חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: תנ"ך משנה ומדרש

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Biblia, Mishna, Midrash

Segun el orden alfabetiko

 

 

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Entonses eya los abasho kon una kuerda por la ventana (Biblia, Const. 1873)

los ke suvian para dar los kierpiches suvian por la parte de mizrah i kuando los davan abashavan por la parte de maarav (P. R. Eliezer, 1876)360

abasho adv.

מטה, למטה

Levantate, O H'; akonanta sus fases, echalo abasho, (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

I el Dio Abastado vos de piadades delante del varon (Biblia, Const. 1873)490

abastar v.

הספיק

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Evita por verlo kuando por su error fue abatido i umiliado (Tefilat Imanuel, 1924)630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

A' empovrese i enrikese, abate i enaltese, el levanta del polvo al povre I del muladar enaltese al menesterozo (Biblia, 1873)750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

I para abediguarvos por eskapadura grande (Biblia, Const. 1873)

A' mata i abedigua, el aze desender a la foya i aze suvir (Biblia, 1873)

i Yeoshua izo paz kon eyos i tajo kon eyos firmamiento para abediguarlos i los mayorales de la kompanya les djuraron (Biblia, Const. 1873)

porke por solombra la sensia, por solombra la plata, i vantaje del saver ke la sensia abediguara a sus duenyos (Biblia, Viena 1841)

yo mato, i yo abidiguo; yo yago, i yo melezino; i no ay kien eskape de mi mano. (Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)890

abismo m.

תהום

i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

E la palabra salia e fendia los ҫielos e los abismos, e en las quatro partes del mundo los ҫielos se enclinaron, e los montes fuyeron, e las mares se enturbiaron, e los linajes se touieron, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

Si sos djuzgador no te meskles por ordenar las kozas komo el abogado (Tefilat Imanuel, 1924)1210

abolar

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

ken estos komo la nuve abolaran i komo palombinos a sus finiestras (Biblia, Const. 1743)

Komo el agila despierta su nido, abola sovre su poyos, (Biblia, Const. 1873)1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo un tizon en medio entre las dos kolas. (Biblia, Const. 1873)1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

i enbueltate en polvo de sus pies,i beve en el tienpo de tu sed sus palavras de eyos. (Pirke avot, siglo XV)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)1390

abominasión f.

תועבה

Porke es abominasion a los aisianos (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

De su karne no komash, i sus kalavrinas tendresh en abominasion. (Biblia, Const. 1873)

Balanzas de engaño abominación de .A., y peso perfeto su voluntad. (Biblia de Ferrara, 1553)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

I toda otra sierpe de ave ke tiene kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

Lo izieron zelar kon diozes estranyos, kon abominasiones lo ensanyaron. (Biblia, Const. 1873)1490

abondansa/abondansia f.

שפע, שפעה, ריבוי

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)1550

aboniguar v.

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיב

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)1555

aboniguarse v. refl.

הוטב, השביח, השתפר

mijor tristeza mas ke rizo, porke kon pezgadumbre de fases se abonigua korason (Biblia, Viena 1841)1585

aborresedor m.

שונא

Me eskapo de mi enemigo fuerte, de mi aborresedores, porke eran mas fuertes ke yo (Biblia, Const. 1873)

I iziste ke mis enemigos me dieran la espalda, mis aborresedores, i los taji (Biblia, Const. 1873)1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

ama el ofisio, i aborrese ser dotor, i no te fagas konoser al kavdiyo. (Pirke avot, siglo XV)

Con quebrantamiento sera quebrantado porque fio estraño, y aborrecien tocantes mano, confiado. (Biblia de Ferrara, 1553)

i aborresieron tierra buena i kovdisiada ke era por la parte de mizrah i se fueron a Bavel ke es Bagdat (P. R. Eliezer, 1876)

i no lo miraron ni en la kara i aborresieron su palavra komo una piedra ke esta enriva de la tierra ke no es kontada por nada (P. R. Eliezer, 1876)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I disho el padre de eya: dizir yo dishe ke aborreser la aborresias, i la di a tu kompanyero; ma su ermana menor, no es mas ermoza ke eya? tomala pues en su lugar. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

tornare vengansa a mis angustiadores, i pagare a los ke me aborresen. (Biblia, Const. 1873)1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

aborresida es la serradura ke se afeyaron kon eya los reshaim … grande es la mila ke se tajaron sovre eya treze firmamientos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)1820

abrasar v.

חיבק

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

i tambien por abrevar todo simiente ke komia de el i toda fruta de la tierra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)2030

abrigar v.

נתן מחסה, הגן

i este delante del rey, i lo abrige, i yazga en tu seno, i se kayente a mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)

I la mosa era muy ermoza, i abrigava al rey, i le servia; ma el rey no la konosio. (Biblia, Const. 1873)2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

tu ke salvas kon tu derecha a los ke se abrigan en ti, (Biblia, Const. 1873)

El Dio de mi penyasko me abrigare en El, mi fortaleza alta i mi fuida (Biblia, Const. 1873)

Eskudo es a todos los ke se abrigan en El (Biblia, Const. 1873)

I dira: onde estan sus diozes, el fuerte en ke se abrigaron: (Biblia, Const. 1873)2240

abstener/abstenerse v./v. refl.

נמנע

Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)2295

abubiya f.

דוכיפת

I el buho, el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya i el mursielago. (Biblia, Const. 1873)

i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya, i el mursiegalo. (Biblia, Const. 1873)2540

achakar v.

תירץ, חיפש תרוצים

Para achakarse kontra nozotros i para echarse sovre nozotros (Biblia, Const. 1873)

ke porfetas de la falsedad eyos me kavzaron por achakear fortaleza de sanya de A' sovre mi (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

Enpeso el Sh.yit. para akojer el polvo de adam arishon de las kuatro partes de la tierra (P. R. Eliezer,1876)3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

Por lo ke los komandantes se adelantaron en Yisrael, por lo ke fue veluntario el puevlo , bendizid a A'. (Biblia, Const. 1873)3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)3365

aderesar/aderezar v.

יישר

boz apregonan enel dezierto eskombrad karrera de A' aderesad en la yanura kalsada a nuestro Dio (Biblia, Const. 1743)

ve a echa del Dio, porke ken podra por aderezar a lo ke atorsio (Biblia, Viena 1841)3465

adevdado adj.

חייב, מחוייב

El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)3520

adientro prep.

ב-

I todo atuendo de barro adientro del kual kayere algo de eyos, todo lo ke uviere en el sera enkonado i lo kevraresh. (Biblia, Const. 1873)

i tamien fraguaremos una kale grande adientro de eya i mos suviremos a los sielos (P. R. Eliezer, 1876)

I yamo a los portaleros; i dieron avizo adientro en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I se komia adientro de las kortinas a machos de ke'huna en kualker komida a sua i noche asta medianoche (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)4035

adjuntadera f.

מחברת (שמות, פרשת ויקהל) - מקום חיבור של שתי יריעות

sinkuenta ojales izo en la tela la una i sinkuenta ojales izo en kavo de la tela ke en la adjuntadera (Biblia, Const. 1547)4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

tendra dos ombreras adjuntadas a sus kavos (Biblia, Const. 1873)

I al resto de puevlo ke avia kedado en la sivdad , i a los adjuntados ke se avian adjuntado al rey de Bavel, i al resto del fonsado, los yevo kativos Nevuzaradan, kapitan de los de la guardiya. (Biblia, Const. 1873)4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

el doladizo lo kuvrio maestro i platero kon el oro lo espande i kadenitas de plata le adjunta el platero (Biblia, Const. 1743)

i adjunto a sinko las telas una kon otra (Biblia, Const. 1547)

i izo sinkuenta ganchetes de oro i adjuntó a las telas una kon otra kon dos ganchetes (Biblia, Const. 1547)4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

I al resto de puevlo ke avia kedado en la sivdad , i a los adjuntados ke se avian adjuntado al rey de Bavel, i al resto del fonsado, los yevo kativos Nevuzaradan, kapitan de los de la guardiya. (Biblia, Const. 1873)

Tambien kuando venia algun forastero a sus sivdades i traia su merkaderia ke merkava o keria vender, i se adjuntavan sovre el varones i mujeres, i famiyas, i mosos i viejos, i se ayegavan todos al varon i le tomavan por fuersa de la merkaderia asta ke se atemava la merkaderia del patron (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i era en la ora de sus alegrias, i se adjuntavan todos i travavan kada uno mujer de su kompanyero i en ija de su kompanyero la donzeya, i yaziyan kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)4150

adkerir v.

רכש, השיג

Kien observa un presepto se adkiere un defendor (Tefilat Imanuel, 1924)4340

adó? interog.

איפה?, היכן?

i yamo A' Dio a el omre i disho ado ti? i disho a tu boz oyi en el guerto i temi ke desnudo yo i eskondime (Biblia, Const. 1547)

i demando a varones de su lugar por dezir: ado la aplazada? (Biblia, Const. 1547)4370

adolensiar v.

החליא, הכאיב

ke en mudarse sovre eya el aire i las aguas, adolensio (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

En la ora la esta, adolesio Yania, ija de Ushi, mujer del rey Angeas i se enduresio su dolensia sovre Angeas i sovre sus senyores (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)4380

adolensiarse v. refl.

חלה, נפל למשכב; התאנח מכאבים

por un poko ke lo vitesh, vos shasheatesh de verlo [?] i yo ke lo tengo en mi kaza i lo miro kada ora, komo no me adolesere? (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)4440

adolme m.

אלימות, חמס

I Tu me enaltesiste sovre los ke se levantaron kontra mi, del varo de adolme me eskapaste (Biblia, Const. 1873)

mi salvador de adolme me salvaras (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)4580

adorar v.

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

que asi fizo Abrahan que non quiso creer nin omillarse a los ydolos que su padre adoraua. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)4650

adormeser v.

הרדים; נמנם

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)4660

adormeserse v. refl.

הקהה; נרדם

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

ma Yona avia desendido a los rinkones de la nave i yazio i se adormesio (Biblia, Const. 1873)4700

adornado adj.

מקושט, מעוטר

Su interior adornado kon lavores de amor de las ijas de Yerushalayim (Biblia, Const. 1873)4800

adovadura f.

תיקון (התוצאה)

I adovadura de dos kandelas akonantán a saumerio (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

la ordenansa grande akonantava a la ordenansa segunda de el saumerio... i desenizamiento de la ara la de adientro akonantava a adovadura de los sinko kandeles o lanpa ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)4855

adreón adj.

שרף (נחש שרף)

de la derecha i de la istierda eran los deziertos ke eran yenos de kulevros adreones i detras de eyos era Par'o el malo i su real (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

sakadla i sea ardida (Biblia, Const. 1547)4940

adufle m.

תוף, מצילתיים

i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

tambien el rey i todos sus mayorales salieron kon adufles i kon kantavlinas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)5290

afalagarse v. refl.

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

i tornara vengansa a sus angustiadores, i se afalagara kon su tierra, kon su puevlo.(Biblia, Const. 1873)5570

afearse v. refl.

התכער; האשים את עצמו

aborresida es la serradura ke se afeyaron kon eya los reshaim … grande es la mila ke se tajaron sovre eya treze firmamientos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)5620

afedeser v.

הסריח, הצחין

moshkas en su muerte azen afedeser azen manar azeite de konfisionador (Biblia, Viena 1841)5660

afeitarse v. refl.

התאפר, התפרכס, הצטבע

i tiro panyo de su bivdez de sovre eya i kuvriose kon el velo i afeitose i asentose en Petah Enayim (Biblia, Const. 1547)

i se puso sovre la kavesa piedras presiozas enkastonadas kon oro, i se afeito su kara i su kuerpo kon modos de afeites de mujeres (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)5670

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

Ke metia afeite de oro sovre vuestros vestidos (Biblia, Const. 1873)

i se puso sovre la kavesa piedras presiozas enkastonadas kon oro, i se afeito su kara i su kuerpo kon modos de afeites de mujeres (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)5830

afermoziguado adj.

מיופה, מקושט

Se afermoziguaron tus keshadas kon las djoyas, tu serviz kon las shartas (Biblia, Const. 1873)

Se alevanto enpies Adam arishon i era su forma muy aformuziguada en asemejansa de su kriador (P. R. Eliezer,1876)5840

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

Yerva shavonal porke eya vinia? Para aformoziguar kon eya a la unya por ke fuera fuerte. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Aferradnos las rapozas, las rapozas pekenyas ke danyan kas vinyas (Biblia, Const. 1873)

I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo un tizon en medio entre las dos kolas. (Biblia, Const. 1873)

I suvieron a eya los prinsipes de los Pelishteos, i le disheron: sombaylo, i mira en ke esta su fuersa grande, i komo lo podremos venser, para ke lo atemos para aferrarlo, (Biblia, Const. 1873)5970

afiansar v.

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

Yo lo afiansare, de mi mano lo bushkaras (Biblia, Const. 1873)6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

I las tornava a el majadero en la tadre de dia de antes de kipur para afirmar mitsvat minudo de lo minudo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e en esa ora dixo Dios a los fijos de Ysrael: dame fiadores de afirmar la ley; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)7160

afriir v.

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)

I Delila disho a Shimshon: te rogo ke me digas en ke esta tu fuersa grande, i kon ke podras ser atado para afriirte. (Biblia, Const. 1873)7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Afueras de tres kozas ke son asurim de komerse ke son la sangre i el sevo i el gid anashe (P. R. Eliezer,1876)

Kien es Dio afuera de A' i kien es penya afuera de nuestro Dio? (Biblia, Const. 1873)

Que tus hermanos estan en la gloria del Señor, e tu estaras de fuera; no quieras escuchar aquel malo, nin te partas de tus hermanos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i travolo por su panyo por dezir: yaze konmigo, i desho su panyo en su mano i 'huyo i salio afuera (Biblia, Const. 1547)

empero la karne del toro i su kuero i su fienda kemaras en fuego afuera del real (Biblia, Const. 1873)

los unos se ian de la kamara la de afuera por la vanda de mizrah i los otros por la vanda de maarav ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I metio la meza en la tienda del plazo, al lado del tavernakulo al norte, afuera del velo. ( Biblia, Const. 1873)

Por afuera desijara la espada, i en las kamaras espanto; (Biblia, Const. 1873)7655

agata f.

שבו (מאבני החושן)

i el terser orden una ligura, una agata i un ametisto, i el kuarto orden un krisolito, i un oniks i un jaspe (Biblia, Const. 1873)7740

ágila f.

נשר, עיט

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

Mas lejeros ke agilas, mas fuertes ke leones (Biblia, Const. 1873)

Yeuda ijo de Tema dizien: see fuerte komo el tigro i lejero komo la agila i korredor komo el siervo i barragan komo el leon por azer veluntad de tu padre en los sielos (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

mas lejeros ke agilas, mas fuertes ke leones. (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

Komo el agila despierta su nido, abola sovre su poyos, (Biblia, Const. 1873)7855

agora (gr.) f.

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

kantare agora ami kerido kantar de mi kerido por su vinya (Biblia, Const. 1743)

I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo ke me digas kon ke podras ser atado. (Biblia, Const. 1873)

Mirad agora ke yo, yo soy, i no ay dio konmigo; (Biblia, Const. 1873)7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)

En nuestros pasos agora nos rodean, (Biblia, Const. 1873)

Si no nos uvieramos detadrado, sierto agora uvieramos ya tornado dos vezes (Biblia, Const. 1873)

Por mis ermanos i mis kompanyeros avlare agora paz por ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

I agora ven, te dare agora konsejo, i salva tu vida, i la vida de tu ijo Shelomo. (Biblia, Const. 1873)

enfechiza agora fechiza a nosotros, i kon el fechizo savremos kien mayorgara en la pelea la esta ke mozotros andantes sovre eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey se levanto de noche, i disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Arameos:(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)7990

agozar (1) v.

טילטל; נדנד, עירסל

Kuando agozare mi reluziente espada, i mi mano travare de djuisio, (Biblia, Const. 1873)8040

agradavle adj.

נעים; אדיב, נעים הליכות

Sean agradavles delante de ti los dichos de mi boka, i el pensamiento de mi korason, (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)8060

agradeser v.

הודה

e rresҫibieron e dixeron: faremos e rresҫibiremos, e gradesҫeremos e conpliremos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)8710

agua f.

מים

Todos los arroyos i manaderos de aguas andantes i korrientes a aguas de Okeanos ke arrodea a el mundo (Koelet Targum,1744)

Porke oimos komo H' izo sekar las aguas del mar ruvio (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Enbio de lo alto i me tomo, me sontrusho de las muchas aguas (Biblia, Const. 1873)

i el korason del puevlo se diritio i se izo komo agua (Biblia, Const. 1873)

sean kortadores de lenya i sakadores de agua para toda la kompanya (Biblia, Const. 1873)

porke ya se esta mirando ke la fuersa de el Dio no es mas ke en las aguas (P. R. Eliezer, 1876)

I pozo el agua-manil entre la tienda del plazo i el ara, i metio en el agua para lavar. ( Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)

El demando agua, i eya le dio leche, en plato de novles, prezento manteka. (Biblia, Const. 1873)

Vinieron reyes i pelearon, entonses pelearon los reyes de Kenaan en Taanah a las aguas de Megido; ninguna ganansia de moneda tomaron. (Biblia, Const. 1873)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

disheron malos i la mleska ke entre eyos: a aguas de la mar pudo enshugar i al baro non pudo por enshugar (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

kantar tresero disheron ijos de Israel en tiempo ke fue dado a eyos pozo de agua (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)9070

aguamantil/aguamanil m.

כד, כיור

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

I pozo el agua-manil entre la tienda del plazo i el ara, i metio en el agua para lavar. ( Biblia, Const. 1873)9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

i avia un ombre malo i tortavenyo, i agudo para mal (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

i oyo Potifar las palavras de su mujer i enkomendo ke lo harvaran a Yosef fuertes golpes, i izieron ansi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)10130

Aífto m.

מצרים

I aresh saver a mi padre todo mi onra en Ayifto (Biblia, Const. 1873)

Porke yo soy H', ke vos ago suvir de la tierra de Ayifto para ser vuestro Dio: seresh, pues, santos, porke yo soy santo. (Biblia, Const. 1873)10240

aírar (1) v.

הכעיס, הרגיז, עורר כעס

I la tierra se konmovio i temblo, los simientos de los sielos se estremesieron, se konmovieron porke A' se airo (Biblia, Const. 1873)10260

aírarse v. refl.

התרגז, התכעס, זעם

Los ijos de mi madre se airaron kontra mi (Biblia, Const. 1873)10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

ke en mudarse sovre eya el aire i las aguas, adolensio (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)10580

aisiano m.

מצרי

Porke los aisianos no podian komer pan kon los ebreos (Biblia, Const. 1873)

Porke es abominasion a los aisianos (Biblia, Const. 1873)10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

Acaesҫio que un moҫo entro en la mar en una nao con mucha gente, e ouieron muy grant tormenta; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

todo akel ke amuchigua favlar kon la mujer, akarrea danyo a si mismo, (Pirke avot, siglo XV)11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

I fue ke komo akavaron de komer la severa ke trusheron de Ayifto. (Biblia, Const. 1873)

Ek, mientras ke tu estas avlando ayi kon el rey, yo entrare detras de ti, i akavare tus palavras. (Biblia, Const. 1873)

I fue, ke komo akavo de avlar, echo de su mano la keshada, i yamo a akel lugar Ramat-Lehi. (Biblia, Const. 1873)11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Tambien tu siervo es akavidado por eyos, (Biblia, Const. 1873)11330

akavidozo adj.

זהיר

Porke non eyas akavidozas en el apartamiento, i en la hala i en ensendimiento de la kandela (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)11480

akel pron. dem.

ההוא

solamente en akel dia rodearon la sivdad siete vezes (Biblia, Const. 1873)11530

akerensiar v.

חיבב; התאהב

i era avlan kon nos pases kon pases komo varon ke beza a su kompanyero de muchidumbre de kerensia ke akerensio a nos, avantajadamente mas ke a setenta puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

los israelitas prearon para si las kuatropeas i el espojo de akeya sivdad (Biblia, Const. 1873)11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Nos akordaremos de tus kerensias mas ke de vino (Biblia, Const. 1873)

I Elkana konosio a su mujer i A' se akodro de eya. (Biblia, 1873)

kuando mi alma se desmayava en mi' me akodri de A', i mi orasion entro a ti, a tu templo santo (Biblia, Const. 1873)11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

Enpeso el Sh.yit. para akojer el polvo de adam arishon de las kuatro partes de la tierra (P. R. Eliezer,1876)

I fue, ke en el dia sesheno akojieron dos tantos de pan, dos omeres para kada uno; (Biblia, Const. 1873)

I lo akojean kada manyana, kada uno segun su komer; i kuando el sol eskayentava, se deritia. (Biblia, Const. 1873)

I los ijos de Yisrael izieron ansi, i akojieron, unos mas, i otros menos. I lo mezuraron kon el omer, i no sovrava al ke akojio mucho, ni faltava al ke akojio poko; kada uno segun su komer akojieron. (Biblia, Const. 1873)11875

akojerse v. refl.

נאסף, התקבץ

Empero fuente i pozo onde se akojen aguas sera limpio; ma lo ke tokare en su kalavrina sera enkonado. (Biblia, Const. 1873)

i kuando la vestia Nimrod dita vestimienta se akojian kuantas beemot i hayot i venian i se enkorvavan delantre de Nimrod ke se les entendia (P. R. Eliezer, 1876)12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

I se ensendio su fulor, i suvio a la kaza de su padre. I la mujer de Shimshon fue dada a su kompanyero, ke lo akompanyava. (Biblia, Const. 1873)12260

akonantado adj.

בעל הקדימות

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)12265

akonantamiento cf. akonanto

בעל הקדימות

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

Levantate, O H'; akonanta sus fases, echalo abasho, (Biblia, Const. 1873)

Me akonantaron en el dia de mi desgrasia, ma A' fue mi asofrensia (Biblia, Const. 1873)

Me akonantaron enkampamientos de muerte (Biblia, Const. 1873)

I adovadura de dos kandelas akonantán a saumerio (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I el saumerio akonantán a los miembros (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

non verna a la sivdad la esta i non arrondjara ayi saeta i non la akonantara eskudo i non vertera sovre eya trabuko (Biblia, Const. 1743)

i las tortas akonantan a las templasiones i las templasiones akonantan a los enyadidos i los enyadidos akonantan a las tasas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)12420

akonteser v.

קרה, התרחש

Si tomaresh tambien a este de delante de mi i le akontesiere algun dezastre (Biblia, Const. 1873)

I le kontaron todas las kozas ke les avia akontesido (Biblia, Const. 1873)

i la suerte kayo sovre Yona i le disheron: kontanos agora por kavza de kien nos akontesio este mal (Biblia, Const. 1873)

venid i echemos suertes para ke sepamos por kavza de kien nos akontesio este mal (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de la muerte de Shaul, kuando David torno de erir a los Amalekitas, ke David estuvo en Tsiklag dos dias. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio ke a la tarde suvieron kodornizes, i kuvrieron el real (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el padre de eya no lo desho entrar. (Biblia, Const. 1873)

I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el nombre de la kual era Delila. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio en el anyo noveno de su reino, en el mez dezeno, a los diez del mez, ke vino Nevuhadnetsar, rey de Bavel, el i todo su fonsado, kontra Yerushalayim, (Biblia, Const. 1873)

I akontesio komo el varon del Dio avia avlado al rey, diziendo: dos medidas de sevada por un siklo, i una medida de semola por un siklo, sera manyana a esta ora en la puerta de Shomron:(Biblia, Const. 1873)

I ansi le akontesio: porke el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio. (Biblia, Const. 1873)12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

Si te aprofondes en eya te akorda grande rekompensa (Tefilat Imanuel, 1924)12550

akordarse v. refl.

הסכימו זה עם זה

Akordate de los dias antiguos. Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; (Biblia, Const. 1873)12620

akornear v.

נגח בקרניו

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)12695

akosear v.

בעט

i sangre de uvas beviste, vino puro. i engordose Yeshurun, i akoseo (Biblia, Const. 1873)12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

akosta tu oreja a mi, oye mi dicho. (Biblia, Const. 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

i vidola Yeuda i kontola por eskarada ke kuvrio sus fases i akosto a eya a la karrera (Biblia, Const. 1547)

i todo dayan ke toma shohad i akosta a el din non se muere de la vejes asta ke sus ojos se siegan ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

Komo una mala aksion trae otra konsigo (Tefilat Imanuel, 1924)

La penitensia i las buenas aksiones son un (eskudo) mamparo kontra la dezgrasia (Tefilat Imanuel, 1924)13630

akurtado adj.

מקוצר

Temor de .A. añadira dias, y años de malos seran acortados. (Biblia de Ferrara, 1553)13700

akuzador m.

תובע, קטיגור

Kien komite un pekado gana un akuzador (Tefilat Imanuel, 1924)13780

ala f.

כנף; סנפיר

en la solombra de tus alas eskondeme. (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran. (Biblia, Const. 1873)

I kavayo sovre keruv i bolo i se aparesio sovre las alas del viento (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

Espande sus alas, los toma, los yeva sovre sus plumas; A' solo lo gio, i no uvo kon el dio estranyo. (Biblia, Const. 1873)13960

alahá (ebr.) f.

היכל, ארון קודש; הלכה

Ke el meresedor de el mundo el vinien ke ansi dize el pasuk: andamientos de mundo a el; non meldes andamientos, salvo alahot (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Meldador de kaza de Eliyau dizien: todo el ke melda alahot en kada dia enfeuziado a el (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)14090

alambre m.

חוט ברזל; נחושת

solamente la plata i el oro i los atuendos de alambre i de fierro metieron en la kaza de A'. (Biblia, Const. 1873)

i lo inchi de espirito del Dio en saviduria i en entendimiento i en sensia i en toda ovra para enventar enventos para ovrar en oro i en plata i en alambre (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I las oyas, i las paletas, i las despaviladeras, i los kucharones, i todos los atuendos de alambre, kon ke servian, tomaron. (Biblia, Const. 1873)

I los pilares de alambre ke estavan en la kaza de A', i los asientos, i el mar de alambre ke estava en la kaza de A', kevraron los Kaldeos, i yevaron el alambre de eyo a Bavel. (Biblia, Const. 1873)14095

alamema f.

צניפה - מצנפת נשית

los espejos i las savanas i las alamemas i los mantos (Biblia, Const. 1743)14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

Si has veshalom no alarges tu fulor kon el mijor es pertenesiente a el ke no venga a el olam (P. R. Eliezer,1876)

meldamos kualmente demandaron los talmidim a ribi Nehunia ijo de Akana: kon loke alargastes dias? le disho a eyos: en mis dias non me onri kon dezonra de mis konpanyeros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

a lo todo vide en dias de mi nada, ay djusto deperdido kon su djustedad, i ay malo alargan en su malisia (Biblia, Viena 1841)14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)14330

alarze m.

ארז; נחושת, פליז

las vigas de nuestras kazas son de alarzes, nuestros techos de pinos. (Biblia, Const. 1873)

Kon ke ensenderan i kon ke non ensenderan? Non ensenderan non kon lana de alarze, non kon lino krudo, non kon sezes de seda. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Yamare a A', el kual es alavado, i sere salvo de mis enemigos (Biblia, Const. 1873)

e el primero es él, e el postrimero él es, ante de toda cosa él es, bendito e alabado el su nonbre, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)14420

alavansa f.

שבח, הלל, תשבחות

ma yo kon boz de alavansa sakrifikare a ti, pagare lo ke prometi14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)

Dad a eya de frutos de sus manos i alavarlaan en los konsejos sus echas (Tefilat kol Pe, 1891)

e alabaron los fonsados delos ҫielos e de la tierra, e los rreyes del mundo les tomo grant tenblor e espanto; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i fue tomada onra de kaza de muestras vidas, lugar ke te alavaron en el muestros padres ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Alavad djentes a su puevlo; porke el vengara la sangre de sus siervos, (Biblia, Const. 1873)14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

kantares i alavasiones ke disho Shelomo el porfeta rey de Israel kon el esprito de porfetizia delantre Sinyor de todo el mundo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)14870

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

I enbio saetas i los esparzio, relampago i los alboroto (Biblia, Const. 1873)15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

i sovre sus aldas aras granadas de kardeno i purpura i karmezi sovre sus aldas al deredor i kampanías de oro entre eyas al deredor (Biblia, Const. 1873)

i fue kuando fuyo kon torva, i se le rompio la alda de Yosef en mano de Zeliha, i se fue a la kaye ke tuvo miedo (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)15050

aldea f.

כפר

Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, ayi kontaran las djustedades de A', las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, asta ke yo Devora me levanti, me levanti madre en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

i sovre sus aldas aras granadas de kardeno i purpura i karmezi sovre sus aldad al deredor i kampanias de oro entre eyas al deredor (Biblia, Const. 1873)15290

alechar v.

היניק; ינק

I alecho a su ijo asta ke lo desteto, i despues ke lo uvo destetado lo izo suvir konsigo. (Biblia, 1873)15440

alegrar v.

שימח

Los mandamientos de H' son derechas, ke alegran el korason; (Biblia, Const. 1873)

Hijo sabio haze alegrar padre, e hijo loco ansia de su madre. (Biblia de Ferrara, 1553)

Nos gozaremos i nos alegraremos en ti (Biblia, Const. 1873)15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

Se alegra komo barragan para korrer el kamino. (Biblia, Const. 1873)

No te alegres kuando kaye tu enemigo ni te gozes kuando se tropiesa (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama riko kien se alegra i kontenta kon su parte (Tefilat Imanuel, 1924)

No sea ke se alegren las ijas de los pelishteos (Biblia, Const. 1873)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

no sea ke se alegren las ijas de los Pelishtios, no se ke se agozen las ijas de los serrados. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

Azme oir gozo i alegria, (Biblia, Const. 1873)

En el dia de la alegria de su korason (Biblia, Const. 1873)

E se marauillaron los que estauan en las fuesas, e folgo el mundo de plazer e de alegria, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

korason de savios en kaza de limunio, i korason de lokos en kaza de alegria (Biblia, Viena 1841)

i era en la ora de sus alegrias, i se adjuntavan todos i travavan kada uno mujer de su kompanyero i en ija de su kompanyero la donzeya, i yaziyan kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

aleshate de mal vezino, i no te akonpanyes kon el malo, (Pirke avot, siglo XV)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

Ke no despertesh ni agash levantar a mi amada asta ke envelunte (Biblia, Const. 1873)

I en sus dias de estos reyes alevantara el Dio de los sielos un reino ke nunka se danyara (P. R. Eliezer,1876)

I los atemi i los yagi i no se levantaron i kayeron debasho de mis pies (Biblia, Const. 1873)16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

de los ke se levantan kontra eyos. (Biblia, Const. 1873)

Levantate persige detras de los varones! (Biblia, Const. 1873)

Enbia al muchacho konmigo i nos levantaremos i iremos (Biblia, Const. 1873)

Levantate kompanyera mia, ermoza mia, i vente. (Biblia, Const. 1873)

Me levantare agora i rodeare por la sivdad (Biblia, Const. 1873)

Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)

I Tu me enaltesiste sovre los ke se levantaron kontra mi, del varo de adolme me eskapaste (Biblia, Const. 1873)

Sometiste debasho de mi los ke se levantaron kontra mi (Biblia, Const. 1873)

e en esa ora se leuanto un estrella e trago quatro estrellas; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)

i Yona se levanto para fuir a Tarshish de delantre de A' i desendio a Yafo (Biblia, Const. 1873)

levantate, vate a Ninve, la sivdad grande i apregona kontra eya (Biblia, Const. 1873)

i la aselada se levanto presto de su lugar i korrieron luego ke el estendio su mano i vinieron a la sivdad i la prendieron (Biblia, Const. 1873)

Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, asta ke yo Devora me levanti, me levanti madre en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

se levanten i vos ayuden, i sean vuestro mamparo. (Biblia, Const. 1873)

alevantose Zeliha i suviose a su palasio, i vistiose de panyos de reino (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i se alevanto Sefo sovre la alimanya la esta i la mato kon su espada (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey se levanto de noche, i disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Arameos:(Biblia, Const. 1873)16470

alguaya f.

אנחה

Lo ayo en tierra de dezierto, i en lugar desolado de alguaya; (Biblia, Const. 1873)16490

alguayar v.

זעק, נאנח, התאנח

La madre de Sisera katava por la ventana, i alguayava por la resha, diziendo por ke se tarda su kuatrigua de venir? por ke se tardan las ruedas de sus kuatriguas? (Biblia, Const. 1873)16520

alguenga f.

לשון (בפה)

venid i rebolveremos a sus alguengas (P. R. Eliezer, 1876)16640

alguno pron.

מישהו

I kuando en la karne de alguno, en su kuero, uviere sarna, i se sanare ( Biblia, Const. 1873)

I akontesio, ke en el dia seteno salieron algunos del puevlo para akojer, i no toparon. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el padre de eya no lo desho entrar. (Biblia, Const. 1873)16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

Razimo de hena es mi kerido para mi en las vinyas de En Gedi (Biblia, Const. 1873)17130

alimanya f.

חיית בר, חיית טרף

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i se alevanto Sefo sovre la alimanya la esta i la mato kon su espada (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

de los pekados enkuviertos alimpiame. (Biblia, Const. 1873)

Lavame bien de mi delito, i de mi pekado alimpiame. (Biblia, Const. 1873)

Alimpiame kon oregano, i sere limpio; (Biblia, Const. 1873)17300

alimunyar v.

גרם צער גדול; גרם אבל (בהודעה על מות מישהו)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

i rompio Yaakov sus panyos i puso sako en sus lomos i alimunyose sovre su ijo dias muchos (Biblia, Const. 1547)17310

alimunyarse v. refl.

אבֵל, התאבל

i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

i echaron los atuendos ke avia en la nave a la mar para alivianarla de eyos (Biblia, Const. 1873)17760

aljaguán m.

ארגמן, שני

Tapetes izo para eya lino i aljaguan su vistido (Tefilat kol Pe, 1891)

diez telas lino torsido i kardeno i aljaguán i tinto vermejo keruvim ovra de maestro izo a eyos (Biblia, Const. 1547)

i toda mujer savia de korason kon sus manos ilavan i trusheron ilado a el kardeno i a el aljaguán a el tinto vermejo i al lino (Biblia, Const. 1547)17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

No sea ke vea el mal ke alkansara a mi padre (Biblia, Const. 1873)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

luego se ia por el kalejon ke era kon sus kandeles, alunbrado de una vanda i de otra, asta ke alkansava a la kaza de la tevila ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i ek, las kuatriguas i los kavayeros lo alkansaron. (Biblia, Const. 1873)

Las savias de sus senyoras le respondian, i aun eya se respondia a si mizma: no akansaron? no espartieron el espojo? (Biblia, Const. 1873)

I el fonsado de los Kaldeos persigieron detras del rey, i lo alkansaron en las yanuras de Yeriho; (Biblia, Const. 1873)

I disheron el uno al otro: no izimos bien; oy es dia de buenas nuevas, i nozotros kayamos; si esperaremos asta la luz de la manyana, nos alkansara pena.(Biblia, Const. 1873)17940

alkatrán m.

זפת

Kon azeite de peshkados, kon azeite de merendjena, kon alkatran i kon petrolio. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Non ensenderan kon alkatran por onra de shabat. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)18040

alkilar v.

השכיר; שכר

i disheron el uno al otro: ek, el rey de Yisrael a alkilado kontra nozotros a los reyes de los Hiteos, i a los reyes de los Aisianos, para venir kontra nozotros. (Biblia, Const. 1873)18045

alkilarse v. refl.

השכיר עצמו, נשכר

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)18320

alma f.

נשמה, נפש

Oye O H' la djustedad, (Biblia, Const. 1873)

eskapa mi alma del malo kon tu espada; (Biblia, Const. 1873)

I ke eskaparesh nuestras almas de la muerte (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Komo poko pasi de eyos asta ke ayi al ke ama mi alma (Biblia, Const. 1873)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

i si algun ombre le dezeava el alma a merkar alguna koza de vedrura mandava al moso (P. R. Eliezer, 1876)

i el Santo Bindicho El le da esprito i alma i forma de fases i vista del ojo i oida de la oreja i avla i andadura de los pies i saver i entendensia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

ke todo el ke depierde alma una de Israel konta sovre el el pasuk komo se sosteniera un mundo yeno ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

ke aun bushka mi alma i non ayi; ombre uno de mil ayi, i mujer en todos estos no ayi (Biblia, Viena 1841)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

akojed de el kada uno segun su komer, un omer por kavesa segun el numero de vuestras almas; tomaresh kada uno para los ke estan en su tienda. (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Pizaste, alma mia, fortaleza. Entonses se majaron las unyas de los kavayos, por las patadas, las patadas de sus kavayones. (Biblia, Const. 1873)

i dishe: kisa sera mi alma por espojo (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)18480

almagra/almagre f.

טיח אדום

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

eskucha mi orasion ke ago sin lavios de enganyo. (Biblia, Const. 1873)

ek karavana de moros vinien de Gil'ad i sus gameyos kargados de seda i triaka i almastiga andantes por desender a Mitsrayim (Biblia, Const. 1547)18670

almena f.

שֵׁן חוֹמָה

Sea paz en tu barbakana paz en tus almenas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

non ara i non almenara; non mienbros i non tenplasiones; non asofrimiento i non rezinas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo la almenara en la tienda del plazo, enfrente de la meza, al lado del tavernakulo al sud. ( Biblia, Const. 1873)18790

almirez m.

מכתש קטן, מדוכה; בסיס, אדן

i kuarenta armirezes de plata izo debasho de vente las tavlas (Biblia, Const. 1547)

I Moshe levanto el tavernakulo, i asento sus almirezes, i pozo sus tavlas, i metio sus serraderos, i levanto sus pilares. ( Biblia, Const. 1873)18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

Sakito de almiskle es mi kerido para mi, entre mis pechos repozara (Biblia, Const. 1873)

Saumada de almiskle i de ensensio de todo polvo de merkader (Biblia, Const. 1873)

Almiskle i anbar, espikonardo i zafran pezo a 16, 17 livras (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i tu tomate espesias prinsipales de almiskle fino kinientos siklos i de sinamon golorozo la mitad de esto .. i de kanela goloroza .. i de kasia (Biblia, Const. 1873)

non palasio i non monte de almiskle; non djunta i non atorgamiento; non linpieza i non esparzimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i safumo a su kaza i a su palasio kon almiskle i anderehas, i esparzio en toda la kaza almiskle i sandalos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)18895

almisklera f.

נטיפה - צלוחית קטנה למי בושם, עדי המכיל ומפיץ בושם

las almiskleras i las maniyas i los velos (Biblia, Const. 1743)19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

I also sus ojos i vido a Binyamin su ermano, ijo de su madre (Biblia, Const. 1873)

entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumian i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia ma no tiene pesunya endida, enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)

i pasaron varones midianim merkaderes i sontrayeron i alsaron a Yosef de el pozo i vindieron a Yosef a los moros por vente pesos de plata (Biblia, Const. 1547)

i fue enpues de las palavras estas i also mujer de su senyor a sus ojos a Yosef i disho: yaze konmigo (Biblia, Const. 1547)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i en la provintsia komo su meldadura. en la provintsia eran alsantes los koanim a sus manos komo eskuentra sus onbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i siendo ke oiya el memuné a boz de sus pies del koen gadol ke el salien, alsava el kovertero ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumia, i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I el konejo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera, (Biblia, Const. 1873)

I el puerko, porke tiene pesunya, i tiene la pesunya endida, ma no alsa la rumia; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Porke yo also a los sielos mi mano, i digo: bivo yo para siempre. (Biblia, Const. 1873)

i also Zeliha, mujer de su senyor, a sus ojos i vido a Yosef ke era ermozo muncho, i kovdisio su ermozura en su korason (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)19355

alsarse v.

התרומם

Ma si no se alsava la nuve, no se movian asta el dia ke se alsava. ( Biblia, Const. 1873)

I kuando la nuve se alsava de sovre el tavernakulo, se movian los ijos de Yisrael en todas sus movidas. ( Biblia, Const. 1873)19360

alsasiones f. pl.

קורבן/קורבנות, עולה/עולות

En alsasion, no enveluntas. (Biblia, Const. 1873)

En alsasion i ke­mado entero; (Biblia, Const. 1873)

Ke ansi dize el pasuk: i ordenará sovre eya la alsasion i saumará sovre eya sevos de las pazes sovre eya kumple todas las ayegasiones todas eyas. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

non alsasion i non azazel; non parohet o kortina i non toro de la linpieza ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)19620

altiguez/altigueza f.

יהירות, יוהרה, שחצנות

mete tino a mi esklamasion, (Biblia, Const. 1873)

No muchiguesh avlando altigueza, altigueza. Ni salga palavra fuerte de vuestra boka. (Biblia, 1873)

Andemos yo i vozotros i vistiremos altigueza i fortaleza i enreinaremos sovre nos a el ke mos krio (P. R. Eliezer,1876)19665

Altisimo m.

אל עליון, עליון, הכל יכול, ריבונו של עולם

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

Kuando el Altisimo izo eredar a las djentes, kuando izo espartir los ijos del ombre, (Biblia, Const. 1873)19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

El Dio de mi penyasko me abrigare en El, mi fortaleza alta i mi fuida (Biblia, Const. 1873)

i sera sovre todo monte alto i sovre toda kuesta enshalshada pelagos arroyos de aguas (Biblia, Const. 1743)

mijor prostemeria de koza mas ke su prisipio. mijor longo de espirito mas ke alto de espirito (Biblia, Viena 1841)

no sea ke digan: nuestra mano alta ovro todo esto, i no A'. (Biblia, Const. 1873)19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

El aze mis pies komo de sierva, i me asenta sovre mis alturas (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Israel sovre tus alturas , matado, komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Yeonatan matado sovre tus alturas (Biblia, Const. 1873)

avrire sovre alturas rios i entre vegas fuentes, porne dezierto por pelago de aguas i tierra sekania por manaderos (Biblia, Const. 1743)

izieron una pared muy grande ke la altura era shiur de setenta milias (P. R. Eliezer, 1876)

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia Ye'honatan matado sovre tus alturas (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Yisrael sovre tus alturas matado. Komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)

Zevulun fue puevlo ke arrishko su vida a la muerte, i Naftali sovre las alturas del kampo. (Biblia, Const. 1873)

Lo izo kavayar sovre las alturas de la tierra, para ke komiera los renuevos del kampo; (Biblia, Const. 1873)

La altura del un pilar era diez i ocho kovdos, i la korona sovre el era de alambre, i la altura de la korona era tres kovdos, i avia red i granadas sovre la korona al derredor, todo de alambre; i las mizmas kozas en el pilar segundo kon la red. (Biblia, Const. 1873)19895

alumbrante adj.

מאיר

E dixeron los sabios que crio el Señor Dios sobre la tierra el ҫielo alunbrante, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)20400

amado m. & adj.

אהוב

Ke no despertesh ni agash levantar a mi amada asta ke envelunte (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Yeonatan amados i ermozos en su vida i en su muerte no fueron espartidos (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Ye'hontan amados i ermozos en su vida, i en su muerte no fueron espartidos; (Biblia, Const. 1873)20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיא

Paz grande a amantes tu Ley i non a eyos entronpieso (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)20910

amar v.

אהב

Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Los derechos te aman (Biblia, Const. 1873)

Por tanto las eskosas te aman (Biblia, Const. 1873)

Ma a Hana dio una porsion de dos tantos porke amava a Hana (Biblia, 1873)

dartehemos a nuestro padre Ysaque; e dixo el Señor: non lo quiero, que adebdado es ante mi, por que amo a Ysaumas que a Yacob; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

portanto amaron los djustos por andar detras senderos de tu bien, porke ereden el mundo el este i el mundo el ke viene (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)20980

amargar v.

ציער, מרר

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

i ayan yo amargo mas ke la muerte a la mujer, ke eya kasaderas i redes en su korason ataderos en sus manos (Biblia, Viena 1841)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

sus uvas son uvas de tosigo, razimos amargos tienen. (Biblia, Const. 1873)21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

i fue komo mos meneo el Shem meneadura de varon por manos de reyes de Edom, de lugar en lugar, de sivdad en sivdad, kon mal i amargura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo oyia el merkader a esta koza, se alevantava i se iva deyos kon tristura i amargura muncha de alma (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)21340

amasar v.

לש

En la ora segunda lo amaso, en la ora tresera lo izo golem kere dizir taslak (P. R. Eliezer,1876)21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

El ke amata a la kandela porke el temien de djentes, de ladrones, de esprito malo, i si por el doliente ke duerma es livre (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)21431

amatarse v. refl.

כבה

Razonad ke buena su merkansia non se amatara en la noche su kandela (Tefilat kol Pe, 1891)

noche i dia non se amatara para siempre suvira su umo de djerenansio a djerenansio (Biblia, Const. 1743)21469

amatista f.

אחלמה (מאבני החושן)

i el terser orden una ligura, una agata i un ametisto, i el kuarto orden un krisolito, i un oniks i un jaspe (Biblia, Const. 1873)21570

ambar/a (t.) f.

ענבר, קציעה (מסממני הקטורת); חרוז תפילה; פנינת זכוכית או פלסטיק

Almiskle i anbar, espikonardo i zafran pezo a 16, 17 livras (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

Ke ansi dize el pasuk: i todos tus ijos anbezados de A' i muchiguarsea paz de tus ijos (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Entonses anbezare a los reveyadores tus kaminos, (Biblia, Const. 1873)

El anbeza mis manos para la pelea, i el arko de azero es kevrado por mis brasos (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Yeuda el arko (Biblia, Const. 1873)

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

para sienpre ke anbeze el ombre a su ijo ofisio i ke porfee ke sea el ofisio linpio i liviano, i ke bushke piadades de ken ke es de bushkar, ke es riko i las aziendas de el ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I disho ke anbezaran a los ijos de Ye'huda el arko. (Biblia, Const. 1873)

porke eyos guardaron tu dicho, i observaron tu firmamiento. Anbezaran tus djuisios a Yaakov, i tu Ley a Yisrael: (Biblia, Const. 1873)

porke eyos guardaron tu dicho, i observaron tu firmamiento. Anbezaran tus djuisios a Yaakov, i tu Ley a Yisrael: (Biblia, Const. 1873)21700

ambezarse v. refl.

למד

i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)21790

ambisión f.

שאיפה, אמביציה

El selo i la voluptuozidad i la ambision sakan a el ombre del mundo (Tefilat Imanuel, 1924)21860

ambos

שניהם, שתיהן

kuando estuvieren los del pleito ante ti, anbos sean serka de ti malisiozos, (Pirke avot, siglo XV)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

i sonyaron suenyo anbos eyos kada uno su suenyo (Biblia, Const. 1547)

a kada uno una mosa, o dos; el espojo de kolores de brosladura, la ropa de kolor broslada de ambos lados, para lo servizes de los ke toman el espojo. (Biblia, Const. 1873)21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

I la ambre era pezgada en la tierra (Biblia, Const. 1873)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

A los nueve del mez kuarto, la ambre se enfortesio en la sivdad, i no uvo pan para el puevlo de la tierra. (Biblia, Const. 1873)

eyos saven ke tenemos ambre, i salieron del real para eskondirse en el kampo, diziendo: kuando salieren de la sivdad, los prenderemos bivos, i entraremos en la sivdad.(Biblia, Const. 1873)

Si disheremos: entrimos en la sivdad, la ambre esta en la sivdad, i muriremos ayi; i si nos kedaremos aki, muriremos tambien.(Biblia, Const. 1873)21950

ambriento /e adj.

רעֵב

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio de mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)22190

amenazo m.

אִיּוּם

Por el amenazo de A' por el soplo del reflo de su folor (Biblia, Const. 1873)22220

amenguar v.

הפחית, פיחת, המעיט, הוריד, הנמיך, דילל, החליש, השפיל; פחת, התמעט

I por zahut de Avraam Avinu no se le amenguaron las aguas en todo tiempo ke no pensaron en servir avoda zara (P. R. Eliezer,1876)22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

faz para ti maestro, i konpra para ti amigo,i juzga a todo ombre a buena parte. (Pirke avot, siglo XV)22910

amontonar v.

צבר, ערם, גיבב; אסף, קבץ,קיבץ, אגר; חסך כסף; צבר הון

i amontono plata i oro muncho, (Koelet Targum,1744)

Amontonare males sovre eyos; mis saetas atemare en eyos. (Biblia, Const. 1873)22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Odio haze despertar pendencias, y sobre todas rebeldias cubrira amor. (Biblia de Ferrara, 1553)

Me trusho a la kaza del vino i su bandera sovre mi fue amor (Biblia, Const. 1873)

Su enterior adornado kon lavores de amor de las ijas de Yerushalayim (Biblia, Const. 1873)

Kuando el molia dizia: minudo bueno, bueno minudo, por amor ke la boz es ermozo para las espesias. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Muy dulse me fuiste, maraviyozo me fue tu amor mas ke amor de mujeres (Biblia, Const. 1873)

I mas meldo Bar Kapara si era dan en eya una damla de miel no el podia por sostenerse por amor de su guezmo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

muy dulse me fuiste maraviyozo me fue tu amor, mas ke amor de mujeres. (Biblia, Const. 1873)

i kayo Zeliha doliente por su amor (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)23330

amuchiguar v.

הרבה, הגדיל, הכפיל

i no amuchigues favlar kon mujer (Pirke avot, siglo XV)24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

i avia un vizir de los vizires de Titus, i entro i ayo una kaza grande i ancha muncho i tomo toda la prea i el espojo ke ayo ayi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

I me sako a la anchura, me eskapo porke envelunto en mi (Biblia, Const. 1873)

longura de la tela la una vente i uno kon el kovdo i anchura kuatro kon el kovdo la tela la una (Biblia, Const. 1547)

i aras el pechoral de djuisio de echura de maestro … kuadrado sera i doblado, un palmo sera su longura i un palmo su anchura (Biblia, Const. 1873)24370

andamiento m.

הליכה, מהלך, הילוך, התקדמות של עסק

Ke el meresedor de el mundo el vinien ke ansi dize el pasuk: andamientos de mundo a el; non meldes andamientos, salvo alahot (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)24380

andamio m.

הילוך, צעידה, דהירה; התפתחות

e fazed andamio, konviene a saver, guarda a la ley, (Pirke avot, siglo XV)

Atalaya andamios de su kaza i pan de perezozos non kome (Tefilat kol Pe, 1891)

i Ninve era sivdad muy grande, de andadura de tres dias (Biblia, Const. 1873)

i el Santo Bindicho El le da esprito i alma i forma de fases i vista del ojo i oida de la oreja i avla i andadura de los pies i saver i entendensia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)24400

andante adj.

רגלי; מאיכות פשוטה; אנדאנטי (מוסיק.)

eskucha mi orasion ke ago sin lavios de enganyo. (Biblia, Const. 1873)

i a lugar ke los arroyos andantes i korrientes, ayi eyos tornantes por andar de kanales de el avismo. (Koelet Targum,1744)

enfechiza agora fechiza a nosotros, i kon el fechizo savremos kien mayorgara en la pelea la esta ke mozotros andantes sovre eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

I todos los ke andan sovre sus palmas entre todos los animales ke andan sovre kuatro pies, enkonados vos seran; todo el ke tokare en su kalavrina sera enkonado asta la tarde. (Biblia, Const. 1873)

yo dishe kon tajamiento de mis dias andare en puertas de foya seria mentado resto de mis anyos (Biblia, Const. 1743)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

se resfuiya el segundo i andava a el; i despues eran espandientes a el todos los mienbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

mijor por andar a kaza del limunio mas ke andar a kaza del konbite, por lo ke el kavo de todo el ombre i el bivo dara a su korason (Biblia, Viena 1841)

Toda sierpe i ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I anduvo Shimshon a Aza, i vido ayi una mujer eskarada, i entro a eya. I fue dicho a los de Aza: Shimshon es vinido aki. (Biblia, Const. 1873)

En los dias de Shamgar, ijo de Anat, en los dias de Yael, se vedaron los kaminos, i los ke andavan por senderos, andavan por kaminos retuertos. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)

i anduvo Sefo i vido, i ek en yuzanias del monte el este, me'ara grande i piedra grande puesta en puerta de la me'ara (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar` enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Arameos avian echado en su prisa.(Biblia, Const. 1873)

I tomaron dos kuatriguas de kavayos; i enbio el rey detras del real de los Arameos, diziendo: andad i ved.(Biblia, Const. 1873)

i tornaron en otra tienda, i de ayi tambien tomaron, i anduvieron, i eskondieron. (Biblia, Const. 1873)24480

andarse v. refl.

הלך, עזב

kuando viere ke se anduvo el poder de eyos, i ke no ay detenido ni deshado. (Biblia, Const. 1873)24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Por ende, todo aquel que tiene fuzia en Dios, él sera su ayudador e su escapador. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

e en ese punto desҫendieron los angeles del ҫielo, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)

i kuando tornaron en teshuva i fue perdonado a eyos, se muchiguo klaredad de onra de sus fases komo los andjeles porke izieron telas para el tavernaglo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

Justo de angustia es escapado, y vino malo en su lugar. (Biblia de Ferrara, 1553)

En mi angustia yami a A' i a mi Dio yami (Biblia, Const. 1873)

yami de mi angustia a A', i me respondio, del vientre de la foya esklami i oiste mi boz (Biblia, Const. 1873)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

Angustias tengo por ti, ermano mio Ye'honatan (Biblia, Const. 1873)25310

angustiador/dera n. & adj.

צורר, צר, אויב, לוחץ; גורם חרדה

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

i tornara vengansa a sus angustiadores, i se afalagara kon su tierra, kon su puevlo.(Biblia, Const. 1873)

Si no temiera la sanya del enemigo, no sea ke niegen sus angustiadores, (Biblia, Const. 1873)

tornare vengansa a mis angustiadores, i pagare a los ke me aborresen. (Biblia, Const. 1873)25330

angustiarse v. refl.

נחרד, הושפל, ספג בוז

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)25430

aniazme m.

נזם

las sortijas i aniazmes de la nariz (Biblia, Const. 1743)25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

Estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

e espaҫiáronse los fijos de Ysrael, e sosegaronse las animalias e las aves; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

porke iziste esta, maldicho tu mas de toda la kuatropea i mas de toda animal de el kanpo (Biblia, Const. 1547)

estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)25790

anka f.

ירך, אגן ירכיים, טורסו

Kada uno tiene su espada sovre su anka a kavza del pavor en las noches (Biblia, Const. 1873)

i az para eyos panyetes de lino para kuvrir la karne de su desnudez, dezde los lombos asta las ankas seran (Biblia, Const. 1873)

las dos sus manos sovre dos sus sienes, dos sus brasos sovre dos sus ankas, los dos karkanyales sovre dos sus kuestas i su kavesa sovre dos sus rodias ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los irio pierna sovre anka kon grande erida; i desendio i estuvo en el riskisio de la penya de Etam. (Biblia, Const. 1873)25910

anocheser m.

רדת הלילה

I se levantaron al anocheser, para irse al real de los Arameos; i kuando vinieron al kavo del real de los Arameos, ek, no avia ayi ninguno. (Biblia, Const. 1873)

I se levantaron, i fuyeron al anocheser, i desharon sus tiendas, i sus kavayos, i sus aznos, el real komo estava, i fuyeron por su vida. (Biblia, Const. 1873)25950

anojar (port.) v.

הכעיס, הרגיז, הטריד, צער, הפריע, הקניט

I su enemiga tambien la enojava mucho kon motivo de azerla atristar (Biblia, 1873)26170

ansí adv.

כך, ככה

Komo el lirio entre los espinos, ansi es mi kompanyera entre las ijas (Biblia, Const. 1873)

komo non tu savien ke es karrera del viento, i komo los miembros en vientre de la yena, ansi non savras a echa del Dio (Biblia, Viena 1841)

I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio de mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)

Komo A' fue kon mi senyor el rey, ansi sea kon Shelomo, i engrandeska su siya mas ke la siya de mi senyor el rey David. (Biblia, Const. 1873)

I desendio su padre a la mujer; i Shimshon izo ayi konbite; porke ansi azian los mansevos. (Biblia, Const. 1873)

i barajavan todos los dos delantre el djuez, este dezia ansi es; i este dezia ansi es (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i oyo Potifar las palavras de su mujer i enkomendo ke lo harvaran a Yosef fuertes golpes, i izieron ansi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I ansi le akontesio: porke el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio. (Biblia, Const. 1873)26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

I tus siervos aran desender la kaneza de nuestro padre kon ansia a la fuesa (Biblia, Const. 1873)

Hijo sabio haze alegrar padre, e hijo loco ansia de su madre. (Biblia de Ferrara, 1553)

Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)26400

ante adv.

לפני, מול

kuando estuvieren los del pleito ante ti, anbos sean serka de ti malisiozos, (Pirke avot, siglo XV)

dartehemos a nuestro padre Ysaque; e dixo el Señor: non lo quiero, que adebdado es ante mi, por que amo a Ysaumas que a Yacob; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Ya fue de sienpre en dias de los djerenansios ke eran de antes. (Koelet Targum,1744)26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)

Akordate de los dias antiguos. Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; (Biblia, Const. 1873)27130

anual adj.

שנתי

I suvio el varon Elkana kon toda su kaza para sakrifikar a A' el sakrifisio anual i su prometa. (Biblia, 1873)27340

anyadir/anyader v.

הוסיף, חיבר

Temor de .A. añadira dias, y años de malos seran acortados. (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendición de .A. ella enriquecera, y no añadirá tristeza con ella. (Biblia de Ferrara, 1553)27345

anyadura f.

תוספת

i ek ayegaron a muestra mano de este livro dodje sevarot i peskerimos en eyos, i ek todos eyos una sevara, i no ay entre eyo ningun demudamiento, ni anyadura , ni menguadura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)27410

anyo m.

שנה

I suvia este varon de su sivdad de anyo en anyo (Biblia, 1873)

Trezientos i sesenta i ocho livras eran en eya 365 komo kuenta de dias de el anyo, livra en kada dia (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

dia de vengansa para A' anyo de pagamientos por baraja de Sion (Biblia, Const. 1743)

para sienpre ke atersee el ombre sus anyos: tersio en mikrá, tersio en mishná, tersio en gemara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I fue en el mez primero, en el segundo anyo, en el primer dia del mez, ke fue levantado al tavernakulo. ( Biblia, Const. 1873)

I djuzgo a Yisrael en los dias de los Pelishteos vente anyos. (Biblia, Const. 1873)

esto kuantos dias i anyos i tiempos ke se yo del estruyimiento de Yerushalayim, i me entre en esta kaza i ize a mi esta kamareta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i templaron a el templamientos a vando de anyo en anyo, en el dia el este, i trusheron a el prezentes (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)27910

apanyamiento m.

תפיסה, אחיזה, לכידה; אסיפה, התכנסות; הכנסה; תיקון; המאסף

Vijitamiento de dolientes i apanyamiento de forasteros i madrugar a el bet akeneset i traer pas entre ombre i su konpaniero (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I puzo eskuridad al derredor de si komo por kavanyas, apanyamiento de aguas, nuves de los sielos (Biblia, Const. 1873)

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

i paso sovre dicho de H' i apanyo kavayos i kuatreguas, i kavayeros munchos, (Koelet Targum,1744)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

i enkomendo a todos sus siervos por apanyar tajantes de piedras a miles i a miyares, i tajaron piedras munchas a non kuenta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo vino este livro a mano de Talmay, meldo en el i plugo en sus ojos muncho, i peshkiro en el kon su sensia , i prevo i ayo su bushkida , i desho de sovre el todos livros ke apanyaron a el (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)27960

apanyarse v. refl.

נתפס; נאחז ב-, דבקב-; נפל בפח; הוציא המרצע מן השק, נאסף

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

i salieron delantre del djuez peleando i lo oyeron todos los varones de Sedom, i se apanyaron sovre eyos i esklamaron todos sovre el forastero , lo kitaron kon turva de la sivdad (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

Si no lo parare delante de ti, sere kulpozoa ti todos los dias (Biblia, Const. 1873)28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

ke era aparejado por espartirse kon Yerov'am ijo de Nevat, (Koelet Targum,1744)

sea tu kaza, kaza aparejada para los savios, (Pirke avot, siglo XV)

Tres peleas fuertes son aparejados los bene Yishmael de azer en la tierra en kavo de los dias (P. R. Eliezer,1876)

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)

i A' aparejo un peshkado grande para englutir a Yona i estuvo Yona en las entranyas del peshkado tres dias i tres noches (Biblia, Const. 1873)28240

apareser m.

זריחת כוכב; הופעה (כתב עת)

I ayi le aparesio el pozo ke se krio en viernes ben ashemashot (P. R. Eliezer,1876)28260

apareserse v. refl.

הופיע, התגלה, נגלה פתאום

Las flores se aparesieron en la tierra (Biblia, Const. 1873)

I se aparesieron los manaderos de la mar, los simientos del mundo fueron deskuviertos (Biblia, Const. 1873)28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)

seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)28440

apartadura f.

תרומה, הענקה, השתתפות;הפרדה

Montes de Gilboa, ni rosio ni luvia kayga sovre vozotros, ni kampos de apartaduras (Biblia, Const. 1873)28460

apartamiento m.

הפרדה, קיטוע; הפרדה גזעית; הנזרות, פרישות, פרישות נידה

Porke non eyas akavidozas en el apartamiento, i en la hala i en ensendimiento de la kandela (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

Porke todos sus djuisios tengo delante de mi i sus fueros no me aparti de eyos (Biblia, Const. 1873)

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)

Si fuere rapado, entonses mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. (Biblia, Const. 1873)28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)28700

apasentar v.

רעה

Apasenta tus kavritas djunto a las moradas de los pastores (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Mi kerido es mio i yo so suya, el apasenta entre los lirios (Biblia, Const. 1873)28710

apasento m.

מרעה; רעיה, הוצאה למרעה

i agora are saver agora a vos a lo ke yo azien a mi vinya: tirad su valiado i sera por apasentamiento (Biblia, Const. 1743)29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

Enpero si la apego el oyero de prisipio es livre, porke el atuendo uno (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

i su alma se apego en Yosef, i lo sombaia kada dia, i lo vestia de panyos buenos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)29190

apenado adj.

קשה, מצער, רב טורח; ענוש, נענש; מתייסר; מוטרד; קשה

Kuando ay profanasion del nombre de Dio es apenado (Tefilat Imanuel, 1924)29440

apersivir/apersever v.

הבחין, הבחין ב-(בעין), חש

i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)

savios, apersevidvos en vuestras palavbras, (Pirke avot, siglo XV)29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

Kuando apiada sovre la kandela, kuando apiada sovre el azeite, kuando apiada sovre la mecha es ovligado (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

no se apiadaron sovre el kavod de su kreador a venderle koza de komida a el forastero i al pasajero ke pasava por su sivdad (P. R. Eliezer, 1876)29850

aplayinador (port.) m.

מקצועה

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)29905

aplazada f.

קדשה

i demando a varones de su lugar por dezir: ado la aplazada? (Biblia, Const. 1547)29925

aplazarse v. refl.

נועד (להוועד)

i se aplazaron todos eyos por azer a el dia uno en el anyo, dia de plazo, i yamaron a nombre del dia el este Sefo sovre su nombre (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)30170

apokar v.

המעיט, הפחית, הקטין; מיעט, צמצם; הקהה; פחת, התמעט; העליב

Apoka tu negosio i desha tiempo para el estudio de la Ley (Tefilat Imanuel, 1924)30180

apokarse v. refl.

פחת, התמעט

en el dia ke se estremeseran guardadores de la kaza i se atorseran varones de la fuersa, i se baldaran las molederas porke se apokaran i se eskureseran las vientes en las finiestras (Biblia, Viena 1841)30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

Non inchira ombre plato de azeite i ponerloa en lado de la kandela i meter kavesa de mecha entre eya para ke sea apozante (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)30910

aprender v.

למד

Aprendi de todos los ke kijieron ensenyarme (Tefilat Imanuel, 1924)

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama savio kien aprende de kualkier persona (Tefilat Imanuel, 1924)31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

i luenga de tartamudos apresurara por avlar klarezas (Biblia, Const. 1743)

i el sol se paro en medio de los sielos i no apresuro a ponerse kaje un dia entero (Biblia, Const. 1873)

i fue komo el rey de Ay vido esto, los varones de la sivdad se apresuraron i madrugaron i salieron al enkuentro de Israel a la pelea .. al tiempo senyalado (Biblia, Const. 1873)

non te apresures en tu espirito por ensanyarte, porke sanya en seno de lokos poza (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

I se apresuro Yosef porke se eskayentaron sus entranyas por su ermano (Biblia, Const. 1873)

Apresurate para observar mizmo preseptos livianos komo para fuir de los pekados livianos (Tefilat Imanuel, 1924)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

Yo so mujer apretada de espirito, no bevi vino ni sidra ma verti mi alma delante de A'. (Biblia, 1873)31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)31440

aprezamiento m.

מאסר, מעצר; כליאה

Los ke nasen muriran, los ke mueren resusitaran (rebiveran) I los ke resusitan seran djuzgados (Tefilat Imanuel, 1924)31570

aprofetizar v.

התנבא, חזה

Palavras de profezia ke aprofetizo Koelet, el Shelomo, ijo de David, el rey ke era en Yerusalaim. (Koelet Targum,1744)31600

aprofondarse (it.) v. refl.

התרכז, העמיק חשוב; הדגיש

Si te aprofondes en eya te akorda grande rekompensa (Tefilat Imanuel, 1924)31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

No aprovechara aver en dia de saña, y justedad escapara de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

e non les aprouechaua cosa ninguna, e pelauan sus baruas, e mesauan sus cabellos, e fazian su sacrefiҫio de lo que mesauan a sus dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

E desque vieron que non les aprouechaua cosa ninguna, dixeron uno a otro: ay aqui de aquella gente que saco el Señor de tierra de Egibto, e les partió la mar por doze carreras; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)31910

aprovecharse v. refl.

הפיק תועלת; הרוויח, זכה ב-; נהנה מ-, ניצל, השתמש ב-

Kien se aprovecha de la Ley se kondena el propio a la muerte (Tefilat Imanuel, 1924)32310

ara f.

מזבח

entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

disho a eyos: muevos kon viejos, venid i echa goral ken suvia mienbros de la eskalera para la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

todo esto en seer el palasio sovre su asiento i la ara sovre su konpustura – fuimos konplido de todo bien ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I levanto la korte al derredor del tavernakulo i del ara, i metio la mamparansa de la puerta de la korte. Ansi akavo Moshe la ovra. ( Biblia, Const. 1873)

I el saserdote los saumara en el ara; es komida de ofrenda kemada por guezmo resivivle; todo el sevo es para A'. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)32490

arado m.

חריש; אדמה חרושה

I dainda ay sinko anyos en ke no avra arada ni segada (Biblia, Const. 1873)32790

arar v.

חרש (את האדמה), גידל

I el les disho: si no uvierash arado kon mi bezerra, no uvierash deskuvierto mi enigma. (Biblia, Const. 1873)33070

arder/ardir cf. adrer

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)33085

ardido adj.

שרוף

Non ensenderan kon azeite ardido en dia bueno. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Estos i estos ardidos en lugar de la seniza (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)33100

ardiente adj.

לוהט, יוקד, בוער, מתלקח; נלהב, להוט, קנאי

i ayi avia una mashala ardiendo ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

e allego las aguas en un lugar, e llamoles mares, e sello las con arena que non cresҫieren, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)33485

argumentarse v.

התנכל, חרש רעה

i vieron a el de leshos i antes ke se ayegase a eyos i argumentaronse para el para matarlo i disheron kada uno a su ermano: ek duenyo de los suenyos (Biblia, Const. 1547)33820

arka f.

תיבה, ארון (הברית)

Alsad el arka del firmamiento i pasad delante del puevlo (Biblia, Const. 1873)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)

i siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka (Biblia, Const. 1873)

I tomo i metio el Testimonio en el arka, i pozo las varas sovre el arka, i metio el kuvertero sovre el arka por ensima. ( Biblia, Const. 1873)33940

arkero m.

קשת, רובה קשת

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

Los arkos de los barraganes son kevrados i los flakos se sinyeron de fuersa. (Biblia, 1873)

De kuando nasio [Yishmael] su ofisio fue echar arko i arrondjar saetas i en esto se engrandesio (P. R. Eliezer,1876)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Yeonatan no se tirava atras (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Yeuda el arko (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Ye'huda el arko. (Biblia, Const. 1873)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Ye'honatan no se tirava atras, ni la espada de Shaul se tornava en vazio. (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

Komo kayeron los barraganes i se depedrieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes, i se deperdieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)34100

armado adj.

חמוש, מצוייד

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

I los aseladadores estavan kon eya en la kamara; i eya le disho: ¡los Pelishteos, sovre ti Shimshon! I el arranko las kuerdas, komo se arranka un ilo de estopa kuando guele el fuego. I su fuersa no fue konosida. (Biblia, Const. 1873)

I Shimshon yazio asta la media noche; i a la media noche se levanto, i travo las puertas de la puerta de la sivdad, i los dos postes, i los arranko kon la serradura, i los pozo sovre sus ombros, i los suvio a la punta del monte ke esta enfrente de Hevron. (Biblia, Const. 1873)

ma el se desperto de su suenyo, i arranko la estaka del telar i la tela. I (Biblia, Const. 1873)34720

arrankarse v. refl.

נעקר, נקרע מעל; נכסף, השתוקק; נעצב

i persigieron detras de Yeoshua i se arrankaron de la sivdad (Biblia, Const. 1873)34790

arrapado adj.

מסופר למשעי, גלוח ראש;מגולח; שהסתפר זה עתה

Si fuere rapado, entonses mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. (Biblia, Const. 1873)34860

arrapar v.

גילח, סיפר (תספורת); שעמם

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

I estos animales vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra: la komadreja, i el raton, i el lagarto segun su manera, i la anaka, i el koah, i la letaa, i el homet, iel kameleon. (Biblia, Const. 1873)

I estos vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra; la komadreja, i el raton, i el lagarto, segun su manera, (Biblia, Const. 1873)35570

arrebashar v.

השפיל, זילזל, העליב, השמיץ, הוציא לעז, לעג ל-, ביזה, הנמיך

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)35620

arrebivir v.

החיה, החזיר לתחיה, עורר מחדש; רענן, אושש, דירבן, המריץ

Los ke nasen muriran, los ke mueren resusitaran (rebiveran) I los ke resusitan seran djuzgados (Tefilat Imanuel, 1924)35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

i vine asta aki i me se puso el sol aki, i esto en la plasa, i no topo a ninguno ke me rekoja en su kaza (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)36860

arrelumbrado adj.

מואר, מובהר, מאוייר; זוהר מאושר

luego se ia por el kalejon ke era kon sus kandeles, alunbrado de una vanda i de otra, asta ke alkansava a la kaza de la tevila ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

La enkomendansa de H' es klara, ke alumbra los ojos. (Biblia, Const. 1873)

e el alunbra a todos los ҫielos, e la tierra con el sol en meytad del dia, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i kada uno tenia en kada mano una entorcha por alunbrar, i se espartian en dos partidas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)37070

arrematar v.

סילק; כילה, השמיד, הרס, נתן מכת מוות

Segun la muchedumbre de tus piadades arremata mis reveyos. (Biblia, Const. 1873)37140

arremendado adj.

מתוקן, מוטלא; מתוקן בצורה לא יפה; נאמר על המסופר שהכבירו עליו פרטים כדי שישמע סביר

i tomaron sakos viejos sovre sus aznos, i odres de vino, viejos i rotos i atados, i sapatos viejos i remendados en sus pies (Biblia, Const. 1873)37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

Porke A' djuzgara a su puevlo, i sovre sus siervos se arrepentira, (Biblia, Const. 1873)37640

arrepudiar v.

ביזה, לעג בפומבי; גרש (את אשתו), נתן ספר כריתות/גט

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)38430

arresvalar v.

החליק, גלש; אכל בבולמוס

Justo para siempre no resvalara, y malos no moraran tierra. (Biblia de Ferrara, 1553)38730

arrevatadura f.

חטיפה, שוד, אונס; טֶרֶף,טריפה, גֶּזֶל, ביזה

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)38750

arrevatar v.

חטף, שדד, גזל, לקח בכח; טרף; חטף אות (בדיבור); חטף כמו לחמניות טריות

bestia mala lo komio arrevatar fue arrevatado Yosef (Biblia, Const. 1547)

Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)

Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)39460

arrimado adj.

שעון, נשען, סמוך, נסמך

I el mansevo ke le dava las nuevas disho: vine a kaso al monte de Gilboa, i ek, Shaul estava arrimado sovre su lansa (Biblia, Const. 1873)39600

arrinkón m.

פינה, זווית, פאה

Estas kozas ke non a eyas kantidad: el arrinkon, i las primerias i el seer aparesido i gualardonar de mersedes i deprendimiento de Ley. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Komo era? suvia en la eskalera i katava a el rodeo i venia a el arrinkon deromit mizrahit tsefonit tsefonit maaravit deromit (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)39660

arriskar v.

סיכן

Zevulun fue puevlo ke arrishko su vida a la muerte, i Naftali sovre las alturas del kampo. (Biblia, Const. 1873)39690

arriva adv.

למעלה

Toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies para saltar kon eyas sovre la tierra; (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)

suvio eya i se asento en la de arriva deznuda, i el suvio i se asento deznudo enfrente de eya ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)39940

arrodear v.

סובב, הקיף, סבב, חג, גלגל; תעה, שוטט ללא מטרה; חיפש בכל מקום

i era arrodean por las sivdades i las komarkas de tierra de Iisrael, (Koelet Targum,1744)40060

arrodiyar

הבריך, הוריד על הברכיים

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)40070

arrodiyarse v. refl.

כרע ברך

Entre sus pies se arrodiyo, kayo, yazio; entre sus pies se arrodiyo, kayo; onde se arrodiyo, ayi kayo muerto. (Biblia, Const. 1873)40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

non verna a la sivdad la esta i non arrondjara ayi saeta i non la akonantara eskudo i non vertera sovre eya trabuko (Biblia, Const. 1743)40440

arroyo m.

נחל, פלג, יובל, זרם

i a lugar ke los arroyos andantes i korrientes, ayi eyos tornantes por andar de kanales de el avismo. (Koelet Targum,1744)

Todos los arroyos i manaderos de aguas andantes i korrientes a aguas de Okeanos ke arrodea a el mundo korneo el seyo, (Koelet Targum,1744)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran. (Biblia, Const. 1873)

Kuando me rodearon olas de muerte, arroyos de maldad me torvaron, kuerdas de Sheol me rodearon (Biblia, Const. 1873)

i sera sovre todo monte alto i sovre toda kuesta enshalshada pelagos arroyos de aguas (Biblia, Const. 1743)

i seran trastornados sus arroyos por pez i su polvo por ashufre (Biblia, Const. 1743)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el nombre de la kual era Delila. (Biblia, Const. 1873)

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)40760

artar v.

השביע; השביע רצון

entre las tardes komeresh karne, i a la manyana vos artaresh de pan (Biblia, Const. 1873)40770

artarse v. refl.

שבע, אכל לשובע; סיפקאת עצמו

se artan sus ijos, i deshan su sovraje a sus chikitos. (Biblia, Const. 1873)

kuando me despertare, me artare de tu semejansa. (Biblia, Const. 1873)41120

arto adj.

שָּׁבֵעַ

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)

Este ombre ke keres krear tuyo es i el es korto de dias i arto de ravia i viene a pekar (P. R. Eliezer,1876)

I de Naftali disho: Naftali, arto de buena veluntad, i yeno de la bendision de A'; el oksidente i el sud ereda. (Biblia, Const. 1873)

I de Naftali disho: Naftali, arto de buena veluntad, i yeno de la bendision de A'; el oksidente i el sud ereda. (Biblia, Const. 1873)41250

árvol m.

עץ, אילן

Komo el mansano entre los arvoles de la shara, ansi es mi kerido entre los ijos (Biblia, Const. 1873)

Todo el salien de el arvol non el se enkona enkonamiento de tiendas salvo lino. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

de fruto de arvol de el guerto komeremos i de fruto de el arvol ke entre el guerto disho el Dio non komadesh de el i non tokedesh en el porke no mueraresh (Biblia, Const. 1547)

i disho: ken denusio a ti ke desnudo tu? si de el arvol ke te enkomendi por non komer de el komiste? (Biblia, Const. 1547)

i lo ke vistes manta tenyida de kuantas kolores , vinyas ternas i plantaras en el todo modo de arvol (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)41550

asaetador m.

רובה קשת; כינוי למבקר עוקצני וחריף; מזל קשת

Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, ayi kontaran las djustedades de A', las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)41560

asaetar/asaetear v.

ירה חץ מקשת; תקף וביקר בצורה עוקצנית טורדנית ולעגנית

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)41720

asar v.

צלה, קלה

Antes ke saumavan el sevo, vinia el moso del saserdote i dizia al varon ..: Da karne para asar para el saserdote. (Biblia, 1873)41930

asaventar v.

הודיע, תידע; למד, קנה דעת

non seas djusto muncho i non asaventes demaziadamente, por ke te desolaras?

todo esto previ kon la sensia, dishi: me asaventare, i eya leshana de mi (Biblia, Viena 1841)41940

asaventarse v. refl.

התעניין ב-, ביקש מידע אודות; החכים

i travo en su mano ojas de datilares, i se asavento i enfechizo kon eyos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)42090

42090

מצור

I estuvo la sivdad en asedio asta el anyo onzeno del rey Tsidkiya'hu. (Biblia, Const. 1873)42240

asegún prep.

לפי, כמו, בדיוק כמו, בו ברגע ש-

e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

mas el mi Señor semeja que es ҫerca de nos, e es mucho ҫerca de nuestros coraҫones, segund esta escrito: ҫerca es el Señor a cada uno que lo llama con verdadera contriҫión, e de coraҫon. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)42260

asegundado adj.

נעזר, מועדף; שנוי, נשנה

[esta] koza esta asegundada en Neviim i aterseada en Ketuvim ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)42370

aselada f.

פח, פח יקוש, מוקש, מלכודת, מארב

i la aselada se levanto presto de su lugar i korrieron luego ke el estendio su mano i vinieron a la sivdad i la prendieron (Biblia, Const. 1873)

ma erl no savia ke avia aselada kontra el detras de la sivdad (Biblia, Const. 1873)42400

aseladador m.

משגיח, צופה

I los aseladadores estavan kon eya en la kamara; i eya le disho: ¡los Pelishteos, sovre ti Shimshon! I el arranko las kuerdas, komo se arranka un ilo de estopa kuando guele el fuego. I su fuersa no fue konosida. (Biblia, Const. 1873)42420

aseladar v.

צפה, ארב, טמן פח, טמן מלכודת, עקב אחרי, ריגל; רימה, הונה

I lo rodearon , i lo aseladaron toda la noche en la puerta de la sivdad; i estuvieron kayados toda la noche, diziendo: asta la luz de la manyana, entonses lo mataremos. (Biblia, Const. 1873)42500

asembradura f.

זריעה, עונת הזריעה

I si kayere algo de su kalavrina sovre alguna simiente de asembradura, ke sea de sembrar sera limpia. (Biblia, Const. 1873)42510

asembrar v.

זָרַע; פיזר דברים על כל עבר, זרע מהומה

Malo haze obra de falsedad, y asembran justedad precio de verdad. (Biblia de Ferrara, 1553)

su madre asenbra lo kolorado de el kuero i karne, i sangre i kaveyos i lo preto ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)42570

asemejansa f.

דמיון, קירבה, אנלוגיה

Se alevanto enpies Adam arishon i era su forma muy aformuziguada en asemejansa de su kriador (P. R. Eliezer,1876)

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)42590

asemejar v.

דמה ל-; השווה; הופיע

A la kavayeria en las kuatriguas de Par'o te asemeji, kompanyera mia (Biblia, Const. 1873)

Este mundo asemeja al atrio del mundo futuro (Tefilat Imanuel, 1924)

darsho r. Shimlay: a ke asemeja el ninyo en estentinas de la madre? a un kuaderno ke esta kovijado i doblado ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

el onbre sale a la kaye i sea asemejan en sus ojos komo lo entregaran al politsié ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)42600

asemejarse v. refl.

התדמה, נדמה; השווה עצמו ל-, דימה עצמו ל-

Se asemejan al leon ke dezea a arrevatar, i al leoniko asentado en lugares enkuviertos. (Biblia, Const. 1873)

Tornate asemejate al korso o al kavrito de los siervos sovre los montes de Bater. (Biblia, Const. 1873)

le duele la kavesa – ke se le asemeje komo ke lo dieran en la karsel ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

suvio a la kama i se echo – ke se le asemeje komo ke asuvieraa la kaza del djuzgo - si tiene tradjumanes buenos se eskapa, i si no non eskapa ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)42640

asementar v.

יָסַד, יִסֵּד, בנה, חיזק; הרה רעיון שתוצאותיו שליליות

en su primodjenito la asementara i en su menor asentara sus puertas (Biblia, Const. 1873)42850

asentado adj.

יושב, ישוב, מיושב, עומד יציב במקומו; מסודר במקצועו

Kuando era Shelomo el rey asentado sovre siya de su reino se enaltesio su korason muncho por su rikeza, (Koelet Targum,1744)

i ayo todo modo de komida, i vino muncho muncho, i ayo ayi un viejo ke estava asentado i meldava en estos livros (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)42900

asentar v.

הושיב, יישב; ארגן; חיבר (שיר, סיפור); הותיר משקע

En su solombra dezei i me asenti i su fruto fue dulse a mi paladar (Biblia, Const. 1873)

Es konosido en los konsejos su marido en su asentar kon viejos de tierra (Tefilat kol Pe, 1891)

Para asentarlos kon prinsipes, i los aze eredar siya de onra. (Biblia, 1873)

El aze mis pies komo de sierva, i me asenta sovre mis alturas (Biblia, Const. 1873)

e asento la tierra sobre el agua; e con los angeles de fuego; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

en su primodjenito la asementara i en su menor asentara sus puertas (Biblia, Const. 1873)

I Moshe levanto el tavernakulo, i asento sus almirezes, i pozo sus tavlas, i metio sus serraderos, i levanto sus pilares. ( Biblia, Const. 1873)

I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)42920

asentarse v. refl.

ישב, התיישב; התיישב בכל כובד משקלו; שקע בשל כובד משקלו; נפל על הכסא; פשט רגל

i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)

i tiro panyo de su bivdez de sovre eya i kuvriose kon el velo i afeitose i asentose en Petah Enayim (Biblia, Const. 1547)

i kito su manto de sivre si i se kuvrio de sako i se asento sovre la seniza (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

suvio eya i se asento en la de arriva deznuda, i el suvio i se asento deznudo enfrente de eya ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya (Biblia, Const. 1873)

i eya le disho: mi senyor, tu djuraste por A' tu Dio a tu sierva, diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya. (Biblia, Const. 1873)

I suviresh detras de el, i vendra, i se asentara sovre mi siya, i el reinara en mi lugar (Biblia, Const. 1873)

sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya en mi lugar, (Biblia, Const. 1873)

i se asentava al lado de el i lo sombaia kon palavras kada dia para ke yaziera kon eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)43750

ashorka f.

צמיד, אצעדה (צמיד לרגל)

las kofias i las ashorkas i las trensas i djoyas de el pecho i los orejales (Biblia, Const. 1743)

i tomi la korona ke tenia sovre su kavesa, i la ashorka ke tenia sovre su braso, i las trushe aki a mi senyor. (Biblia, Const. 1873)43780

ashufre m.

גופרית; צבע גופרית; גפרור

i seran trastornados sus arroyos por pez i su polvo por ashufre (Biblia, Const. 1743)44030

asiento m.

מושב, כסא; בסיס, כן; מקום, משטח ישיבה; קרן; איתנות, יציבות; הסכם; בסיס כלכלי; עכוז; מצב צבירה; מעמד, תפקיד

Sus pilares izo de plata, su reskovdo de oro, su asiento de purpura (Biblia, Const. 1873)

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

todo esto en seer el palasio sovre su asiento i la ara sovre su konpustura – fuimos konplido de todo bien ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los pilares de alambre ke estavan en la kaza de A', i los asientos, i el mar de alambre ke estava en la kaza de A', kevraron los Kaldeos, i yevaron el alambre de eyo a Bavel. (Biblia, Const. 1873)44150

asiguenya f.

חסידה

I el buho, el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya i el mursielago. (Biblia, Const. 1873)

i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya, i el mursiegalo. (Biblia, Const. 1873)44230

asigurar v.

ביטח, אישר, הבטיח, נתן אחריות, נתן בטחונות; שרת (נתן שרות ל-)

Asigurar nos asiguro el varon (Biblia, Const. 1873)45320

asofrensia f.

תמיכה, סֶמֶךְ, הגנה, משען

Me akonantaron en el dia de mi desgrasia, ma A' fue mi asofrensia (Biblia, Const. 1873)45325

asofrimiento m.

סמיכה

non ara i non almenara; non mienbros i non tenplasiones; non asofrimiento i non rezinas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)45330

asofrir v.

תָּמַךְ, סָעַד, סָמַךְ

Asufridme kon tortas de uvas esforsadme kon mansanas porke esto enferma de amor (Biblia, Const. 1873)

Sus manos tendio en el fuzo i sus palmas asufrieron rueka (Tefilat kol Pe, 1891)

le espandia el segundo a el primero dos las manos i se las dava al koen gadol i asofria sovre eyas i las esparzia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)45340

asofrirse v. refl.

נשען, נסמך, נתמך

I el rey ordeno sovre la puerta al kapitan sovre la mano del kual el se asofria; i el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio, komo avia dicho el varon del Dio, ke avlo kuando el rey desendio a el.(Biblia, Const. 1873)46110

asperar v.

חיכה, המתין, ציפה; קיווה

i aspero azer uvas i izo lambrushkos (Biblia, Const. 1743)46240

aspro (gr.) m.

פרוטה, מטבע שנהג במזרח (''לבן''); נדבה

le dezia: va merkame un aspro de vedrura – topava en su lugar bultos de oro (P. R. Eliezer, 1876)46260

asta prep.

עד, עד ל-

De delante de ti salga mi djuisio, (Biblia, Const. 1873)

El rey segundo fue Nimrod ke podesto de un kavo de el mundo asta el otro (P. R. Eliezer,1876)

Persigi mis enemigos i los destrui, i no torni asta atemarlos (Biblia, Const. 1873)

kon sudor de tus narizes komeras pan asta tu tornarte a la tierra, ke de eya fuiste tomado, ke polvo tu i a polvo tornaras (Biblia, Const. 1547)

i disho Yeuda a Tamar su nuera: esta bivda en kasa de tu padre asta ke engradeska Shela mi ijo (Biblia, Const. 1547)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

i lo irieron asta ke no desharon a ninguno de eyos ke remanesiera ni eskapara (Biblia, Const. 1873)

i Yeoshua kemo a Ay i la puzo en monton de siempre desoladura asta el dia de oy (Biblia, Const. 1873)46980

asur (ebr.) adj.

אסור

Afueras de tres kozas ke son asurim de komerse ke son la sangre i el sevo i el gid anashe (P. R. Eliezer,1876)47160

atadero m.

קשר, אגד; שנצים (קישוטים) לסוס

i ayan yo amargo mas ke la muerte a la mujer, ke eya kasaderas i redes en su korason ataderos en sus manos (Biblia, Viena 1841)47200

atado adj.

קשור, מחובר, מאוגד, צרור; מחוייב; אדוק

i tomaron sakos viejos sovre sus aznos, i odres de vino, viejos i rotos i atados, i sapatos viejos i remendados en sus pies (Biblia, Const. 1873)

I Delila disho a Shimshon: te rogo ke me digas en ke esta tu fuersa grande, i kon ke podras ser atado para afriirte. (Biblia, Const. 1873)

i kon el tenia un azno ke yevava una manta buena tenyida kon kuantos modos de kolores, la manta estava atada kon una kuerda sovre el azno (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)47220

atador m.

רצועה, קישור

i el espirito de A' paso sovre el, i las kuerdas ke estavan sovre sus brasos fueron komo lino ke esta kemado kon fuego, i sus atadores se kayeron de sovre sus manos. (Biblia, Const. 1873)47570

atakar v.

התקיף, תקף, התנפל על; נדלק, החל לבעור; הבעיר

I le disheron: desendimos para atarte, para entregarte en mano de los Pelishteos. I Shimshon les disho: djuradme ke no me atakaresh vozotros. (Biblia, Const. 1873)47640

atalayar v.

צפה, השקיף, עמד הכן, עמד על המשמר

Atalaya andamios de su kaza i pan de perezozos non kome (Tefilat kol Pe, 1891)47730

atar v.

קשר, חיבר, צרף, אגד, איגד; סגר עיסקה; סמך על, נתן אמון ב-

Tu atarash esta madesha de ilo de grana en la ventana (Biblia, Const. 1873)

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)

I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo ke me digas kon ke podras ser atado. (Biblia, Const. 1873)

I el le disho: si atar me ataren kon kuerdas nuevas, kon las kuales nunka fue echa ovra, entonses me enflakesere, i sere komo kualkier otro ombre. (Biblia, Const. 1873)

I le disheron: desendimos para atarte, para entregarte en mano de los Pelishteos. I Shimshon les disho: djuradme ke no me atakaresh vozotros. (Biblia, Const. 1873)

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)47970

atarse v. refl.

התחייב, קשר עצמו, נקשר; נעשה סמיך

I les dio un poko de pan i un poko de agua en una botezika i se la ato la botezika en sus lombos (P. R. Eliezer,1876)48130

atemar v.

התיש, ייגע, הוציא את הנשמה; כילה, השמיד, איבד

I los atemi i los yagi i no se levantaron i kayeron debasho de mis pies (Biblia, Const. 1873)

Persigi mis enemigos i los destrui, i no torni asta atemarlos (Biblia, Const. 1873)

Amontonare males sovre eyos; mis saetas atemare en eyos. (Biblia, Const. 1873)

ke aremos al varon el este ke mato a la alimanya la esta ke atemo a muestras kuatro peas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)48140

atemarse v. refl.

נבעת, נחרד, התייגע; כלה, נשמד; התאבד

Tambien kuando venia algun forastero a sus sivdades i traia su merkaderia ke merkava o keria vender, i se adjuntavan sovre el varones i mujeres, i famiyas, i mosos i viejos, i se ayegavan todos al varon i le tomavan por fuersa de la merkaderia asta ke se atemava la merkaderia del patron (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

ek, eyos son komo todo el fonsado de Yisrael ke kedaron en eya; ek, eyos son komo todo el fonsado de Yisrael ke se atemaron;(Biblia, Const. 1873)48170

atemo m.

קץ, סוף, גבול

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)48205

atendiar v.

לסוכך כמו אוהל, להצל

i izo telas de kaverno para atendiar sovre el tavernaglo (Biblia, Const. 1547)48230

atensión f.

תשומת לב; התחשבות

As atension en tu estudio porke el error puede ser funesto (Tefilat Imanuel, 1924)

No agas atension al kantaro si no aloke kontiene (Tefilat Imanuel, 1924)48440

aterseado adj.

בן שלוש; משולש

[esta] koza esta asegundada en Neviim i aterseada en Ketuvim ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)48460

atersiar v.

חילק לשלושה חלקים, שילש

para sienpre ke atersee el ombre sus anyos: tersio en mikrá, tersio en mishná, tersio en gemara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)48520

atestiguar v.

העיד, אישר

I le disho David: tu sangre sea sovre tu kavesa, porke tu boka atestiguo kontra ti, diziendo: yo mati al untado de A'. (Biblia, Const. 1873)48910

atorgamiento m.

הודאה, וידוי; הסכמה שהושגה בקושי; הצהרה; הבטחה

ijo mio! da agora onra a A' el Dio de Israel i azle atorgamiento i denunsiame agora lo ke iziste, no me lo enkuvras (Biblia, Const. 1873)

non palasio i non monte de almiskle; non djunta i non atorgamiento; non linpieza i non esparzimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)49090

atorser v.

עיוות, עיקם, פיתל, בילבל; סחט; העווה, סרר, עשה מעשה נבלה; הדיח

Andan en persicion andara a fiuza, y atorcién sus carreras sera quebrantado. (Biblia de Ferrara, 1553)

ve a echa del Dio, porke ken podra por aderezar a lo ke atorsio (Biblia, Viena 1841)49095

atorserse v. refl.

התעוות

en el dia ke se estremeseran guardadores de la kaza i se atorseran varones de la fuersa, i se baldaran las molederas porke se apokaran i se eskureseran las vientes en las finiestras (Biblia, Viena 1841)49120

atorsimiento m.

סחיטה, כפיה, פשע, הדחה

Perficion de rectos los guia, y atorcimiento de falsarios los prea. (Biblia de Ferrara, 1553)49130

atorvado adj.

מודאג, מבועת, נפחד, הלום פחד; משתומם, מבולבל

I sus ermanos no le pudieron responder porke fueron torvados (Biblia, Const. 1873)49300

atrás adv.

אחורה, מאחורי; מלפני (זמן), אחרי

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Yeonatan no se tirava atras (Biblia, Const. 1873)49600

atraveser v.

נתקע, ננעץ

Su mano tendio a la estaka, i su derecha al martiyo de travajadores; i majo a Sisera, machuko su kavesa; i irio i atraveso su sien. (Biblia, Const. 1873)49790

atribulasión (port.) f.

שגעון, טירוף

E luego fueron a el, e dixeronle: nos otros estamos en esta tribulaҫion, e tu estas durmiendo? (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)49815

atrio m.

מבואה

Este mundo asemeja al atrio del mundo futuro (Tefilat Imanuel, 1924)

Preparate en el atrio para poder entrar en el palasio (Tefilat Imanuel, 1924)49850

atristar v.

העציב, ציער

I su enemiga tambien la enojava mucho kon motivo de azerla atristar (Biblia, 1873)

I su padre nunka lo atristo en sus dias kon dizir por ke azes ansi (Biblia, Const. 1873)49860

atristarse v. refl.

הצטער, נעצב, התעצב אל לבו, נעגם

I agora no vos atristesh (Biblia, Const. 1873)

i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)50090

atuendo m.

כלי, כלי מטבח; מי שמהססים להטיל עליו אחריות; סיר לילה

Atuendos de palo i atuendos de kuero i atuendos de gueso i atuendos de vidro sus espandidos limpios i sus resivimientos enkonados (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I todo akeyo sovre ke kayere algo de eyos kuando son muertos, sera enkonado; sea algun atuendo de lenyo, o vestido, o kuero, o sako, kualkier atuendo kon ke se aze ovra, sera metido en agua, i kedara enkonado asta la tarde; i ansi sera alimpiado. (Biblia, Const. 1873)

I todo bevraje ke es de bever en kualkier atuendo sera enkonado. (Biblia, Const. 1873)

Toro i kavrito de dia de las perdonansas sus degoyaduras en tsafon i resivimiento de sus sangres kon atuendos de servimiento en tsafon (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i echaron los atuendos ke avia en la nave a la mar para alivianarla de eyos (Biblia, Const. 1873)

solamente la plata i el oro i los atuendos de alambre i de fierro metieron en la kaza de A'. (Biblia, Const. 1873)

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

i sinko atuendos en sus manos el sesto i el koz en mano una i el brasero en mano una i kuchara i kuvierta en mano una ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I las oyas, i las paletas, i las despaviladeras, i los kucharones, i todos los atuendos de alambre, kon ke servian, tomaron. (Biblia, Const. 1873)

I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Arameos avian echado en su prisa.(Biblia, Const. 1873)50330

aular (t.) v.

בכה, נאנח, התאנח; נהם, שאג

no aulesh ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka (Biblia, Const. 1873)

todo el puevlo aularan kon aulasion grande i la muraya de la sivdad kaera de su lugar i el puevlo suviran kada uno enderecho de si (Biblia, Const. 1873)50350

aulasión (t.) f.

בכי, אנחה; שאגה, נהמה

todo el puevlo aularan kon aulasion grande i la muraya de la sivdad kaera de su lugar i el puevlo suviran kada uno enderecho de si (Biblia, Const. 1873)

I komo el vino asta Lehi, los Pelishteos salieron a enkontrarlo kon aulasion; (Biblia, Const. 1873)50430

aún conj.

למרות, בלי להתחשב ב-

Aunke A' avia serrado su bulba (Biblia, 1873)50490

aunarse v. refl.

התאחה, התאחד

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 187350820

auvlar v.

הריע, הרים קולו בשמחה

i dos koanim se paravan sovre la meza i dos tronpetas en sus manos; tanyian i auvlavan i tanyian ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)51350

avantajozamente adv.

באופן ריווחי

i era avlan kon nos pases kon pases komo varon ke beza a su kompanyero de muchidumbre de kerensia ke akerensio a nos, avantajadamente mas ke a setenta puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

kavakado en eyas diez los mandamientos esmeradas avantajamente mas ke la plata (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)51550

ave f.

עוף; כינוי לאדם חסר יוזמה, כבד ומסורבל

I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

e espaҫiaronse los fijos de Ysrael, e sosegaronse las animalias e las aves; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

I toda otra sierpe de ave ke tiene kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)51780

aventajarse v.

התעלה על

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)51845

aventurar v.

אישר (חשב למאושר)

Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)51960

aver m.

רכוש, נכסים, הון; מו''מ עסקי

Aver de rico ciudad de su fortaleza, quebranto de pobres su pobreza. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovechara aver en dia de saña, y justedad escapara de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)51970

aver v.

היה (יש), היה לו, הכיל, היה ל-, התקיים, קרה

I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)52185

avestruz m.

יען, בת יענה

Todo kuervo segn su manera manera i el avestruz, i la leguja, i el laro, i el gavilan segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

todo kuervo segun su manera, i el avestruz, i la lechuza, i el laro, i el gavilan segun su manera, (Biblia, Const. 1873)52400

avierto adj.

פתוח, חשוף, פרוץ; מפולפל, גס, בלתי צנוע, נהנתני; ישר, נוהג בפתיחות, נבון, בהיר, זריז, פעיל

sea tu kaza avierta largamente, i sean los povres los fijos de tu kaza, (Pirke avot, siglo XV)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

i su boka serrada i el ombligo avierto ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I la sivdad fue avierta, i todos los varones de gerra fuyeron de noche por el kamino de la puerta entre las dos murayas, ke esta djunto al guerto del rey, (Biblia, Const. 1873)52440

aviertura f.

פתיחה, חנוכת מקום; פתח; פירצה; קסם; חכמה, בינה; מפתח, אינדקס

i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)52640

avizar v.

הודיע, פירסם, מסר הודעה, הכריז, תידע; הזהיר

Porke me izistesh mal, en avizando al varon si teniash mas ermano? (Biblia, Const. 1873)

I avizaron al rey, diziendo: ek Natan el profeta. (Biblia, Const. 1873)52670

avizo m.

הודעה, מודעה, בשורה, ידיעה; דעה; עצה

I tornaron los mensajeros, i dieron avizo al rey.(Biblia, Const. 1873)

I vinieron, i yamaron al portalero de la sivdad. I les dieron avizo, diziendo: vinimos al real de los Arameos,(Biblia, Const. 1873)

I yamo a los portaleros; i dieron avizo adientro en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)52680

avla f.

דיבור, דבר; נאום, הרצאה, דרשה, שיחה (ברדיו, בציבור), כושר דיבור

i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)52770

avlar v.

דיבר, הירצה, שוחח, החל בשיחה

i no amuchigues favlar kon mujer (Pirke avot, siglo XV)

Todo lo ke avlo Sara kon vedrad lo avlo i manko de lo ke te disho no agas (P. R. Eliezer,1876)

Por mis ermanos i mis kompanyeros avlare agora paz por ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

avla agora a tus siervos aramit ke entendientes nos i non avlesh a nos en djudesmo (Biblia, Const. 1743)

i kijeron avlar uno kon otro komo sus uzansas ir demandando kierpiches i lodo i no se entendieron unos a los otros lo ke ae avlavan (P. R. Eliezer, 1876)

I ek, mientres ke eya estava kon el rey, Natan el profeta vino. (Biblia, Const. 1873)

I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo ke me digas kon ke podras ser atado. (Biblia, Const. 1873)53110

avodazara (ebr.) f.

עבודה זרה

I por zahut de Avraam Avinu no se le amenguaron las aguas en todo tiempo ke no pensaron en servir avoda zara (P. R. Eliezer,1876)

Siendo ke ayegaron a el midbar se enpeso a mal trazyerrar detras de la avodazara de la kaza de Par'o su padre (P. R. Eliezer,1876)53360

avrir v.

פתח, פקח, חלץ פקק, נתן סם משלשל

vean tus ojos derechedades. (Biblia, Const. 1873)

I fue ke kuando vinimos al mezon, i avrimos nuestros kostales (Biblia, Const. 1873)

Su boka avrio kon sensia i ley de mersed sovre su lengua (Tefilat kol Pe, 1891)

avrire sovre alturas rios i entre vegas fuentes, porne dezierto por pelago de aguas i tierra sekania por manaderos (Biblia, Const. 1743)

i echavan el goral i a el ken lo kaia el goral akel tenia el meresimiento de tomar las yaves i avrir la puerta chika ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)53630

avrirse v. refl.

נפתח; הנץ; פתח עצמו, התוודה, גילה ליבו; קרע, פרם; התגבר על ביישנותו

e las puertas de los ҫielos e de la tierra se abrieron, por veer e saber que non auia con el Señor dioses estraños, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)53660

avtahá (ebr.) f.

בטחון; תקווה; ביטוח

no tuvieron la avtaha en su kreador, sino en muchedumbre de su rikeza, ke la rikeza enpusha de sus patrones temor de el kreador i se enfeguzian en su rikeza (P. R. Eliezer, 1876)53960

ayar v.

מצא

i non pudieron por ayar sus kavos; (Koelet Targum,1744)

El varon en mano de kien fue ayada la kupa, el sera mi siervo (Biblia, Const. 1873)

En labios de entendido es hallada ciencia, y verdugo a cuerpo menguado de seso. (Biblia de Ferrara, 1553)

Komo poko pasi de eyos asta ke ayi al ke ama mi alma (Biblia, Const. 1873)

Lo bushki i no lo ayi (Biblia, Const. 1873)

Me ayaron los guardadores ke rodean por la sivdad (Biblia, Const. 1873)

Mujer de vertud ken ayara i leshos mas ke djoyas su kompra (Tefilat kol Pe, 1891)

Vino de Kafras mezuras tres i medidas tres i si non ayo vino de Kafras traera vino blanko viejo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

lesho lo ke fue i ondo ondo ken lo ayara (Biblia, Viena 1841)

en dia bueno se kon bien, i en dia malo ve; tambien a este a eskuentra de este izo el Dio, para ke no aye el ombre despues de el ninguna koza (Biblia, Viena 1841)

i ayan yo amargo mas ke la muerte a la mujer, ke eya kasaderas i redes en su korason ataderos en sus manos (Biblia, Viena 1841)

i avia un vizir de los vizires de Titus, i entro i ayo una kaza grande i ancha muncho i tomo toda la prea i el espojo ke ayo ayi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i derroko a la pared i a la fragua i ayo una bota yena de livros munchos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)54150

ayegar v.

הגיע, התקרב; הגיע להשג, השיג, הצליח; הקריב קרבן; זכה לראות

Siendo ke ayegaron a el midbar se enpeso a mal trayerrar detras de la avodazara de la kaza de Par'o su padre (P. R. Eliezer,1876)

e allego las aguas en un lugar, e llamoles mares, e sello las con arena que non cresҫieren, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)

i tu az ayegar a ti a Aaron t ermano i a sus ijos kon el … para servirme en el saserdusio (Biblia, Const. 1873)

i siendo ke ayego su tienpo por espartirse del mundo el Santo Bindicho El toma su i parte, i parte de su padre i su madre echado delantre de eyos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

kuando entravan en la tienda del plazo, i kuando se al ara, se lavavan, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

i dio el Dio al viejo por mersed i por piadades en ojos del vizir, i lo kito kon onra kon todos sus livros, i anduvieron de sivdad en sivdad asta su ayegar a la sivdad de Sevilla (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i ek ayegaron a muestra mano de este livro dodje sevarot i peskerimos en eyos, i ek todos eyos una sevara, i no ay entre eyo ningun demudamiento, , ni anyadura , ni menguadura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

ayegamos en bashura de monte de Sinay i da a nos a tu Ley de kaza de tu trezoro ke en los sielos i agozarmozemos kon 22 letras ke esta eskrito en eyas (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)54170

ayegarse v. refl.

התקרב, בא עד, הצטרף

e llegose presente de un sabio e dixeronle: nuestro señor, e nuestro mayoral, e nuestro sabio, qué cosa es este tenblor que se fizo el dia de oy? (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

por quanto la ley santa se deҫendio, e las palabras de los fijos de Ysrael al Señor manifestador, e por quanto la ley rresҫibieron sus oraҫiones se allegaron, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i vieron a el de leshos i antes ke se ayegase a eyos i argumentaronse para el para matarlo i disheron kada uno a su ermano: ek duenyo de los suenyos (Biblia, Const. 1547)

i membra a tu kreador en dias de tu manseves, mientres ke non vengan dias del mal i se ayegen anyos ke diras: non ay a mi en eyos veluntad (Biblia, Viena 1841)

I yamo David a uno de los mansevos, i disho: ayegate i matalo. I el lo irio, i murio. (Biblia, Const. 1873)

Tambien kuando venia algun forastero a sus sivdades i traia su merkaderia ke merkava o keria vender, i se adjuntavan sovre el varones i mujeres, i famiyas, i mosos i viejos, i se ayegavan todos al varon i le tomavan por fuersa de la merkaderia asta ke se atemava la merkaderia del patron (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)54180

ayegasión f.

קרבן

Ke ansi dize el pasuk: i ordenará sovre eya la alsasion i saumará sovre eya sevos de las pazes sovre eya kumple todas las ayegasiones todas eyas. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)54230

ayí/aí adv.

שם, שמה

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

i avia un vizir de los vizires de Titus, i entro i ayo una kaza grande i ancha muncho i tomo toda la prea i el espojo ke ayo ayi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)54490

ayuda f.

חוקן; עזרה, סיוע, תמיכה, סעד

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

No ay otro komo el Dio de Yeshurun, ke kavaya en los sielos para tu ayuda, i kon su losania sovre la nuves. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

No ay otro komo el Dio de Yeshurun, ke kavaya en los sielos para tu ayuda, i kon su losania sovre la nuves. (Biblia, Const. 1873)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)54510

ayudador/dera n.

סייע, עוזר, תומך

Por ende, todo aquel que tiene fuzia en Dios, él sera su ayudador e su escapador. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)54540

ayudar v.

עזר, סייע, תמך, סעד, הושיט יד

I tuvo sus konsejos kon Yoav, ijo de Tseruya, i kon Evyatar el saserdote; i eyos ayudaron de parte de Adoniya. (Biblia, Const. 1873)

se levanten i vos ayuden, i sean vuestro mamparo. (Biblia, Const. 1873)54600

ayunar v.

צם, התענה, ישב בתענית

I endecharon, i yoraron, i ayunaron asta la tarde, por Shaul, i por Ye'honatan su ijo, i por el puevlo de A', i por la kaza de Yisrael; porke avian kaido a espada. (Biblia, Const. 1873)54610

ayuno m.

תענית, צום

i apregonaron ayuno i se vistieron de sakos, dezde el grande de eyos asta el chiko de eyos (Biblia, Const. 1873)54870

azeite m.

שמן

Por el golor de sus azeites buenos, komo azeite vaziado es tu nombre (Biblia, Const. 1873)

I savios son matirin en todos los azeites, kon azeite djondjoli, kon azeite de muezes, kon azeite de navos. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Komo si no uviera sido untado kon azeite (Biblia, Const. 1873)

I sovre el disho Shelomo kon su sensia: mijor fama nas ke azeite buena i dia de la muerte mas ke dia de su naser (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i madrugo Yaakov por la manyana i tomo a la piedra ke puso a sus kaveseras i puso a eya estansia i vazio azeite sovre su kavesa (Biblia, Const. 1547)

i pan de sensenyas i tortas de sensenyas enbueltas en azeite i binmuelos de sensenya untados kon azeite de semola de trigo loa aras (Biblia, Const. 1873)

i tomaras el azeite de la untasion i vaziaras sovre su kavesa i lo untaras (Biblia, Const. 1873)

mijor fama buena mas ke azeite bueno, i dia de la muerte mas ke dia de su nase (Biblia, Viena 1841)

moshkas en su muerte azen afedeser azen manar azeite de konfisionador (Biblia, Viena 1841)

porke ayi fue desechado el eskudo de los barraganes, el eskudo de Shaul, komo se no uviera sido untado kon azeite. (Biblia, Const. 1873)

Ijas de Yisrael, yorad por Shaul, ke vos vestia de grana kon plazeres, ke metia azeite de oro sovre vuestros vestidos. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

i lo izo chupar miel de la penya, i azeite del piedregal del penyasko: (Biblia, Const. 1873)55120

azer v.

עשה, יצר; עזר, סייע, הושיט עזרה

vean tus ojos derechedades. (Biblia, Const. 1873)

Talamo izo para si el rey Shelomo de maderos del Levanon (Biblia, Const. 1873)

No agas atension al kantaro si no aloke kontiene (Tefilat Imanuel, 1924)

Todo lo ke avlo Sara kon vedrad lo avlo i manko de lo ke te disho no agas (P. R. Eliezer,1876)

i aspero azer uvas i izo lambrushkos (Biblia, Const. 1743)

porke iziste esta, maldicho tu mas de toda la kuatropea i mas de toda animal de el kanpo (Biblia, Const. 1547)

i unas eskaleras le izieron en la pared una por la vanda de mizrah i una por la vanda de maarav (P. R. Eliezer, 1876)

I izo para si kuatriguas i kavayeros, i sinkuenta varones ke korrieran delante de el. (Biblia, Const. 1873)

I desendieron tres mil varones de Ye'huda al riskisio de la penya de Etam, i disheron a Shimshon: no saves ke los Pelishteos podestan sovre nozotros? ke es esto ke nos iziste? I el les disho: komo izieron a mi, ansi ize a eyos. (Biblia, Const. 1873)

ke aremos al varon el este ke mato a la alimanya la esta ke atemo a muestras kuatro peas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)55410

azero m.

פלדה

El anbeza mis manos para la pelea, i el arko de azero es kevrado por mis brasos (Biblia, Const. 1873)55420

azerse v. refl.

נעשה, הפך ל-, היה ל-; העמיד פנים, עשה עצמו; הבשיל, השלים בישולו; מת

i el korason del puevlo se diritio i se izo komo agua (Biblia, Const. 1873)

todo el ke non es, non siego i non kosho i non mudo i se aze komo uno de eyos non se muere de la vejes asta ke se aze komo uno de eyos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)55640

azienda f.

רכוש, הון, עושר, נכסים, נחלה

para sienpre ke anbeze el ombre a su ijo ofisio i ke porfee ke sea el ofisio linpio i liviano, i ke bushke piadades de ken ke es de bushkar, ke es riko i las aziendas de el ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

todo el ke travaja en la Ley sus aziendas le prosperan a el ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)55850

azna f.

אתון

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)55980

azno m.

חמור

I dio sevada a sus aznos (Biblia, Const. 1873)

i destruyeron todo lo ke avia en la sivdad, tanto varones komo mujeres, tanto mosos komo viejos, asta los bueyes i ovejas i aznos, a tajo de espada (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

I topo una keshada de azno freska, i estendio su mano, i la tomo, i irio kon eya mil varones. I disho Shimshon: kon la keshada de un azno ire mil varones. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

i kon el tenia un azno ke yevava una manta buena tenyida kon kuantos modos de kolores, la manta estava atada kon una kuerda sovre el azno (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i no kijo el forastero dormir ayi, i alevantose i seyo a su azno para irse (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i tambien pan i agua tengo, i paja i sevada para mi azno, no me falta nada (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i ek, no avia ayi ninguno, ni boz de ombre, sino los kavayos atados, i los aznos atados, i las tiendas komo estavan.(Biblia, Const. 1873)

I se levantaron, i fuyeron al anocheser, i desharon sus tiendas, i sus kavayos, i sus aznos, el real komo estava, i fuyeron por su vida. (Biblia, Const. 1873)56580

babiloniano/babilóniko adj.

בבלי

yo vidi en el espojo un manto babiloniko bueno i dosientos siklos de plata i una lengua de oro de pezo de sinkuenta siklos i los kovdisi (Biblia, Const. 1873)57195

Bagdat f.

בגדד

i aborresieron tierra buena i kovdisiada ke era por la parte de mizrah i se fueron a Bavel ke es Bagdat (P. R. Eliezer, 1876)57920

balansa f.

מאזניים, משקל; מאזן; שיווי משקל; מזל מאזנים

Balanzas de engaño abominación de .A., y peso perfeto su voluntad. (Biblia de Ferrara, 1553)

Balanzas de engaño abominación de .A., y peso perfeto su voluntad. (Biblia de Ferrara, 1553)

Pobre hazien balanza de engaño, y mano de solicitos (los) enriquecera (Biblia de Ferrara, 1553)58080

baldar v.

ביטל; ביטל גזירה; שבר; הפסיק, עצר; עשה לבלתי חוקי, ביטל חוקיות

Dishe: los esparzire, are baldar de entre los ombres la membrasion de eyos: (Biblia, Const. 1873)58090

baldarse v. refl.

שבת, חדל

i agora ke esta estruida la kaza santa i mos se baldo el servimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

en el dia ke se estremeseran guardadores de la kaza i se atorseran varones de la fuersa, i se baldaran las molederas porke se apokaran i se eskureseran las vientes en las finiestras (Biblia, Viena 1841)58470

bálsamo m.

אפרסמון (בושם)

La gota no eya salvo la gotean de arvoles de el balsamo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)58950

bandera cf. bandiera

Me trusho a la kaza del vino i su bandera sovre mi fue amor (Biblia, Const. 1873)59420

banyar v.

רחץ, טבל; נרטב, הזיע

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)59800

baraja f.

סכסוך, קטטה, מריבה; בלבול

I tu me eskapaste de las barajas de mi puevlo, me guardaste para ser kavesera de djentes

dia de vengansa para A' anyo de pagamientos por baraja de Sion (Biblia, Const. 1743)59820

barajar/barajear v.

התווכח, התפלמס; רב, התגושש, נאבק

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

i barajavan todos los dos delantre el djuez, este dezia ansi es; i este dezia ansi es (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)59990

barbakana f.

מגדל מגן, בחן; תעלת מגן

Sea paz en tu barbakana paz en tus almenas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)60540

barragán n. & adj.

גיבור, אמיץ; חזק, חסון; גברי; מי שמפגין את שריריו (אירוני), בעל כוח

Se alegra komo barragan para korrer el kamino. (Biblia, Const. 1873)

Ek su kama ke es de Shelomo, sesenta barraganes ay al derredor de eya (Biblia, Const. 1873)

Mijor ke ek barragan es kien tiene pasensia i kien domina su ravia (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama barragan kien vense sus pasiones (Tefilat Imanuel, 1924)

Los arkos de los barraganes son kevrados i los flakos se sinyeron de fuersa. (Biblia, 1873)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Yeonatan no se tirava atras (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia (Biblia, Const. 1873)

Porke ayi fue dezechado el eskudo de los barraganes, el eskudo de Shaul (Biblia, Const. 1873)

mira, yo entregi en tu mano a Yeriho, i a su rey, kon los barraganes valientes (Biblia, Const. 1873)

i era Nimrod barragan grande i fuerte i el fue el primer barragan ke uvo en la tierra (P. R. Eliezer, 1876)

i los barraganes ke tenia David, no eran kon Adoniya'hu. (Biblia, Const. 1873)

Ma a Natan el profeta, i a Benaya'hu, i a los barraganes, i a Shelomo su ermano no konbido. (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Yisrael sovre tus alturas matado. Komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Entonses izo podestar al remanesido sovre los fuertes del puevlo; A' me izo ensenyorear sovre los barraganes. (Biblia, Const. 1873)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)60590

barraganería f.

כוח, עצמה, עוז, שריריות, גבורה, עזות נפש; פילגשות

tus varones en la espada kayeran i varones de tu barragania enla pelea (Biblia, Const. 1743)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)

a boz de tus maraviyas i tus barraganias ke izites a puevlo kaza de Israel se estremesieron todos los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

ke izo el Santo bendicho El? fue deskuvierto kon fuersa de su barragania sivre la mar i enshugo a la mar i al baro non enshugo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)60605

barrajante m.

מתקוטט, איש ריב ומדון

Porke ninguno se mayorgara kon fuersa. De A' seran kevrados los barrajantes. (Biblia, 1873)60740

barrer v.

טאטא

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)60910

barro m.

טיט, בוץ, חומר (חימר)

I todo atuendo de barro adientro del kual kayere algo de eyos, todo lo ke uviere en el sera enkonado i lo kevraresh. (Biblia, Const. 1873)

disheron malos i la mleska ke entre eyos: a aguas de la mar pudo enshugar i al baro non pudo por enshugar (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

ke izo el Santo bendicho El? fue deskuvierto kon fuersa de su barragania sivre la mar i enshugo a la mar i al baro non enshugo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)61080

barva f.

סנטר; זקן

e non les aprouechaua cosa ninguna, e pelauan sus baruas, e mesauan sus cabellos, e fazian su sacrefiҫio de lo que mesauan a sus dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

I varon o mujer, kuando tuviere yaga en la kavesa o en la barva, el saserdote mirara la yaga, i ek, si paresiere mas onda ke el kuero, i uviere en eya kaveyo ruvio, delgado, entonses el saserdote lo dara por enkonado; tinya es, lepra es de la kavesa o de la barva. ( Biblia, Const. 1873)61160

barvez m.

כבש, איל; כינוי לבעל זקן מדובלל

i izo kovertero para la tienda de kueros de barvezes envermejesidos i kovertero de kueros de guadamese de arriva (Biblia, Const. 1547)

i barvezes ijos de Bashan, i kavrones, kon grosura de rinyones de trigo; (Biblia, Const. 1873)61690

basho adj. & adv.

נמוך; שטוח; שפל, בזוי, נבזה, נקלה; מרמה נמוכה, מאיכות ירודה

I el saserdote mirara, i ek, si paresiere mas basha ke el kuero, i su kaveyo uviere tornado blanko, el saserdote lo dara por enkonado ( Biblia, Const. 1873)61910

bashura f.

נמיכות, נמיכות קומה; שפלה

ayegamos en bashura de monte de Sinay i da a nos a tu Ley de kaza de tu trezoro ke en los sielos i agozarmozemos kon 22 letras ke esta eskrito en eyas (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)62380

bastión m.

מצודה

i pozo kontra eya; i fraguaron kontra eya bastion al derredor. (Biblia, Const. 1873)62650

batalia f.

מערכה, מלחמה, קרב, מאבק

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia (Biblia, Const. 1873)

I el disho: el puevlo fuyo de la batalia, i tambien muchos del puevlo kayeron i son muertos, i tambien Shaul i Ye'honatan su ijo son muertos. (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia Ye'honatan matado sovre tus alturas (Biblia, Const. 1873)63000

batir v.

דפק, הלם, הקיש, המם, היכה

i eresio folor de Balak a Bilam i batió a sus palmas (Biblia, Const. 1547)63620

Bavel (ebr.) m.

בבל; בלבול

i aborresieron tierra buena i kovdisiada ke era por la parte de mizrah i se fueron a Bavel ke es Bagdat (P. R. Eliezer, 1876)64310

beatitud f.

אושר עילאי, נועם, עונג, קורת רוח

Mas vale una ora de beatitud en el mundo futuro mas ke toda la vida del mundo perzente (Tefilat Imanuel, 1924)64700

beemod (ebr.) f. pl.

בהמות

En el dia sejeno dela kriansa de el mundo izo kitar el Sh.yit. de la tierra todo modo de beemot zeharim i nekevot (P. R. Eliezer,1876)

i kuando la vestia Nimrod dita vestimienta se akojian kuantas beemot i hayot i venian i se enkorvavan delantre de Nimrod ke se les entendia (P. R. Eliezer, 1876)65840

bendezir v.

ברך, שיבח, הילל

I Eli bendisho a Elkana i a su mujer i disho: A' te de semen de esta mujer por el emprestido ke se empresto a A'. (Biblia, 1873)

Se incho la kaza de Yishmael de todo bueno de las berahot ke lo bindisho Avraam (P. R. Eliezer,1876)

A' fortaleza a su puevlo dara, A' bendizira su puevlo kon la paz (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

el Sh.Yit. bendisho a Noah i a sus ijos i les dio sus matanot a kada uno i les izo eredar las tierras (P. R. Eliezer, 1876)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

Por lo ke los komandantes se adelantaron en Yisrael, por lo ke fue veluntario el puevlo , bendizid a A'. (Biblia, Const. 1873)65870

bendicho adj.

ברוך, מבורך, מקודש

Bivo A' i bendicha sea mi penya i sea enaltesido el Dio de la penya de mi salvasion (Biblia, Const. 1873)

e el primero es él, e el postrimero él es, ante de toda cosa él es, bendito e alabado el su nonbre, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Bendicha mas ke mujeres sea Yael, mujer de Hever el Kenio; mas ke mujeres bendicha sea en la tienda. (Biblia, Const. 1873)

bendicho su nombre de A' ke dio a nos Ley por mano de Moshe el eskrivano grande, eskrita sovre dos tavlas de piedra i sesj ordenes de Mishna i Talmud kon meldadura (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

ke izo el Santo bendicho El? fue deskuvierto kon fuersa de su barragania sivre la mar i enshugo a la mar i al baro non enshugo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)65940

bendisión f.

ברכה

Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)66240

berahá (ebr.) f.

ברכה

Se incho la kaza de Yishmael de todo bueno de las berahot ke lo bindisho Avraam (P. R. Eliezer,1876)66870

bestia f.

חיה, בעל חיים, בהמה; חיית טרף; כינוי לאדם גס ותוקפני

echemoslo en uno de los pozos i diremos: bestia mala lo komio i veremos ke seran sus suenyos (Biblia, Const. 1547)

bestia mala lo komio arrevatar fue arrevatado Yosef (Biblia, Const. 1547)

i dientes de bestias enbiare sovre eyos, kon veneno de serpientes del polvo. (Biblia, Const. 1873)67120

bever v.

שתה, לגם, גמע; רימה, הערים; נתן אמון ב-

Prevaste mi korason, me vijitaste de noche, me ezmeraste, (Biblia, Const. 1873)

komed kada uno de su vid i kada uno de su igera i beved kada uno de su pozo (Biblia, Const. 1743)

i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: biva el rey Adoniya'hu (Biblia, Const. 1873)

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)

i sangre de uvas beviste, vino puro. i engordose Yeshurun, i akoseo (Biblia, Const. 1873)

ke komian el sevo de sus sakrifisios, i bevian el vino de sus templasiones? (Biblia, Const. 1873)

i fueron aguas las estas a Yania la reina i para todos sus kavzos, para bever i para kozinar kon eyas, i por lavar kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I kuando akeyos leprozos vinieron al kavo del real entraron en una tienda, i komieron i bevieron, i tomaron de ayi plata, i oro, i vestidos, i anduvieron, i lo eskondieron;(Biblia, Const. 1873)67290

beveraje m.

משקה, שיקוי; שתיה

I todo bevraje ke es de bever en kualkier atuendo sera enkonado. (Biblia, Const. 1873)67300

beveres m. pl.

משקאות

i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)67590

bezar v.

נישק, נשק; התאים (זה לזה), התחבר היטב

Ke me beze kon los bezos de su boka (Biblia, Const. 1873)

E en que vieron la tormenta, tomo cada uno dellos su dios, e besaualo, e llamaualo a grandes bozes, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i era avlan kon nos pases kon pases komo varon ke beza a su kompanyero de muchidumbre de kerensia ke akerensio a nos, avantajadamente mas ke a setenta puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)67820

bezerro m.

עגל, שור צעיר; אדם גס, חסר חינוך

I el les disho: si no uvierash arado kon mi bezerra, no uvierash deskuvierto mi enigma. (Biblia, Const. 1873)

kuando izieron kaza de Israel a el bezero fueron enegrisidas sus fases komo ijos de Kush ke moran en tierras de Kedar (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)67890

bezo m.

נשיקה

Ke me beze kon los bezos de su boka (Biblia, Const. 1873)68300

bien m.

רכוש, עושר, הון, ברכה; טוב; יתרון

Gualardonolo bien i no mal todos dias de sus vidas (Tefilat kol Pe, 1891)

Por kaza de A' nuestro Dio bushkare bien a ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

portanto amaron los djustos por andar detras senderos de tu bien, porke ereden el mundo el este i el mundo el ke viene (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)68330

bien adv.

היטב, מאוד, למדי; חוץ מזה

Az bien en tu veluntad a Zion, fraguaras las murayas de Yerusalayim. (Biblia, Const. 1873)

I disheron el uno al otro: no izimos bien; oy es dia de buenas nuevas, i nozotros kayamos; si esperaremos asta la luz de la manyana, nos alkansara pena.(Biblia, Const. 1873)68400

bienaventurado adj. & m.

אשרי; מאושר, ברוך, בר מזל; תם, באירוניה: טיפש

Bienaventurado en este mundo i bienaventurado en el mundo vinidero (Tefilat Imanuel, 1924)

Disho ribi Yeuda bienaventurado ken ke su lazería en la Ley (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)68740

biervo m.

מילה

su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)69750

binián (ebr.)

בניין

este karar era la hiba de el binian (P. R. Eliezer, 1876)70170

birmuelo m.

לביבה, סופגניה; מאפה חלבון ביצה; מאפה לפסח; רקיק

i pan de sensenyas i tortas de sensenyas enbueltas en azeite i binmuelos de sensenya untados kon azeite de semola de trigo loa aras (Biblia, Const. 1873)

i era komo simiente de kulantro, blanko, i su savor komo binmuelo kon miel. (Biblia, Const. 1873)70790

bitul melahá (ebr.) m.

ביטול מלאכה מוכרז לצורך השתתפות בלוויה)

La penitensia i las buenas aksiones son un (eskudo) mamparo kontra la dezgrasia (Tefilat Imanuel, 1924)70890

biva!/bivas! interj.

יחי!

i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: biva el rey Adoniya'hu (Biblia, Const. 1873)

i tanyeresh kon la trompeta, i diresh: biva el rey Shelomo. (Biblia, Const. 1873)70900

bivdez f.

אלמנות

i tiro panyo de su bivdez de sovre eya i kuvriose kon el velo i afeitose i asentose en Petah Enayim (Biblia, Const. 1547)70910

bivdo/a n.

אלמן/אלמנה

i disho Yeuda a Tamar su nuera: esta bivda en kasa de tu padre asta ke engradeska Shela mi ijo (Biblia, Const. 1547)70950

bivienda f.

מחיה

i entre kon mi estos livros para meldar en eyos , i entre kon mi kantidad de mi bivienda (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)70960

bivir v.

חי, התקיים, גר; ניהל חיי הוללות

solamente Rahav la eskarada bivira eya i todos los ke estan kon eya en kaza (Biblia, Const. 1873)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

I me pari sovre el, i lo mati, porke savia yo ke no podia bivir despues de su kaida (Biblia, Const. 1873)

Biva Reuven, i no muera; i sean sus varones numerozos. (Biblia, Const. 1873)

Biva Reuven, i no muera; i sean sus varones numerozos. (Biblia, Const. 1873)

Porke yo also a los sielos mi mano, i digo: bivo yo para siempre. (Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)71050

bivo adj.

חי, מלא חיים; ער, ערני; תוסס,שובב, עליז, זריז; פיקח, מבריק; בוהק

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran. (Biblia, Const. 1873)

Bivo A' i bendicha sea mi penya i sea enaltesido el Dio de la penya de mi salvasion (Biblia, Const. 1873)

e tu dexaste al Señor biuo por sienpre, e rrey de todo el mundo, que crio el ҫielo e la tierra, e sirues a figura de palo e de piedra. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

mijor por andar a kaza del limunio mas ke andar a kaza del konbite, por lo ke el kavo de todo el ombre i el bivo dara a su korason (Biblia, Viena 1841)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

eyos saven ke tenemos ambre, i salieron del real para eskondirse en el kampo, diziendo: kuando salieren de la sivdad, los prenderemos bivos, i entraremos en la sivdad.(Biblia, Const. 1873)71140

bívora f.

צפע, פתן

Dan djuzgara a su puevlo, komo uno de los trivos de Yisrael. Sera Dan kulevro sovre el kamino, bivora sovre el sendero, ke morde los karkanyales del kavayo, i kaye atras su kavayador. A tu salvasion espere, o A'. (Biblia, Const. 1873)

Dan djuzgara a su puevlo, komo uno de los trivos de Yisrael. Sera Dan kulevro sovre el kamino, bivora sovre el sendero, ke morde los karkanyales del kavayo, i kaye atras su kavayador. A tu salvasion espere, o A'. (Biblia, Const. 1873)

Veneno de dragones es su vino, i tosigo kruel de bivoras. (Biblia, Const. 1873)71860

blanko m.

פחם (בלשון סגי נהור : ''לבן'');''לבנים'' ''אספרוס'' - כסף

Polvo kolorado i polvo preto i polvo blanko i polvo verde: el kolorado es la sangre i preto es las tripas, el blanko es los guesos i los niervos, el vedre es el puerpo (P. R. Eliezer,1876)

i los bendisho a Yefet i a sus ijos ke sean todos blankos i muy ermozos i les izo eredar midbarot i kampos estas son las nahalot ke les izo eredar (P. R. Eliezer, 1876)71870

blanko adj.

לבן, צח, צחור

su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I el saserdote mirara, i ek, si paresiere mas basha ke el kuero, i su kaveyo uviere tornado blanko, el saserdote lo dara por enkonado ( Biblia, Const. 1873)

lavo en el vino su vestido, i en la sangre de uvas su kuvierta. Los ojos vermejos de vino, i los dientes blankos de leche. (Biblia, Const. 1873)

lavo en el vino su vestido, i en la sangre de uvas su kuvierta. Los ojos vermejos de vino, i los dientes blankos de leche. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)71980

blankura f.

לובן, צחר, צחות; פחם (בלשון סגי נהור: ''לובן'')

su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)72750

bodre m.

חוף, גדה; שפה, קצה, שוליים, צד

i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)73200

boka f.

פה, לוע

Kon su grosura serrados; kon su boka avlan altigueza. (Biblia, Const. 1873)

Sean agradavles delante de ti los dichos de mi boka, i el pensamiento de mi korason, (Biblia, Const. 1873)

I la moneda tornada en la boka de vuestros kostales (Biblia, Const. 1873)

me determini ke mi boka no traspase. (Biblia, Const. 1873)

La moneda de kada uno estava en la boka de su kostal (Biblia, Const. 1873)

Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Manantial de vidas boca de justo, y boca de malos cubrira falsedad. (Biblia de Ferrara, 1553)

Ke me beze kon los bezos de su boka (Biblia, Const. 1873)

Su boka avrio kon sensia i ley de mersed sovre su lengua (Tefilat kol Pe, 1891)

El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

no aulesh ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka (Biblia, Const. 1873)

i su boka serrada i el ombligo avierto ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I le disho David: tu sangre sea sovre tu kavesa, porke tu boka atestiguo kontra ti, diziendo: yo mati al untado de A'. (Biblia, Const. 1873)

Eskuchad, sielos, i avlare: i oyga la tierra los dichos de mi boka. (Biblia, Const. 1873)74630

bolar v.

עף, טס, ריחף, עופף, פרח; נמלט במהירות; נפטר (באירוניה)

I kavayo sovre keruv i bolo i se aparesio sovre las alas del viento (Biblia, Const. 1873)

e era la palabra saliendo e volando de parte de la gloria del poderoso, e perdonador, e fuerte; e el dicho del glorioso en tablas de piedras presҫiosas paresҫiendo a todo el mundo, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)75030

bolsa f.

שק, שקית; ארנק, חריט; תיק, אמתחת; גביע נייר; פגם בבגד, גזרה פגומה

las mudas los mantos i las tovajas i las bolsas (Biblia, Const. 1743)75960

borracho adj. & n.

שתוי, שיכור, מבוסם

Asta kuando estaras borracha? Kita tu vino de ti! (Biblia, 1873)

I Eli la tuvo por borracha (Biblia, 1873)76060

borriko m.

עייר

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)

Atando a la vid su borriko, i a la vid eskojida el ijo de su azna; (Biblia, Const. 1873)76370

bota f.

מגף; גיגית, חבית, תיבת לחם, אגן, אמבט; רחצה באמבט; חנות גדולה

i derroko a la pared i a la fragua i ayo una bota yena de livros munchos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)76490

botezika f.

חביונת, חבית קטנה; צפחת, חמת; תיבת לחם

I les dio un poko de pan i un poko de agua en una botezika i se la ato la botezika en sus lombos (P. R. Eliezer,1876)77480

boz f.

קול, קול בהצבעה, צליל, טון

No ay dicho i no ay palavras, no es oida su boz. (Biblia, Const. 1873)

Azme ver tu vista, azme oir tu boz (Biblia, Const. 1873)

La boz del tortolo es oida en nuestra tierra (Biblia, Const. 1873)

Porke tu boz es dulse i tu vista ermoza (Biblia, Const. 1873)

Kuando el molia dizia: minudo bueno, bueno minudo, por amor ke la boz es ermozo para las espesias. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I el dezde su palasio oyo mo boz, i mi esklamasion entro en sus orejas (Biblia, Const. 1873)

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

diziendo palabras firmes que non se pueden quitar, e postura firme, e bos rresҫebida firme. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

E en que vieron la tormenta, tomo cada uno dellos su dios, e besaualo, e llamaualo a grandes bozes, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el ombre i su mujer selante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

i yamo A' Dio a el omre i disho ado ti? i disho a tu boz oyi en el guerto i temi ke desnudo yo i eskondime (Biblia, Const. 1547)

ma yo kon boz de alavansa sakrifikare a ti, pagare lo ke prometi

no aulesh ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka (Biblia, Const. 1873)

i siendo ke oiya el memuné a boz de sus pies del koen gadol ke el salien, alsava el kovertero ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

no el onbre oiya a boz de su haver en Yerushalayim de boz de la masha ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

porke komo boz de espinos debasho de la oya ansi rizo del loko. i tambien esto nada. (Biblia, Viena 1841)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

a boz de tus maraviyas i tus barraganias ke izites a puevlo kaza de Israel se estremesieron todos los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

i ek, no avia ayi ninguno, ni boz de ombre, sino los kavayos atados, i los aznos atados, i las tiendas komo estavan.(Biblia, Const. 1873)78250

bramar v.

נהם, שאג, געה; צעק, זעק; רטן, מלמל; הביע זעם באיומים ותוקפנות

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)78340

braso m.

זרוע; ענף, סמוכה

Senyo kon fortaleza ssz lombos i enfortesio sus brasos (Tefilat kol Pe, 1891)

El anbeza mis manos para la pelea, i el arko de azero es kevrado por mis brasos (Biblia, Const. 1873)

las dos sus manos sovre dos sus sienes, dos sus brasos sovre dos sus ankas, los dos karkanyales sovre dos sus kuestas i su kavesa sovre dos sus rodias ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i tomi la korona ke tenia sovre su kavesa, i la ashorka ke tenia sovre su braso, i las trushe aki a mi senyor. (Biblia, Const. 1873)

El Dio eterno es tu morada, i debasho los brasos de siempre; i el desterrara de delante de ti al enemigo, i dira, destruye. (Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)

i el espirito de A' paso sovre el, i las kuerdas ke estavan sovre sus brasos fueron komo lino ke esta kemado kon fuego, i sus atadores se kayeron de sovre sus manos. (Biblia, Const. 1873)

El Dio eterno es tu morada, i debasho los brasos de siempre; i el desterrara de delante de ti al enemigo, i dira, destruye. (Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)78495

brabamiento m.

געיה

i fue el dia i se le perdio a Sefo toro ijo de vaka, i anduvo por bushkar al toro i oyo a su brabamiento de derredores del monte el este (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)78630

braza f.

גחלת, גחלים

Del resplandor delante de El se ensendieron brazas de fuego (Biblia, Const. 1873)

Suvio umo de su nariz, i de su boka fuego konsumio, brazasa se ensendieron de el (Biblia, Const. 1873)

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)78670

brazero m.

אח; מדורה, מוקד; מחתה

i sinko atuendos en sus manos el sesto i el koz en mano una i el brasero en mano una i kuchara i kuvierta en mano una ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los brazeros, i las esparzideras, lo ke de oro, de oro, i lo ke de plata, de plata, todo lo tomo el kapitan de los de la guardiya. Los dos pilares, un mar, i los asientos ke Shelomo avia echo para la kaza de A', no avia pezo al alambre de todos estos atuendos. (Biblia, Const. 1873)79513

broslado adj.

רקום

a kada uno una mosa, o dos; el espojo de kolores de brosladura, la ropa de kolor broslada de ambos lados, para lo servizes de los ke toman el espojo. (Biblia, Const. 1873)79515

brosladura f.

רקמה

a kada uno una mosa, o dos; el espojo de kolores de brosladura, la ropa de kolor broslada de ambos lados, para lo servizes de los ke toman el espojo. (Biblia, Const. 1873)79520

brozlado adj.

מוזהב

i esrtos son los vestidos ke aran: pechural i espaldar i manto i tonga broslada toka i senyidero (Biblia, Const. 1873)79550

brozlar v.

הזהיב, עיטר זכוכית בציפוי זהב

i broslaras la tonga de lino fino i aras la toka de lino fino i aras el sinyidero de echura de rekamador (Biblia, Const. 1873)80220

buelta f.

סיבוב, סיור, הטיה; שינוי, חילוף, היפוך; החלפת דעה; מעקף

I fue ke a la buelta de los dias despues ke Hana se emprenyo, pario un ijo I yamo su nombre Shemuel (Biblia, 1873)80590

bueno adj.

טוב, טוב לב, נדיב לב, רחום, נעים, ישר

i vido la mujer ke bueno el arvol para komer i ke deseo el para kos ojos i kovdisiado el arvol para entender (Biblia, Const. 1547)

los rikos de el olam eran la djente de Sedom ke la tierra ke estavan en eya era muy buena i gruesa (P. R. Eliezer, 1876)

kuala es kondision muncha midat buena muncha o midat mala mas muncha? ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

el bueno delantre el Dio sera eskapado de eya i el pekador sera prendido kon eya (Biblia, Viena 1841)80760

bueno m.

טוּב, טוּב לב; טובה

Se incho la kaza de Yishmael de todo bueno de las berahot ke lo bindisho Avraam (P. R. Eliezer,1876)80890

buey m.

שור

I de todos los minim ke son teorim lo ke se eskojeron para ayegar por korban ola son treske son buey i karnero i kavron (P. R. Eliezer,1876)

i destruyeron todo lo ke avia en la sivdad, tanto varones komo mujeres, tanto mosos komo viejos, asta los bueyes i ovejas i aznos, a tajo de espada (Biblia, Const. 1873)

I degoyo bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, i konbido a todos los ijos del rey, i a Evyatar, el saserdote, i a Yoav, mayoral del fonsado (Biblia, Const. 1873)

porke en su fulor mataron varon, i en su veluntad desjaretaron buey. (Biblia, Const. 1873)

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)

porke en su fulor mataron varon, i en su veluntad desjaretaron buey. (Biblia, Const. 1873)

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)81113

bu'ho/buho m.

ינשוף, כוס

I el buho, el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya i el mursielago. (Biblia, Const. 1873)

i el buho, i el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, (Biblia, Const. 1873)81115

buitre m.

פרס, עזניה, נץ, דיה, דאה

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

I el buho, el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya i el mursielago. (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

i el buho, i el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, (Biblia, Const. 1873)81550

bulba f.

פקעת; רחם

Aunke A' avia serrado su bulba (Biblia, 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)81790

bulto m.

תפיחה, גוש; גידול; גוף בעל קווי מתאר מטושטשים; דבר מה גס, מכוער, מכוער למראה

le dezia: va merkame un aspro de vedrura – topava en su lugar bultos de oro (P. R. Eliezer, 1876)82120

burakar (port.) v.

ניקב, חורר, קדח; חיפש בצורה נוקבת ועקשנית; החריש (החריש אזניים); ציער

Non burakara ombre kashkara de guevo i inchirlaa de azeite i ponerlaa sovre boka de la kandela para ke sea gotean i aun ke eya de tiesto. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)82600

burlarse v. refl.

התבדח, הלעיג על, לעג ל-, שם ללעג, התלוצץ, חמד לצון

I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo ke me digas kon ke podras ser atado. (Biblia, Const. 1873)82950

bushkar v.

חיפש, ביקש

Yo lo afiansare, de mi mano lo bushkaras (Biblia, Const. 1873)

Lo bushki i no lo ayi (Biblia, Const. 1873)

Por las kayes i por las plasas bushkare al ke ama mi alma (Biblia, Const. 1873)

Sovre mi kama en las noches bushki al ke ama mi alma (Biblia, Const. 1873)

No bushkes de kalmar a tu proksimo en el momento de su ravia (Tefilat Imanuel, 1924)

Por kaza de A' nuestro Dio bushkare bien a ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

por esto era nuestro dicho que buscasemos por él e lo matasemos; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

los meskinos i los dezeozos bushkantes aguas i non, sus luengas kon la sed se seko (Biblia, Const. 1743)

para sienpre ke anbeze el ombre a su ijo ofisio i ke porfee ke sea el ofisio linpio i liviano, i ke bushke piadades de ken ke es de bushkar, ke es riko i las aziendas de el ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

ke aun bushka mi alma i non ayi; ombre uno de mil ayi, i mujer en todos estos no ayi (Biblia, Viena 1841)

rodei yo i mi korason por saver i por eskulkar i bushkar sensia i kuenta, i por saver malisia de lokura i la lokura de enlokesimientos (Biblia, Viena 1841)

I bushkaron una mosa ermoza por todo el termino de Yisrael; i toparon a Avishag la Shunamita, i la trusheron al rey. (Biblia, Const. 1873)

I lo disheron sus siervos: bushken para mi senyor el rey una eskosa (Biblia, Const. 1873)

i fue el dia i se le perdio a Sefo toro ijo de vaka, i anduvo por bushkar al toro i oyo a su brabamiento de derredores del monte el este (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)83050

búshkida f.

חיפוש; חקירה

i komo vino este livro a mano de Talmay, meldo en el i plugo en sus ojos muncho, i peshkiro en el kon su sensia , i prevo i ayo su bushkida , i desho de sovre el todos livros ke apanyaron a el (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)84600

chamushkar (t.) v.

חרך; שרף בצורה לא מוצלחת

Mecha de el panyo ke le enbolvio i non la chamushko, ribi Eliezer dizien enkonada eya. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)87070

chikito m.

עולל, תינוק, ילד קטן

Prevaste mi korason, me vijitaste de noche, me ezmeraste, (Biblia, Const. 1873)87130

chiko adj.

קטן

i apregonaron ayuno i se vistieron de sakos, dezde el grande de eyos asta el chiko de eyos (Biblia, Const. 1873)87160

chiko m.

נער, ילד קטן

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)88530

chizme (t.) m.

מגף, מגף קצר, ערדל; נעל, סנדל

el ke kita teruma entra … non kon sapato i non kon chizme el enklavado i non kon tefila i non kon kemia, kisa se enprovesera ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)88535

chizmero m.

(הולך) רכיל

Andan chismero , descubrien secreto, y fiel de espiritu encubrien cosa. (Biblia de Ferrara, 1553)

Andan chismero , descubrien secreto, y fiel de espiritu encubrien cosa. (Biblia de Ferrara, 1553)88950

chorrear v.

זינק (זרם נוזלים), קלח, נבע, התפרץ, זרם; טפטף

i vieron las mujeres kada una su mano kortada chorreando de sangre, i ke la sangre korria en los vestidos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)89220

chuchulear v.

צייץ, צפצף

komo gruya i golondrina ansi chuchuleare, djemire komo la palonba (Biblia, Const. 1743)89810

chupar v.

מצץ, ליקק, לקק; לגם משקה אלכוהולי ברוב חשק; נישק

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

i lo izo chupar miel de la penya, i azeite del piedregal del penyasko: (Biblia, Const. 1873)90480

dádiva f.

מתנה, שי, מתת, מתן, מתנה לאביונים, נדבה, תרומה, מנחה; מתת שמים

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Dadiva una de eyos detenien (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Sus sangres menesteroza kuatro dadivas sovre kuatro dadivas sovre kuatro kornijales (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

porke el sovreforso aze enlokeser savio, i depierde a korason la dadiva (Biblia, Viena 1841)90780

dainda (port.) adv.

עדיין; עוד, עוד יותר

I dainda ay sinko anyos en ke no avra arada ni segada (Biblia, Const. 1873)

I me disho: te rogo, parate sovre mi, i matame; porke me tomo el dezmayo, ke dainda toda mi alma esta en mi. (Biblia, Const. 1873)91350

damlá (t.) f.

טיפה, נטף; צינית (שם של מחלה); שבץ לב, שיתוק

I mas meldo Bar Kapara si era dan en eya una damla de miel no el podia por sostenerse por amor de su guezmo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)91860

danyar v.

הזיק, חיבל, גרם נזק ל- , פגע ב-; הפחיד, הטיל אימה

Con boca hypocrita, daña su compañero, y con sabiduria justos son escapados. (Biblia de Ferrara, 1553)

Aferradnos las rapozas, las rapozas pekenyas ke danyan kas vinyas (Biblia, Const. 1873)

Si dio en eya miel la danyia i si menguo una de todas sus drogas es meresido de muerte. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I le disho David: komo no temeste tu de estender tu mano para danyar al untado de A' (Biblia, Const. 1873)

Si danyo a si; su makula no es la de sus ijos; djerenansio tuerto i retuerto. (Biblia, Const. 1873)91870

danyarse v. refl.

התקלקל, נשחת; הזיק לעצמו, חבל בעצמו; נבעת, נכנס לפניקה; נהפך לרגזן, עויין, פוגע ומעליב

I en sus dias de estos reyes alevantara el Dio de los sielos un reino ke nunka se danyara (P. R. Eliezer,1876)91890

danyo m.

נזק, הרס, פגיעה; כעס, רוגז, מצב רוח רע; שגעון חולף, זרות, מוזרות, אקסצנטריות

me determini ke mi boka no traspase. (Biblia, Const. 1873)

todo akel ke amuchigua favlar kon la mujer, akarrea danyo a si mismo, (Pirke avot, siglo XV)92030

dar v.

נתן, העניק, מסר; תרם, נדב; צלצל; הכה; התרחב (בגד, נעל); (כאשר מופיע שם אחרי הפועל:) גרם, עשה

me determini ke mi boka no traspase. (Biblia, Const. 1873)

Porke no enveluntas sakrifisio, ke si no, yolo daria (Biblia, Const. 1873)

Dio a Penina su mujer i a todos sus ijos i ijas porsiones (Biblia, 1873)

I se alevanto Avraam demanyana i le eskrivio get pturin a Agar i le dio el get en su mano (P. R. Eliezer,1876)

I iziste ke mis enemigos me dieran la espalda, mis aborresedores, i los taji (Biblia, Const. 1873)

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

e dixeron: dartehemos a nuestro padre Abrahan; e dixoles: condepnado es ante mi, que quando le dixe: 'toda esta tierra que tu vees a ty e a tu generaҫión la dare', (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

i disho: si daras prenda asta tu enbiar, i disho: ke la prenda ke dare a ti? i disho: tu siyo i tu manto i tu vara (Biblia, Const. 1547)

i tomo senyor de Yosef a el i diolo en kasa de la karsel lugar ke presos de el rey enkarselados (Biblia, Const. 1547)

i tomava a las uvas i esprimia a eyas en vaso de Par'o i dava a el vaso sovre palma de Par'o (Biblia, Const. 1547)

el Sh.Yit. bendisho a Noah i a sus ijos i les dio sus matanot a kada uno i les izo eredar las tierras (P. R. Eliezer, 1876)

los ke suvian para dar los kierpiches suvian por la parte de mizrah i kuando los davan abashavan por la parte de maarav (P. R. Eliezer, 1876)

le duele la kavesa – ke se le asemeje komo ke lo dieran en la karsel ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

tambien a todas las palavras ke avlaren non des a tu korason, para ke no oigas a tu siervo maldiziente (Biblia, Viena 1841)

I si estender se estendiere en el kuero, entonses el saserdote lo dara por enkonado; yaga es. ( Biblia, Const. 1873)

I el saserdote lo mirara al dia seteno, i si estender se uviere estendido en el kuero, el saserdote lo dara por enkonado; yaga de lepra es. ( Biblia, Const. 1873)

I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)

i nozotros te daremos kada uno mil i sien piesas de plata. (Biblia, Const. 1873)

Ma si no me lo podieresh deklarar, vozotros me daresh trenta savanas, i trenta modas de vestidos. I le disheron: propon tu enigma, i lo oiremos. (Biblia, Const. 1873)

i despues ke komieron les dieron a kada una una sidra, i les dieron un kuchiyo a kada una ke mondara la sidra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I tornaron los mensajeros, i dieron avizo al rey.(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)93340

darom (ebr.) m.

דרום

Andan toda parte de darom en el dia, i rodean a parte de tsafon en la noche (Koelet Targum,1744)93370

darsar (ebr.) v.

נשא דרשה, דרש, נאם, הרצה; נזף ב-

Kon treze kondisiones la Ley es darsada (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

darsho r. Shimlay: a ke asemeja el ninyo en estentinas de la madre? a un kuaderno ke esta kovijado i doblado ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)93380

darse v. refl.

התמסר, הקדיש עצמו

I no estuvo ninguno kon el al darse konoser Yosef a sus ermanos (Biblia, Const. 1873)93850

datilar m.

דקל, עץ תומר

i travo en su mano ojas de datilares, i se asavento i enfechizo kon eyos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)94140

dayán (ebr.) m.

דיין, שופט

i todo dayan ke toma shohad i akosta a el din non se muere de la vejes asta ke sus ojos se siegan ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)94470

debasho adv./prep.

מתחת, תחת

Ke vantaje ay a el varon, despues ke muere, de todo su travajo ke travaja debasho de el sol en el mundo el este, (Koelet Targum,1744)

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

i kuarenta armirezes de plata izo debasho de vente las tavlas (Biblia, Const. 1547)

porke komo boz de espinos debasho de la oya ansi rizo del loko. i tambien esto nada. (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)95000

dedo m.

אצבע; כל דבר בעל צורת אצבע/ממדי אצבע

i desierto el onbre espande su dedo en la lunbre en el mundo el este, lugo se kema ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

suve a el sielo i dare a ti a dos tavlas de piedras tajadas de safira de sia de mi onra relustrozas komo el oro fino regladas kon reglas eskritas kon mi dedo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)95260

defendedor/dera m.

מגן, סניגור, פרקליט

Kien observa un presepto se adkiere un defendor (Tefilat Imanuel, 1924)95690

degoyadura f.

משכורתו של שוחט

Kual este el su lugar de los sakrifisios? Santidades de santidades sus degoyaduras en tsafon (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)95700

degoyar v.

שחט, טבח; ''שחט במחיר'' - מכר ביוקר רב

Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)

i tomaron a tonga de Yosef i degoyaron kavrito de kavras i entenyeron a la tonga en la sangre (Biblia, Const. 1547)

I Adoniya'hu degoyo ovejas, i vakas, i engordados, djunto a la piedra de Zohelet, ke esta serka de fuente del Rogel (Biblia, Const. 1873)

Porke oy desendio , i degoyo bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, (Biblia, Const. 1873)

I degoyaron a los ijos de Tsidkiya'hu delante de sus ojos; i kito a Tsidkiya'hu los ojos, i lo ato kon kadenas, i lo trusho a Bavel. (Biblia, Const. 1873)95750

degoyo m.

שחיטה, טבח

Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)96280

deklarar v.

הצהיר, גילה דעתו, הודיע, הכריז; הסביר, הבהיר, פירש, שפך אור

I el espirito de A' paso sovre el, i desendio a Ashkelon, i irio trenta varones de eyos, i tomo sus espojos, i dio las modas de vestidos a los ke avian deklarado el enigma. (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

I fue ke al dia seteno, disheron a la mujer de Shimshon: sombaye a tu marido a ke nos deklarare el enigma, no sea ke te kemamos a ti i a la kaza de tu padre kon fuego. (Biblia, Const. 1873)

I les disho: del komedor salio komida, i del fuerte salio dulsura, I no pudieron deklarar el enigma en tres dias. (Biblia, Const. 1873)96330

deklarasión f.

גילוי דעת, הצהרה, הכרזה; באור, הבהרה

El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Esta es la declaraҫión de los dies mandamientos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)96520

dekontino adv.

בלי הפסק, בהתמדה; תמיד

i mi pekado esta delante de mi de kon­tino. (Biblia, Const. 1873)

I adovadura de sinko kandelas akonantán a sangre de el dekontino (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)96740

delantera f.

קדימות, קדימה; קידמה (החלק הקדמי)

sovre la delantera de la toka estara i estara sovre la frente de Aaron i yevara Aaron el delito de las kozas santas (Biblia, Const. 1873)96760

delantre adv. & prep.

לפני, מול, נוכח, בפני; קדימה, לפנים; בהשוואה ל-

De delante de ti salga mi djuisio, (Biblia, Const. 1873)

I el Dio Abastado vos de piadades delante del varon (Biblia, Const. 1873)

Se umilde delantre kualunke persona (Tefilat Imanuel, 1924)

I vinieron todas eyas para enkorvarsen delantre de el. (P. R. Eliezer,1876)

Porke todos sus djuisios tengo delante de mi i sus fueros no me aparti de eyos (Biblia, Const. 1873)

E mando el rrey Ninbrot que lo traxesen delante del, e luego fue traydo antel. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

i Yona se levanto para fuir a Tarshish de delantre de A' i desendio a Yafo (Biblia, Const. 1873)

porke suvio su maldad delantre de mi (Biblia, Const. 1873)

i siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka (Biblia, Const. 1873)

el bueno delantre el Dio sera eskapado de eya i el pekador sera prendido kon eya (Biblia, Viena 1841)

I ordeno sovre eya ordenansa de pan delante de A', komo enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: biva el rey Adoniya'hu (Biblia, Const. 1873)

I eya vino delante del rey, i se paro delante del rey. (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Los montes se derritieron delante de A', este Sinay delante de A' Dio de Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

I degoyaron a los ijos de Tsidkiya'hu delante de sus ojos; i kito a Tsidkiya'hu los ojos, i lo ato kon kadenas, i lo trusho a Bavel. (Biblia, Const. 1873)

i barajavan todos los dos delantre el djuez, este dezia ansi es; i este dezia ansi es (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

kantares i alavasiones ke disho Shelomo el porfeta rey de Israel kon el esprito de porfetizia delantre Sinyor de todo el mundo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)96990

delgado adj.

דק, צנום, רזה, דקיק; עדין, רך; חריף

I varon o mujer, kuando tuviere yaga en la kavesa o en la barva, el saserdote mirara la yaga, i ek, si paresiere mas onda ke el kuero, i uviere en eya kaveyo ruvio, delgado, entonses el saserdote lo dara por enkonado; tinya es, lepra es de la kavesa o de la barva. ( Biblia, Const. 1873)97210

delito m.

עבירה, עוון, פשע, הפרת חוק

Ek, en delito yo fui formado, i en pekado se ensinto de mi mi madre. (Biblia, Const. 1873)

Lavame bien de mi delito, i de mi pekado alimpiame. (Biblia, Const. 1873)

I yo fui perfekto kon el i me guardi de mi delito (Biblia, Const. 1873)

sovre la delantera de la toka estara i estara sovre la frente de Aaron i yevara Aaron el delito de las kozas santas (Biblia, Const. 1873)97500

demandar v.

שאל, ביקש, דרש, תבע, ביקש במפגיע

Demandar demando el varon por nozotros i por nuestro parentesko (Biblia, Const. 1873)

Ni le demandes ake page en el momento ke prometio (Tefilat Imanuel, 1924)

E commo salieron a tierra, conpraua cada uno vianda para comer, e dixoles el: que es lo que demandastes, que non tengo que vos dar; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i demando a varones de su lugar por dezir: ado la aplazada? (Biblia, Const. 1547)

i kijeron avlar uno kon otro komo sus uzansas ir demandando kierpiches i lodo i no se entendieron unos a los otros lo ke ae avlavan (P. R. Eliezer, 1876)

meldamos kualmente demandaron los talmidim a ribi Nehunia ijo de Akana: kon loke alargastes dias? le disho a eyos: en mis dias non me onri kon dezonra de mis konpanyeros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

non digas: ke fue, ke los dias los primeros fueron mijores mas ke estos, porke non de sensia demandas por esto (Biblia, Viena 1841)

El demando agua, i eya le dio leche, en plato de novles, prezento manteka. (Biblia, Const. 1873)97630

demanyana adv.

בבוקר, מוקדם בבוקר; בוקר; מחר בבוקר

I se alevanto Avraam demanyana i le eskrivio get pturin a Agar i le dio el get en su mano (P. R. Eliezer,1876)97840

demaziadamente adv.

בהפרזה, בהגזמה

non seas djusto muncho i non asaventes demaziadamente, por ke te desolaras?98410

demudamiento m.

זרות, מוזרות; שינוי, השתנות, תמורה; השתנות הבעת הפנים

i ek ayegaron a muestra mano de este livro dodje sevarot i peskerimos en eyos, i ek todos eyos una sevara, i no ay entre eyo ningun demudamiento, , ni anyadura , ni menguadura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)98500

denegrido adj.

מוכתם, מושמץ

non menospresiedesh a mi porke yo denegrida mas ke vos porke izi komo guestras echas i me umeyi a el sol i a la luna (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)98630

denostar v.

השמיץ, העליב, גידף

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)98740

denunsiar v.

הודיע, גילה; הכריז, פרסם; הלשין, מסר

O sinyor, avre mis lavios, i mi boka denunsiara tu loor. (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

No lo denunsiesh en Gat, no lo puvlikesh en las kayes de Ashkelon (Biblia, Const. 1873)

i disho: ken denusio a ti ke desnudo tu? si de el arvol ke te enkomendi por non komer de el komiste? (Biblia, Const. 1547)

ijo mio! da agora onra a A' el Dio de Israel i azle atorgamiento i denunsiame agora lo ke iziste, no me lo enkuvras (Biblia, Const. 1873)

No lo denunsiesh en Gat, no lo puvlikesh en las kayes de Ashkelon; (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

pregunta a tu padre, i el te denunsiara; a tus viejos, i eyos te diran. (Biblia, Const. 1873)

i todo su fonsado se esparzieron de kon el. I prendieron al rey, i lo trusheron al rey de Bavel a Rivla. I denunsiaron su sentensia. (Biblia, Const. 1873)

i denunsio Bil'am a la koza la esta a Angeas, i se desfeuzio Angeas i no se sinto por desender a Misrayim a la pelea (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

agora delunsia delantre de mi komo se governaran i pozaran entre los puevlos ke fuertes sus setensias komo la kalor i komo sekura del sol del mediodia en la tekufa de Tamuz (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)98830

depedrer v.

האביד, גרם אובדן (נפשי, כלכלי), הרס, השמיד

ke todo el ke depierde alma una de Israel konta sovre el el pasuk komo se sosteniera un mundo yeno ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

porke el sovreforso aze enlokeser savio, i depierde a korason la dadiva (Biblia, Viena 1841)98840

depedrerse v. refl.

הלך לאיבוד, איבד דרכו; נעלם; מת, נהרס, אבד; התבולל

Komo kayeron los barraganes i se depedrieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

kizas el Dio pensara de nozotros i no nos depedremos (Biblia, Const. 1873)

te rogamos, o Dio, ke no nos deperdamos agora por la vida de este varon, i no pongas sovre nozotros sangre inosente (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes, i se deperdieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)98850

depedrido adj.

אבוד

a lo todo vide en dias de mi nada, ay djusto deperdido kon su djustedad, i ay malo alargan en su malisia (Biblia, Viena 1841)99210

deprender v.

למד

Abaye era ordenan orden de la ordenansa, komo lo deprendio de nombrado de la gemará ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)99230

deprendimiento m.

לימוד

I deprendimiento de Ley eskuentra todos eyos. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)99470

derecha (la) f.

ימין, צד ימין; יד ימין

tu ke salvas kon tu derecha a los ke se abrigan en ti, (Biblia, Const. 1873)

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)

en tienpo ke el koen gadol entrava por enkorvarse tres travavan en el; uno en su derecha, uno en su iksieda i uno en piedras buenas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

de la derecha i de la istierda eran los deziertos ke eran yenos de kulevros adreones i detras de eyos era Par'o el malo i su real (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)99550

derechedad f.

יושר, הגינות, ישרות, כנות, תום לב, צדק, חוקיות; זכות

vean tus ojos derechedades. (Biblia, Const. 1873)99580

derechero m.

ימני (משתמש ביד ימין); צדיק, רודף צדק

Los derechos te aman (Biblia, Const. 1873)99630

derecho adj.

ישר, צדיק, נקי כפים, הגון, כן, תם לב; ישר, זקוף, ניצב, אנכי; ימני

Los mandamientos de H' son derechas, ke alegran el korason; (Biblia, Const. 1873)

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

solamente vi esto ayi, ke izo el Dio a el ombre derecho, i eyos bushkan pensamientos munchos (Biblia, Viena 1841)

Dio de verdad, i sin tortura; djusto i derecho es. (Biblia, Const. 1873)99720

derecho adv.

הישר, בקו ישר, למישרין

derecho es que yo por mi lo quiero escapar. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)99940

derito (it.) m.

משפטים (לימודי); זכות

Ni menos tienes derito de kierer pretenderlo (Tefilat Imanuel, 1924)100080

derredor adv.

מסביב

I levanto la korte al derredor del tavernakulo i del ara, i metio la mamparansa de la puerta de la korte. Ansi akavo Moshe la ovra. ( Biblia, Const. 1873)

i a la manyana avia yazidura de rosio al derredor del real. (Biblia, Const. 1873)100090

derredor m.

סביבה, הקף; אווירה; משפחה, קרובים

i sovre sus derredores torna a viento de pasaje de tsafon, i tekufa de Tishri i Tevet (Koelet Targum,1744)

Ek su kama ke es de Shelomo, sesenta barraganes ay al derredor de eya (Biblia, Const. 1873)

I puzo eskuridad al derredor de si komo por kavanyas, apanyamiento de aguas, nuves de los sielos (Biblia, Const. 1873)

estando los Kaldeos sovre la sivdad al derredor; i el rey se fue por el kamino de la yanura. (Biblia, Const. 1873)

i pozo kontra eya; i fraguaron kontra eya bastion al derredor. (Biblia, Const. 1873)

I todo el fonsado de los Kaldeos, ke estavan kon el kapitan de los de la guardiya, derrokaron las murayas de Yerushalayim al derredor. (Biblia, Const. 1873)

i fue el dia i se le perdio a Sefo toro ijo de vaka, i anduvo por bushkar al toro i oyo a su brabamiento de derredores del monte el este (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)100230

derritirse v. refl.

נמס, התמוסס, ניתך, הפשיר; כחש; נואש מהמתנה ארוכה

I lo akojean kada manyana, kada uno segun su komer; i kuando el sol eskayentava, se deritia. (Biblia, Const. 1873)

Los montes se derritieron delante de A', este Sinay delante de A' Dio de Yisrael. (Biblia, Const. 1873)100240

derrokado adj.

חרב, הרוס

Orno o ornayas seran derrokados; enkonados son, i enkonados seran para vozotros. (Biblia, Const. 1873)100280

derrokar v.

הרס, ניתץ, החריב, השמיד, איבד, השם; דירדר, הפיל; אימלל, גרם אסון

Por bendición de rectos, se enaltecera ciudad, y con boca de malos sera derrocada. (Biblia de Ferrara, 1553)

I todo el fonsado de los Kaldeos, ke estavan kon el kapitan de los de la guardiya, derrokaron las murayas de Yerushalayim al derredor. (Biblia, Const. 1873)

i derroko a la pared i a la fragua i ayo una bota yena de livros munchos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)101420

desde prep.

מאז.., למן, מ-, מן

I eskudrinio, dezde el mayor empeso i akavo en el menor (Biblia, Const. 1873)

Sovre eyos tronara dezde los sielos. (Biblia, 1873)

I el dezde su palasio oyo mo boz, i mi esklamasion entro en sus orejas (Biblia, Const. 1873)

i apregonaron ayuno i se vistieron de sakos, dezde el grande de eyos asta el chiko de eyos (Biblia, Const. 1873)101840

desender/desenderse v.

ירד; היה צאצא של

I tus siervos aran desender la kaneza de nuestro padre kon ansia a la fuesa (Biblia, Const. 1873)

Si enbiares a nuestro ermano kon nozotros, desenderemos i te kompraremos komida (Biblia, Const. 1873)

A' mata i abedigua, el aze desender a la foya i aze suvir (Biblia, 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

E desҫendió el Señor por si, e libro a Abraham nuestro padre del forno del fuego. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

e dixeron: desҫenderemos e escaparemos a este justo del fuego. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

por quanto la ley santa se deҫendio, e las palabras de los fijos de Ysrael al Señor manifestador, e por quanto la ley rresҫibieron sus oraҫiones se allegaron, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

ek karavana de moros vinien de Gil'ad i sus gameyos kargados de seda i triaka i almastiga andantes por desender a Mitsrayim (Biblia, Const. 1547)

a los simientos de los montes desendi, la tierra me enserro kon sus serraderos para siempre (Biblia, Const. 1873)

i topo una nave ke se iva a Tarshish i pago su pasaje i desendio en eya para irse kon eyos a Tarshish (Biblia, Const. 1873)

i Yona se levanto para fuir a Tarshish de delantre de A' i desendio a Yafo (Biblia, Const. 1873)

Porke oy desendio , i degoyo bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, (Biblia, Const. 1873)

I desendieron tres mil varones de Ye'huda al riskisio de la penya de Etam, i disheron a Shimshon: no saves ke los Pelishteos podestan sovre nozotros? ke es esto ke nos iziste? I el les disho: komo izieron a mi, ansi ize a eyos. (Biblia, Const. 1873)

I desendio su padre a la mujer; i Shimshon izo ayi konbite; porke ansi azian los mansevos. (Biblia, Const. 1873)

I le disheron: desendimos para atarte, para entregarte en mano de los Pelishteos. I Shimshon les disho: djuradme ke no me atakaresh vozotros. (Biblia, Const. 1873)

De Mahir desendieron rejidores, i de Zevulun los ke uzan la pendola de eskrivano. (Biblia, Const. 1873)

Entonses desendira el puevlo de A' a las puertas. Despierta, despierta, Devora; despierta, despierta, kanta una kantiga levantate, Barak, i kativa tu kativerio, ijo de Avinoam. (Biblia, Const. 1873)

i denunsio Bil'am a la koza la esta a Angeas, i se desfeuzio Angeas i no se sinto por desender a Misrayim a la pelea (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey ordeno sovre la puerta al kapitan sovre la mano del kual el se asofria; i el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio, komo avia dicho el varon del Dio, ke avlo kuando el rey desendio a el.(Biblia, Const. 1873)101875

desenizamiento m.

דישון

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

la ordenansa grande akonantava a la ordenansa segunda de el saumerio102600

desfiuziarse v. refl.

איבד אמונתו, איבדאמון, איבד תקווה

i denunsio Bil'am a la koza la esta a Angeas, i se desfeuzio Angeas i no se sinto por desender a Misrayim a la pelea (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)103410

desgrasia f.

אסון, פורענות, מכה (מכות מצרים), צרה; אומללות; תאונה חמורה; תועבה

Me akonantaron en el dia de mi desgrasia, ma A' fue mi asofrensia (Biblia, Const. 1873)103640

deshado adj.

שהשאירוהו, שעזבוהו; גָרוּש

kuando viere ke se anduvo el poder de eyos, i ke no ay detenido ni deshado. (Biblia, Const. 1873)103710

deshar v.

עזב, השאיר, נטש, זנח, הזניח; ויתר על, מסר, נכנע, נתן ל-; עזב מקום עבודה, התפטר; הוריש, ציווה, הנחיל

se artan sus ijos, i deshan su sovraje a sus chikitos. (Biblia, Const. 1873)

Travi de el i no lo deshi (Biblia, Const. 1873)

e tu dexaste al Señor biuo por sienpre, e rrey de todo el mundo, que crio el ҫielo e la tierra, e sirues a figura de palo e de piedra. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i travolo por su panyo por dezir: yaze konmigo, i desho su panyo en su mano i 'huyo i salio afuera (Biblia, Const. 1547)

i lo irieron asta ke no desharon a ninguno de eyos ke remanesiera ni eskapara (Biblia, Const. 1873)

non eran deshantes sovre eyos sinon los saraguelos tan solamente ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

mijor ke traves en esto i tambien de esto no deshes a tu mano, porke temien del Dio saldra de todas eyas (Biblia, Viena 1841)

I lo desharon asta la manyana, komo Moshe enkomendo, i no se fedio, ni uvo en eyo guzano. (Biblia, Const. 1873)

manyana es la olgansa de shabat santo a A': lo ke tenesh ke kozer, kozeldo oy, i lo ke tenesh ke kozinar, kozinaldo, i todo lo ke sovrare, deshaldo para vozotros en guardia asta la manyana. (Biblia, Const. 1873)

Te engordaste, te engrosaste, te kuvriste de sevo; i desho al Dio ke lo izo, i menospresio al fuer