"

 

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

 

 

 

 

 

 

 

' " ". http://benyehuda.org/rivlin_yy/v01_hakdama.html

, , 1969.

, .

.