מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

205000 ערך מספר

gozarse v. refl.

נהנה, התענג, התמלא שמחה, עלז

gozárselo v.

חגג, אכל ושתה, נהנה מןהחיים

no se va gozar

הוא לא יגיע לסיפוק רצונו, לא ישיג את מטרתו

el ke se lo goze!

איחול: שיזכה ליהנות מכך!

no se lo gozo

מת ולא הספיק ליהנות מכך

agozarse (2)

8010

פתגמים

Uno korta la roza, otro se la goza

Gozate de tu manseves - porke non saves komo de vejes te aspera

La mansevez es una vez, el ke no se la goza, bovo es

Pensando al invierno no se goza del enverano

שירה קלאסית ודרמה

El, stando ayi se gozava del pranso; ma los otros diozes (Odisea)

para ke pues ke te vas a lavar i a gozarte en tu alma, (Odisea)

תנ"ך, משנה ומדרש

Se gozen los guesos ke ma (Biblia, Const. 1873)

No te alegres kuando kaye tu enemigo ni te gozes kuando se tropiesa (Tefilat Imanuel, 1924)

Mi korason se goza en A', mi kuerno se enaltese en A', mi boka se ensancha sovre mis enemigos. (Biblia, 1873)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

no sea ke se alegren las ijas de los Pelishtios, no se ke se agozen las ijas de los serrados. (Biblia, Const. 1873)

ayegamos en bashura de monte de Sinay i da a nos a tu Ley de kaza de tu trezoro ke en los sielos i agozarmozemos kon 22 letras ke esta eskrito en eyas (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

רומנים ועיתונות

I kon el Dio baruh 'hu se agozo el korason de la persona en el dezierto desolado, mas de akeos ke son deshados del Dio baruh 'hu en la sivdad de muncho povlado (Asolado en la izla, 1881)

En una de las oras de despues de midi de akel sieten dia de Pesah, estava asentado Dov a su kontentes en un banko en Shderot de Rotchild i se gozava dela kaentor del sol i estava daleado en sus penserios. (La Boz de Yerushalayim, 1954)