ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 769


שם הסיפור

הזריז והעצל

טקסט

אמרו: היה מלך אחד גדול ונורא / מטה עוז, מקל תפארה / ואין שני דומה לו / לגודל ישרו ומהללו / מנהיג מלכותו בעצה ותבונה / עושה משפט גר, יתום ואלמנה. / ויהיו לו שניים ידידים / שני אנשים שרי גדודים / והיו מצויים בהיכלו בכל רגע ועונה / היושבים ראשונה. / ויהי היום ויחשוב המלך לנסותם / ולהבחין ידידותם / לדעת לבבם הכשר / ואם יש בהם טוב או ישר. / ויחלק לכל אחד ממלבושו הנאהב / משבצות זהב / ויתן להם סוסים מבית מרכבתו / והשגיח עליהם ממכון שבתו. / וימתק עמהם סודות / משלים וחידות. / ויאמר המלך: יש לי בפאת צפון בית נאה / וכל איש ליפיו משתאה / כי בו מרפא לעצמות ושמחה לנפש / והנה הוא מלא טיט ורפש; / ועתה רצוני לבערו ולתקנו / וכונת נפשי להכינו / ואין כונתי למסור המפתח / ביד איש נכרי בזולתי בוטח. / ואתם קחו אותו לכם אל תפחדו ואל תיראו / ולכו בואו אל הבית ההוא / ובערו אותו להראות את יפיו ונעמו / כל אחד מכם בכבודו ובעצמו, / ואל ייכנס שם איש זר / כי כן נגזר. / ויאמרו לו: עבדיך יעשו / ובצל כנפיך יחסו.

וישלחם בעת ההיא המלך הנאמן / ויתן להם זמן. / וילכו ויבואו אל הבית / והנה כולו שמיר ושית / וטיט ורפש בתוכו עולה / ככלוב מלא. / ויחלו שני האנשים לבערו / להראות יפיו והדרו. / והאחד מהם היה זריז ופיקח / ועיני מוסרו פוקח; / והשני היה עצל במשמרתו / מתרפה במלאכתו. / ויחלקו העבודה ביניהם / וישימו על שכם שניהם.

ויקם הזריז באישון לילה ואפלה / ויעש לו כלי גולה / ולבער חלקו בעצמו הערים / ופשט בגדיו ולבש בגדים אחרים / ויעש מלאכתו בצדיה / לא תשורנו עין ולא שזפתו עין איה. / ובבוקר לטהר עצמו אינו בושש / ורוחץ כדרכו ואינו חושש / ונקיון ידו על עמלו ירהב / ולבש בגדי הזהב / ויתעסק כל היום בדברים נקיים / לאור באור החיים. / ובלילה שב אל עמלו כאיש זר / כי כן נגזר.

והעצל היה ישן עד שלוש שעות / ותמצאנה אותו רעות / ויקם לבער חלקו ועצמו לבזות / לעיני השמש הזאת. / ויז מן הטיט על בגדי הדרו והמונו / ולא ירחץ ונשא עוונו / וישם הוד תפארתו הנוראה / מלוכלך בטיט ובצואה / ויגד לכל עשיר והלך / כי כן ציוה לו המלך / ובלילה העמיס רעיוניו ברפיון מחלתו / ולא ייעוֹרו משנתו.

ויהי מקץ הימים אשר אמר המלך לעשות כן / לפנות את הבית ולהכן / ויבוא לראות, השמו בעבודתו זריזות וכוח / אחרי הקצות הבית ואחרי היטוֹחַ. / וימצא מקום הזריז פנוי / הכל צפוי / ומקום העצל חשך משחור / וישב אחור. / וישלח המלך בעדם לבוא / איש איש ממצבו. / ויבוא הזריז בבגדיו החמודות / בהלל ובהודות / וימהרו נערי המלך לקראתו / וישמחו לראותו / ויאמרו לו: שלום בואך! / כי המלך ציוה להכין כסאך. / וישתחו הזריז לאפיו ויקוד / ויתחזק בהדרם וישקוד. / וישלח המלך את ידו / ויסגור אדוניו בעדו. / ויוסף לו המלך עדי זהב על לבושו / וישם כתר מלכות בראשו.

ויבוא העצל בפחד ומורא / וטמא טמא יקרא / כי בגדיו חיו פרומים וצואים / ועבדי המלך אליו משתאים. / ויאמרו לו: למה בגדי חמודותיך מטונפות / השהרונים והנטיפות? / ויאמר: המלך ציוה לבער הטיט במקומי / בכבודי ובעצמי. / ויאמרו לו: הלא היו לך בלויי סחבות להתכסה / ונסתרת שם ביום המעשה / ואיך באת בבגדים הצואים / אל הפנים הנוראים? ולא יכול העצל לענות / כי נבהל מפני העוונות. / ויאמר המלך אל תיראו ממנו ואל תתמהו / איש צרוע הוא, טמא הוא. / ויקצוף ויישבע לאמור / וימהר דין תגמולו לגמור. / ויצו המלך להוליך בגדי חמודות לבן החומס / אל מסילת שדה כובס / ולהעביר אותו אל בית הטינופת / אל מקום התופת / ולאסור אותו בנחושתיים / חשוף שת ערות מצרים / ויהי שם עד היום במאסר / דראון לכל בשר.

מקורות

(ו, ס-סא). משל הקדמוני, 37-36 (בבלי, שבת דף קנב, ב]. ב"י ד, 128-126, 281. (=סי' 180), ש"א, 197.

מלות מפתח

עצלן, מלך, משל, בגדים, תחרות

לסיפור הבא

לסיפור הקודם