חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 
מילון הניבים וצירופי הלשון של הלאדינו
האות A בלבד


 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון הניבים וצירופי הלשון

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de lokusiones i ekspresiones

Segun el orden alfabetiko

 

 מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10

a prep.

ל-, אל, ב-

a mi/ti/el/eya

לי/לך/לו/להמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

abandonar su relijión

המיר דתו, כפר בדתו

abandonar las mitsvot

לפרוק עול מצוות

abandonar su lugar

עקר ממקומומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

220

abarabar (t.) adv.

ביחד

azer abarabar (t.)

לחבר, לעשות יד אחת עם

azerse abarabar (t.)

להתחבר,לעשות יד אחת (עם אנשים מדרגה נמוכה יותר)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

260

abash- no sale abash (t.)

לא לצאת ראש עם מישהו

salir abash (t.) kon

הצליח, גבר על, הכניע; עמד על דעתומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

320

abashamiento m.

ירידה; הורדה

abashamiento de tensión

הפגת מתחמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

abashar de valor

ירד ערכו, פוחת

abashar el komer

הוריד את התבשיל המוכן מעל האש

abashar eskalon

ירד ממעלתו, נסוג

abashar al charshi

הלך לעבודת יומו

abashar de novia

יציאתה החגיגית של הכלה מלווה במשפחתה מביתה אל החופה

abashar livros

לעיין לעומק (בהסתמך על המקורות) בשאלה שעל הפרק - נאמר לעתים באירוניה

va abashar la ley

"התורה תרד שוב משמים" - נאמר בלעג על מישהו השקוע בהגזמה בתפילתו

le abasho la bovedad

השתטה, נהג כשוטה

le abasho la nevua (ebr.)

זכה לגילוי משמיים, זכה לרוח נבואה - נאמר בלעג על מי שמנסה להתנבא על העתיד לקרות

abashar kalambre

נתקף בעווית

abasho la derusha

ירד ערפל על הארץ

abasho sekera

החלה תקופת יובש, החלה בצורת

abashar kon fuersa

ניתך

abashar la luz

לעמעם/לעמם את האור

abashar de grado

להוריד בדרגה

abashar la bandiera

להרכין את הדגל, להוריד את הדגל (לחצי התורן)

abasho piedra del korason

נגולה אבן מעל ליבומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

360

abasho adv.

מטה, למטה

abasho! interj.

מטה!

abasho del ombligo

מתחת לטבור, מתחת לחגורה

de arriva abasho

בערבוביה

irse abasho

להתקלקל

irse de abasho arriva

להתהפך

los de abasho

שדים, רפאים (''שוכני מטה'', ''דרי מטה'')

traer los sielos abasho

להגזים, לתת ערך מופרז לדבר פחות ערך

echarselo abasho

לבלוע בחופזה (מאכל, משקה)

echar abasho

לצמצם, לבצע הפחתה (בחשבון/בחשבונית)

mirar mas abasho de si

להצטנע, להפחית בערך עצמו, להיות משולל שאיפות

abasho abasho

המרתף, החלק הנמוך ביותר

abasho!

אַרְצָה!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

490

abastar v.

הספיק

mos abastava!

דיינו!

le abasto

מצאה ידומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

550

abastesimiento m.

הספקה, אספקה, צידה

dar abastesimiento

לספק, לספק צרכיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

580

abasto m.

הספק; כמות מספקת

dar abasto

מסוגל לבצע, יש לו היכולת לבצע/לספק דרישות העבודהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

abatir de kanseria

לעייף, לייגע

abatir la fambre, la sed, el eskarinyo

להרגיע את הרעב/הצמא/הגעגוע

abatir la kolada

להשרות את הכביסה במים צלולים כדי להסיר לכלוך

abatir las kartas

להציג את הקלפים על השולחן (במשחק)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

660

abatisión f.

דכאון, תשישות

abatisiones

עלפון, אבדן הכרה

estar kon abatisiones

לשקוע בדכאון, בדכדוך פיזי ונפשימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

730

abech (t.) adv.

לחינם, לשוא, בלי תועלת

aferrar abech (t.)

לרדוף אחר צל, להשיג הצלחה מדומה, להיות באשליית הצלחהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

abediguar almas

פיקוח נפשמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

890

abismo m.

תהום

echar al abismo

לזרוק לתוהו, להרוס, לזרות לרוח

kaer al abismo

להתנוון, להדרדרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

940

abitasión f.

מגורים, בית, דירה

abitasión provizoria

דירת עראימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1070

ablandar v.

ריכך

ablandar a uno

להביא מישהו לידי ויתורמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1170

abokar v.

היטה, כפף, הרכין

abokar kavesa

הרכין ראש, נכנעמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

abokarse kon el kliente, sin korredor

להוועד עם הלקוח ללא מתווכיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

aboltar la kara

להסב ראש; להפנות עורף, לסרב לכל הצעה

aboltar la nave, el kavayo, la karrosa

להפנות את כלי התעבורה ולשנות כיוון

aboltar d'idea

לשנות דעה

aboltar foja

"להפוך דף" - להתחיל להתעסק בעניין אחר

aboltar kaleja

להחליף עיסוק

aboltar marro

לשנות את הטקטיקה

aboltar de polítika

לשנות את המדיניות

aboltar aver

להחליף אווירה, לצאת לנופש

aboltar savor

לשנות את הרגלי האכילה, לשנות באופן קיצוני את אורח החיים

aboltar a shaká

לפרש את הדברים הנאמרים כבדיחה

aboltar palavra

לשנות את נושא השיחה

abolta lashón, abolta lakirdi

חדל לדבר על כך, זה אינו ראוי

abolta facha

חדל להחמיץ פנים, שנה את מצב הרוח

aboltar las kozas

לשנות את העובדות הרלבנטיות באופן המעוות את משקלןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

aboltarse kontra uno

להתייצב כנגד מישהו, להיות לו לאוייב

se aboltan los dientes

הדבר עולה הון, הוא עובר את גבולות התקציבמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1480

abonarse v. refl.

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

abonarse al banyo, al kabiné

"חתם קבע" על האמבטיה/על השירותים - תפס אותם לזמן מופרזמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

azer aboreser

השניאמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

abrigarse a la solombra

לחסות בצל ..מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

al abrigo de

בחסות, בהגנת

ayar abrigo

למצוא מקלטמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2240

abstener/abstenerse v./v. refl.

נמנע

abstenerse de los plazeres de la vida

מדיר עצמו מהנאות החיים, מסתגףמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

achakes ke

מאחר ש-, בגלל ש-

achakes de

בשל, בגלל, בעטיו של, מאחר ש-, בגלל ש-

bushkar achakes

לחפש תרוצים, לבקש אמתלה, לבקש עילה (לריב)

kon achakes

בתרוציםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2700

acheto (it.) m.

הסכמה, הסכם

tomar el acheto

לקבל הסכמת

dar el acheto

להסכים, לתת הסכמתומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2720

achik (t.) adv.

בבהירות, בבירור

achik dalavera (t.)

זיוף, רמיהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2760

achikyozluk (t.) m.

תחבולה ערמומית; "חריפות" (באירוניה)

El achikyozluk lo mata!

הוא טיפש גדול!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2870

achunkarse (vulg.) v. refl.

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

achunkarse en kaza

נשאר בביתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2930

adalet (t.) m.

שמחה, עליזות; גיבוב כלים וחפצים

estar en el adalet

להיות שרוי בשמחהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2980

adanearse v. refl.

עצר עצמו, נמנע, התאפק

adaneate!

עצור!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3040

adar (ebr.) m.

אדר, חודש אדר

Adar shení (ebr.)

אדר ב' (בשנה מעוברת)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

de adelantado

מראש

pagar adelantado

לשלם מראשמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

adelantarse a un konkorente

להקדים את המתחרה, לשמוט את השטיח מתחת רגליומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

adelantre!

קדימה!

de agora adelantre

מכאן ואילך, מעכשיו והלאה

de aki adelantre

מפה והלאה

la ora va adelantre, la ora esta adelantre

השעון מקדים

adelantre vaya!

בראוו!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3450

adet (t.) m.

מנהג

tener adet

להחזיק במנהגמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

adientro de

בתוך

meter adientro

רימה, הונה, הערים

no salir de adientro

לא לצאת מהסבך

koza de adientro adientro

ידיעה מבפנים/מן המקור המוסמך ביותר

ambezar de adientro adientro

לקבל את המידע מן המקור הראשוני

no manar de adientro

זה אינו נובע אצלו מבפנים, אינו עושה זאת מתוך רצון וחשק

estar adientro de un echo

להיות בסוד העניינים

tomárselo por adientro

לקחת את הדברים ללב מבלי להראות זאת החוצה

adientro de un punto

כהרף עיןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3570

adío (it.) m.

שלום, להתראות

el adío

ברכת פרידה

dar adío

לתת ברכת פרידה

estar en los adíos

עומד לעזובמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3590

adió! interj.

הו אלהים!

Adió Sinyor del Mundo!

הו רבונו של עולם!

Adió Santo!

אלהים! ריבונו של עולם!

Adio Santo i Piadozo!

אלהים הרחמן והרחום!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3700

adjabá? (t.) interog.

האמנם? היתכן?

adjabá (t.) ken sera?

מי זה יכול להיות?מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3720

adjaib (t.) adj.

מפתיע, מוזר, מעורר השתאות

adjaib shey! (t.)

דבר מוזר!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3780

adjem (t.) m.

פרסי

adjem pilav

אורז מוכן בסגנון פרסי מעורב בחתיכות קטנות של בשרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3810

adjenimol! (t.) interj.

לעזאזל!

Adjenimol (t.) de akí!

הסתלק לך! לך לעזאזל!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3870

adjidear (t.) v.

ריחם

de adjidear (t.)

מעורר חמלה, מעורר רחמים

adjidear pará

לחסוך בהוצאות כספיות

adjidear el tiempo

לא להשחית זמן

no adjidear su tiempo kuando se trata de fazer plazer

אינו חס על זמנו כשמדובר במתן שירות

adjidear esforsos

אינו משקיע מאמצי שווא

no adjidear pará

אינו חס על הכסף, מוציא בלי היסוס או חרטה

sin adjidear

ללא הגבלה, כנדרשמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3940

adjilé (t.) adv.

בדחיפות, במהירות

kaminar adjilé

ללכת במהירות/בחיפזון

adjilé adjilé

בכל המהירותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3950

adjilé (t.) f.

חפזון, פזיזות, מהירות

kon adjile adv.

במהירות, בחיפזון, בזריזות

dar adjilé

לזרז, לדחוף, לדרבן

darse adjilé

להזדרז, למהר, לחושמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4020

adjorno (it.) adv.

בו ביום, באופן מעודכן

estar adjorno

להיות מעודכןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

adjuntar paras (t.)

לחסוך כסף

adadjuntar timbros

לאסוף בולים

adjuntar kueshkos/botones/peninikas

אצל הילדים: לאסוף גלעיני משמש (עג'ו)/כפתורים/ציפורני עט - כ"מטבע עובר לסוחר" ביניהםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4140

adjusto m.

הסכם; תוספת, השלמה

por adjusto

בנוסף על כך, חוץ מזה, לא זו בלבד אלאמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4170

admeter v.

קיבל, הסכים, הודה

admeter su kulpabilidad

להודות באשמהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4270

admirasión f.

הערצה

tener en admirasión f.

להעריץמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4950

adula f.

שמחה גדולה

adula grande/preta!

שמחת זקנתי!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4980

adulsar v.

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

adulsar la mano de un servidor

לתת דמי שתיה לאדם ששירת אותךמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5110

aedado m. & adj.

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

persona aedada

אדם מבוגרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5290

afalagarse v. refl.

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

se afalagaron de parte a parte

הגיעו להסכמה מלאה ביניהםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5410

afanar v.

עייף, הרעיב; השלה

afanar a uno kon palavras

להשלות מישהו במלים יפות, להשיא ליבו של מישהו בדיבורים חסרי יסודמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5450

afartar v.

השביע

komer a afartar

אכל לשובעמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5460

afartarse v. refl.

שבע

no se lo afarta el ojo

נפש לא תדע שובעה

afartarse de todo lo bueno de este mundo

ליהנות מכל מנעמי העולם הזה

no afartarse de pan

אינו משתכר אפילו כדי פת חריבהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5670

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

afeites .

איפור, פוךמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5870

aferrado adj.

תפוס; נטרף מאהבה; שהודבק במחלה

está aferrado kon una

הוא מאוהב במישהימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

aferrar por la yaká

לאחוז מישהו בדש הבגד - לא להרפות ממנו

aferrar a uno por el garón (ebr.)

לאחוז מישהו בגרון - תחת איומים

aferrar por la palavra

לתפוס מישהו במלה

aferrar kon la mentira

לתפוס מישהו בשקר

aferrar peshe godro

העלה בחכתו "דג שמן"

aferrar hazinura

"תפס" מחלה

le aferró ashlamá (t.)

החיסון "תפס" (הצליח)

no me aferra el meoyo

אינני מסוגל לתפוס זאתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5890

aferrarse v. refl.

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

aferrarse kon uno

נכנס למריבה עם מישהו

no se aferra ni al padre ni a la madre

לא למצוא ידיים או רגליים (בחשבון)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6100

afikomín/afikumín (ebr.)

אפיקומן

kitar fin el afikomin (ebr.)

הקיא את נשמתומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

afilú ke (ebr.)

אפילו ש-, אף על פי ש-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6305

afirmado adj.

חתום

el afirmado abasho

החתום מטהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

afirmar una prometa, un neder

למלא הבטחה, לקיים נדרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6450

afito m.

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

por afito

במקרה

afito de masapan!

סיכוי מקרי

afito de bilibiz

עצירות קשהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6530

aflamante adj.

מזהיר, נוצץ; חדש

muevo aflamante

חדש לגמרי, חדש ונוצץמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6690

afogar v.

חנק, הטביע; העיק על

afogar a uno

לחנוק מישהו; לתפוס מישהו במילהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6710

afogarse v. refl.

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

se afoga en un kopo d'agua

הולך לאיבוד מול הקושי הזעיר ביותר הנקרה על דרכו

ya se afoga por un kopo d'agua

חש צמא גדול

ya se afoga ke

השתוקק ל-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7070

afrentar v.

העליב; פגע ב-; יצא לקראת, התמודד עם, עימת

afrentar la muerte

להתגרות במוותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7100

afreskar v.

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

afreskar la memoria

לרענן את הזכרוןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7190

afriisionado adj.

מעונה, סובל, מחוסר

estar afriisionado por komer

שהרעיבוהו באכזריותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7350

aftahá (ebr.) f.

תקווה

aftahá (ebr.) to spiti (gr.)

תקווה מפוקפקת

no ay aftahá (ebr.)

אבדה תקווה

pedrer aftahá (ebr.)

לאבד תקווה

tener aftahá (ebr.) en el Dio/en el Todo Piadozo/meter la aftahá en el Dio

שם מבטחו בשםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7430

aftira (t.) f.

דיבה, רכילות, עלילה

echar aftira (t.)

הוציא דיבה, העליל, ''ליכלך'', הוציא שם רעמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

afuera de

חוץ מ-, להוציא, מלבד, זולת

afuera de nos

חוץ מאתנו,''שלא נדע''

afuera las karas

''שלא נדע''; במחילה מכבודכם

arriva afuera

בית קברות, בית עלמין

de afuera

מבחוץ

ir por afuera

השתקע בחו''ל

lo de afuera

החוץ, מה שבחוץ

afuera de la Puerta

מחוץ לחומות העיר, בפרברים

komer afuera

אכול במסעדה (מחוץ לבית)

deshar todo por afuera

להותיר ערבוביה וחוסר סדר בבית

se le ve todo por ahuera

לבוש באופו מוזנח/בצורה חושפנית

estar ahuera de perikolo

להיות מחוץ לתחום הסכנה

tomarselo solo por ahuera

לקחת את הדברים בקלילות, בלי התרגשות יתר

estar ahuera de si

לצאת מן הכלים

kaer ahuera

לטעות בתחזית, ליפול מחוץ לתחזית

salir ahuera

לצאת לשירותים

kitar ahuera

להפסיק את העצירות (בעזרת תרופה משלשלת/פרי)

ir ahuera

לפקוד את המתים, לעלות על קבר

favlar d'ahuera

לנקוט עמדה בסכסוך מבלי להכיר את עמדות הצדדים

estar d'ahuera

לא להכיר את פרטי העניין

saver las kozas d'ahuera

להכיר את הדבר רק מתוך דברי אנשים

por ahuera se sono

עברה שמועה, "אנשים אומרים"

tener entradas d'ahuera ahuera

יש לו הכנסות מהצד

kedar d'ahuera de un fecho

לעמוד מן הצד, לא להכנס לתוך העסק

dechidete o ahuera o adientro

תחליט סוף סוף - כן או לא, האם אתה בעד או נגד

viajar por ahuera

לנסוע לחו"ל

ahuera de mi vista!, ahuera de mis ojos!

הסתלק לך, עוף מהעיניים שלימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7530

afuerte adv.

בחוזקה

venir afuerte

להעלב, להפגע

tomarse ahuerte

לחוש טינה

venir ahuerte, venir ahuerte a la muerte

לחוש טינה עמוקה ביותר (ד מוות) כלפי מישהומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7560

afumado adj.

מעושן, מלא עשן

un komer afumado

תבשיל המריח מעשןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7680

agayas f. pl.

שקדים (בגרון)

se abolían las agayas

המחיר גבוה מדי (קשה לבלוע אותו)

apretar las agayas a uno

לדחוק מישהו אל הקיר, ללחוץ עליו

apretarse las agayas

להיות לחוץ מבחינה כספיתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7740

ágila f.

נשר, עיט

azerse ágila, bolar komo la ágila

ללכת מהר, לפעול במהירות, לרוץ אל המטרה

ágila te lo do

אני יכול להבטיחך שהוא עושה הכל במלוא המהירותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7750

agir (t.) adj.

חזק

kavé agir (t.)

קפה חזק

agir mushterí

"לקוח רציני" - נאמר באירוניה על לקוח קמצן ועקשן שאינו מותיר לסוחר שולי רווחמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

de agora endelantre

מכאן ואילך

agora o nunka!

עכשיו או לעולם לא

ya pasó agora

שכח ממה שהיה, לך קדימה!

mas agora/agora agora

עוד מעט/מיד

k'es agora?!

ומה עכשיו?! אתה מנסה לנצל עכשיו לרעה את ההזדמנות שנקרתה לך?מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

le agradó la sena

העיסקה הינה לטעמומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8330

agreado adj.

שהחמיץ, חמצמץ

vino agreado

יין חמוץ

los kos.huegros estan agreados

המחותנים מחמיצים פנים זה לזה

estar agreado kon uno

להראות למישהו פנים חמוצותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8350

agrear/agrearse v./v refl.

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

se le agreo el estómago

''התהפכו מעיו''

agrear el estómago

לגרום למצב רוח רעמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

agro i dulse

חמוץ-מתוק

agro por agro

חמוץ מאוד

agro vinagre

חמוץ מאוד, חמוץ כחומץ

responder agro

לתת תשובה חמוצה, לענות בחמיצות פניםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8690

agrura f.

דברים חמוצים, ירקות כבושים בתחמיץ; חמיצות, מרירות, עוינות

agruras f. pl.

צרבת

favlar kon agrura

לדבר במרירותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8710

agua f.

מים

agua arrovada

מים גנובים

agua borikada

מי בורית

agua de Nisan

מי ניסן (''תקופה'')

agua de azar

מי פרחי הדר

agua de boda

מי קידושין

agua de kastanyas

''מי ערמונים'' - קפה דלוח

agua de kolonia

מי קולון

agua de la sota

מים מאררים, מי סוטה

agua de la tinaja

''מי כד'' - קפה דלוח

agua de lishía

מי כיבוס (מרוככים באפר)

agua de milisa

מי תרנגון (תה צמחים)

agua de pozo

''מי בור'' - קפה דלוח

agua de trushí

מי כבושים

agua de vidas

מים חיים

agua de vinagre

מי חומץ

agua dulse

מים מתוקים

agua manadera/agua manan

מי מעיין

agua manida

מים עומדים, מים עכורים

agua milizinuda

מי מרפא

agua rozada

מי ורדים

agua salada

מי מלח, מים מלוחים

bever la agua de la sota (ebr.)

לסבול נוראות (''לשתות מי סוטה'')

dar agua v.

נתן מים, השקה

komo la agua

בקלות, בשטף

pasar por la agua

לשטוף במים, להדיח

saver komo la agua

לדעת בוודאות (''כמו מים'')

se izo agua

נמס, נעשה מים

verter aguas

הטיל מימיו, השתין

ni agua por melezina

חסר תועלת - כמים פשוטים הניתנים כתרופה

agua churra

משקה תפל, חסר טעם, מים פשוטים

agua del franko

מים זורמים (מרשת המים העירונית)

abasharon las aguas

יורד מבול

vaziar las aguas

לרוקן את המים מכלי הבית - כאשר נפטר מישהו מבני הבית

ya kortó aguas/ya rompió aguas/está kon las aguas

ירדו לה המים - קרבה שעת הלידה

agua Dio!

תפילת הילדים לגשם בשנה שחונה

agua le parese

נאמר באירוניה על שיכור המפריז בשתיה כאילו היו אלה מים

estar enriva de agua

נאמר על אדם שטחי המרפרף על הכל

toparse en aguas pokas

להתפס פתאום בלתי מוכן, חסר אונים

toparse en malas aguas

להקלע למאבק במצב קריטי

en talas aguas mos topemos; en talas aguas mos veamos

שנזכה לאושר כזה!

en ke aguas está?

מה כוונותיו? למה הוא חותר?

en aguas de

בסביבות, בערך

...i agua

... ועוד משהו, ... ומעט יותר

traer aguas de mil derés

מן הגורן ומן היקב; לדבר על דברים רבים בלי סדר, להעלות טיעונים מכל סוג

estar entre dos aguas

לפסוח על שתי הסעיפים

traer agua a la mar

להשקיע מאמצים מיותרים

echar agua a los piojos

לחפוף ראש באופן שטחי ("להשקות את הכינים")

echar agua a las meyinas

להוריד את הלהבות, להשקיט את הרוחות הסוערות (בריב/בוויכוח)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9140

agudez f.

חדות, חריפות

agudez de meoyo f.

חריפות מוחמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9210

aguelo cf. avuelo

aguelos cf. avuelosמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9460

ah! interj.

אהה!, קריאת צער

ah i uh

אוי ואבוי, צרה צרורה

echar un ah

להאנח, לגנוח, להתאנח, להשמיע גניחה

los ahes

צרות וצערים

estar en ah uh

להיות שרוי בצער ונוחם, להתלונן בלי הרףמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9590

aharayú(d) (ebr.) m

אחריות; סיכון, סכנה

aharayu de muerte

סכנת מוות

meterse en aharayu

להסתכן

kitar d'aharayu

לחלץ מסכנה

aharayu de kitar una palavra de la boka ke

מסוכן להוציא מילה מהפה פן ...

en este aharayu ke

הלוואי ש..מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

aharvar de mala manera

להכות מכות נאמנות

kale aharvar el fierro en kayente

להכות בברזל בעודנו חם

aharvar tapetes

לחבוט שטיחים (להסרת האבק)

aharvar a la puerta

לדפוק על הדלת

aharvar a buena puerta

להגיע אל האדם הנכון (זה שביכולתו לסייע)

no me aharva el ojo fin ayi

ראייתי אינה מרחיקה כדי כך

aharvar sovre un punto en una diskusión

להדגיש נקודה מסויימת בעת הדיוןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9720

ahchí (t.) m.

טבח

komer de ahchi

אוכל עתיר שומןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9860

ahlata f.

אגס פרא

agua de ahlata

משקה תפל

savor de ahlata

חריףמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9910

ahor (ebr.) m.

עכוז, אחוריים

por el ahor le pasa

לא "מזיז" לומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10000

ahtí (gr.) m.

דאבון לב

deshar kon el ahtí/kedar kon el ahtí

להשאיר מישהו/להשאר מתוסכלמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10060

ahuzat/d enayim (ebr.) m.

אחיזת עינים

fazer por ahuzat enayim

לאחז עיני מישהומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10140

aijado adj.

אב/אם לילדים

ser aijado

להיות הורהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

ainda oy

עוד היום

ainda ayer

רק אתמול

ainda ay poko tiempo

רק לפני זמן קצר

ainda no kamina

התינוק עדיין אינו הולך

ainda se pisha

עודנו עול ימים (עדיין עושה במכנסיים)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10220

airada f.

מראה, הופעה, דמיון

tener una airada de

לדמות למישהו/משהו במראה

no me da la airada ke

לא נראה לי ש-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

aire bolador

רוח חזקה

aire de indriz (t.)

רוח פרצים

aires de marina

מגדל פורח באוויר, דברים בלי בסיס, תכניות שאין מקיימים

aire yelado

רוח צפונית

amasar/arekojer aires

לרעות רוח, לבנות מגדלים פורחים באוויר

dar aire de

נראה ש-, נראה מוכן ל-

darse aires

''לעשות רוח'', להתנפח מרוב חשיבות

echar al aire

לזרות לרוח, לבזבז

es un aire bolado

שראשו בעננים

favlar al aire

''קול קורא במדבר'', לדבר אל העצים והאבנים

ganar de los aires

להתפרנס מתשרים ושירותים קטנים

kedar en el aire

''לפסוח על שתי הסעיפים'', להשאר תלוי באוויר

la notisia tomó aire

הידיעה פשטה ופרשה כנפיים

no me tiene aire

אינו מוצא חן בעיני

tener el aire

לדמות ל-

tener el aire de un rubí/honachí

נראה עלוב ומסכן, לבוש סחבות

deshar todo al aire i al sol

להזניח הכל (בית, עסק, עבודה)

tener el aire a pupa

ליהנות מרוח גבית (עזרה)

se lo yeva el aire

הוא כה קטן וצנום עד כי הרוח יכולה לשאת אותו

embabukarse de/kon aires

הונה/השלה את עצמו בדברי הבל

mantenerse kon aires

"לחיות מהאוויר"

tener aire de/dar aire de

נראה שהוא מוכן ל-

tener el aire de uno

לדמות למישהו/משהו

sin tener el aire

בסתר, לא בגלוי

tener aire

להיות נעים למראה

el aire de una kantiga

לחן השירמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10460

airear v.

אוורר

deshar airear

לא לטפל בזמן, להזניח דבר מה (מחלה) שימשיך להתפתח, לתת לשמועה רעה להתפרסםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10540

aireziko m.

רוח צחה, משב קל

aireziko de luvia

רוח קלה המבשרת גשםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

irse al ajeno

לנסוע לחו"ל

traer ropa del ajeno

ליבא סחורה מחו"למפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10690

ajiko m.

שן שום - סגולה כנגד עין הרע

meter/yevar ajikos

להחזיק שן שום כסגולה נגד עין הרע

métete ajikos a la faldukuera!

אל יגבה לבך יותר מדי!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10790

ajo m.

שום

ajos i pajas i medra de grajas

דבר פעוט, עניין של מה בכך

sin komer ajo me se fedyó la boka

אני סובל מעניין שאין לי בו שום חלק!

atar ajos kon barajos

לערב מין בשאינו מינומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10920

akadir (t.) cf. kadir

no ser akadir (t.)

אינו מסוגל (במובן חיובי: לא מסוגל להרע)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

akaesió ke

קרה ש...מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10990

akantidar v.

העריך (כמות), כימת

akantidár a uno

להסב תשומת ליבו של מישהומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11160

akavado (de) adj.

זה עתה הסתיים/נגמר

akavado de kanseria

מותש מרוב עייפות, ''גמור''/''הרוג'' מעייפות

akavado de naser

זה אך נולד; רך נולד

akavado de salir del martiyo

חדש לגמרי

estar akavado por komer/ por dormir/por favlar

"מת" לאכול/לישון/לדבר

es un akavado

הוא "גמור"מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

akavar de

זה עתה גמר ל-

akavar de kanseria

להתיש מעייפות

akavar por komer

לרעובמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11260

akavarse v. refl.

הסתיים; התייגע; הותש מרעב

se le akava presto el mundo

מתייאש במהירות

no se akavó el mundo

"זה לא סוף העולם" - העניין אינו חשוב כל כך

aki se akavó el mundo!

זה שיא השיאים - לא יכול להיות גרוע מזה

se le akavó l'azeite

מתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11380

akayar v.

השתיק, השקיט, הרגיע

akayar las bozes

להשתיק את השמועות/הרכילותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11480

akel pron. dem.

ההוא

kom'akel ke dize

כמו שנאמר (כשמצטטים מן המקורות)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11540

akerensiarse v. refl.

התחבב

akerensiarse de parte a parte

להתחבב זה על זהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11600

akeyar v.

פועל המביע פעולה בלתי מוגדרת

loke estas akeyando?

מה אתה עושה?מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11630

aki adv.

כאן, פה

aki aya

פה ושם

por aki

מכאן, סמוך לכאן

de aki dos oras

בעוד שעתיים

de aki endelantre

מכאן ואילך

fin aki hue!

עד כאן! (אי אפשר להמשיך במצב הזה)

kitame de aki méteme para ay

חלץ אותי מן הצרה הזו ואני כבר אסתדר בעצמי

de ayer aki/del otro anyo aki

מאז אתמול ועד עתה/מאז לפני שנה ועד היום

mas para aki

יותר קרוב לכאן

no puederse manear de aki para ay

אינו מסוגל להזיז עצמו - אינו מסוגל ליטול יוזמה

de kuando aki?

מה פתאום? מה קרה?

aki esto yo

אני ערב/לוקח עלי את האחריות

ir de aki ayí

לשוטט בלי מטרהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11690

akistar v.

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

akistar ventura

להשיג אושר, להגיע לאושרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

aklarar a uno

להאיר למישהו את הדרך

aklarar la lampa, la luz

להגביר את התאורה

el tiempo, el sielo va aklarar

יתבהר (מזג האוויר)

aklarar la vista

לסלק את אי הוודאות/החששותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

echarse a akojer

לצאת לחזר על הפתחים

salir a akojer

לצאת להתרמה

akojer minian

לאסוף מניין

akojer la Ley

לצאת לבילוי בחיק הטבע ביום ראשון של שבועותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11960

akometa f.

הבטחה

mantener la akometa

לעמוד בהבטחה, לקייםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11970

akometer v.

הבטיח

akometer kampos i vinyas

להבטיח הרים וגבעותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12040

akomodar v.

תאם את, התאים, סיגל, סידר, הכין, התקין, הסדיר; עיבד

akomodar las diferensias

הסדיר את חילוקי הדעותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12050

akomodarse v. refl.

הסתגל, התאים עצמו, הסתדר

saverse akomodar de todo

לדעת להסתדר בכל מצבמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12080

akomodo m.

תפקיד, משרה, פרנסה

akomodos

הכנות, סידוריםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

akompanyar la levayá

ללוות למנוחת עולמיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12140

akompanyarse v.

נלווה, התלווה

akompanyarse de parte a parte

התחבר עם, נעשה בן זוגמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

yo akonanto

לי זכות הקדימהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12290

akonchar v.

הכניס סדר, סידר ערך (חדר)

akonchugar un fecho/ un kazamiento/ un kontrato

להביא עסק/שידוך/חוזה לידי מימושמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12380

akonsejar v.

ייעץ

akonsejar al novio, a la novia

ליידע את החתן/כלה על העתיד לקרות בליל הכלולותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12400

akontentar v.

השביע רצון

el Dio ke la akontente!

איחול לאשה חשוכת ילדים: שאלוהים יזכה אותה בפרי בטן!

es malo de akontentar

לעולם אין להשביע רצונומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12410

akontentarse v. refl.

הסכים, הגיע להסכמה; הסתפק

akontentrse de poko

להסתפק במועטמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

le akontesió

עשה במכנסים, ברח לו

akontesio maasé

קרה דבר מה מוזר

lo ke kiere ke akonteska

יהיה אשר יהיה ..

akontesio lo ke akontesio

קרה מה שקרה (אין להחזיר את הגלגל אחורה)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12570

akordo m.

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

de akordo adj.

מסכים

estar de akordo

להסכים עם, הסכים ל-, אישר

kaer de akordo

להגיע לידי הסכמה

kedar de akordo

בא לידי הסכמה, הסכיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12640

akorrer (f.) v.

חש, מיהר ל-, נחלץ

venir akorrer/ echarse akorrer

לרוץ להשיג מציאה מזדמנתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12650

akorrido adj.

נחפז, אץ, רץ

estar akorrido i asigiyido

למהר כאילו רודפים אחריךמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

akostar oreja

היטה אוזן, הסכית

akostar el din (ebr.)

להטות דין, להטות משפטמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13030

aksí/ía (t.) adj.

כעסן, רגזן; מטריד, מרגיז; עויין

todo le viene aksí (t.)

הכל מטריד ומרגיז אותומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

akto de nasimiento

רישום לידהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13340

akudirse v. refl.

התאושש; נחלץ לעזרה

akudirse kon

נעזר ב-

akudirse kon los suyos

לבקש עזרה אצל הקרובים

akudiendo! akudiendome!

הצילו!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13360

akuento m.

מקדמה, מפרעה

dar un akuento

לתת מקדמה על חשבוןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13450

akumplir v.

ביצע, הגשים, הוציא לפועל, מילא (בקשה); השביע רצון

akomplir un dover, una prometa, una savá de padre

למלא חובתו/לקיים הבטחתו/לקיים צוואת האב או בקשתומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13660

akurtarse v. refl.

התקצר

se le akurto la vista

ראייתו נחלשהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13670

akuturú (t.) adv.

בקבלנות; בלי שים לב לכמות

avlar akuturú (t.)

לדבר בלי לחשובמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13720

akuzasión f.

האשמה, תביעה, אישום

akto de akuzasión f.

כתב תביעה, נאום תביעה, האשמהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13770

ala (gr.) interj.

קדימה, ''יאללה''; יאללה הסתלק מכאן אינני מאמין למילה אחת שלך

kuando ala ala, kuando nada nada

לעתים נלהב כולו ולעתים אפאטי ושפוף; לעתים נדיב ונותן ולעתים קמצן וקפוץ ידמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13780

ala f.

כנף; סנפיר

tomar debasho de sus alas

פרש חסותו, פרש כנפיו על, גונן

me kresieron alas

פרשתי כנפיים! - נמלאתי תקוות

le kortaron las alas

קצצו את כנפיו - ריפו את ידיו

dame alas por onde bolar

לו רק היו בידי אמצעים להחלץ מן הצרה הזו ...

dar alas a uno

לתמוך במישהו ולדרבן אותו לעשות מעשה

las alas del korason

היכולת ליהנות הנאה חושנית

kortar las alas a uno

לקצץ כנפיו של מישהו - לסכל יכולתו לפעול

dado en la ala

שנחלש (פיזית/נפשית/כספית)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13870

aladinán adj.

מדבר בשפה מדוברת

puevlo aladinán

עם לועז, עם דובר ספרדית/לשון לאטיניתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13960

alahá (ebr.) f.

היכל, ארון קודש; הלכה

alahá kon melahá (ebr.)

לצרף מעשה להלכה

avrir la alahá (ebr.)

לפתוח את ההיכל (ארון הקודש)

avrir las puertas de la alaha

לבקש רחמי שמייםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13970

avrir las puertas de la alahá

לבקש רחמי שמים (לפתוח את דלתות ההיכל)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14020

alak bulak (t.) adv.

באנדרלמוסיה, בלי סדר, בבלבול

meter todo alak bulak (t.)

לגרום לאנדרלמוסיהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14040

alakrán m.

עקרב

tener alakranes en las tripas

צופן בחובו מזימות ומחשבות רעותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

alargar los gastos

הגדיל את ההוצאות

alargar la mano

נתן ביד רחבה

alargar los fechos

להתפשט עסקית, להרחיב את העסקים

alargar el fiado

להגדיל את היקף המכירות באשראי

por no alargar

בקיצורמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

alargarse el paso

החיש צעדיומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14260

alarma f.

אזעקה

ke son estas alarmas?

על מה כל הרעש??

grito de alarme

קריאת אזהרהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14360

alat (t.) m.

כלי, מכשיר

tomar a uno por alat (t.)

להשתמש במישהו כ''איש קש''מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

de alavar adj.

ראוי לשבח והלל

es de alavar al Dio!

דבר כה יפה שאין כמוהו ליופי!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

azer las alavasiones

הילל ושיבח, מילא פיו שבחים

guay del dia de las alavasiones

אוי מיום הדין! אוי מפני יום המוות!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

alay bozan (t.)

מקלקל את מצב הרוח

azer alay (t.)

התלוצץ, לעגמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14540

alayna (a la una) adv.

ביחד, מתוך תמימות דעים

azerse alayna

להתאחדמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14580

albadra f.

אוכף, מרדעת

es una albadra/tiene albadra

הוא טיפש מטופש!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14590

albadrado adj.

מאוכף, חבוש

azno albadrado

"חמור גרם" - טיפש מטופש!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14690

alberka f.

בריכה; תנור, כבשן

alberka de pisikultura

בריכת דגיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14860

alborotado adj.

מבולבל, נטרד, נסער

un dia alborotado

יום בלתי שקט ומלא טירדה

dormir alborotado

לישון שינה טרופהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14920

albrisias f. pl.

שי בשורה (שי הניתן למביא הבשורה); תודות

dar las albrisias

להודות למביא הבשורה הטובהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14960

albúmina/albumín f.

חלבון

traer albúmina

להציק בטרוניות/ קינות (''להעלות למישהו את רמת החלבון'')מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

alderedor de

סביב ל-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15100

aldikera f.

כיס, ארנק

meter a l'aldikera

שם בכיס

meter la mano en la aldikera

שילם, הכניס ידו לכיסמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15250

alear v.

נופף בכנפיו, נופף זרועותיו; החליף כח; ''לקח נשימה'' (הפסקה); ''תפס במילה''

no deshar alear

"לא לתת לנשום" - לא להרפותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15320

alef (ebr.)

אל''ף (האות הראשונה בא''ב)

no save ande mora la alef (ebr.)/no save ni ale ni bet

בור, אנאלפבית (לא יודע איפה גרה האל''ף)

de la ale fin a la taf

שלם מבלי כל חסר

ale deshites, ya se hue a la taf

הוא פיקח ובעל תפיסה מהירה

empesar de la ale

להתחיל מבראשיתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15400

alegrado adj.

שמח (ששמחוהו)

alegrado ke te vea/alegrado ke te vea el korason y el alma

נאמר למי שגרם עונג לזולתומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

alegre i kontente

שמח ושבע רצון

tu alegre i yo kontente

נאמר כאשר שני שותפים נפרדים ברוח טובה ובלא טענותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

alegría kon biskochos de raki

עליזות מדומה (עליזות של כעכי אבל)

alegrías f. pl.

שמחות, חגיגה, הילולה

bolado de la alegría

קופץ מרוב שמחה

saltar de la alegría

צהל, קפץ מרוב שמחה

tomar alegría

לחוש שמחהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15700

alerta f.

אזעקה

alerta! interj.

זהירות! שימו לב!

estado de alerta

מצב הכן

estar alerta

להיות ער, לגלות עירנותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15780

aleshado adj.

רחוק, מרוחק; מבודד, מתבודד

aleshado del mundo

מתבודד ומתבדל מחברת בני אדםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15800

aleshar v.

הרחיק, דחה

aleshar el kamino

לבחור בדרך הארוכה

aleshar la boda

לדחות את מועד החתונה

aleshar al kliente

להבריח לקוחותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15870

alevantado adj.

עומד

alevantado de hazino

שקם מחוליו

alevantado de frios

שהחלים זה עתה מקדחת (נאמר באירוניה על אדם שמן ובריא)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

alevantar a uno

לשבח בפומבי

alevantar askier

לגייס צבא

alevantar bandiera

להניף דגל; לקרוא לחירות; להכריז מרד

alevantar de hazino

קם מחוליו

alevantar el pie, la pachá (t.)

להרים רגל, ללכת מהר;

alevantar el kuerio

להשבית את השחיטה

alevantar el nombre

לתת שם לרך הנולד על שם קרוב שנפטר

alevantar fierro

'להרים עוגן'' – להסתלק

alevantar la kavesa

להרים ראש, למרוד

alevantar la leche

לגמול (מִינִיקָה)

alevanto hazán (ebr.)

נשא קולו ברמה, הרים קול

alevantar mano

להרים יד (על מישהו)

alevantar paredes

לבנות

no alevantar la kavesa/los ojos del livro

להיות שקוע בספר

alevantar al puevlo

להמריד את העם

alevantar ulamá (t.)

לעורר ולהלהיב את ההמון

alevantar alila (ebr.)

להעליל עלילה

alevantar las manos

להכחיש, לסרב לכל; להרים ידים - להודות בכשלונו; לפשוט רגל

alevantar al muerto

להוציא את המת (בידי החברה קדישא)

alevantar los ombros

למשוך כתפיים (במבע של אדישות ובוז)

alevantar la boz

להרים קול

alevantar en un pelishko

לצבוט באכזריות

alevanta lo ke te kayo!

נאמר באירוניה למי שמרבה בשבחים עצמיים

alevanta todos los muertos del bedahey

"מעיד עליו כל שוכני קבר" - נאמר באירוניה על אדם בלתי אמין המנסה לשכנע בצדקתו

alevantar a uno de la kama

להכריח מישהו לקום

akavado de alevantar

זה עתה קם מן המיטה

alevantar la karne/la leche/los guevos

לאסור אכילת בשר/חלב/ביצים (מסיבות רפואיות)

alevantar la palavra/el saludo

לנתק קשרים חברתיים עם מישהומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

alevantarse del echo

להפסיק לעבוד; לצאת לגמלאות

alevantarse de siete

לקום משבעה

si me alevanti d'aki!

אוי ואבוי לך אם אקום (להעניש אותך)!

alevantarse antes de otro

להקדים מישהו בעשיה/ביוזמה

no se alevanta de en basho/no se alevanta ni kon romana

שקר כה גדול שאין להסוותו; בחורה כה מכוערת שאין סיכוי שמישהו ירצה אותה

no se alevantan los ojos

אני מת מעייפות

no me se alevanta el ojo para mirarlo

ביטי לזלזול: אפילו מבט לא אעיף בו

alevantarse kon holendi/kon la tarkiza

להתעורר במצב רוח רע

alevantarse de hazino

להחלים

alevantarse komo el gayo

למחות בקולי קולות

se alevantan los kaveyos de la kavesa

סמרו שערותיו

alevantarse del echo

לצאת לגמלאות

ya s'alevanto la nave/el vapor

נאמר על אנשים איטיים ומסורבלים: "סוף סוף הסתיימו ההכנות ואפשר לצאת לדרך!"מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16220

alfinete (port.) m.

סיכה; דבר פחות ערך; אטב

a las siete alfinetes

לבוש בדקדקנות

alfinete ingleza

פריפה (סיכה סגורה)

apuntar kon alfinetes

להדק בסיכות

kuanto una kavesa de alfinete

גדלו כראש סיכה

no manka ni una alfinete

הכל מושלם!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

algo akontesio

קרה דבר יוצא דופן

ay algo o me embralgo?

האם יש טעם לחכות - אחרת אסתלק לי!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16470

alguaya f.

אנחה

alguayas f. pl.

קינות, זעקותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16500

alguazil m.

שוטר, קצין

alguaziles

שוטרים (במובן המקראי)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16520

alguenga f.

לשון (בפה)

tener una alguenga piko i medio

''יש לו לשון בארך אמה וחצי'' - נאמר על חצוףמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

alguja de churap

מסרגת גרביים

el burako de la alguja

קוף המחט

estar en algujas

'לשבת על סיכות'', להיות נרגש/נרגז

la alguja

'המחט'' - כינוי לבריטניה בעקבות מדיניות ''הפרד ומשול'' אחרי מלה''ע השניה

ojo de alguja

קוף המחט

alguja de ojo siego

מחט בעלת קוף-מחט זעיר

el podjiko de las algujas

בור צר בגהינום, שקירותיו מכוסים במחטים, שבו החוטאים הקשים ביותר מוחזקים

un punto d'alguja

חוד המחט

alguja de oro

תופרת מוכשרת מאוד

tiene algujas en el asyento

יש לו קוצים בישבן - חסר מנוח

es alguja; alguja te lo do

הוא נבון ביותר ויודע לחדור ולתקוע עצמו בכל מקוםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16650

alhad/alhá/alhat (arab.) m.

יום ראשון

noche de alhad (arab.)

מוצאי שבתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16750

alhasara f.

ריפוט, התבלות

alhasaras

תככים

vieja de las alhasaras

זקנה בלה, מכשפה

papas i alhasaras

רכילות ותככיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16780

alhasarear v.

קלקל, בזבז, עשה ברשלנות

alhasarear una ninya

ליטול את בתולי הנערהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

noche de alhenya

ליל החינהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16960

aliansa f.

איחוד, ברית

aniyo de aliansa

טבעת נישואיןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17020

aliento m.

נשימה

tomar aliento

לקחת אוויר, לשאוף רוחמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17060

alikodear/alikudear (t.) v.

עיכב (הזמין) לארוחת ערב; עיכב, גרם לו לאחור

alikudear la levayá

לעכב את הלוויה (נאמר על השלטונות) כדי לגבות חובות שהותיר הנפטרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17080

alilá (ebr.) f.

עלילה, השמצה, דיבה; הוצאת דיבה, הוצאת שם רע

alevantar/kitar alilá (ebr.)

הוציא דיבה, העליל,''ליכלך'', הוציא שם רעמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

alimpiar kákas

לכבס בסתר (הרחק מעיני הבריות) את הכביסה המשפחתית המלוכלכת

alimpiar devdas

לפרוע את כל החובותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17270

alimpiarse v. refl

התנקה, ניקה עצמו; הצדיק עצמו; איבד רכושו; השתלט על רכוש; מת, נפטר; באירוניה: נפטרנו ממנו

alimpiarse la boka

לקח קינוח

alimpiarse los mushos

ליהנות על חשבון מישהו אחר

alímpiate la boka!

שטוף את הפה! - נאמר למי שהשמיע דבר מכוערמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17480

alishar v.

החליק (עשה חלק), הקציע, יישר, צחצח, מירק, ליטש

alishar una diferensia

ליישר את ההדוריםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17540

alishik (t.) m.

קשר חברתי או מסחרי

no tengo alishik kon este ombre

אין לי שום עסק עם האדם הזה

no tengas alishik

התרחק מן העניין הזה!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17570

aliskureser v.

החשיך, ירד ערב

al aliskureser

לעת ערב, עם השקיעה,לעת ערבייםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17620

aliste adj.

נכון לכל קריאה, עומד הכן

estar aliste

פינק, מילא כל מבוקשו שלמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

alivianar el aver

להיטיב את האווירה (ע"י סילוקו של מי שמכביד עליה בנוכחותו)

es de los ke alivianan

הוא רב ליברלי הנוקט בגישה מקלהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17860

alkansada f.

השג יד

a la alkansada de

בהשג ידו שלמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17920

alkanzía f.

קופת חסכון ביתית

echar a la alkanzia

לחסוך, לשים כסף בצדמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17950

alkavo adj.

אחרון

al punto de alkavo

ברגע האחרון

de alkavo

האחרון, סופימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18200

alkuza f.

פך, כד שמן, אסוך; ''שערה'' בעין

alkuza de azeite f.

פך שמן, כד שמןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18230

Allah (t.) m.

אלהים

Allah belaní versin! (t.)

שאלהים יקלל אותך!

Allah bin bereket versín! (t.)

שאלהים יברך אותך!

Allah kyerim!/Allah kyerí! (t.)

אלהים גדול! (נקווה שאלהים יעשה זאת)

Allah versin!/Allah verdisá! (t.)

אלהים יעזור לך! (נאמר לקבצן); כן יהי רצון

Allah bilir! (t.)

אלהים לבדו יודע!

Allah buyuktur! (t.)

אלהים גדול!

Allah shukyur! (t.)

תודה לאל!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18320

alma f.

נשמה, נפש

alma de kántaro

חומד בצע, תאותן

alma del Dio

'נשמה טובה''

de alma i korasón/kon toda mi alma

בלב ונפש

meter alma

לעודד, לנטוע תקווה

meterse la alma en la palma

נטל נפשו בכפו, הסתכן

no ay alma nasida/biva

אין נפש חיה

salir la alma

עבד עד כלות הכוחות, הוציא את הנשמה (מרוב עייפות)

tener la alma en la palma

הסתכן, טרף נפשו בכפו

me demanda el alma

נפשי מתאווה, יש לי חשק

ver la alma de una koza

קילקל

ke su alma repoze en paz/ke su alma repoze en Ganeden

עליו השלום/נוחו עדן

no tiene alma

הוא רזה וחלוש

no le kedo ni alma

הוא נחלש מאוד

kitar el alma; kitar el alma por el garón

להוציא למישהו את הנשמה

kedar sin alma

לא נותרה בו נשמה - מת מעייפות

kitar el alma kon ganchos/kon ganchera

להוציא למישהו את הנשמה לאט לאט

vengarse del alma de uno

לגרום למישהו סבל (לענות את נשמתו)

dar el alma al Dio

לחוש עייפות רבה

por mi alma/por el alma de mi padre

בחיי!ת בחיי אבי!

aki van a bolar almas!

הזהרו, הריב הזה עוד יפיל חללים!

alma piadoza

אדם רחום (נאמר גם באירוניה על מי שמנצל חולשתם של אחרים)

fazer por su alma/ por el alma de su padre

לעשות צדקה וחסד למען נשמתו/לנשמת אביו המנוח

echarse al alma

עושה הון באופן בלתי חוקי

el alma es dulse!

מה לא עושים בשביל להוותר בחיים!

se amarga el alma

נכמרים רחמיי

alma tiene!

גם לו יש נשמה! - הבן אותו, התחשב בצרכיו

tu solo no tienes alma, i yo tengo alma

אל תהיה אנוכיי כל כך, גם לי יש נשמה!

se angustia el alma

מגעיל, מעורר גועל נפש

alma estrecha

כינוי לאדם פסימי הרואה תמיד שחורות

se estreca el alma

הדבר מצער

entiznar el alma

לומר דברים הגורמים עצב וחרדה

un alma en pena

נשמה דואבת ונכאבת

le sale el alma

נשמתו יוצאת מקנאה

amargo de alma i peor de korason

"בנפש דואבת ובלב נשבר" - סיומת במכתבו של אדם אבל

el alma ke le salga

שתצא נשמתו מרוב קנאה!

alma de perros

"נשמה של כלב" - מצליח להחלץ מכל צרה ונגע

a la fin alma no es aki, alma no vas a dar

אין כאן עסקי נפשות, שלם וגמור בזה!

ke demandas de mi alma?

מה נטפלת אלי, עזוב את נשמתי!

alma d'ani, alma de prove

נשמה קטנה - אינו מסוגל לפעול ברחבות

alma de nyudos

קמצן גדול מקמץ על כל פרוטה

el alma l'está saliendo detras de los fijos

מוציא נשמתו על (טיפול ב)ילדיו

el alma l'está saliendo detras de esta ninya

נשמתו יוצאת אחרי הבחורה הזו

tener el alma en los fechos

משקיע את כל נשמתו רק בעסק

es el alma del fecho

הוא הדמות המרכזית בעסק

estar kon uno alma i vida

להיות בקשר אמיץ ועמוק עם מישהו

dar el alma por uno

נכון לתת נשמתו בעבור מישהו

dar el alma por

להשתוקק מאוד; לרצות מאוד בקרבתו של מישהו

un Dio solo i mi alma lo saven

רק אלוהים יודע איזה סבל עובר עלי

kae el alma a los pies

הלב יוצא נוכח הסבל/העוני וכו'

me se deskayó del alma

איבדתי את אהדתי והוקרתי אליו

este komer toma el alma

התבשיל הזה דוחה במתיקותו

entrar en el alma

מענג ומוצא חן מאוד

tomar en el alma

מושך מישהו (בעצות/דיבורים/לחץ) לתוך הבוץ

tratar a uno kon alma i bien

לנהוג במישהו בכפפות משי

no me arreyeva el alma

איני יכול לשאת עוד

traer el alma al garón en un filo de kuzir

לעורר גועל; להלחיץ, לגרום מועקה

tiene el alma por adientro

יש לו כוונות נסתרות להרע ולהזיק

akorar el alma/tener el alma akorada/ el alma arrankada

לחוש מועקה/חרדה בעקבות המתנה ממושכת

me se arresentó el alma

נרגעתי, הדאגה חלפה

no me esta dando el alma

יש לי תחושה רעה בנוגע לכך ואני מבקש להמנע מן המעשה

meter el alma en el puerpo

להרגיע, להשקיט, לאמץ רוחו של מישהו

un alma tengo, me vo a atrivir, lo ke kiere ke sea

לא מתים פעמיים, אעשה זאת וכאשר אבדתי אבדתי

sin tomar alma, alma no da

לא ייכנע בקלותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18430

almada f.

כר, כרית

almadas de aparar

כר מקושטמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

almario de tel (t.)

ארון רשתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

apegado kon almas.ha

מודבק בצורה גרועה ורופפתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

almendras de oro

מטילי זהב קטנים בדמות קליפות שקדמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18740

almenos/al menos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

almenos ke

אלא אם כןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18790

almirez m.

מכתש קטן, מדוכה; בסיס, אדן

la mano de l'almirez

עלי (זרוע המכתש)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18980

almoranas f. pl.

טחורים

le salieron/le kresieron almorranas

עבד בפרך עד שיצאו לו טחורים ..מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19080

alokado adj.

שנטרפה עליו דעתו, מעורער,מטורף; נבעת, נדהם, מבוהל

una vida alokada

חיים טרופיםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19180

alondjarse v. refl.

התרחק, ניצב מרחוק; התארך

alongarse de todo

התרחק מכל מעורבותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19220

alongar v.

האריך, האריך את הזמן

alongar la boda

לדחות את מועד החתונהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19240

alora (it.) adv.

ובכן

alora (it.) ke

מאחר ש-, הואיל ו-, היות ש-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

alsar la mano

הניף יד

alsar la oreja

כרה אוזן

alsar sakrifisio

הקריב קורבן

alsar los ombros

משך בכתפיו

alsar los ojos

נשא עיניו

alsar bandiera

הניף דגל

alsar los brasos al sielo

לבקש רחמי שמייםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19380

altanto adv.

כמספר הזה, כזאת, באותה מידה

altanto mas ke

ועוד ש-, בפרט ש-מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19510

altereo m.

התנהגות בלתי סדירה, הוללות

k'es este altereó?

מהי המהומה הזאת??מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

en alto

למעלה

mares altas/altas mares

לב ים

ser de alto linaje

להיות בעל ייחוס/מיוחס

mirar en alto

לשאת עיניו למעלה - לשאוף לגדולות

echarse en alto/echarse mucho en alto

לבקש מחיר מופקע

suvir a uno en alto

להרעיף שבחים על מישהו

tomarlo de alto/de mucho alto

להביט עליו מגבוה, לזלזל

alto i vano

גבה קומה וקצר דעה

ni alto ni basho ni vidro pizado

נוסחה המקדימה חידה (במשחקי ילדים)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

alturas

מרומים

estar en las alturas

להיות בעל מעמד בכיר וגבוה בחברה

estar a la altura

להיות בעל יכולת לבצע את המשימהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20100

alvear v.

הלבין

alvear la ropa/la kaza

לנקות ניקוי יסודימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20270

alvores m. pl.

איילת השחר, אור שחרית; מועקת ציפיה

alvores del amaneser

הנץ החמהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20510

Amalek (ebr.)

עמלקי; איש אכזר; אדם המשתמש בתבונתו לרוע

korason de Amalek

לב קשהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20590

Amán (ebr.)

המן; ערום

fuersa de Amán (ebr.)

חזק כמו המן

meoyo de Amán (ebr.)

'מוח של המן'', ערום, ערמומי

trokarse de Aman a Modrohay

מאויב לאוהב

ojo d'Aman

"עין" בלוח עץ

orejas d'Aman

אוזני המן

dar Aman

להרעיש בעת השמעת השם המן בקריאת המגילהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20620

amán! (t.) interj.

בקשת חנינה: רחמים!; קריאה חסרת סבלנות: הלוואי!

amán amán! (t.)

רחמים! למען השם!אוי לי!

amán efendi! (t.)

באמת!, אלהים אדירים! אל תאמר!; רחמנות!

estar amán (t.)

להיות חסר סבלנות; להיות מוכן לקראת

aman zeman yok

אין ברירה, אין אפשרות אחרתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

al amaneser

בעלות השחר, עם שחרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

kon bueno ke te amaneska!

איחול: יקיצה טובה!

tadrezika te amanesyó

איחרת מעט

onde te amanesyó?

באיזה מקום מפוקפק בילית את הלילה?מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

amanynaa amanyna

לדחות מישהו בקשמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20910

amar v.

אהב

amar a

נהנה מ-, התענג על

amar mejor

העדיףמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20960

amargado adj.

נעצב, ממורמר

amargado de alma i triste de korasón

"בנפש דואבת ובלב נשבר" - סיומת במכתבו של אדם אבלמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20980

amargar v.

ציער, מרר

amargar la vida

הקשות על החיים, לענות

amargar el alma

להעציבמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20990

amargarse v. refl.

הפך מריר; חש מרירות

s'amarga el alma/me s'amarga el alma

נפשי נעצבתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

amargo fiel

מר מאוד, מר כמרה

la amarga/un amargo

הקָּפֶה

amargo komo la fiel

מעציב, מעורר טינה

lo amargo faze dulse!

נאמר לחולה (או ילד) המתבקש לבלוע תרופהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

kon amargura de alma

"בלב מר ודואב" - סיומת במכתבו של מי שפקדו אסוןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21280

amasado adj.

שנלוש

amasado kon mentira

שקרן כפייתי

amasado kon vinagre

בעל אופי חמוץמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21310

amasador m.

הפועל הלש את הבצק

amasador de aires

רועה-רוחמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21340

amasar v.

לש

amasar aires/handrajos

לרעות רוח

paila/pastera de amasar

כלי ללישת הבצקמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21370

amaskanta(r) (ebr.) m.

משכנתא

tomar lugariko amaskanta

לתפוס את השירותים למשך זמן ארוך

meter el meoyo amaskanta

להכניס את ראשו לצרותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

amata kandelas

חיוור וחסר אישיות

amatar la ambre/la set

לשבור רעב/צמא

ni amata ni asiende

חיוור וחסר אישיות

amatar el fenel

לאחר להגיע לעבודה

estar amata i asiende

נאמר 1. על הפוסח על שתי הסעיפים 2. על גוססמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

esta ambezado a lo bueno

מורגל לחיי רווחה

bien ambezado

מחונך כראוי

sehel ambezado

נאמר על חידוש/דעה שמישהו משמיע והלקוחים למעשה ממקור אחרמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

ambezar de kavesa

ללמוד בעל פה

Sinyor, venga le ambezare!

הטירון מבקש ללמד את הבקי והיודע

ambezar komo viene el pan del trigo

החיים אינם פשוטים יש לעמול קשה להביא לחם

ya le va ambezar

אני אלמדו לקח!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21700

ambezarse v. refl.

למד

ambezarse uno kon otro

להתרגל זה לזה, ללמוד לחיות בהרמוניה

ambezarse el ojo

ללמוד להעריך נכונה את הכמות הנדרשת

embezarse kon uno

להתרגל לחיות עם מישהו

embezárse a lo bueno/a lo negro

להתרגל לחיי רווחה/לחיי מצוקמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

akavado de ambre

מת מרעב

enganyar la ambre

לאכול מעט כדי להרגיע את הרעב

morir a la ambre

להיות שרוי בעניות

tener ambre

לרעוב, להעשות רעב

muerirse de ambre

לסבול חרפת רעבמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21990

ambulante adj.

נייד, נודד, נווד; רוכל

merkansía ambulante

מסירה עד הביתמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

por un amén ke no kede

אם צריך להוסיף דבר מה אעשה זאת - העיקר שלא ייאמר שבגלל דבר פחות ערך נכשל העניין

no dezir amen de baldes

לא לעשות את הדבר הפעוט ביותר בלי לקבל על כך גמול

dezir amen en todo

לענות אמן על כל דבר, להסכים לכל

en un dezir amen

כהרף עיןמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22200

amenguado adj.

מופחת, מוחלש, מקוצץ

salir amenguado

לצאת בשן ועין מן העסק, להפסידמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22290

amezurar (fr.) v.

מדד; ניסה

amezurar las kayes

לשוטט ברחובות

amezurar el tavlado

ליפול ולהשתטח מלוא אפיו ארצה

amezurar la eskalera

להתגלגל למלוא אורך המדרגותמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22390

amigavle adj.

ידידותי

a la amigavle

בדרכי נועםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

amigo karonal

חבר אינטימי

amigo del vazo

ידיד רק לבילויים ותענוגות

al amigo fin al ombligo

לנצל את החברות עד תום (חברות מדומה ונצלנית)

kara de pokos amigos

אדם בלתי חברותי

amigo te topates!

הקדמה לפניה לחבר בבקשה מיוחדת המצריכה מסירות ומאמץמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

mos pasa amistad

יש בינינו יחסי ידידות

ya me pasa l'amistad kon fulano

אני יכול לקבל את הטובה ממנו בשל יחסי הידידות שבינינומפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22740

amojado adj.

רטוב, לח

biskocho amojado/masa amojada

עוגיה טבולה/מצה שרויהמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

amor pasajero

אהבה חולפת

amor platonik

אהבה אפלטונית

amor propio

כבוד עצמי

por amor

בגלל

tener amor

להיות מאוהב

por amor del Dio!

למען השם!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23130

amosí/amotsí (ebr.)

ברכת המוציא

esto no pasa ni por amosí

קטן מדי,לא מספיקמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

amostrar kara

כיבד, הראה פנים יפות

amostrar braso

חשף זרועו באיום

amostrar grasias

להפגין לראווה את כל כישוריו (ביטוי אירוני)

el tiempo amostra yelado/luviozo

צפויה קרה/צפוי גשםמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23360

amudeserse v. refl.

השתתק, נאלם

amudesete!

בלום את פיך!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23390

amudisión f.

אלם, השתתקות (בכח או בכח הכסף: ''לא יחרץ'')

amudisión! interj.

שקט!מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23490

amurchado adj.

כמוש, נבול, קָמֵל

diskorso amurchado

הרצאה שדופה וחסרת ברקמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23550

anado adj.

ניצל (מסכנה גדולה או מעוני)

kitar a uno anado

להיות המושיע של מישהו

salir anado

להינצל מסכנת מוות,מטביעה; להתעשר, להחלץ מעונימפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23800

anasonlú (t.) adj.

בעל טעם אניס

mastika anasonlú

משקה בטעם אניס