חזרה לדף השער

חזרה לדף הראשי של מס"ע

אוצר מדרשים

 

משפט שלמה

ויהי היום ותרד אשה עניה אחת לרחוץ את עוּלה [=עוללה] על יד הנהר, ותרחצהו ותלבישהו ותושיבהו להשתעשע, ואחרי כן ירדה אל המים לרחוץ את בשרה גם היא.

ויהי היא רוחצת, וְשֵׁדָה אחת בדמות אחת הנשים כערך האשה הרוחצת, באה ותרא את הילד בריא ושמן ותתאווה תאווה לאוכלו. אתם הלא ידעתם כי השדים אוכלי אדם הם, כל אוכל לא תתעב נפשם למלא בטנם, את הכל יאכלו כל הבא בידם, ופעמים רבות יפתחו את קברות המתים למלא נפשם בבשר אדם. וכאשר תאבה השידה הזאת לילד הזה התכחשה ותקרא לאמו: "האח אחותי האם לא תתניני לחבק את ילדך בזרועותי?"

ותואל האם לתתה לעשות כדבריה, ותמהר השדה ותשא את הילד ותברח עמו. ותמהר גם האם ותקפוץ מתוך הנהר ותרדוף אחריה בצעקה ויללה, ובקול המולה גדולה קרבו ובאו עד לפני האולם אשר שם הנביא.

בימים ההם היה בודה (=בודהא) על הארץ, אחר היוולדו בגלגולו להיות נביא גדול, ויהי דרכו להתהלך באולם אנה ואנה לשמוע דברי ריבות אשר יקריבו אליו בעלי ריב וישפוט ביניהם, ותקרבנה אליו שתי הנשים אשר להן ריב הילד למשפט, ויקשב וישמע מה שתיהן דוברות. זאת אומרת בתום לבבה כי היא אם הילד וזאת אומרת כי היא אם הילד.

ויעש הנביא קו על הארץ ויעמידן אשה לקראת רעותה, את השידה מעבר מזה ואת אם הילד מעבר מזה, ויאמר לה: "החזיקי בילד ואחזי ברגליו." ואל השידה אמר: "ואת אחזי בידיו, ועתה משוכנה שתיכן בכוחכן, אשה אשה, כאשר תוכל את הילד אליה, והיה אשר תמשך את הילד מן הקו והלאה אליה ראשונה היא אמו ולה ינתן."

השידה שמעה ותשמח בלבה, בדעתה כי לא כוחה כוח בת אדם, ותתייצב הכן למשוך את הילד בחמת כוחה, ואולם האם ביודעה כי גדול יהיה כאב הילד בהמשכו נכמרו רחמיה עליו ותבך ותאמר: "לא לא, תקח לה את הילד! לא אוכל לראות בענותו."

אז ענה הנביא ואמר לעומדים לפניו: "זאת אשר רחמה על הילד היא אמו, תנו לה את הילד!"

ויהללו כולם בקול גדול את חכמת נביאם ויתהללו בו, והוא שם פניו בשידה ויאמר לה: "ראי דרכך בזויה וחוטאת, ידעתי כי שידה את, כי עיניך אדומות כזרע סנוורים ואין נוגה להן (אות הוא להכיר ברוחות רעות) לכי לך, רק הטיבי דרכך למען לא תלכדי ביד פשעך ובאה עליך רעה גדולה."

כה הראה הנביא את חכמתו.

 

מספר סידורי: 19

עמוד: 333

מקור: אייזנשטיין נטל סיפור זה מספרו של אהרון ילינק "בית המדרש" (חלק ו' עמ' 124-123). ילינק תרגם סיפור זה מאנגלית מתוך ספרו של תומס סטיל שראה אור בלונדון בשנת 1871.

Steele Thomas, An Eastern Love Story, Kusa Jatakaya: Budhistic Legend, London, Trubner & Co., 1871 [Translated from the Sinahlese Poem of Alagiyavnna Mohottala]

וכך רושם ילינק בספרו בהערת שוליים: "כדברים האלה מספרים יושבי צֵילון ונמצאים בספר קוּזַא יַאטַאקַאצַא לטומאס סטיל בלשון אנגלי, ועיין מאמר של רב בריש, שיר השירים רבה, ששתים נשים זונות אשר עמדו לפני שלמה המלך, רוחות היו.

אייזנשטיין מצטט את דבריו כמעט מילה במילה ורושם: "היא העתקה מאנגלית של טומאס סטיל Kasa.Jata [שיבוש של Kusa.Jatakaya י.פ.] (לונדון 1871) מסיפור יושבי צילון, ועיין מאמר רב בריש שיר השירים רבה ששתים נשים זונות שעמדו לפני שלמה המלך רוחות היו". תמוה הדבר שאייזנשטיין לא ציין כי נטל את הסיפור מספרו של ילינק, אולי בגלל שהזכיר את ילינק בהערה הקודמת (הערה 8).

בהמשך אני מביא את המקור האנגלי ואת הציטוט מתוך שיר השירים רבה.

מלות מפתח: שלמה, משפט שלמה, שד, בודהא

 

להלן הציטוט על דברי רב מפרק א של שיר השירים רבה.

"[...] וישב שלמה על כסא ה', אלא מה כסאו של הקב"ה שולט מסוף העולם ועד סופו אף כסאו של שלמה שולט מסוף העולם ועד סופו, מה כסא ה' דן בלא עדים והתראה אף כסא שלמה דן בלא עדים והתראה, ואי זה הוא זה דינין של זונות? הדא הוא דכתיב (מלכים א', ג): "אז תבאנה שתים נשים". מי היו? רב אמר: "רוחות היו" ורבנן אמרין: "יבמות היו." ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר: "זונות ממש היו, והוציא דינן בלא עדים והתראה" [שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א]

 

על המקור הלועזי

     מדובר בספרו של Thomas.Steele, שנשא תפקיד חשוב בממשל הבריטי בסרילנקה במחצית המאה התשע-עשרה ועסק בשעות הפנאי בתרגום פואטי לאנגלית של יצירות מקומיות. ספרו נקרא:

Steele Thomas, An Eastern Love Story, Kusa Jatakaya: Budhistic Legend, London Trubner & Co., 1871 [Translated from the Sinahlese Poem of Alagiyavnna Mohottala]

הסיפור אינו חלק מהיצירה אלא אחד מקבוצת סיפורים מקומיים שתורגמו על ידו בפרוזה והובאו בנספח לספרו (עמוד 249-248).

הנה הנוסח האנגלי של הסיפור:

The Pandit and the She-Fiend

There are beings in great numbers called fiends. They are of both sexes. The he-fiend is called Yaka, the she-fiend Yakinni. They often appear on the earth. They may, if they like, benefit by Buddha's teaching, and attain Nirvana. You may know Yakas, if you meet them, by the redness of their eyes, which do not twinkle as do the eyes of men.

Once upon a time a poor woman went to a tank to bathe her child. She bathed and dressed the child, set him on the bund to play, and then went into the water herself to bathe. While there, a Yakinni, to all appearance a woman of the same class as the one bathing, came up and felt a great desire to carry off the child and eat him up, as he was plump. You must know that fiends are cannibals. Indeed, they have no scruples, and will eat almost any-thing. They often open graves to feast on the dead. Feeling this strong desire, the Yakinni cried to the woman bathing, "O my niece! may I take care of the baby a little while?"

The mother consented. The Yakinni at once seized the child and ran away with him. The mother sprang out of the tank and ran after the fiend, screaming and lamenting. While this hubbub went on, they approached the Pandit's hall.

Now, in those days, Buddha was on the earth in his birth as a great Pandit, and he was in the habit of walking in his hall, and hearing and deciding cases brought before him. The two dispu­tants with the child appeared before him.

He heard all that each had to say; each vehemently declared the child to be her own. Then the Pandit drew a line on the floor, placed the mother on one side and the Yakinni on the other, and said to the former, "Hold the child by the legs," and to the latter, "Hold him by the arms; then each of you pull as hard as you can; and the first that pulls the child over the line shall be adjudged the mother."

The Yakinni was rejoiced at this; for her strength was more than human, and she prepared to pull furiously. But the mother seeing that if she pulled the child at all, he must suffer great pain, fell a-weeping, and said, "No, no! let her take the child! I cannot bear to see him hurt!"

Then said the Pandit to the bystanders, "She who has compas­sion on her child is the mother. Give the child to her." And all the bystanders rent the air with acclamations at the wisdom of the teacher, who, turning to the Yakinni, said, "As for thee, O vile and culpable one! I knew thou wast a Yakinni; for thine eyes are red as the olinda seed, and do not twinkle! Go, but amend thy ways, lest a heavy after-fortune await thee."

Thus did the Panuit exhibit his wisdom.

בהערותיו ליצירה שתרגם (הערה 316 עמוד 218) מציין סטיל את הדמיון לאגדת משפט שלמה ומוסיף כמה הסברים על מהות היקיני:

316. Fiend: in the original, yaka. The yakas arc not (Manual of Buddhism, p. 44) to be classed with devils, though this is their popular designation. The Sinhalese have a great dread of their power; and in times of distress, the devil-dancer (yakadura) is frequently called in to overcome the malignity of the fiends by his chants and dances and charms. When a patient is dangerously ill, and ordinary remedies are of no avail, the dancers are sent for; and in the sick-room, often crowded to suffocation, they perform from dusk to dawn their heathenish, ceremonies, consisting mostly of violent posturing, gestures, singing, and the slaying of all animal, generally a cock, by way of propitiation or sacrifice. These ceremonies receive no sanction from Buddhism, though almost universally practised. They are probably a remnant of the most ancient worship ever practised in the island. Yakas are not spirits condemned to torment, nor is their abode in the various hells. Some live on earth and in the waters, and others even form part of the guard round Swarga. Thcy marry. They delight in dances and other amusements. They are of enormous strength; and some possess great splendour and dignity.

There is a story found in one of the most popular legends in the Book of the Five Hundred and Fifty Births, the Umanava or Ummagga Jatake (a prose work which, it may be remarked, is one of the books prescribed by the Board of Examiners in Ceylon), relative to a yakinni or she-fiend, that may be interesting to English readers from its striking resemblance to a passage in Scripture (1 Kings iii. 16-28).

The passage, slightly condensed, is given below. It is to be pre­mised that the Pandit is the Bodisat in the transmigration wherein he became Chief Councillor of King Vedeha of Miyulu. The story runs thus:

A woman came with her child to the Pandit's pond to bathe, and leaving him on the bank, went down into the water. As soon as she had done so, a she-fiend (yakinni), in the guise of a woman, seeing the child, and wishing to devour it, came up and said, "Friend, is this pretty babe yours? May I nurse it?" The mother replied "Well!" upon which the yakinni, taking the child and nursing him a little while, ran off with him. The mother pursued, screaming for her son and expostulating, while the yakinni boldly cried: "Where didst thou own a child? It is mine!" Whilst the quarrel went on, they came near the Pandit's Hall; and the Pandit hearing the disturbance, asked what was the matter. He, seeing that one of the disputants was a yakinni, by reason of the non-twinkling of her eyes and their redness, which was as the redness of two olinda seeds (Abrus precatorius), said, "Will you abide by my judgment?" They assented. He then had a line drawn on the ground, and the child laid upon it; and, telling the yakinni to seize its arms, and the mother its legs, said, "He shall be adjudged son of her who pulls him off." They pulled accordingly; and as the child writhed with pain, the mother, sorely grieving, let him go, and stood apart and wept.

Then the Bodisat asked the bystanders, "Whose hearts are tender to their children? those of mothers, or those of persons who are not mothers?" They replied, "O Pandit! Mothers' hearts are tender!" Then said he, "Which think you, is the mother? She who has the child now, or she who let it go?" Many answered, "She who let it go is the mother!" The Pandit then told them how he knew one of the disputants was a yakinni, rebuked and ad­monished her, and administered to her the five sil [see note to the twelfth stanza], restored the child to his mother, and sent her rejoicing away!

[See the story told at greater length among the tales at the end of the volume. The story is believed not to be traceable to a Hebrew source.]

ועוד הערה אחרונה על הקוסה ג'טאקה:

The Kusa Jataka was a popular subject for many Sinhala poets, with Alagiyavanna, an early 17th century poet, also using the story. His Kusa Jataka-Kavyaya, written in a mixture of ancient classical style and the popular style that was then developing, was more popular with the masses and was even used later in schools.