אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏251.

מעשה בעשיר, שהשאיל לשכנו העני קדירה ולמחר החזיר לו העני את הקדירה ופך עמה. אמר לו העשיר: "הפך למה?"

השיב העני: "שלך הוא. מעוברת היתה קדירתך ובביתי ילדה פך זה."

שמח העשיר על הרווח ונטל גם את הפך.

לאחר שבוע שאל מאתו אותו שכן עני קערה ולמחר החזיר לו את הקערה ושתי פנכות עמה. אמר לו העשיר: "הפנכות למה?"

השיב העני: "שלך הן. מעוברת היתה קערתך ובביתי ילדה תאומים אלו."

שמח העשיר ונטל גם את הפנכות.

לימים חזר ובא השכן העני אל העשיר: "יהיה רצון מלפניך, שתשאיל לי אדרתך החדשה. את בתי אני נותן לאיש וגנאי הוא לי להכניסה לחופה כשאני לבוש אדרתי שלי, שכולה טלאי."

השאיל לו העשיר בסבר פנים יפות את אדרתו החדשה ואמר בלבו: "חזקה, שבביתו תלד גם זו."

עבר יום, עבר שבוע – ואין השכן העני מחזיר את האדרת. הלך אליו העשיר ושאל: "אדרתי היכן?"

נאנח העני והשיב: "מקשה לילד היתה ובביתי מתה."

התחיל העשיר צועק: "שקרן, רמאי! שמא ראית מימיך אדרת מקשה לילד ומתה?"

החזיר לו העני: "ואתה שמא ראית מימיך קדירה וקערה מעוברות ויולדות?"

 

מספר סידורי: 251

עמוד:

הערות: