ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 653


שם הסיפור

מכון שדים

טקסט

סיפור ראשון (האילן)

מעשה בחסיד אחד שהיה ירא-שמים בסתר. והיה לו שדה אחה שהיה שם חרוב אחד, והיתה תחתיו עבודת אלילים. והיו כל העוברים ושבים יושבים תחת אותו חרוב ומפסידים הזרעים, שהיה החסיד זורע שם.

אמר החסיד לאשתו: "אלך ואקצץ את האילן שלא נפסיד זריעותינו."

אמרה לו אשתו: "עשה כרצונך."

מיד נטל החסיד את הקרדום והלך לקצץ את האילן.

כיון שהתחיל לקצצו, יצא שד מהאילן ואמר לחסיד: "אל תקצץ את האילן, ואני אתן לך בכל יום דינר זהב."

אמר לו: "לא!"

[אמר לו השד:] "אני אתן לך שלושה זהובים."

הניח החסיד את האילן והלך לביתו.

ויהי בבוקר חזר אל האילן ומצא שם שלושה זהובים. וכן היה מוצא בכל יום ויום, עד שנתעשר ובנה בתים וקנה עבדים ושפחות. והוא לא ידע אותם שלושה הזהובים מהיכן הם באים.

לימים התחילו בניו למות וכן עבדיו.

כיון שראה כך, אמר: "בעל עבירות אני, שבני ועבדי מתים."

מה עשה? הלך עם אשתו אל האילן ליטול כמנהגו, כדרך שהיה עושה בכל יום, וראה אנשים, שהיו משחקים תחת האילן. באותה שעה שיחקו הוא ואשתו עמהם ולא מצאו זהובים. ביקש החסיד לקוץ את האילן, יצא שעיר אחד מתחת האילן ואמר לו: "אלמלא שיחקת ושמחת תחת האילן, היה לי לתת לך שלושת הזהובים כמו בכל יום. עכשיו ששמחת עמהם, אין עלי ליתן שכרך."

ויואל החסיד לקוץ את האילן.

אמר לו השעיר: "אל תקוץ אותו, שמא אהרוג אותך."

והחסיד נתיירא והלך אצל הסנהדרין וסיפר להם המעשה.

אמרו לו: "לך ומכור כל מה שקנית באותן הדינרין, שנתן לך השד, והשיבם לו וקצץ את האילן."

הלך החסיד ועשה כן, וקרא לעבדיו וביקש לקצץ את האילן.

יצא השעיר כנגדו ואמר לו: "טול ממני ששה זהובים בכל יום ואל תקוץ אותי."

אמר לו: "אם תתן לי כל כסף וזהב שבעולם, איני מניחך."

מיד ברח השעיר משם, וקיצץ החסיד את האילן וחזר לביתו.

לשנה הבאה זרע החסיד את השדה וימצא מאה שערים ומכר אותם בשמונה מאות דינרי זהב. ועוד בשנה השנייה, כשהיה חורש, מצא מטמון, שהיה טמון תחת אותו האילן והביאו לביתו, להודיע, שכל מי שעושה רצונו של מקום ברוך הוא, ישלם לו שכרו, שנאמר: 'רצון יראיו יעשה' [תהלים קמה, יט].

סיפור שני (האבן)

מעשה בחסיד אחה שהיה מנקה חצרו ומצא באר ועל פי הבאר אבן שיש יפה ונאה. ונטל החסיד את האבן והביאה לביתו להיות לו לצרכו.

ויהי לימים ותאמר האבן לחסיד: "אם תטלני מן המקום הזה ותרחצני ותטהרני ותניחני בתוך ביתך במקום נקי, איעצך איך תוכל לקבל ממון רב."

מה עשה החסיד? נטל אותה והניחה בתוך הבית במקום נקי.

אחר כך אמרה האבן לאותו חסיד: "לך למקום פלוני ותמצא שם אוהבך שהוא יביא עמו חמוריו טעונים כסף וזהב. ובדרך יש פחת גדול ויפול תוך הפחת. ואתה צא לקראתו ועזור לו, והוא יתן לך ממון רב."

הלך החסיד לאותו מקום, שאמרה לו האבן, ומצא שם אהובו בתוך הפחת ועזרו ונתן לו ממון רב, ושב החסיד עם הממון לביתו שמח.

ויהי ביום השלישי קראה האבן את החסיד ואמרה לו: "אם תדליק לפני נר אחד, אני אתן לך עוד ממון רב מזה."

כיוון ששמע החסיד את דבריו, הבין שהוא שד ומבקש להטעות אותו. מה עשה החסיד? לקח את הקרדום וביקש לשבור את האבן.

יצא שד אחד מן האבן ואמר לו: "אם לא תשבור את האבן הזאת, אתן לך ממון רב, שאין לו קצבה."

אמר לו החסיד: "אם אתה נותן לי כל ממון שבעולם, לא אנוח, עד שלא אשבור את האבן הזאת."

כשראה השד, שלא קיבל החסיד את דבריו, מיד ברח לו. והחסיד שיבר את האבן ושילם הקדוש ברוך הוא את שכרו. לשנה האחרת היה חופר החסיד בחצרו ומצא שם מטמון גדול.

כששמעו חכמים את הדבר אמרו: 'רצון יראיו יעשה'. [תהלים קמח, יט]

מקורות

(ה, קנ-קנא). א: חיבור מעשיות, סי' טו; ס' המעשיות (בגדד), סי' טו, 14. גסטר, סי' שז, שצה; מעשה-בוך (גסטר), סי' 190. ב"י ב, 204-202, 353, 367. – ב: חיבור מעשיות, סי' טז; ס' המעשיות (בגדד), סי' טז, 16-15. גסטר, סי' שצו. ב"י ב, 205-204, 353.

מלות מפתח

חרוב, עבודה זרה, חסיד, שד, שעיר (שד), באר

לסיפור הבא

לסיפור הקודם