לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1781

אשה באה אל הרב וקבלה לפניו על בעלה:

אין הוא מניח תפילין.

שלח הרב אחריו ואמר לו:

כיצד אדם מישראל חוטא בגופו עד כדי קרקפתא דלא מנח תפילין?

החזיר הלה:

רבי, מי אני, שאכניס ראשי בין שני הרים גדולים כרש"י ורבנו תם? מוטב, שאניח מצווה זו עד שהם ישלימו זה עם זה...

J811

Wisdom of concessions to power.

ויתור לבעלי כוח ושררה