מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

21860 ערך מספר

ambos

שניהם, שתיהן

anbos

23980

entranbos

161605

קופלאס

Vinieron entranbos ala dicha komida (Koplas de Purim, 1545)

anduvieron ambos eyos por azer en la ovra / i respondio Yits.hak a su padre ansi: / mi padre vi fuego i lenya de la ordenansa / ado mi sinyor karnero ke no la 'halaha? / si tu en dia este tu ley olvidan? (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

תנ"ך, משנה ומדרש

kuando estuvieren los del pleito ante ti, anbos sean serka de ti malisiozos, (Pirke avot, siglo XV)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

i sonyaron suenyo anbos eyos kada uno su suenyo (Biblia, Const. 1547)

a kada uno una mosa, o dos; el espojo de kolores de brosladura, la ropa de kolor broslada de ambos lados, para lo servizes de los ke toman el espojo. (Biblia, Const. 1873)