לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

646

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

אגדה של מתנגדים.

לאחר שמכר עשו את הבכורה ליעקב נעשה חוטב-עצים ושואב-מים, והיה מצטער, שמלאכה קשה ובזויה כזו מזומנת לו. לימים נמלך ואמר: "אלך ואראה, מה מלאכתו של יעקב, שלקח את בכורתי". עמד והלך לבקש אותו. בא לעיר וראה: רבים נכנסים לבית-מדרש. נכנס גם הוא ומצא: יעקב עומד על הבימה ודורש לפני הקהל, והוא נהנה והקהל נהנה, והכל נותנים לו כבוד גדול. נתמלא עשו קנאה גדולה ואמר לו: "יעקב, רד ואני אעלה במקומך! מתחרטני על כל אותו עסק של מכירת הבכורה". אמר יעקב: "מי ידון עם עשו וישלם?", ומיד נשא את רגליו וירד מן הבימה, ועשו עלה במקומו. וכיוון שעשו פתח פיו שלו לדרוש צחק כל הקהל ונשמט אחד-אחד.

ראה עשו, שכך עלתה לו, נתכעס ואמר: "הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני שלישית: משך את כל הקהל אחריו – ונמלט. אלך ואראה, מה מלאכתו עכשיו". עמד והלך לבקש אותו. בא לעיר וראה: מזמוטי חתן וכלה נכנסים לחצר של בית-כנסת. נכנס גם הוא ומצא: החצר מלאה קהל רב, החתן והכלה עומדים תחת החופה, ויעקב מברך ברכות-האירוסין וטועם מן הכוס, והוא שמח והקהל שמח, והכל נותנים לו כבוד גדול. נתמלא עשו חמה וצעק: "יעקב, אם חפץ חיים אתה, מהר ולך מכאן, ואני אסדר את הקידושין במקומך!" אמר יעקב: "גזרתו של עשו גזרה", ומיד נשא את רגליו והלך לו, ועשו נטל את הכוס. וכיוון שעשו נטל את הכוס, גירגר אותה כולה בבת-אחת, ולא הניח בשביל החתן והכלה ולא כלום. נבהל כל הקהל וברח, נבהלו החתן והכלה וברחו גם הם.

כעס עשו כעס גדול ואמר: "יבוא עכשיו לידי, ולא אניח לו עוד". עמד והלך לבקש אותו. בא לעיר וראה: חצר גדולה ויפה מוקפת חומה, ורבים בוקעים בה: הללו יוצאים והללו נכנסים. נכנס גם הוא ומצא: בחצר הגדולה והיפה בית גדול ויפה, ובבית הגדול והיפה כיסא רם ונישא, ובכיסא הרם והנישא יושב יעקב לבוש משי וחבוש מצנפת, מימינו גבאים ומשמאלו שמשים, מלפניו "פדיונות" ומאחוריו קהל רב, פיו לא יפתח רק עיניו יעווה וראשו יניע לכאן ולכאן, וחסידיו יגילו ברעדה ויקראו לו "קדוש וברוך"! – נחה דעתו של עשו ואמר: "עכשיו הגיעה שעתי שלי!", ומיד טפח ליעקב טפיחה יפה והבריחו, והוא ישב במקומו, – ועדיין הוא יושב שם, ואין פיטורים לו…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם