ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 706


שם הסיפור

קבר האב

טקסט

מעשה באדם אחה שראה בחלום אדם גבוה יותר מן הבית ופני אדם לו. אמר לו: "בוא ואראך קבר אביך."

והאדם הגדול הוליכו לקבר אבותיו והגביה הקבר, אמר: "דבר עם אביך."

ראה, שהיה אביו בכעס ולא רצה לדבר עמו.

אמר האדם הגבוה: "אינו רוצה להשיב לך, לפי שקבר שלו מוקף אבנים, ולקחו גויים שתי אבנים ואינך נותן אחרות תחתיהן."

והיה נראה לו, כאילו שתי אבנים חסרו שם.

ואחר כך אמר לו: "ועוד אביך כועס, כי היה חייב לאיש פלוני שני זקוקים, והזקוק האחד לא הספיק לפרוע – למה לא פרעת בשבילו?"

כשהקיץ, אמר לאמו: "פרע אבי?"

אמרה: "כן."

אמר הוא למלאות הקבר אדמה והאבנים למלאות קבר אביו.

אמרו לו: "לא תעשה, סכנת נפש היא, לא תעשה."

לאחר ימים רבים ראה גויים שהוציאו עפר מבתיהם. אמר: "‏הואיל ואתם מפנים עפר מבתיכם, תביאו לקבורות ואני אתן שכרכם."

זכר ראשית החלום ומילא קבר אביו, ושתי אבנים שחסרו שם אחרות תחתיהן. ושאר קברים שנפלו מילא עפר; ורצה לעשות כן לכל קבר וקבר, ולא רצו הגויים להביא עפר. ומתו לו בן ובת. ומקצת הקהל אמרו: "לפי שהתחיל במצוה ולא גמרה."

מקורות

(ה, קצב). ס' חסידים, הו"ל ויסטינצקי, סי' תרעג, 178. מעשה-בוך (גסטר), סי' 254.

מלות מפתח

חלום, ענק, קבר, מת מדבר, חסד של אמת, מיתה בטרם עת, מיתת ילדים, מצווה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם