מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף יצירות ספרותיות

יצירות ספרותיות

דו שיח בין עבד לאדוניו

     במוזיאון הממלכתי בברלין מוצג לוח חמר ממסופוטאמיה ועליו חרותה בכתב היתדות יצירה אכדית מסוף התקופה הבבלית. מדובר בדיאלוג ספק רציני, ספק סאטירי בין איש עשיר ונכבד לבין עבדו. היצירה מדגימה את ערכם היחסי של חיי אדם ומעשי אנוש ומזכירה במידת מה את גישתו של קהלת לחיים. העבד החכם עונה אמן לכל דברי אדוניו ומתאים עצמו למצב, אך בבית האחרון הוא מתגלה כאדם חכם המשיב לאדוניו תשובה ניצחת. הסיום השנון ומלא ההומור מכהה מעט מחריפותם של הרעיונות הפסמיסטיים המובעים ביצירה.

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"מהר, את מרכבתי אסור לי, להיכל אסע!"

"סע אדוני, סע! כל חפצך יותן לך,  ישא המלך רב החסד את פניך!"

"לא עבד, אנוכי אל ההיכל לא אסע!"

"אל תיסע אדוני, אל תיסע! אל מקום לא חפצת ישלחך המלך,

אל דרך לא ידעת יוליכך ורעה תמצאך יומם ולילה!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"מהר, מי רחצה לנטול ידי הגש לי, לשולחן אשב ואת לבי אסעד!"

"סעד אדוני, סעד. הסעודה תרחיב לב האדם,

האוכל פת אלוהיו וטהורות ידיו - לימינו שמש ילך וצעדיו ישמור!"

"לא עבד, אנוכי לא אסעד!"

"אל תסעד אדוני, אל תסעד!

רעב ואחר כך אכל, צמא ואחר כך שתה, זה גורל אנוש ממעל וחלקו מאלוהיו!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"מהר, המרכבה אסור לי, לשדה אשים פני!"

"סע אדוני, סע! הנודד בטנו ישביע, כלב משוטט, הוא עצם יגרם,

עורב נודד ימצא לו קן, גם איש הפרא בעשבי שדה נפשו ישביע!"

"לא עבד, אנוכי לשדה לא אלך!"

"אל תלך אדוני, אל תלך. הנודד בדרך, תיטרף עליו נפשו, כלב משוטט כל שיניו ישבור,

עורב נודד בפרץ החומה ידור ואיש הפרא, המדבר הוא מרבצו!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"מעשה עוולה אלך ואעשה!"

"עשה אדוני, עשה! אם עוולה לא תעשה, מנין כסותך תשיג? איכה תשביע נפשך בלחם?"

"לא עבד, אנוכי לא אעשה כל עוול!"

"אל נא אדוני, אל תעש עוול. אשר בדרך העוולה ילך, סופו שימיתוהו!

 עורו יסירו מעליו, ינקרו עיניו. אל בית הכלא הוא יושלך!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"אשה אוהב!"

"אהב אדוני, אהב!

איש אשר אשה יאהב, ישכח תוגה וצער!"

"לא עבד, לא אוהב אשה!"

"אל תאהב אדוני, אל תאהב. האשה בור שחת היא, שוחה ופח יקוש.

האשה לחרב הברזל תדמה, תכרות צוואר הגבר!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"מהר, הבא לי מים, את ידי ארחץ, אקריב קרבן לאלוהי!"

"הקרב אדוני, הקרב! אשר קרבן לאלוהיו יקריב, ייטב לבו עליו, משנה מלווה יותן לו!"

"לא עבד, אנוכי קורבן לא אקריב!"

"אל תקריב אדוני, אל תקריב! למד את אלוהיך לקח וכמו כלב אחריך ישתרך.

אחת היא אם קרבן תיתן לו ואם לאו!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"כספי כשוע במלווה אתן!"

"תן אדוני, תן! אשר כספו ילווה, ירבו שכרו ותבואתו!"

"לא עבד, לא אתן כשוע במלווה כספי!"

"אל תיתן אדוני, אל תיתן! המלווה כספו, כאוהב אשה נחשב הוא,

כמוליד בנים. תבואתך יאכלו, אותך יקללו ושכר תבואתך ממך יגזולו!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"אעשה חסד עם ארצי!"

"עשה אדוני, עשה! אשר חסד עם ארצו יעש, בקופת מרדוך חסדיו יוצגו!"

"לא עבד, אנוכי לא אעשה חסד עם ארצי!"

"אל תעשה אדוני, אל תעשה! עלה על תל חורבות עתיק והתהלך עליו,

ראה הגולגלות של כל קודמיך - מי מהן של איש החסד ומי של איש עוולה?

הן דין אחד הוא לכל בני תמותה!"

 

"עבד, שמעני!" "הן אדוני, הן!"

"אם כך מה הדבר הטוב לעשותו?"

"את עורפי ועורפך שבור נא, לנהר נושלך!

מי יגביה כה עד יעלה שמיימה? מי ירחב עד כי הארץ הוא יקיף?"

"לא עבד, לא. אותך בלבד אמית ולפני אשלחך!"

"ואתה אדוני, איך תחיה אחרי ולו שלושה ימים?!"

_________________________

עובד מתוך דברי פרשנות של פרופ' יעקב קליין מאוניברסיטת בר אילן לספר קוהלת במסגרת הספר "עולם התנ"ך".