מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

110120 ערך מספר

después prep.

אחר כך, אחרי; נוסף ל-

deshar para después/para mas después

לדחות

después de komer

אחרי האוכל – נאמר בכוונה לדחות משהו/לדחות בקשה

después de la muerte salud i vida

(באירוניה:) אחר המוות תהיה לי בריא

después de todo

אחרי הכל, אחרי ככלות הכל

después ke se fuyo el kavayo del ahir (t.) serrar la puerta

לסגור את האורווה אחרי בריחת הסוס - לבוא להושיע כשמאוחר מדי

ken viene después de mi ke serre la puerta

הבא אחרי יסגור את הדלת - ביטוי לאדישות ואי אכפתיות

dempués

98340

denpués

98640

despiés

109600

dispués

124860

dospués

132705

duspués

135190

enpués

157060

פתגמים

Despues de la luvia sale el sol

Dospues de mi muerte, luvia i tempesta

Despues de peshe, tosigo es la leche

Despues de Purim, platikos

El ke viene despues de mi ke serre la puerta

En primero pinchate tu i despues pincha al de enfrente

Despues de las kuarenta, kada dia una hohenta

El meskino despues de komer le da frio

Despues del kavayo fuido, serrar la puerta

Al mezkino, despues de komer faze frio

שירה קלאסית ודרמה

despues el desiende akudir sus pasos (Gaon, Poezias)

Ma despues ke meresites ser dichozo un momento (Gaon, Poezias)

despues kontinua el kon boz mas flaka: (Gaon, Poezias)

Despues ael lecho dirije sus brasos (Gaon, Poezias)

despues el replika kon alma trublada: (Gaon, Poezias)

Despues ke veluntas saver la istoria (Gaon, Poezias)

despues se englute i se despedasa (Gaon, Poezias)

despues de su muerte sera rezgatado. (Gaon, Poezias)

i kualo promete despues dela muerte. (Gaon, Poezias)

קופלאס

despues de eskaldadas las majava peche peche (Gizados de berendjena, siglo 18)

Od despues se arrepintio de averla matada (Purim, De-Fes, sig. 18)

Despues de dias i anyos Israel rikos i sanos se olvidaron de los anyos ke los sako de Misrayim el Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

od despues de ser nasida todo esto se olvida sienpre eya va pedrida en los visios de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

ספרות תורנית

i les disho ke antes le pregunto i despues le enprezento para ke no le ariften (Meam Loez Bereshit)

i despues no topa ke azer. (Meam Loez Bereshit)

i si no lo pensa adelantado, despues no podra remediarse. (Meam Loez Bereshit)

i despues meldar este deklaro en lugar de targum; (Meam Loez Bereshit)

despues ke muere la presona, le tornan la alma dientro del puerpo i los apenan a los dos''. (Meam Loez Bereshit)

ma despues los aparto en dos puerpos apartados. (Meam Loez Bereshit)

i despues de tiempo kuando vine delantre de mi senyor haham [...] le dishe a el lo ke me konto rabbi Lapidot, i se fayaron sus palavras verdaderas (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Denpues de esto, siendo se ayegaron los lakerdis, disho el rey ke se vayan agora a komer (Shevet Yeuda, Viena 1859)

Denpues mos avlo el apifior kon mucha estima (Shevet Yeuda, Viena 1859)

I en primero se save komo kale ke sea la koza i denpues se mira los akontesimientos (Shevet Yeuda, Viena 1859)

I enpues le rogaron al apifior a ke se desvajiara de el vikuah i los soltara, siendo los djidios non se uzaron a dar sovre kada koza prevas, otro ke en todo se valen kon la kabala ke tienen (Shevet Yeuda, Viena 1859)

I kon alma rebashada i esprito basho, i kon korason kevrado i majado, enpues ha-rav Zerahaya Halevi empeso una derasha , i disho sekretos altos, i eskapo la derasha kon tefila i bakasha (Shevet Yeuda, Viena 1859)

la presona se sonya kon ben adam afilu despues ke esta muerto (Pele Yoets I, Viena 1870)

despues vinieron a Shilo i fraguaron un lugar sin techo i espandieron las telas del mishkan sovre el (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

תנ"ך, משנה ומדרש

Despues de la muerte de Sara torno Avraam i la tomo a su mujer ke la avia kitado (P. R. Eliezer,1876)

después de los siete dias tomaronlo e echaronlo en el forno en medio del fuego; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i fue enpues de las palavras estas i also mujer de su senyor a sus ojos a Yosef i disho: yaze konmigo (Biblia, Const. 1547)

en dia bueno se kon bien, i en dia malo ve; tambien a este a eskuentra de este izo el Dio, para ke no aye el ombre despues de el ninguna koza (Biblia, Viena 1841)

I tambien el era muy ermozo de forma; i su madre lo pario despues ke Maaha pario a Avshalom. (Biblia, Const. 1873)

I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el nombre de la kual era Delila. (Biblia, Const. 1873)

i despues ke komieron les dieron a kada una una sidra, i les dieron un kuchiyo a kada una ke mondara la sidra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

רומנים ועיתונות

Despues de dos mil anyos de un espavoresiente exilo, (La boz de Turkiye, 1948)

Avlaron de la kaza en primero i despues ansi pasaron a otros sujetos. (Banyos de sangre, 1912)

Las nuves empesaron a kaminar mas despues en el sielo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Deke, despues kuando me izitesh venir a vuestro lado, existio siempre entre vos i mi una sorte de espartision? (Rolando i Eleonora, 1953)

No pasaron ni diez minutos kuando konsentio una grande kanseria. Serro sus ojos i poko despues se durmio. (Otniel Hodja, 2002)

despues de 15 o 20 dias se korta de kolor i la echan abasho (El Djugeton 1917)

una despues de mediodia verso las kuatro oras estava asentado en un banko del guerto (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

a las oras kuatro despues del medio dia todas las nuves se esparesieron i el sielo entero klaro sin ninguna mancha apareseio (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Ma sin. David, dies liras es para komer solo tres mezes, i despues? (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Empiegados de la Lishka fueron maltratados mientres sus lavoro o despues. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

despues de aver bien visto dezizme si el espektakulo no es de akeos ke azen levantar los kaveos de la kavesa (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

el esprito ya meldo vuestras demandas ? despues de tres dias vos tendresh la repuesta (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)

el no puedra entrar ke despues de aver kontentado a todos sus devdores (El Tiempo. Const. 1874)