אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏354.

ערב יום-כיפור ראה רבי יוסי-בר סולוביציג לעשיר-קמצן, שהוא שוהה שעה ארוכה בשמונה-עשרה של מנחה ומרבה בבכיות ובווידויים. נתן בו רבי יוסי-בר עין זועמת ואמר: "שנואים עלי הבורחים."

אמרו לו: "רבי, פרש דבריך."

החזיר רבי יוסי-בר: "אמשול לכם משל, למה הדבר דומה, לחייל בשדה-המלחמה, הבורח בשעת סכנה מלגיונו שלו ללגיון שאינו שלו. אף-על-פי שבשדה-המלחמה הוא עומד, דינו דין בורח. ואף הלה כך. מקומו בלגיונם של המרבים בצדקה. ומחמת סכנה עמד וברח ללגיונם של המרבים בתפילה ובתחנונים. והרי דינו דין בורח..."

 

מספר סידורי: 354

עמוד:

הערות: