por modre de el entri en este fecho i deshi los guesos, me tomó en el alma (Nehama)

si siete al tiene no la eskapa (Nehama)

un alma tengo onde ke la meta en primero (Nehama)

ya di todo lo ke tenia, alma no puedo dar (Nehama)

adjidearse del alma de uno (Nehama)

adjidéate de alma (Nehama)18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

un almario i el - dos (Nehama)18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

El dulse de deva esta komo almastiga (Moscona)18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

Alminara de siete brasos (Moscona)18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

Gajo de almendra (Moscona)

el Dio da almendras al ke no tiene muelas (Nehama)18700

almendrada f.

משקה חלב שקדים ממותק

la almendrada faze abashar la leche (Nehama)18740

almenos/al menos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

uza a venir almenos una vez al día (Nehama)

eskúzate al menos (Nehama)

kédate kon mozotros, almenos ke teasperando en otro lugar (Nehama)18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

esta kaza guele almiskle (Nehama)18910

almizmara f.

מזלף בשמים, כלי בשמים

I tomaron kada uno su almizmara i dieron sovre eyas fuego i puzieron sovre eyas saumerio (Moscona)19010

almozna f.

נדבה, צדקה

la almozna es komo guardia de eskudo (Moscona)19130

alomenos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

alomenos ke mi dishera (Moscona)19170

alondjar (port.) v.

הרחיק, דחה; האריך

Alondjate de tu uzo aborresido (Moscona)19180

alondjarse v. refl.

התרחק, ניצב מרחוק; התארך

alongarse de todo (Nehama)19220

alongar v.

האריך, האריך את הזמן

El ke kome poko kon repozo, alonga sus dias (Moscona)19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

Alsar los ojos al sielo (Moscona)

I also a sus ijos i a sus mujeres sovre los gameos (Moscona)19360

alsasiones f. pl.

קורבן/קורבנות, עולה/עולות

I also por alsasion en lugar de su ijo (Moscona)19380

altanto adv.

כמספר הזה, כזאת, באותה מידה

altanto ke das tomas (Nehama)19400

altar m.

מזבח

kaen altares solevantan muladares (Nehama)19500

alterear/alterearse v. & v. refl.

סיגל (לעצמו) הרגלי אי סדר; מרד/התמרד כנגד סדר ומשמעת; העלה את הצעת המחיר במכירה פומבית

esta kriatura se altereó mucho (Nehama)19530

alternar v.

החליף, התחלף, הפך את הסדר

Alternar el orden alfabetiko (Moscona)19570

alteza f.

גובה, רום, רוממות, הוד מעלה

Una alteza de serka dos metros (Moscona)19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

Alto de boy ,basho de karakter (Moscona)

Alta, alta es la luna kuando empesa a esklareser (Moscona)

navegar por altas mares (Nehama)

suvir en alto (Nehama)

abashar de en alto (Nehama)19740

altrafisio m.

דבר פעוט, דבר חסר ערך; הונאה, תחבולה

la makina tiene mil i un altrafisios (Moscona)19750

altramente (it.) adv.

אחרת, באופן אחר

si el tiempo está bueno mos vamos a ir a pasear, altraménte mos kedaremos en kaza (Nehama)19790

altretanto (it.) adv.

'גם לך'' (בתשובה לאיחולים)

bueno ke tengas altretanto! (Nehama)19820

altronde- d'altronde (it.) adv.

בנוסף לכך, מאידך, עם זאת

kale ke me vaya, no te kiero fazer pedrer tiempo, d'altronde i yo tengo fecho (Nehama)19870

altustú (t.) adv.

באי סדר, באנדרלמוסיה

Todo esta altustu! (Moscona)

despues de karreado, la kaza se topa altí-ostú (Nehama)

metió el mundo altí-ostú (Nehama)19970

alungar v.

האריך

alungar un pantalón (Nehama)

alungar el kamino (Nehama)

alungar una karta (Nehama)

alungar un diskorso (Nehama)20100

alvear v.

הלבין

el sielo se alvea a la madrugada (Nehama)

el aver de la muntanya alvea el kuero (Nehama)20110

alvearse v. refl.

הלבין, נעשה לבן; השתפר מראהו

la kolada se alvea kon la leshía (Nehama)

se le alveó la kara (Nehama)20120

alveo m.

הלבנה באמצעות כיבוס מאומץ

el alveo de la ropa demanda pulso (Nehama)20220

alvorada f.

שחר, עמוד השחר; חגיגה משפחתית של הצגת הנדוניה

Como esklarse el sol en la alvorada ansi la mujer virtuoza en su kaza! (Moscona)20270

alvores m. pl.

איילת השחר, אור שחרית; מועקת ציפיה

estar kon alvores (Nehama)20290

alvura f.

לובן, צחר, צחות

i lavo i no veo alvura (Nehama)20320

ama/amá (t.) conj.

אך, אבל, אולם

La amor es dulse ama kon pan (Moscona)

vedrá es ke vino, ama no kedo aki, se hue al punto (Nehama)

Kiere salir, ama está faziendo luvia (Nehama)

dizen k'está echado, ama yo lo vide por la kaye (Nehama)20330

amaares (ebr.) n.

עם הארץ, בור, בער

No kazes a tu ija kon amaares i negro de manyas, ke es komo ke la echaras en boka del pero (Moscona)

el amaares no puede ser hasíd (Nehama)

amador amador de múzika (Nehama)

espántate de hahán fijo de amaares i de riko fijo de prove (Nehama)20490

amahar (arab.) v.

שיכך, ריפא, הרגיע, השקיט כאב, ריכך; נרגע, נחלש, שכך (הכאב); החליש חריפות הבצל

ya le amaho (Nehama)

la ferida le amahó kon un enguente (Nehama)

aspera ke amahe la luvia para salir a la kaye (Nehama)

no te kites el samarron si no amaha el frío (Nehama)20620

amán! (t.) interj.

בקשת חנינה: רחמים!; קריאה חסרת סבלנות: הלוואי!

aman ke se eskape este mal día! (Nehama)

aman, por onde fuir de sus manos (Nehama)

aman, ya me muero por un kopo d'agua/por ver a mi madre (Nehama)20660

amanado adj. & adv.

זמין, בהשג יד; נוח וקל לשימוש; לבוש בצורה לא צנועה

tener los atuendos de kuzina amanado (Nehama)

mora a pie yano, le viene amanado (Nehama)20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

Veremos loke mos va amaneser (Moscona)

alevantarse al amaneser (Nehama)20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

bueno le amanesyó el día (Nehama)

ni por mucho madrugar mas presto amanese (Nehama)

no amanese komo anochese, ni anochese komo amánese (Nehama)20750

amanet (t.) m.

פיקדון, משכון; מתנה

este moble no es mío, es un amanet (Nehama)

ya me se inchó la valija de amanetes (Nehama)20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

Oy por mi, amanyana por ti! (Moscona)20800

amanyaneante/amanyeante adj.

משכים-קום; עובד קשה, מתמיד בעבודתו; קנאי, להוט

La sensia es serkana a sus amanyaneantes i ayuda es a todos rekeryentes (Moscona)20830

amanziado adj.

חש בצער הזולת, רואה לכאב אחרים; מעורר רחמים

salir amanziado de una vijita a los feridos de una katastrofa (Nehama)

el ser amanziaado en su desgrasya konsola en vezes de las sufriensas (Nehama)20845

amanziar v.

עורר רחמים; העציב, גרם צער

sus males amanzyan el korasón (Nehama)20850

amanziarse v. refl.

ריחם, נכמרו רחמיו, חמל, התמלא חמלה

Me se amanzio la alma de ver tanta dezgrasia (Moscona)

se amanziya el alma (Nehama)20910

amar v.

אהב

ama a tu kompanyero kom'a ti mesmo (Nehama)20960

amargado adj.

נעצב, ממורמר

Esta amargado por la muerte de su ijo (Moscona)20980

amargar v.

ציער, מרר

I lo tornara a gostar i si vera ke amargujea es kasher (Moscona)

un fijo negro amarga la vida de padre i madre (Nehama)21020

amargito adj.

מריר מעט

la bira es amargita (Nehama)21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

El sorfato es amargo (Moscona)

el kinino es amargo (Nehama)

el kavé sin asukar es amargo (Nehama)

dar vidas amargas (Nehama)

tripa amarga embeve y enkalka (Nehama)

kien englute amargo no eskupe dulse (Nehama)21060

amargo adv.

במרירות

venir amargo komo la muerte (Nehama)21100

amargujento/amargojento adj.

מריר

en vezes las almendras salen amargojentas (Nehama)21160

amariyarse v. refl.

הצהיב, נעשה צהוב

Se amariyo del sol (Moscona)21200

amariyo adj.

צהוב

Ken amariyo vistira, su ermozura amostara! (Moscona)

fazerse la kara amariya (Nehama)

vestirse de amaviyo (Nehama)21240

amariyura f.

צבע צהוב

Amariyura de kara ke estas! (Moscona)21270

amasado m.

לישה; בצק

la balabaya kovijava el amasado kon un yambole (Nehama)21280

amasado adj.

שנלוש

El pan no esta bien amasado (Moscona)21340

amasar v.

לש

a kien finye i amasa no le arroves la masa (Nehama)21370

amaskanta(r) (ebr.) m.

משכנתא

meter paras amaskanta (Nehama)21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

amatar la lampa/ la lumbre/el fuego/ la luz/el kandil/el parmachet/la flama (Nehama)

Amatar piojo (Nehama)21480

amavdil amavdil (ebr.) adv.

'להבדיל''

el hazan del kal asemeja amavdil amavdil al koen gadol (Nehama)21510

amaynar v.

האט; הפחית, ריכך, הרגיע

amaynar la korrida de la karosa (Nehama)

amaynar el djiro del karro (Nehama)

amaynar el frio/la hazinura/el terretemblo (Nehama)21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

Esta ambazado de alguno (Moscona)

está ambezado a lavorar (Nehama)

esta ambezado a komer a la ora (Nehama)21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

ambeza el arte i mételo aparte (Nehama)

el maes­tro me ambeza la lision (Nehama)21700

ambezarse v. refl.

למד

Te ambezates la novedad? (Moscona)

el ombre deve ambe­zarse a lo bueno i a lo negro (Nehama)

ambezate a favlar! (Nehama)

ambezárse la orasión (Nehama)21750

ambierto/ambiento adj.

רעב, מזה רעב

Bedahaim de ambierto s no ay! (Moscona)21760

ambiertura f.

רעב

Detras de la sekura viene la ambiertura (Moscona)21860

ambos

שניהם, שתיהן

Sensia kuvierta i tezoro eskondido, ke es el provecho de ambos eyos (Moscona)21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

Ken tiene ambre venga i koma! (Moscona)

ambre i asperar azen araviar! (Moscona)

La ambre i el frio traen a la puerta del enemigo (Moscona)

a buena fambre no ay pan duro (Nehama)

kien tiene fambre no mira por guzano (Nehama)21930

ambrera/ambrerea f.

רָעָב, כפן, בצורת

Pedrisko i relampago, mortaldad i ambrera son embiados del djuisio del kastigo (Moscona)

en tiempo de ambrera no ay pan malo (Nehama)22020

amechar v.

לשים פתילה במנורה

amechar el kandil/ amechar la pavolia (Nehama)22060

amejoramiento/amejoreamiento m.

שיפור, השבחה, שכלול; הטבה

En la situasion polítika ay amijuramiento (Moscona)

Ay amijuramiento en la hazinura (Moscona)22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

tanto dezir amen fin a ke kaye el talé (Nehama)22190

amenazo m.

אִיּוּם

Forsar kon menazos (Moscona)22220

amenguar v.

הפחית, פיחת, המעיט, הוריד, הנמיך, דילל, החליש, השפיל; פחת, התמעט

amenguar la paga (Nehama)22280

amezurado (fr.) adj.

מדוד, מחושב; מוגבל; דחוק (כלכלית); זהיר; מלאכותי; שעבר בדיקה; מיופייף, מגונדר

Al dito lo tenemos amizurado! (Moscona)

tener una entrada amezurada/un pan amezurado (Nehama)

ser amezurado en el komer (Nehama)22290

amezurar (fr.) v.

מדד; ניסה

amezurar la eskalera (Nehama)

dos vezes amezure, una vez korta (Nehama)22310

amezurarse (fr.) v. refl.

נקרש, קפא, התקשח, נעשה נוקשה; השתטח; התגנדר, התיפייף, התהדר; תקף, התקיף; שקל עצמו

Amizurate por ver si te engodrates (Moscona)

Se amizuro enbasho el boy entero (Moscona)

se arresvalo i se amezuro en basho (Nehama)

la kondokta de este ombre no se arreyeva mas; ya vino la ora ke me amezure kon el. (Nehama)22390

amigavle adj.

ידידותי

Un akto amigavle (Moscona)

aresentar la kestion a 1'amigavle (Moscona)22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

El amigo muevo es komo el vino muevo, deshalo enviejeser para ke te tenga savor (Moscona)

Amigo ke no empresta i kuchio ke no korta i ke se piedra no emporta! (Moscona)

amigos i ermanos seremos, en la bolsa no tokemos (Nehama)

amigo de todos, amigo de ninguno (Nehama)

un djesto amigo/una mirada amiga (Nehama)22450

amilisiada f.

יולדת תאומים

Ke todas eyas amilisiadas i dezaechada non ay en eyas (Moscona)22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

Diz la verdad, piedri la amistad (Moscona)

las diferensias de interes yelan la amistad (Nehama)22550

amistozo adj.

ידידותי, לבבי; חובב

un resivo amistozo (Nehama)

amistozo de muzika (Nehama)22560

amistunh

ידידות מדומה

Esta unas amistunhes kon mi, ke barminam! (Moscona)22630

amo m.

אדון, בעלים, בעל הבית

No burles con tu amo ke te sale salado (Moscona)

Al kavo de un anyo el moso toma las manyas de su amo (Moscona)22640

amofado adj.

עבש, שהעלה עובש

pan amofado (Nehama)22650

amofar v.

גָּרַם עובש

la umidad amofa las komanyas: (Nehama)22660

amofarse v. refl.

העלה עובש; השתעמם; איבד רעננותו וחיותו

la kaza está syempre serrada i s'esta amofando (Nehama)

la ropa no se le vende, se le esta amofando al raf (Nehama)

no sale nunka, no ve ojo de sol, s'está amofando solo en kaza (Nehama)22740

amojado adj.

רטוב, לח

aparta lo amojado de lo seko (Nehama)

dubla lo seko i espande lo amojado (Nehama)22760

amojar v.

הרטיב, ליחלח

amojar la masa (Nehama)

amojar la kolada (Nehama)22780

amokarse v. refl.

גרף את חטמו

Ainda no se save mokarse ya sta avlando por kazar! (Moscona)

Le disheron ke se amoke, se aranko la nariz! (Moscona)

Amokate novia el moko, ni tanto, ni tan poko! (Moscona)22870

amontar v.

עלה, הגיע למחיר, הגיע לכמות; צבר כסף

La partida entera va amontar a mil levos (Moscona)22910

amontonar v.

צבר, ערם, גיבב; אסף, קבץ,קיבץ, אגר; חסך כסף; צבר הון

el eskarso amontona moneda para ke otro se la goze (Nehama)22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

El amor es siego (Moscona)

Se van los amores, kedan los dolores (Moscona)

para el amor i la muerte no ay koza fuerte! (Moscona)

amor amistad i ermandad, los tres pilares de la umanidad! (Moscona)

faz por amor del Dio (Nehama)

por amor del Dio, mira onde estas midyendo el pie (Nehama)23030

amorero m.

עץ תות

Si no se viste el amorero no se dizviste el samarero (Moscona)23040

amoriskos m. pl.

אהבים

Ya entro en la edad de los amoriskos (Moscona)23050

amorozamente adv.

באהבה

Kudio por su amigo amorozamente (Moscona)23130

amosí/amotsí (ebr.)

ברכת המוציא

fazer amosi (Nehama)

del amosi se ve el buen senar (Nehama)23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

Amostrami ken son tus amigos ti dire ken sos (Moscona)

No le amostres kara (Moscona)

el vendedor amostra la ropa al kliente (Nehama)

amostrar rikeza/grandezas (Nehama)

le agrada amostrar (Nehama)23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

Se amostro a la ventana (Moscona)

Se amostro onesto (Moscona)23350

amudeser v. pej.

השתיק

el espanto lo amudesió (Nehama)

el moso kiería favlar, kon una ojada, el mestro lo amudesió (Nehama)23360

amudeserse v. refl.

השתתק, נאלם

el testigo savia toda la verdad, ma delantre el tribunal se amudesió (Nehama)23390

amudisión f.

אלם, השתתקות (בכח או בכח הכסף: ''לא יחרץ'')

Kayo amudision (Moscona)

Amudision en la garganta! (Moscona)23490

amurchado adj.

כמוש, נבול, קָמֵל

A David lo veo muy amurchado (Moscona)

flores amurchadas (Nehama)23520

amurcharse v. refl.

כמש, קמל, נבל, בָּלָה

El sefte li se amurcho (Moscona)

El saksi se va amurchando de en dia en dia (Moscona)23670

análogo adj.

דומה, מקביל, אנלוגי

Un kavzo análogo se obzerva en. . . (Moscona)23930

anayuré (t.) prep.

לפי, בהתאמה ל-, בהסתמך על, ביחס ל-

kada uno es pagado anayure a su valor (Nehama)24100

anchear v.

הרחיב, הגביר

Mas no me vo anchear sovre esta kestion (Moscona)24120

anchearse v. refl.

התרחב, התפשט על מקום רחב; "התנפח", התרברב

En entozandose la agua se anchea (Moscona)

Kuando lo alavan entero se anchea (Moscona)

anchearse en los fechos (Nehama)24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

Kontar en largo i en ancho (Moscona)

Es muy ancho ! de nada no se dokunea (Moscona)24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

El aqmerikano tiene 70 sentimetros de anchura (Moscona)

teshido de dupia anchura (Nehama)

bevir kon anchura (Nehama)

gastar kon anchura (Nehama)24390

andan sonra (t.) prep.

לאחר מכן, לאחרונה

lo aferraron kon el rovo en la mano, andan sonra fíate ke es onesto (Nehama)24400

andante adj.

רגלי; מאיכות פשוטה; אנדאנטי (מוסיק.)

ropa andante (Nehama)24420

andar m. (port.)

קומה בבית, דירה; הליכה

kaza de kuatro andares (Nehama)24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

anda a la formiga haragán (Nehama)

andad a endevinar (Nehama)24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Ande ni gayo kanta ni perro ladra (Moscona)

Ande Avrao estan embodados (Moscona)

de ande salió? (Nehama)

vo a ir ende mi madre (Nehama)

salió d'ende el panadero (Nehama)

está envitado ende un amigo (Nehama)24560

andena f.

קושי, בעיה, צרה

Toparse en las andenas (Moscona)24590

andjak (t.) adv.

אבל, לעומת זאת, בכל אופן

muchas grasias ke venites a verme, andjak ya estava de ir a bushkarte (Nehama)24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

Kara de andjelo (Moscona)24700

aneksado adj.

מסופח, מוסף, נספח, מצורף

A kual dosario esta aneksado (Moscona)24840

aneste pron.

לזה

Dalde pan aneste povre (Moscona)25010

angajado (fr.) adj.

עסוק, מעורב ב-; מאורס

El lugar esta angajado (Moscona)

El muchacho ya esta angajado (Moscona)

De las dos a la tres esto angajado (Moscona)25030

angajar/angajear (fr.) v.

חייב; שכר, קיבל לשרות; רשם; הלך שלוב זרוע

Angajei dos kamas en el vagon (Moscona)25060

angajé (fr.) adv.

יד ביד, בשילוב זרועות

tomarse angaje/estar angaje/kaminar angaje (Nehama)25200

angualarse v. refl.

בא לידי הסכם, הסכים

Rogo no vos arravies sovre loke avlimos, siguro ya vos akodras ke ansi mos angualimos (Moscona)25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

en la angustia se i ama al Dio (Nehama)

da angustia de verlo/de sentirlo/ da angústya de sentirlo avantarse kon su boka (Nehama)25300

angustiado adj.

עצוב, כאוב, נוגה; חרד;דחוי, בזוי, נקלה

no vengas a kontarme las desgrasias de los otros; ya esto angustiado de mis puertas para adientro (Nehama)

angustiada le vea alma! (Nehama)25320

angustiar v.

צרר, התנכל, לחץ, דיכא, גרם חרדה

kon sus negras fechas este fijo angustió la vida de sus parientes (Nehama)25330

angustiarse v. refl.

נחרד, הושפל, ספג בוז

Ya me se angustio la alma! (Moscona)

el korasón se angustia kuando pensa a los krematorios de Birkenau (Nehama)

me se angustia el alma kuando este fanfarón se está alavando i suviendose a los sielos (Nehama)25370

aní (ebr.) m. & adj.

עני, דל, רש, דלפון;רעב ללחם

Ani kon ayin chatlak (Moscona)25430

aniazme m.

נזם

Komo la aniazme en la nariz de un puerko, ansi es la mujer ermoza i apartada de razon (Moscona)

aniazme de oro en nariz de puerko (Nehama)25490

animado adj.

חי, תוסס; מונפש; מומרץ, מונע

animado de buenos sentimientos (Nehama)25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

Pedaso de animal (Moscona)25540

animalia f.

חיה, חית טרף

I diremos alguna animalia mala lo komio (Moscona)25550

animar v.

החיה, השיב נפש; זרז, עורר, המריץ, ליבה; הנפיש

animar una fiesta (Nehama)25590

ánimo m.

עוז, אומץ

Animo se kere (Moscona)

no tyene animo de faviar (Nehama)25620

aninar v.

עירסל (תינוק), נדנד קלות (תינוק)

anina un poko a la kriatura i al punto se va dormir (Nehama)25660

aniversario m.

יום השנה

Oy es el aniversario de la boda (Moscona)25670

aniyá! (t.) interj.

הלוואי! לו יהי כן!

dizen ke kada noche viene borracho en kaza; aniya! ke venga mismo barracho, ma no viene del todo (Nehama)25690

aniyiko m.

טבעונת, טבעת קטנה

se hueron los aniyikos, kedaron los dedikos (Nehama)25760

aniyut/aniyud/aniyú (ebr.) m.

עוני, דלות, מחסור, עניות

L'aniyut es negra koza (Moscona)

Ken mata gato yeva siete anyos de aniyut (Moscona)25790

anka f.

ירך, אגן ירכיים, טורסו

dormir/echarse sovre la anka dereca (Nehama)25910

anocheser m.

רדת הלילה

le anochesió en el kamino (Nehama)

ay días, avía deshado un lavoro por en medio i se le pasó de tino; ya le anochesió, i oy se metió kon yugo para eskaparlo (Nehama)

empesar el lavoro al amaneser i eskapar al anoceheser (Nehama)

Ennochesi en el kazal (Moscona)25940

anojado (port.) adj.

כעוס, רוגז, כועס, נרגז, זועף; נעלב

Lo tenemos anojado (Moscona)

los dos ermanos están anojados,ven los faremos paz (Nehama)

lo tengo anojado (Nehama)

el anojado kayado, me tenga salú (Nehama)25960

anojarse (port.) v. refl.

התרגז, התכעס; נעלב

Ken se anoja kon la komida keda anbierto (Moscona)

el ninyo me se anojo, no kiere komer: tómalo kon buenas (Nehama)26170

ansí adv.

כך, ככה

ansi va el mundo (Nehama)

komo el sol aklara la tinievla, ansi el estudio aklara a la inyoransa (Nehama)26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

las ansias de la muerte (Nehama)26290

ansina/ansine/ansín adv.

כך, ככה

Ansina ke me estes sano, komo es verdad lo ke te digo! (Moscona)

ansina se dize (Nehama)

ansina no te kansas (Nehama)

ansina tupimos el mundo, ansina lo vamos a deshar (Nehama)

ansina nasió (Nehama)

ansina me parese (Nehama)

ansina huera mi mal; ansina ke huera todo! (Nehama)

ansina ke lo melezine el Dio! (Nehama)26370

antanyo/antanyos adv.

בשנה שעברה; פעם, לפני זמן רב

antanyos ay ke no lo veo (Nehama)26410

antedatar v.

הקדים תאריך, רשם תאריך מוקדם

antedatar un chek/una kamiala/un kontrato (Nehama)26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Djoha, antes de subir al kavayo empesó a manear las pachas (Nehama)

pasarantes de otro (Nehama)

pagar de antes (Nehama)26540

antes prep.

לפני, קודם

Antes de komer lavaran las manos i diran beraha(Moscona)

Antes de empesar a avlar amizurate la alguenga (Moscona)27190

anular v.

ביטל, פסל

El dokumento es falso i por esto deve ser anulado (Moscona)27270

anuvlar v.

התענן, נעשה מעונן

I sera ke kuando yo anuvlare nuves sovre la tierra se aparesera el arko en la nuve (Moscona)27310

anyada f.

תקופת השנה, יום השנה; משכורת שנתית

Anyada buena i klara! (Moscona)

Anyada de maleres (Moscona)27340

anyadir/anyader v.

הוסיף, חיבר

Sovre todas las echas del Dio no ay por anyadir (Moscona)27410

anyo m.

שנה

El chapeo muevo esta pan para mil anyos (Moscona)

Ken en un anyo se kere azer riko, al medio lo enforkan (Moscona)27550

anyorios m. pl.

שנים רבות

Ay anyorios ke no te veo! (Moscona)28030

apararse v. refl.

התייצב, ניצב מול, הופיע, הראה עצמו במקום גבוה, ניצב בחלון, נשען על אדן החלון

apararse al balkon/a la ventana (Nehama)28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

aparejar la meza (Nehama)

aparejar gerra (Nehama)

todo bueno mos aparejaran de los sielos (Nehama)

el Dio aparejará! (Nehama)28130

aparejo m.

הכנה, סידור

los aparejos de la boda (Nehama)28240

apareser m.

זריחת כוכב; הופעה (כתב עת)

el sol aparese (Nehama)

djornal ke aparese kada día (Nehama)28410

apartadijo m.

קיטון, חדר נפרד מהאולם המרכזי, מחיצה; הפרדה; דיבור הצידה

en esta kaza no ay apartadijo entre mestros i mosos, todos komen el mizmo komer en la mizma meza (Nehama)28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

apartado de la djente/del mundo (Nehama)28450

apartamento m.

דירה

arkilar un apar­tamento (Nehama)28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

apartad la buena djente ke vo a echar agua kayente (Nehama)

tenía mil embrolyos, me apartó todos para asis­tir a la boda de su amigo (Nehama)

apartar lo de kezo de lo de karne/lo paskual de lo hames (apartar la losa (Nehama)

apartar lo roto de lo sano/lo fecho de lo vedre/lo enshuto de lo amojado, de lo umidento (Nehama)28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

no kiere ver a ninguno, no se puede ver a si, se apartó de todos (Nehama)

apartarse a un lado (Nehama)28530

apartasión f.

הפרדה, ניתוק, הבחנה, היפרדות

apartasión entre sabá i en semana/entre paskual i ha­mes (Nehama)28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

de kuando se kazó bivía kon sus parientes; agora se salió aparte (Nehama)

metió aparte una diezena de platos (Nehama)

aparte ke es borrachón, es también ladrón (Nehama)

aparte ke no me dio nada ma[...] (Moscona)28700

apasentar v.

רעה

las ovejas apasentan en el kampo (Nehama)28860

apaziguar v.

השקיט, הרגיע; השלים בין,השכין שלום

ya se apaziguaron (Nehama)29010

apegadozo adj.

דביק; מידבק (מחלה); מדביק (צחוק וכו')

la goma es apegadoza (Nehama)

el Dio mos guadre de las hazinuras apegadozas (Nehama)

la moda es apegadoza (Nehama)29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

apegar timbros (Nehama)

apegar la tapesería a la paré (Nehama)29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

Rut se apegó kon su eshuegra Naomi (Nehama)29180

apena/apenas adv.

בקושי, כמעט שלא, זה אך

apena si tiene diez anyos (Nehama)

se metió al lavoro apenas vino (Nehama)29190

apenado adj.

קשה, מצער, רב טורח; ענוש, נענש; מתייסר; מוטרד; קשה

los djidios iyenen vidas apenadas en los paezes arabos (Nehama)29220

apenar v.

העניש; גרם סבל, גרם עצב

la Ley apena el rovo (Nehama)

el Dio lo apene: (Nehama)29400

aperkantarse v. refl.

הופתע, נדהם

Ali Baba se aperkanto delantre la mucidumbre de djoyas ke vido en la kaverna de los ladrones (Nehama)29410

aperreado adj.

דחוי, מבוזה ע''י הכל; נרדף ע''י נושים

ape­rreado por kayes i por plasas/ape­rreado por todas las kayes (Nehama)29530

apezgar v.

הכביד, החמיר; הנהיג חומרה דתית; הלאה

los hahamin se esparten en dos kategorías: ay los ke apezgan i ay los ke alivianan (Nehama)29560

apiadador m. & adj.

רחום

el Dio será apiadadór (Nehama)

el Dio sea apiadadór! (Nehama)29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

apiadar al prove (Nehama)

el Dio ke apiade! (Nehama)

el Dio apiadará (Nehama)

el Dio ke te apiade! (Nehama)29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

el Dio ke se apiade! (Nehama)

apiádate de tu alma, keda de bever/de arrovar/de esbivlar la Ley del Dio (Nehama)29780

apiyolear v.

התאונן, נאנח, התאנח

eskápame de este om-bre, dale lo ke demanda i ke no me apiyolee mas (Nehama)29860

aplaynada (port.) f.

הקצעה; נסיון לשכנע אדם עקשן

no abasta una aplaynad, se kieren dos i tres (Nehama)29960

aplegar v.

קיפל, הצליב

kedar kon manos aplega­das (Nehama)

aplegando manos todos! (Nehama)30080

apoderarse v. refl.

השתלט, כבש, רכש, הפקיע

apoderarse una fortuna (Nehama)30170

apokar v.

המעיט, הפחית, הקטין; מיעט, צמצם; הקהה; פחת, התמעט; העליב

la negra pasadía apoka los dias (Nehama)30180

apokarse v. refl.

פחת, התמעט

ya se apokó el tiempo (Nehama)30190

apokentarse v. refl.

התמעט, קטן, הצטמצם

ya apokentaron las aguas a la oría de la mar (Nehama)30280

aporey adv.

לשווא, באופן מבוזבז

en este grupo no ay ni uno de eskojer, todo es de partir y echar aporey (Nehama)30320

aporfijar/se v./ v. refl.

אימץ ילד

se aporfijó una kriatura (Nehama)30430

apostar v.

שילם, נטל עליו משימה; הימר

me apostí de kopiar diez fojas; no me vo a alevantar antes de eskaparlas (Nehama)30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

apozar la redoma enriva la meza (Nehama)

apozar el pie en tavla rezia (Nehama)

apozar un karro k'está arrodeando (Nehama)

una luviezika apoza el aire (Nehama)

el tramvay apoza djusto delantre de mi kaza (Nehama)

apozar de kuzir (Nehama)

no apoza de favlar/no le apoza la boka (Nehama)

apozar de korrer (Nehama)

el kavayo/la karrosa/la makina/la penina/la aguja apozan (Nehama)

el aire/la luvia/la nieve apoza (Nehama)

la ravya apoza: (Nehama)

ay­nará ke no le apoze ni mi ojo le faga mal (Nehama)30670

apozarse v. refl.

נח, התיצב; לן במקום כלשהו, עבר את הלילה

el pásharo se apoza en una rama de arvol (Nehama)30680

apozentado adj.

ששקע (יצר משקע)

bar­rer la polvorina apozentada sovre el tavlado (Nehama)30690

apozentar v.

יצר משקע/שכבה; איכסן, אירח

este vino apozenta madre (Nehama)

kon el tiempo ya apozentó un palmo de tierra sovre los mobles (Nehama)30830

aprekantado adj.

מכושף, שלחשו עליו; מוקסם, מופתע, נדהם

es­tava seguro ke su ermano se avia muerto a Birkenau; ensupeto lo vido lo vido sano i bivo delantre de el i kedó aperkantado (Nehama)30900

aprendear v.

מישכן, נתן במשכון

aprendeár una kaza/una djoya (Nehama)30990

apresiado adj.

מוערך, נישום

un komer apresiado: (Nehama)

un mediko apresiado (Nehama)31060

apresio m.

הערכה, הוקרה

resivir un regalo kon apresio (Nehama)31070

aprestar v.

הועיל, היה לתועלת

para bueno le apreste! (Nehama)

para ke apresta (Nehama)

no apresta para nada (Nehama)31090

aprestarse v. refl.

השתמש ב-, הפיק תועלת, ניצל; הושיט עזרה, הציע עזרתו

es un buen ombre, se apresta sin ke le arrogen, a todas las ovras de bien (Nehama)

para bien no puede, para mal se apresta (Nehama)31260

apretamiento m.

לחץ, הידוק, לחיצה; ענות, עינוי, מצוקה, לחץ, דיכוי, ייסורים

apretamiento de alma (Nehama)31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

el frío/la kalor/la karestía/el mal/la dolor/la kayentura/ la provedad/la negregura apretan (Nehama)

apreta bueno el mango para ke se avra la puerta (Nehama)

apreta el algodón para ke tome manko lugar (Nehama)

l'están apretando las kondurias: (Nehama)

el patrón m'está apretando porke kiere la kaza (Nehama)31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

kuando se akodra el tiempo de la okupasion militar alemana, se apreta el korason (Nehama)31350

apretente adv.

בלחץ, באופן לחוץ

ten la redoma apre­tente para ke no te kayga (Nehama)31360

apreto m.

לחץ, מועקה; עינוי, ענות, מצוקה, רעב, דוחק, ייסורים

toparse en apreto (Nehama)

kitar/salir de apreto (Nehama)31420

aprevar v.

העמיד בנסיון; ניסה

a los buenos apreva el Dio (Nehama)

el Dio ke no mos apreve! (Nehama)

el Dio lo izo aprevar (Nehama)31590

aprofondar v.

העמיק

apro­fondar una foya (Nehama)31610

aprofondir (fr.) v.

העמיק, בדק לעומק

aprofondir la kabala (Nehama)31710

aprometido m.

מאורש

dos aprometidos (Nehama)31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

aprontar la meza: (Nehama)31740

aprontarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו,היה מוכן ל-

aprentarse para viaje (Nehama)31750

apronto m.

הכנה, הכשרה

aprontos de fiesta/de boda (Nehama)31770

apropiado adj.

מתאים, הולם; מיועד

aparejar un komer apropiado para uno: (Nehama)

poltrona apro­piada para el prezidente: (Nehama)

para kada difikultad kale em­plear los mezos apropiados (Nehama)31790

apropiado adv.

בכוונה, במתכוון

venir apro­piado para enkontrar a uno (Nehama)

meter entrompiesos apro­piado (Nehama)31800

apropiar v.

תאם, התאים, סיגל; הכין בכוונה; החליט

este regalo lo apropyimos para la novia: (Nehama)

apropiar un diskorso para una sirkonstansia triste (Nehama)31830

aprovado f.

אישור (תקציב/חוק)

es ladrón, es mentirozo i aprovado (Nehama)

este vestido ya está aprovado (Nehama)31850

aprovar v.

ניסה, בדק, בחן, מדד (בגד); טעם; העמיד בנסיון; הוכיח; אישר; השתדל; צער

aprovar una kamiza (Nehama)

aprovar un moso (Nehama)

aprovar un alat (Nehama)

para aprovar a la servidera deshí el djustan avierto enriva el boro (Nehama)

aprovar un vino/una likor (Nehama)

lo digo i lo aprovo (Nehama)

aprovar un kontrato (Nehama)31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

melezina de buen dotor aprovecha (Nehama)

apro­vechar a su serkano (Nehama)

aprovechar a los proves (Nehama)

ke no me aproveche este pan si favlo mentiras (Nehama)31910

aprovecharse v. refl.

הפיק תועלת; הרוויח, זכה ב-; נהנה מ-, ניצל, השתמש ב-

entre los sefaradis los rejidores del puevlo lo tenían a pekado de aprovecharse de sus kargos (Nehama)31950

aprovizionarse v. refl.

הצטייד

aprovizionarse para el invierno (Nehama)32030

apudó (gr.) m.

אדם זניח, חסר אישיות

es un apudó (Nehama)32090

apuntado adj.

נעוץ; מוקע; שהעליבוהו; שמראים עליו באצבע מאשימה; מסומן

ser apuntado kon el dedo (Nehama)32130

apuntar v.

הצביע; כיוון (רובה וכו'); הדגיש; ניקד; עקב אחר הקריאה בעזרת ''יד''; הפנה תשומת לב ל-; קבע, הצמיד, נעץ בסיכה; רמז; הופיע, הנץ; תיקן

kien apunta las estreyas le salen barrugas (Nehama)

de onde apunta el sol (Nehama)32140

apuntarse v. refl.

התנפח (התנהג בצורה מנופחת); נעלב על לא דבר; שקע עמוק

bueno bueno estovamos favlando, ensupeto se apuntó (Nehama)32150

apunto adv.

מייד; זה אך, לפני רגע; בדיוק; בזמן, ברגע ש-

apunto vino (Nehama)

pagar una fatura por apunto (Nehama)32260

apurar v.

טיהר; ריכז בהרטבה או אידוי; דחס, צמצם, צימק; גרם ענות, לחץ

apurar el kaldo a la lumbre (Nehama)

apurar el gaste (Nehama)

apurar d número de los envitados (Nehama)

el asperar apura el alma (Nehama)32270

apurarse v. refl.

התרכז; התאדה; נחלש; דאג; נעצב; הראה חוסר סבלנות; הצטמק

se está apurandose i rayendose por los otros (Nehama)32320

arabá (t.) f.

עגלה, מרכבה; תכולת עגלה

un araba d'arena/de kal/de tierra (Nehama)32390

arabí m.

ערבית (השפה)

el arabí es, komo el ebreo, una lingua semítika (Nehama)32460

aradabul (t.) m.

ארץ להד''ם, מקום דמיוני

kyando demandas: onde nasió, onde bivió Djojá? te responden: en Aradabúl (Nehama)32470

aradera f.

מחרשה

kuando la umanidad la va enten­der, las espadas se van a fazer kuchiyos de araderas (Nehama)32480

arado adj.

שנהגו בו בגסות; מלא חובות

endevdado i arado (Nehama)32490

arado m.

חריש; אדמה חרושה

arrastar el arado i el ensembrado (Nehama)32620

aralik (t.) m.

מרווח, מרווח זמן; סדק, בקע

meter la mano en el aralik de dos tavlas (Nehama)32690

aranya f.

עכביש; רשת קורי עכביש; בהשאלה: מיזם חסר יסוד, אמצעי זניח, כלי בלתי מתאים, קיבעון (אובססיה)

la aranya teshe su tela en los kantones poko aklarados (Nehama)

la kaza ke keda serrada por tiempos se incha d'aranyas (Nehama)32820

arasladear (t.) v.

פגש בדרך מקרה

no veo a fulano ke muy raramente; arasladeó ke me vino a ver djusto kuando lo tenía de menester (Nehama)33160

ardje (t.) m.

דבר מה מבוקש, שמחפשים אחריו, דבר אהוב, דבר מה אפנתי, פופולרי

la múzika es mi ardje (Nehama)33170

ardor m.

להט, התלהבות, להיטות, דבקות; התפרצות

meterse kon ardor al lavoro (Nehama)33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

komo la arena de la mar (Nehama)

tener arenas (Nehama)33240

arenal m.

חוף, קרקע חולית; החול שנגרף בידי הנהר

el rio pasa, el arenal keda (Nehama)33620

arina f.

קמח

ke se fizo la farina? makarrones i tayarines (Nehama)

onde no ay arinya, ay mofina (Nehama)33820

arka f.

תיבה, ארון (הברית)

la arka de Noah (Nehama)33830

arká (t.) f.

אחוריים, עגבות; תמיכה, סיוע; מטען גב

págale al ammal kuando deskarga la arká (Nehama)

al tiempo de las kapitulasiones, el ke era de kónsolo tenía arká (Nehama)34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

kuando el Dio esta arraviado, el desvaina su es­pada ke es el árkol (Nehama)34050

arlí (t.) adj.

מריר - חש מרירות (בשל כשלון, אכזבה)

mijor es de no favlarle en esta ora, esta mucho arli (Nehama)34370

arnasio m.

דור

kada arnasio tiene sus uzos i kostumbres (Nehama)

en kada arnasio el djidyo tiene su martirio (Nehama)34600

arraigado adj.

מושרש, משריש

visio del djugo arraigado (Nehama)

malisya arraigada en el korasón (Nehama)34610

arraigar v.

היכה שורש

arraigar manyas buenas (Nehama)34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

arrankar un arvol (Nehama)

arrankar a uno de la taverna (Nehama)34720

arrankarse v. refl.

נעקר, נקרע מעל; נכסף, השתוקק; נעצב

arrankarse los kaveyos/los vestidos (Nehama)

me s'arranka el koraso (Nehama)34780

arrapada f.

תספורת חפוזה, תגלחת חפוזה

estava mucho adjilé, en dos arrapadas me fize la barva (Nehama)34900

arraparse v. refl.

הסתפר, התגלח, הסתרק

mora onde se arrapa el guerko (Nehama)34970

arrasgar v.

קרע

arrasgar un papel/un kontrato: (Nehama)35080

arraskar v.

גירד

kada uno se arraska onde le kome (Nehama)35100

arraskatina f.

גרדת (מחלה), גירוד כרוני

para arraskatina, para salpuyido, para todo vale (Nehama)35150

arrastada (port.) f.

משיכה בכוח

arrempusar un almario en una arrastada (Nehama)35220

arrastando adv.

בבטלה, ללא תעסוקה

kedar/deshar arrastando (Nehama)35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

esta ropa se topa arrastando al charshi (Nehama)35350

arravdonozo adj.

הרסני

un río arravdonózo (Nehama)35370

arraviado adj.

כועס, כעוס, נרגז; נדהם

parese un arraviado (Nehama)35380

arraviar v.

הכעיס, הרגיז; לא עמד בדבריו; סירב לשלם חובו אחרי הפסד במשחק

vamos a djugar, ama no ay arraviar (Nehama)35390

arraviarse v. refl.

התרגז; לא עמד בדיבורו; העמיד פני כועס כדי להשתמט מחובה; נדהם מכל דבר; ייסר, הוכיח;היהמסוכסך עם

siénteme sin arravyarte (Nehama)35530

arrazonarse v. refl.

הצדיק עצמו, הסביר עצמו

me afeó primero por mi kondota, ma kuando me razoni kon el, atorgó ke se avía yerrado (Nehama)35540

arrebashado adj.

מושפל, מדוכא

toparse arrebasado (Nehama)

este manseviko se siente arrebashado porke no puede gastar komo sus kompanyeros (Nehama)35570

arrebashar v.

השפיל, זילזל, העליב, השמיץ, הוציא לעז, לעג ל-, ביזה, הנמיך

padre, si kieres bien a tu fijo, no lo grites delantre la djente, no lo arrebashes a ojos del mundo (Nehama)

arrebashar a uno/a una ropa (Nehama)35620

arrebivir v.

החיה, החזיר לתחיה, עורר מחדש; רענן, אושש, דירבן, המריץ

arrebivir la lumbre: (Nehama)

la mueva rekolta arrebivió la plasa (Nehama)

la luvia arrebive las plantas (Nehama)

se arrebivió el frío/la kalor (Nehama)35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

tanto alavar al muerto no se arrebiva (Nehama)35660

arreboltear v.

התסיס, הגעיש, ריגש; הפךאת הסדרים, בלבל את הסדר; נעשה גס

esta kriatura, kuando viene, arreboltea la kaza, ke no manke (Nehama)35670

arreboltearse v. refl.

יצא מן השגרה/מןההרגלים/משלוותו

no tróko de kaza por no arreboltearme (Nehama)35860

arredondear v.

עיגל; פישט

arre­dondear una suma (Nehama)35940

arrefolgar v.

נח, התרווח; נהנה אחר סילוק מטרד

en una buena kama se arrefolga (Nehama)

la servidera está laz­drando de la madrugada fine media noche i no arresfolga (Nehama)

el sabá es día para arrefolgar: (Nehama)

la yaká me estava sekando, la anchí i arresfolgí (Nehama)36030

arrefreskar v.

ריענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

arrefreskar el agua/el vino (Nehama)36070

arregada f.

זילוף, טפטוף; השקאה קלה

fazer una arregada antes de barrer para ke no se alevante polvorina (Nehama)36090

arregadika f.

הזלפה, זילוף, התזה; גשם קל, זרזיף

una arregadíka de azeite: (Nehama)

una arregadíka abate la kalor (Nehama)36100

arregado adj.

מושקה; מפריז במתן אשראי; מרושל, לא מסודר

el merkader mucho arregado korre grande ríziko en tiempo de gerra (Nehama)36160

arregalar v.

פינק, הנעים, גרם הנאה, ליטף; גילה חיבה לבן משפחה; נתן מתנה

arregalar un vestido (Nehama)36170

arregalarse v. refl.

התפנק, חיפש פינוקים, התפנק במיטה, נהנה, התענג; התחנחן כדי לבקש טובה

arregalarse kon los suyos (Nehama)36220

arreglado adj.

מסודר, ערוך; מתון; בעל הרגלי סדר וחסכון; מסורגל

es un ombre muy arreglado (Nehama)

un papel arreglado (Nehama)36350

arrejistado adj.

בוש, נכלם, מבויש

se prezentó ende el mestro muy arrezistádo porke no se avia ambezado la lision (Nehama)36430

arrekavdar v.

גבה, גבה מיסים, גבה חוב;קיבל בחזרה

arrekavdar una devda (Nehama)36440

arrekavdarse v. refl.

קיבל כסף בחזרה, קיבל בחזרה את מה שאיבד

mucho mal yevo fin agora, de agora endelantre se lo va arreekavdar todo kon su demazia (Nehama)

avia piedrido mucha para ma kontinuo a djugar i se arrekavdó todo (Nehama)36450

arrekayentar v.

חימם, הרתיח; חימם שוב

arrekayentar la supa (Nehama)36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

arrekojer el grano/el revanyo/la kolada (Nehama)36840

arrekuzir v.

תפר שוב, תפר מחדש, הטליא

arrekuzir la ropa/la ko­lada/las kalsas (Nehama)36860

arrelumbrado adj.

מואר, מובהר, מאוייר; זוהר מאושר

arrelumbrada ke le vea el alma/la vista! (Nehama)36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

arrelumbrar las kayes (Nehama)

todo lo ke arre­lumbra no es oro (Nehama)

en este kandil ke mos arrelumbre! (Nehama)

la anyada ke mos arrelumbre/me arrelumbre la anyada! (Nehama)36910

arrelustrear v.

ציחצח, הבריק

arre­lustrear las kundurias/el kovre/el tavlado (Nehama)36920

arremanear v.

נענע, זעזע; החזיר/העלהלזכרון

arremanear yagas pasadas (Nehama)36940

arremangada f.

הפשלת שרוולים לצורךעבודה; מאמץ קצר ומרוכז בעבודה

en dos arremangadas una buena ser­videra se lambe la kaza (Nehama)36960

arremangar v.

הפשיל שרוולים

arremangar las mangas/el panta­lón (Nehama)37000

arremansevar v.

הִצְעִיר, חידש נעורים, נתן מראה צעיר יותר

este vestido lo arremanseva (Nehama)

kon el aire de la muntanya se arremansevó (Nehama)37060

arrematado adj.

כלה/הושמד בידי שמים; שסולק ממקומו

arrematado lo vea! (Nehama)37090

arrematasión (port.) f.

השמדה, כליה, אבדן; השתחררות ממישהו מטריד

no es djusto ke le de ni el kuarto de lo ke demanda kon gritos, ma no kyero pelear; arrematasión! dale lo ke de­manda i ke se kede kayado (Nehama)37120

arremediar v.

תיקן, ריפא, הסדיר; סייע, עזר, סעד

arre­mediar a un danyo (Nehama)

arremediar al hazino/al prove es un dover (Nehama)37130

arremediarse v. refl.

הסתדר, ניצל, מצא תקנה, מצא פתרון; עשה שימוש ב-, הסתדר במה שיש (בהעדר כלים)

arremédiate kon lo ke tyenes i no demandes de ninguno (Nehama)37190

arremeterse v. refl.

החלים, חזר לאיתנו, שיקם את מעמדו; שיקם הונו

el tiempo se arremetió (Nehama)37210

arremetido adj.

שהחלים, שהבריא; שהשתקם כלכלית; משוקם

estava muy flako, agora ya está mas arremetido: (Nehama)

despues de ave kedado sin un devente, parese mas arremetido (Nehama)37230

arremirante adj.

דומה

dos mobles arremirantes (Nehama)37280

arremojar v.

הרטיב, הטביל, לחלח, ריכך במים

arremojar masá (Nehama)

en verano se tiene menester de arremojar el garón kon bevidas freskas (Nehama)

arremojar flores/la tierra (Nehama)37320

arremoshkar v.

בדק, חיפש בדקדקנות, חיטט

me kansi a aremishkar en todos los burakos, no pude topar lo ke buskava (Nehama)37340

arrempushadika f.

דחיפה קלה; עידוד קל, דרבון קל

ya se muere por asentarse al piano, la arrempusadika kiere (Nehama)37370

arrempushar v.

דחף בכוח, הדף; דירבן; דחה; דחה (דבר לא רצוי); הסיט/הזיז דבר מה ממקומו בדחיפה; בלע (דמעות צחוק)

tomar una likor/un kavé para arrempushar el komer (Nehama)

kale arrempushar al haragan para ke lavare (Nehama)

arrempushar las lágrimas/las rizas (Nehama)

arrempushar la boda (Nehama)

arrempushar las eskadensias de los pagamientos (Nehama)37400

arrenovar v.

חידש, רענן, העלה מחדש לזכרון; חזר (על); עדכן

arrenovar los órdenes/las enkomendansas (Nehama)37420

arrepensar v.

העמיק לחשוב, חשב פעמיים, חשב פעם נוספת; היסס

pensa i arrepensa antes de kazarte (Nehama)

me están proponiendo de entrar en un fecho muevo; lo penso i lo arrepenso antes de dechidir­me (Nehama)37540

arrepozado adj.

שקט, רגוע, רוגע

luvia arrepozada (Nehama)37640

arrepudiar v.

ביזה, לעג בפומבי; גרש (את אשתו), נתן ספר כריתות/גט

el maestro deve guadrarse de arrepudiar al elevo delantre sus kompanyeros (Nehama)37750

arresekado adj.

מיובש, מצומק, מקומט

viejo i arresekádo (Nehama)37770

arresekarse v. refl.

התייבש, הצטמק

kuando las luvias tadran las plantas se arresekan (Nehama)

al no bever nada se arreseka el ga­rón (Nehama)

el no komer frutos ni zarzavá arreseka los entestinos (Nehama)37810

arresentado adj.

מסודר, ערוך, מאורגן; מיושב, שקול, מתון; מסודר היטב במקצוע, שחייו יציבים מסודרים; דייקן; ללא רבב

una vida arresentada (Nehama)

un fecho arresentádo (Nehama)

una luvia arresen­tada: (Nehama)37830

arresentar v.

סידר, ארגן, ערך, עבר לחיים מסודרים; הביא מישהו לחיים מסודרים; השקיע את הפסולת; יישב; חיבר, כתב

arresentar la kaza/arresen­tar los rafes/arresentar la butika/arresentár un kashón (Nehama)

arresentar un diskorso (Nehama)

arresentár un fecho (Nehama)

estava atavanado, ya arresentó: (Nehama)

el vino, el vinagre, el azeite arresentan (Nehama)

el kavé/el bikarbonato de soda arre­sentan (Nehama)

arresentó el tiempo (Nehama)38000

arresgatar v.

שחרר, חילץ, גאל, פדה

rezgata tu nasion oprimida, prendida en poder de tiranos (Moscona)38060

arresivir v.

קיבל, קיבל פני, השיג

arresevir keshas/arresevir ensultos (Nehama)38110

arreskaldada f.

רמץ, שארית הבערה מתחת האפר

meter el komer a kayentar en la arreskal­dáda (Nehama)38150

arreskovdado adj.

שרוע אפרקדן, שרוע ברפיון אברים; חסר דאגה; מסב (''כולנו מסובין'')

komer arreskov­dado (Nehama)

no tiene mas penserios, ya puede estar arreskovdádo (Nehama)38160

arreskovdarse v. refl.

נרגע, הפיג מתיחותו, התרגע, נח, הסב, נשען על מרפקו

arreskovdarse a la meza (Nehama)38170

arreskunyado adj.

שרוט; מעודן

un komeriko arreskunyádo (Nehama)38250

arresponder v.

ענה, השיב; הגיב; קיים התחייבות, עמד בהתחייבות

no arresponde kuando le favlan (Nehama)

di dos bueltas kon la yave, la yevadura no arres­ponde (Nehama)

mi fijo tiene mucho gaste i no gana, fin aki, le pude arresponder, mas no puedo (Nehama)38270

arrestar v.

עצר, אסר, חבש בבית סוהר;עצר את הפעילות/ההליכה; עצר לביקורת

arrestar a un ladrón (Nehama)38320

arresumido adj.

מבושל היטב (אחר שכל הנוזלים התאדו)

al­bóndigas arresumidas (Nehama)38330

arresumir v.

זב; דלף, פלט נוזלים; לבשל אוכל עד איוד כל הנוזלים

la karne kruda arresume (Nehama)

arresumir el peshe (Nehama)38350

arresvalada f.

החלקה, גלישה

se dio una arresvaláda i se le rompió el braso (Nehama)38360

arresvaladera f.

משטח החלקה; מקום חלקלק

despues de la nieve, ay muchas arresvaladeras en las kayes (Nehama)38400

arresvaladura f.

החלקה, גלישה; כשלון חרוץ; מוות

pedrió toda la para en una arresvaladura (Nehama)

ke le akontesió? la arresvaladura? (Nehama)38410

arresvalamiento m.

החלקה, גלישה; כשלון מתמשך

sea su kamino eskuridad i rezvalamiento i el anjel de adonay los persiga (Moscona)38430

arresvalar v.

החליק, גלש; אכל בבולמוס

arresvala bueno (Nehama)38460

arresvalo m.

החלקה

ay mucho yelo en basho: aki un arresvalo kosta una pierna (Nehama)38520

arretornarse v. refl.

חזר להכרה; לחוש בטוב מחדש

le tomó un desmayo i se estruyó el mundo para ke se arre­tornara (Nehama)

ay mucho frío, akí se arretornan los guesos del kayentor (Nehama)38530

arretorser v.

פיתל, עיוות, כיווץ

arretuerser el filo (Nehama)38550

arretorserse v. refl.

התפתל

kien no siente a su muzerika se arretuerse la orejika (Nehama)

arretuersérse el mostacho: (Nehama)38680

arrevanso m.

חסכון

el moso se merkó un vestido kon sus arrevansos (Nehama)38710

arrevatado adj.

חטוף, שדוד, שנטרף; שנבלע; שבושל בחפזון; צעקני (צבע)

un komer arrevatádo (Nehama)

el pan salió arrevatádo (Nehama)38750

arrevatar v.

חטף, שדד, גזל, לקח בכח; טרף; חטף אות (בדיבור); חטף כמו לחמניות טריות

echarse a arrevatar (Nehama)38870

arreventar v.

פוצץ, ניפץ; זלל בבולמוס, טָרַף

arreventar los pechos (Nehama)

arreventar de reir (Nehama)

ke se arrevénte!: (Nehama)38890

arreventarse v. refl.

נפטר, מת; התפוצץ, התנפץ, התפרץ; רתח בחוזקה, התפקע, עלה על גדותיו (ברתיחה)

arreven­tarse del yoro/de los yoros (Nehama)

arreventarse de ko­mer (Nehama)

la fuente esta arreventandose (Nehama)38910

arreverter v.

עלה על גדותיו, גלש

no deshes arreverter el kaldo, kita la oya de la lumbre (Nehama)38940

arreverterse v. refl.

עלה על גדותיו, גלש; שפך את ליבו

el kavé/el kaldo se arrevierte (Nehama)

se arrevertio la djepya/el lavador (Nehama)38950

arrevertido adj.

מלא עד גדותיו

tener la kaza/el kaniyé arrevertidos (Nehama)

sala arrevertida de djente (Nehama)

estar arrevertido de liras (Nehama)38960

arrevertiendo adj.

מלא מדי, גולש

un kopo/un chini/una bolsa arrevertiendo (Nehama)38980

arrevés adv.

בהיפוך, באופן הפוך

me se hue el bokado arreves (Nehama)

kuando se mete la kamiza arreves, por yerro es ke va a aver alguna boda (Nehama)39050

arrevesar v.

הקיא

arrevesó todo lo ke komió (Nehama)

lo arrevesó la mar (Nehama)

ganas de arrevesar (Nehama)39160

arreyevar v.

סבל, עבר סבל; השלים עם; הכיל

esta fragua arreyeva otros dos pyanos (Nehama)

vino ke arreyeva agua: (Nehama)

no me lo arreyeva el alma (Nehama)

arreyevar la dolor (Nehama)

no puedo arreyevár esta gaava (Nehama)

no se puede mas arreyevár: fin aki jue (Nehama)39400

arriftar v.

העמיד מחדש, זקף; תיקן טעות (דיבור, כתיבה), תיקן את הקורא בתורה

el mestro arrifta al elevo (Nehama)</