קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

722. 

קרתני שב לביתו מן הכרך וסיפר על מה שראה שם בתיאטרון: "בראשית לא היה כלום, – סינר מן התקרה עד הקרקע. אחר-כך באו "כלי-זמרים" ב"זמירות". מיד עלה הסינר עד לתקרה ונכנסו החתן והכלה. נשתתקו ה"כלי-זמרים" והתחיל החתן לפתות את הכלה. לא נתפתתה לו וברחה. נתבייש החתן, קפץ וברח אף הוא... נמלכו "הכלי-זמרים" ופתחו שוב ב"זמרים", וחזרו ונכנסו החתן והכלה. נשתתקו ה"כלי-זמרים" והתחילה הכלה לפתות את החתן. לא נתפתה לה וברח. נתביישה הכלה, קפצה וברחה אף היא... נמלכו "הכלי-זמרים" ופתחו שלישית ב"זמירות", ושוב חזרו ונכנסו החתן והכלה. נשתתקו "הכלי-זמרים" והתחילו החתן והכלה מפתים זה לזו וזו לזה, פיתו ופיתו עד שלסוף נתפתו שניהם..."

נתלהב אחד מן השומעים, הפסיק את המספר ושאל: "ומה היה?"

לא החזיר לו המספר כלום וסיים: "...ומיד ירד הסינר..."

 

מספר סידורי: 722

עמוד:

הערות: