ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 9


שם הסיפור

קין והבל

טקסט

וידע אדם את חוה אשתו ותלד שני בנים ושלוש בנות. ותקרא את שם הבכור קין, לאמור: קניתי איש מעם יי. ואת שם השני קראה הבל, כי אמרה: בהבל באנו בארץ ובהבל נוקח ממנה. ויגדלו הנערים, ויתן להם אביהם אחוזה בארץ, ויהי קין עובד אדמה והבל רועה צאן.

ויהי מקץ ימים ושנים, ויקריבו הנערים קרבן מנחה ליי, ויבא קין מפרי האדמה והבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן. ויפן יי וישע אל הבל ואל מנחתו; ותרד אש מאת יי מן השמים ותאכלנה. ואל קין ואל מנחתו לא פנה יי ולא שעה אליה, כי הקריב לפני יי מרוע פרי האדמה, ויקנא קין בהבל אחיו על הדבר הזה ויבקש למצוא עליו דבר עלילה להמיתו.

ויהי מימים, ויצאו קין והבל אחיו בשדה ביום לעשות מלאכתם. ויהיו שניהם בשדה, ויהי קין עובד וחורש אדמתו והבל רועה צאנו. ותעבור הצאן על מקום החרישה אשר חרש קין בארץ, ויחר לקין מאד על הדבר הזה. ויגש קין אל הבל אחיו כחמתו ויאמר אליו: "מה לי ולך, כי באת אתה וצאנך לעבור ולרעות בכל ארצי?"

ויען גם הבל את קין אחיו ויאמר אליו: "מה לי ולך, אשר תאכל את פרי צאני ולובש את צמרן? ועתה הסר מעליך את צמרי צאני אשר לבשת ושלם את פריין ואת בשרן אשר אכלת; ויהי כאשר תעשה את הדבר הזה, גם אנוכי אצא מארצך, כאשר אמרת, או אעוף בשמים, אם אוכל!"

ויאמר קין אל הבל אחיו: "הלא אם הרגתי אותך היום, מי יבקש דמך ממני?"

ויען הבל את קין לאמור: "הלא האלוהים, אשר עשה אותנו בארץ, הוא ינקום את נקמתי והוא יבקש את דמי מאתך אם תמיתני. כי יי הוא השופט והוא הדיין והוא המשיב לאיש רעה כרעתו ולרשע כרשעתו אשר יעשה בארץ. ועתה, אם המת תמיתני בזה, הלא אלוהים יודע מסתריך וישפוט אותך על הרעה אשר דיברת לעשות לי היום!"

ויהי כשמוע קין את כל דברי הבל אחיו אשר דיבר, ויחר אף קין על הבל אחיו בדברו את הדבר הזה, וימהר ויקם קין ויקח את ברזל כלי המחרשת אשר לו ויכה בה את אחיו פתאום וימיתהו. וישפוך קין את דמי הבל אחיו ארצה, וירץ דם הבל לפני הצאן בארץ.

ויהי אחרי כן, ויינחם קין על אשר המית את אחיו, ויתעצב מאד ויבכה עליו ויחר לו מאד. ויקם קין ויחפור חפירה בשדה ויתן בה את גווית אחיו, וישב העפר עליו.

וידע יי את אשר עשה קין לאחיו, וירא יי אל קין ויאמר אליו: "אי הבל אחיך, אשר אתך?"

ויכחש קין ויאמר: "לא ידעתי – השומר אחי אנוכי?"

ויאמר אליו יי: "מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, אשר הרגת אותו שם. כי הרגת את אחיך ותכחש אלי ותחשוב בלבבך לאמור: לא ראיתיך ולא אדע כל מעשיך, אשר תעשה – ותעשה את הדבר הזה ותמת את אחיך חינם, על אשר דיבר אליך נכונה. ועתה ארור אתה מן האדמה, אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך, ואשר קברת אותו בה. והיה כי תעבוד אותה, לא-תוסף תת כוחה לך כאשר בתחילה; כי קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה, ונע ונד תהיה בארץ עד יום מותך."

ויצא קין בעת ההיא מלפני יי, מן המקום אשר היה שם, וילך נע ונודד בארץ קדמת עדן, הוא וכל אשר לו.

וידע קין את אשתו בימים ההם, ותהר ותלד לו בן, ויקרא את שמו חנוך, לאמור: בעת ההיא החל יי להניחו ולהשקיטו בארץ. וגם בעת ההיא החל קין לבנות עיר ויבנה את העיר ויקרא את שם העיר חנוך כשם בנו, כי הניח לו יי בארץ בימים ההם ולא נע ולא נד כבתחילה. וייולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחויאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך.

ולמך זקן בא בימים, ותכהינה עיניו ולא יכול לראות, ותובל-קין בנו רועה אותו. ויהי היום, ויצא למך בשדה ותובל-קין בנו עמו, ויהי הם הולכים שניהם יחד בשדה, וקין בן אדם הולך ובא בשדה לקראתם; כי היה למך זקן מאד ולא יוכל לראות ותובל-קין בנו נער קטן מאד. ויאמר תובל-קין אל אביו למשוך בקשתו. וימשוך למך בקשת ויך את קין בחצים מרחוק וימיתהו, כי היה בעיניהם כחיה. ויבואו החצים בגווית קין, והוא רחוק מפניהם. ויפול ארצה וימת. וישלם יי לקין רעה כרעתו, אשר עשה להבל אחיו, כדבר יי אשר דיבר לו.

ויהי כאשר מת קין, וילכו למך ותובל-קין בנו לראות את החיה אשר הרגו, ויראו והנה קין זקנם נופל ארצה מת. ויחר ללמך מאד בעשותו הדבר הזה, ויכה כף אל כף, ויספוק את בנו בכפיו וימיתהו.

מקורות

(א, ח-י). ס' הישר, 9-8, 10 (ראה גם מד' תנחומא, בראשית, סי' יא; שלשלת הקבלה, עד). – גינצברג (מות קין) ה, 147-146 (44). ש"א (מות קין) 168-167 (5). – א"י א, 134-131, 149-148. צפונות, לא (קין והבל ג'), לב-לג (עוד מאגדות קין ג').

מלות מפתח

קין הבל, אדם, חוה, למך, תובל-קין, מחרשה, רצח, מות קין

לסיפור הבא

לסיפור הקודם