ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 82


שם הסיפור

בת שלמה

טקסט

מעשה בשלמה המלך שהייתה לו בת יפיפייה אין כמותה בכל ארץ ישראל, הביט במזלות מי בן זוגה ומי ישאנה, וראה שהוא עני אחד ואין בישראל עני כמותו. מה עשה? בנה מגדל גבוה בים, והיה מסביבו בכל עברים מסביב. לקח בתו ושם אותה באותו מגדל הגבוה, ושׂם עימה שבעים סריסים מזקני ישראל, ובמגדל לא עשה פתח שלא ייכנס אדם בו, ושם בו צידה הרבה. אמר: "אראה פועל השם ומעשהו."

לימים היה אותו עני שהוא בן זוגה והיה יוצא בדרך בלילה, היה ערום ויחף, רעב וצמא, ולא היה לו במה ישכב. ראה נבלת שור מושלכת בשדה, נכנס בה בין הצלעות הנבלה להפיג צינתו. היה ישן, בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה ונשאה על גג אותו מגדל על חדר הבחורה, ושם היה אוכל העוף את בשר הנבלה, וישב שם על הגג.

כשהאיר השחר, יצתה הבחורה מחדרה ללכת הגגה כמשפטה בכל יום וראתה אותו הבחור.

אמרה לו: "מי אתה ומי הביאך הנה?"

אמר לה: "יהודי אני מבני עכו אני, אמנם עוף הביאני הנה."

מה עשתה? לקחתו והביאתו בחדרה והלבישוהו והרחיצוהו וסכתו, ונתייפה מאוד, עד שאין כמותו בכל גבול ישראל.

ואהבתו הבחורה בלבה ובנפשה, ונפשה קשורה בנפשו. והיה הבחור חריף ומפולפל וממולח וסופר.

יום אחד אמרה לו: "רוצה אתה לקדשני?"

אמר לה: "מי יתן!"

מה עשה? הקיז דם וכתב לה כתובה ומוהר מדמו, וקידשה ואמר עד יי היום ועדים מיכאל וגבריאל."

בא עליה כדרך כל אדם ונתעברה ממנו.

כשראו אותה הזקנים מעוברת אמרו לה: "כמדומה לנו שאת מעוברת."

אמרה להם: "הן."

אמרו לה: "וממי נתעברת?"

אמרה להם: "מה לכם לדעת?"

נפלו פני הזקנים שהיו מתייראים משלמה המלך פן ישים עליהם עלילות דברים, ושלחו אליו לבוא לדבר אליהם.

נכנס שלמה בספינה ובא אליהם ואמרו לו: "אדונינו המלך כך הדבר, ואל ישים אדונינו בעבדיו עון!"

כששמע, קרא לבתו ושאל לה על הדבר.

אמרה לו: "בחור אחד הביא לי הקדוש ברוך הוא יפה וטוב, תלמודי וסופר, וקדשני."

קראה לבחור, ובא לפני המלך והראה לו הכתובה שעשה לבתו, ושאל לו המלך על אביו ועל אימו ועל משפחתו ומאיזה עיר הוא והבין מתוך דבריו שהוא אותו שראה במזל.

ושמח שמחה גדולה ואמר: "ברוך המקום שנותן לאיש את שלו!"

וזהו 'מושיב יחידים ביתה'. [תהלים סח, ח]

מקורות

(א, קכו-קכז). מדרש תנחומא, הו"ל ש' בובר, מבוא, 68. – גסטר, סי' 336. גינצברג ו, 303 (100). – ב"י א, 224-221. ‏(= סי' 14). צפונות, קיג-קיד.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם