אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏331.

המגיד מדייצה בא אצל עשיר לבקש נדבה. סירב העשיר ולא נתן לו ולא כלום. אמר לו המגיד: "חבל, שלא היית בימי התנאים. אילו בימיהם היית, מובטחני, שהיה חלב של עכו"ם נעשה היתר על-ידך."

תמה העשיר: "מה ענייני לכך?"

הסביר לו המגיד: "למה אסרו חלב של עכו"ם? גזירה שמא עירב בו העכו"ם חלב של בהמה טמאה [משנה עבודה זרה ב, ג (וגמרא שם לה, ב)]. ואילו ממך ראיה, שבהמה טמאה אינה נחלבת כלל..."

 

מספר סידורי: 331

עמוד:

הערות: