ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 86


שם הסיפור

חירם מלך צור

טקסט

חירם מלך צור היתה גאותו קשה מאד. מה עשה? בא לים ועשה לו ארבעה עמודים ארוכים של ברזל שאין להם שיעור והעמידם זה כנגד זה מרובעים. ועשה לו שבעה רקיעים וכסא וחיות, רעמים, ברקים וזיקים.

הרקיע הראשון עשה של זכוכית חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ועשה בו חמה ולבנה וכוכבים. הרקיע השני עשה של ברזל אלף וחמש מאות אמה על אלף וחמש מאות אמה, וסילון של מים מפריש בין שני לשלישי, גם עשה בו אבנים מגולגלות מתבקעות אלו לאלו ונשמעים כמו רעמים. הרקיע השלישי עשה של עופרת שני אלפים אמה על שני אלפים אמה, וסילון של מים מפריש ביניהם. הרקיע הרביעי עשה של מתכת שני אלפים וחמש מאות אמה על שני אלפים וחמש מאות אמה, וסילון של מים מפריש ביניהם. הרקיע החמישי עשה של נחושת שלושת אלפים אמה על שלושת אלפים אמה, וסילון של מים מפריש ביניהם, הרקיע הששי עשה של כסף שלושת אלפים וחמש מאות אמה על שלושת אלפים וחמש מאות אמה, וקבע בו אבנים טובות ומרגליות. הרקיע השביעי עשה של זהב ארבעת אלפים על ארבעת אלפים אמה, וקבע בו חיות וכרובים, ועשה לו בו מיטה של זהב ובראשה מרגליות אדומות מראה אותן מכאן ומכאן, מכאן נעשים ברקים ומכאן נעשים זיקים, והיה מזעזע עצמו והיו מתבקעות אלו לאלו ונשמעים כברקים ורעמים.

אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל: "בן אדם, לך אמור לחירם: ‏מה אתה מתגאה? הלא ילוד אשה אתה!"

אמר לו יחזקאל: "‏היאך אני הולך אצלו והוא עומד באויר?"

שלח הקדוש ברוך הוא רוח ונטלו בציצית ראשו והוליכו באויר אצל חירם.

כיון שבא יחזקאל אצלו, מיד נזדעזע, אמר לו: "מי העלך לכאן?"

אמר לו: "הקדוש ברוך הוא כך ציוני: לך אמור לו: למה אתה מתגאה? ילוד אשה אתה!"

אמר לו: "ילוד אשה אני, אלא שאני חי וקיים לעולם. מה הקדוש ברוך הוא מושבו בלב ימים, אף אני כן. מה הקדוש ברוך הוא מושבו בשבעה רקיעים אף אני כן. ולא עוד, אלא כמה וכמה מלכים מתו ואני חי לעולם. דוד מלך ארבעים שנה ומת, ואני חי. שלמה מלך ארבעים שנה ומת, ואני חי. וכן עשרים ואחד מלכי ישראל קברתי, ואני חי וקיים. וכן כל מלכי יהודה ועשרה נביאים ועשרה כהנים גדולים קברתי, ואני חי וקיים. הרי אל אני, מושב אלהים ישבתי."

אמר יחזקאל: " ‏והלא מלכים גדולים היו ולא עשו כמעשיך."

למה היה דומה חירם? לעבד שעשה לבוש לאדוניו. כל זמן שהעבד רואה אותו המלבוש הוא מתגאה ואומר: "אני עשיתי לבוש לאדוני!"

אמר המלך: "אני קורע את הלבוש ולא יהא העבד מתגאה עלי!"

כך חירם מתגאה, ששלח ארזים לבית המקדש.

אמר הקדוש ברוך הוא: "הריני מחריב את ביתי שלא יהיה חירם מתגאה עלי, שנאמר: 'פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך' [זכריה יא, א].

ומה היה סופו? הביא הקדוש ברוך הוא עליו נבוכדנאצר ובעל את אמו בפניו והורידו מכסאו, והיה חותך בשרו כשתי אצבעות בכל יום ומטבילם בחומץ ומאכילו עד שמת מיתה משונה.

ואותן הפלטין מה נעשה בהם? קרע את הארץ וגנזם לצדיקים לעתיד לבוא.

מקורות

(א, קכח-קכט). "ענין חירם מלך צור": בית-המדרש, ה, 112-111. נ"א: גסטר, ס' המעשיות סי' ד'; בית עקד אגדות ג, 29; אוצר מדרשים, 180-179; אלפא-ביתא דבן סירא, 29. – גינצברג, ו, 425-424 (105). – א"י ה, 360-359. צפונות, קיז.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם