ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 635


שם הסיפור

דניאל ואפרים

טקסט

א

איש היה בארץ רומא משה שמו / רצוי לרוב אחיו ודורש טוב לעמו / ושם אשתו רוֹשוֹלה / אשר ירד עליה אבל שאולה / ושם בנו דניאל אוויל שפתיים / חמור גרם רובץ בין המשפתיים. / לא מצא בביתו נחת / רק פח ופחד ופחת / ברד ואש מתלקחת / כי היו מדי יום יום ניצים / הנה האש והעצים/ יקומו זה על זה כנהר פרצים. / ויצעק האיש אל יי מפני לוחצים / כי בנו משך ידו את לוצצים / ואשתו תוֹרה בלבו מן הכלימה חצים / והנוגשים אצים. / ויאמר האיש בלבו: משבת עוד אתם נבעתי / פן תדבקני הרעה וָמַתִּי / אין לי טוב רק להניח אלה האמללים / ולגלות בראש גולים / אולי ייקרה יי לקראתי / ואמצא מקום תהיה שם מנוחתי!

ויהי היום ויקח האיש הונו ורכושו / ויקם וילך אל נפשו / ויקר מקרהו בארץ מארצות יוון אשר שם אנשי אמונה / היו עם השכל באמנה / בשבטי ישראל מוּדעת נאמנה / ושם העיר שׁבמה. / וירא האיש מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה / ויטע שם אהלי אפדנו / וישכח שם צרת אשתו ובנו / ויאמר: "זאת הארץ אהבתיה / איויתיה חימדתיה / זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איויתיה." / ויאהבוהו אנשי המקום על ישרו / ועל נועם פעליו וכבוד עשרו / כי כליל הוא בהדרו / ויאמרו: "בוא יבוא ברינה נזר הודנו / המשביע בטוב עֶדְיֵנוּ / המחדש כבודנו / זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו."

ויואל האיש לשבת אתם / ולבו עלז בחברתם. / ויהי שם כעשרים שנה גדול ליהודים ונאהב / כבד מאד במקנה בכסף ובזהב / ובזהב / כי הצליחו האל עושיו / והרוויחו בכל מעשיו, / ויהי היום חלה את חליו אשר מת בו / ובראותו כי גדל צירו ומכאובו / קרא אל אנשי מקומו / אשר ידע כי הם דורשי שלומו / ויאמר: "שמעוני אנשי שלומי / הנני נאסף אל עמי / ואין לי יורש וגואל / רק בן אחד ברומא ושמו דניאל, / אחלה לפניכם, האצילים, להיות הוני בידכם למשמרת / והודיעו לבני מיתתי באיגרת / ובבואו הנה בעדות מבוארת / תנו לו את נחלתי הנשארת, / ואשר יבוא בלא עדות ומזכרת / ייחשב כגנב נמצא במחתרת!" / ויענו האנשים ויאמרו: "אדוננו נזר

היקום / כאשר ציוית את עבדיך כן יקום!" / ויהי ככלותו לדבר עם אנשי שלומיו / ויאסוף רגליו אל המיטה ויגוע וימת וייאסף אל עמיו, / ויבואו כל אנשי מקומו לנוד לו ולספדו: / הוי אדון והוי הודו! / ויקברוהו במעלה קבריהם על צדקתו / וכבוד עשו לו במותו.

‏ויזכרו האנשים את מצוות האיש וישלחו לרומא איגרת / אודות מיתת האיש מספרת / ואת כבוד עשרו אשר הניח ליורשיו / ואשר יבוא בעדות אמת כל דורשיו / ובכן לא ייעפו כל מבקשיו. / ויהי כאשר הגיעה השמועה בעיר / ונגלה הדבר למגדול ועד צעיר / נמצא אז ברומא איש אחד מזרע היהודים / ושמו אפרים, רועה רוח ורודף קדים / זולל וסובא / כל היום כזב ושוד ירבה / פריץ חיות / רע לשמים ורע לבריות / עקוב הלב ואיש מהתלות / ולו לשון מדברת גדולות / היה איש בעל נכל וערמה / ולבו חורש אוון ומרמה / גבר במרמות ותוך על כל אשר לפניו / והיה דברו דבר דבור על אפניו, / ובשמעו השמועה / חשב מחשבת רעה / לעשות חונף ולדבר תועה / וישת עצות בנפשו / לקחת ממון המת ולירשו.

ומן היום ההוא והלאה רוח אחרת עמו / ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו / ולבש שחורים כאילו מתאבל על מת / להראות העמים, כי הוא בנו באמת. / ויקח זהבו וכספו / וישם את נפשו בכפו / ויעבור מדבררת וציות / והוא מתהלך בין החיות / וירכב אניות / עד אשר הגיע אל מחוז חפצו / ואל מקום המת ואל ארצו.

ויהי בהגיעו אל המלון קרא אל הנער לימים צעיר / ויאמר: "‏קרא לי עשרה אנשים מטובי העיר / אשר ידעת כי הם זקני העם ושופטיו / אשר יורו חוקי אל ואת משפטיו / ואמור אליהם: 'הגיע פה דניאל הנכאב / אשר דמי כבדו בבכי ישאב / יחפוץ לעשות חוק הבן על מיתת האב / ואחלי לפני משרת מעלתכם / ויקר תפארת גדולתכם / ללכת עמו עד קבר אביו קדושו / רכבו ופרשו / כי שם ישפוך עליו את מרירות נפשו'!"

וילך הנער ויקבוץ כעשרים איש מזקני העיר ונכבדיהם / כולם אנשים ראשי אלפי ישראל הם / וילכו עם הנער אל המלון אשר שם יחנה / והנה שם קול המולה כקול מחנה / וימצאוהו בדמי דמעיו מתגולל / וקולו איילות יחולל / יאמר: "אבי אבי רב מחולל / המוציא יקר מזולל / איך נפלת משמים הילל!" / ובראותו הזקנים קם בעננה ובמוסר / כאילו בחבלי העצב והדאגה נאסר / ויאמר: "אחלי לפניכם, מורי התורה וההלכה / המצליחים למלוכה / עשו אתי ברכה / ובואו אתי אל עמק הבכא / והראוני מקום מנוחת צדיק אבי / ואעשה שם כאשר עם לבבי." / ויאמרו אליו האנשים: "הננו נעשה כל חפצך / ויי אלהיך ירצך!

וילכו עמו ויראוהו מקום הקבורה. / ובראותו הקבר צעק מרה / ויאמר: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו / קומת ארזיו ומבחר ברושיו / רד עם אל ועם קדושיו! / מי האמין כי תמות בארץ נכריה / ותעזוב אשת חיקך תאניה ואניה / בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה? / אבי אבי כתר ראשי / הלא קראת לשפוך עליך את מרירות נפשי / מי יעץ זאת עליך אבי אבי / למה היתה מכתי אנושה ונצח כאבי? / חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי!" / ויבך האיש בכי נמרץ / עד אשר גבול הבכי פרץ / כי דבר הממון נתן בפיהו חזון נפרץ. / וכאשר ימנעוהו מלבכות אז יחרץ / ולהכות על פניו ועל חיקו לא ירחם / ושערותיו ימרוט ובידו יקחם. / ויקומו כל האנשים אשר שם לנחמו וימאן להתנחם. / ויאמר: "כי נרד אני ואמי רוֹשוֹלה / אל אבי אבל שאולה!" / ויהי כראות האנשים קול בכייתו כאילו האל זועם / ובקול כמוהו ירעם / וכי מלבושיו בידיו יקרעם, / ויחזיקו האנשים בשתי ידיו / לבלתי יקרע עוד בגדיו. / ויזעק האיש ויאמר: "הנני נשבע בנפש אבי / כי אם תמנעוני מקרוע בגדי אקרע לבבי!" / ויבך האיש עד אשר גרונו ניחר / ויישבע כי למות על אביו יבחר.

ומעשות כזה יום יום לא יתאחר, / והיה כזה יום מחר / ויפול על הקבר מלוא קומתו / וילחוך עפרותיו ואדמתו. / ויהיו האנשים בראותם צרות נפשו תמהים / ויאמרו: "אין זה כי אם איש אלהים." / ויהי ככלותו לבכות בכל אות נפשו / ולמרוט שער ראשו / ויאמר: "אחלה בפניכם, הזקנים, יודעי צרת לבבי / לקרוא צידוק הדין על קבר אבי / אולי ייחשך כאבי." / ויהיו האנשים לקרותו ממהרים / והם לא ידעף כי ערום יערים / ועוד יעשה על מיתת האיש הזה פורים. / ויהי כקרוא הקורא: 'שומרי גנזי גן עדן' והזכיר שם המת / התאנח אנחה גדולה להיראות הפך האמת. / וישב אל ביתו אבל וחפוי ראש / בפניו תחנה הדאגה ובלבו אוון יחרוש / בחשבו כי תחת הנעצוץ יעלה ברוש. / והזקנים וכל העם עד ביתו ליווהו / ומלבכות עוד יזהירוהו ויצווהו. / ויישאר האיש בביתו מתעסק באבלו / וגדודי השמחות יחנו בלבו איש איש על דגלו. / וכל העם שב איש לאהלו.

‏ויאמר בלבו האיש / רשע מחפיר ומבאיש / ייזכר עוון אבותיו אל יי וחטאת אמו אל תימח: / עת לפזר היום ומחר אשמה / הנני עושה חדשה עתה תצמח! ‏/ וישלח ויזבח צאן ובקר / לעשות לעניי הארץ אורה ושמחה וששון ויקר / ויחלק לכל העם למאיש ועד אשה / אשפר ואשישה / ויאמר כי זה יעשה לכפרת נפש אביו הקדושה. / וישלח למחלקי הצדקה אל האומללים / כסף שלושים שקלים / לחלק אותם לאביונים ודלים / ומשלוח מנות לאלמנות וליתומים, / ויעש לאביו אבל שבעת ימים.

‏וישת האיש עצות בנפשו / להציב ציון על קבר האיש אשר חשב לירשו / לבנות כמו רמים מקדשו / בחשבו כי בזה יגיע אל מבוקשו. / ויאמר בלבו: אם הוני היום חולף ואוזל / ועמלי ויגיע כפי אני גוזל / לשלח אותו לעזאזל / תחת הכסף אביא זהב ותחת הנחושת אביא כסף ותחת האבנים ברזל. / וישלח ויקרא לחרשים ולבונים / ויתן את הכסף בידיהם כאבנים / ויאמר אליהם: אני עם לבבי / לבנות ציון על קבר אבי / לכבוד ולתפארת / ולכתוב מקצה בחוברת / בעט ברזל ועופרת / שם הצדיק אבי ושם אביו ואמו / ואחיו ושער מקומו. / ויאמרו האנשים: "חייך, לא נשאל ולא ננסה / ככל אשר תצווה את עבדיך כן נעשה." / ויבנו על הקבר במצות האיש ציון נפלא / בכתם טהור לא יסולא / ויקימו עליו מצבה גדולה / לשם ולתהילה. / ויכתוב שם האיש בידו / זה המכתב להעלים סודו: / "פה שוכב נזר החסידים / ותפארת הנגידים / משה בן פלוני מעיר רומא, ובנה זה הציון לשמו ולכבודו / דניאל הקודר והנכאב בנו יחידו / אשר אהבו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו / וימאן להתנחם בעודו / על אשר לא היה על פניו בהפרדו / לנוד לו ולספדו / הוי אב והוי אדון והוי הודו!

ויעמוד שם האיש חודש ימים / כאיש מתאבל על מת נעצב ומשמים / ולא שאל על ירושת אביו לעולם / פן יתגלה סודו וישוב דך ונכלם, / ומדי יום יום יעלה בית התפילה להעלים סודו / וילבש צדקה כמדו / ותפילין בראשו וציצית בבגדו. / עד אשר בטחו בו הלבבות / ונפלא בעיני המחשבות. / ויהי כראות אנשי הקהילה / כי זה האיש חרד על מת חרדה גדולה / ולא סר מלבכות ומהתאבל / ומלקרוא 'על נהרות בבל' / ולא שאל על ממון המת כאילו לא הלך שם לקבל / וכי יפזר כל רכושו / לתתו לכפרת נפשו / וכי הקים על קברו מצבת אבן / לא חשבו כי לבו יקבוץ אוון / ויאמרו איש אל אחיו: "מדוע אנחנו מחשים / והנה האיש הזה זרע קדושים / אין צורך לאיש כזה עדות וכתיבה / עד הגל הזה ועדה המצבה. / ברוך יי אשר לא השבית לאביו גואל / וייקרא שמו בישראל !" / ועתה ניתן לו את ירושתו / אחרי אשר ידענו את קדושתו. / והם לא ידעו, כי נלכדו ברשתו.

וישלחו האנשים ויקראו לו / והוא עודנו מחזיק באבלו / ויאמרו לו: "אדוננו אשכול הכופר וצרור המור / אביך ציוה לפני מותו לאמור / הכסף אשר נתתי בידכם לשמור / תנו אותו לדניאל בני וירש אותו / ובתנאי שיביא ראיה או עדות מארץ מולדתו / ובעדות זקני קהלו יהיה נעזר / למען אשר לא יקרב איש זר. / ואנחנו ראינו בך נוראות / ונגד כל עמנו עשית על מחתת אביך נפלאות / ובא המופת והאות / כי פעליך הנכבדים / ודבריך הנגידים / ואנחותיך ודמעותיך כמאה עדים. / ובציון אשר על קברו בנית / ואת אשר עליו התענית / כל אשר לאביך קנית / מלבד אשר גברת על אנשי הדור בטיב שיחיך / וכוכבי הענוה זרחו במצחך. / ועתה קומה השר למנוחיך / הנה כפתוריך ופרחיך / עלה רש / והאנחות מלבך גרש תגרש / כי אין זולתך גואל ויורש."

ויקוד האיש וישתחו / ועיניו יבכיון ויצוריו ישמחו / ורעיוניו כעלה יפרחו / ועשתנותיו בגני האחוה ותרעינה באחו. / ויאמר אל האנשים: "יענה יי שלומכם / ועל טוב ייזכר שמכם / מה עקר חסדכם / אשר עשיתם את עבדכם / ואני מה / ישלם יי פעלכם ותהי משכורתכם שלמה! / ועתה האצילים והשועים / שלחו מכם אנשים לשבטיכם ידועים / וישוטטו בחוצות העיר / וישאלו גדול וצעיר / אם אבי נתחייב ממון / לאיש מכל ההמון / במכר או במקח / יבוא ויקח / ומי האיש אשר שירת אותו במחלתו / או התעסק בקבוררתו. / הנה שכרו אתו ופעולתו. / י האיש אשר נתחייבתי לו דבר יקחנו ממני / בטרם אלך ואינני." / ויענוהו האנשים: / "תבורך מהאל זרע קדושים / כי כבד כיבדתנו / ולא עשקתנו ולא רצותנו / ודבר ‏עצב ממך ומאביך לא סבלנו / את הכל התקבלנו. / ברוך יהיה אשר הביאך הלום / אחינו, לך לשלום!"

ויקח האיש מידם את ההון / ויאמר בלבו: אך עשרתי מצאתי און / שמע אלהים קול בכיי / הכי קרא שמי אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי / והפך מספדי למחול / כאשר הביאני נחלת אחרים לנחול / ברוך המבדיל בין קודש לחול! / ויהי כאשר הגיע הכסף לידו / ירא פן יבוא שם איש ויחשוף סודו / ויאמר: אין לי טוב כי אם לרכוב על הצי / ולשוב אל מחוז חפצי / ואלכה אל מקומי ולארצי / פן יבוא בנו האמיתי / או ישלח הנה איש עתי / ויוציאו את בלעי מפי / ומבין שיני טרפי / ואשום על עקב בשתי / אם יקחו ממני את אשר לכדתי ברשתי / הכסף והזהב אשר לקחתי בחרבי ובקשתי! / וימהר וירתום פרדי הפרידה / ויקח הנסיעה לו לצידה, / וישב אל ביתו קל חיש כנשר חש לאכול / בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

ב

ויהי מקץ שנתיים ימים / וישם דניאל בן המת על לבו לרכוב ימים / ולהוציא את הכסף ואת הזהב אשר הניח אביו מבין קרני ראמים. / ולא ידע כי אפרים / לקח ברכתו והושיבו בין תנור וכיריים. / ויקח דניאל מזקני קהל רומא עדות וראיה / כי הוא בן פלוני אשר מת בארץ נכריה / ועל החתום היו זקני קהל רומא ושועיה / נקובי ראשית החכמה וידועיה. / וילך למסעיו ויבוא אל חוף ארם צובה / וימצא אניה ויתן שכרה וירד בה.

וילך אחת הנה ואחת הנה עד אשר הגיע אל קברות אבותיו. / ובהגיעו שם לא שאל על אביו ועל אודותיו / ואם נקבר בקברי ישראל או באשפה / ואם עשו לו כבוד במותו או חרפה. / לא בכה ולא התאבל למטוב ועד רע / לא מרט את ראשו ובגדיו לא קרע / רק שאל ביד מי הניח אביו הונו / ומקנה קניינו / כי הוא כוחו וראשית אונו / לו משפט הירושה. / אוי לה לאותה כלימה אוי לה לאותה בושה!

וישיבו האנשים אותו דבר / ויאמרו: "מה לך הפתי אשר על ריב לא לך תתעבר! / ועתה מה לתבן את הבר / כי תבוא בנכל ובערמה / כאיש בעל זדון ומרמה / לשאול ירושת אנשים צדיקים / כהיגלות נגלות אחד הריקים / ולא זכרת 'ארור אשר לא יקים'?! [דברים כז, כו] / ועתה חדל לד הסכל והנבזה / שובב והוזה / ואל תוסף עוד דבר אלינו בדבר הזה!" / כשמוע האיש תשובת האנשים עמד מרעיד / ויוצא איגרת מחיקו ויאמר: "הנה זאת עלי תעיד / כי אנוכי דניאל בן פלוני המת / ואינני בא אליכם במרמה כי אם באמת!"

ויקראו האנשים את האיגרת / והנה היא על אודות האיש הלזה מדברת / ועל החתום זקני קהל רומא ורבניה / אציליה זקניה וקציניה. / ויתמהו האנשים איש אל רעהו / וייקהלו שם קהילה גדולה כל העם מקצהו. / ויהי כל העם נדון / לאמור: ‏האיש אשר לקח הירושה היה איש מדון / ובא עלינו בדרך מרמה וזדון. / וקצתם חשבו רעה על זה האחרון. / ויאמרו: "מה מאד גדול זה העוורון / אשר לא התנהגנו בכבדות / בתתנו הממון ההוא בלא ראיה ועדות / לאיש אשר לא ידעני אותו וחין ערכו! / זה אומר בכה וזה אומר בכה.

ויאמר האיש אל האנשים: / "אראה אתכם מתלחשים / האם נתתם ירושתי לאחר?" / ויאמרו: "נתנו עובר לסוחר." / ויחרד האיש חרדה גדולה / ויצעק צעקה כקול המולה / ויאמר: "מי הוא אשר הרבה מבוכתי / ובא עד הלום ולקח את ברכתי?" / ויאמרו: "בא הנה איש חיל רב פעלים לבו בקרבו חלל / בוכה ומתאבל ובדמי דמעיו מתגולל / ויעט אל השלל / שאל על קבר אביך ופלגי מים ירדו עיניו / ויקרע שמלותיו וישם שק במתניו / וימרוט שערות ראשו / ויחלק כמה זהובים לכפרת נפשו / ומדי שבת בשבתו לטובה אותו יזכור / ספד עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור / בנה ציון על קברו מהונו לא נעשה כן לפנים / ופיזר נתן לאביונים / ועמד נעזב ונכאב / ומדם כבדו דמעיו ישאב / ועשה מה שלא עשה לעולם בן על אב. / לא שאל לעולם ירושה / רק היה על מיתת אביך כאבו נצח ומכתו אנושה. / והיו לעולם ציצית בבגדו ותפילין בראשו / וקנה הון אביך ורכושו / בשערות אשר תלש מראשו / ובזהובים אשר חילק לכפרת נפשו / ואת כל מקנה קנייניו / בדמעות אשר הוריד מעיניו. / ואם אתה בנו כאשר עדים העדת / וכפי החידה אשר חדת / איה החרדה אשר עליו חרדת / ודמעות אשר מעיניך הורדת / והמספד אשר עליו ספדת? / איה בגדיך אשר קרעת / וראשך אשר פרעת / ומרורים אשר עליו שבעת? / ואף אם נאמנו דברי איגרותיך / מדוע אחרו פעמי מרכבותיך?/ בא אחיך במרמה ויקח ברכתך!"

ויאמר האיש: מה גדלה זאת המבוכה / אין למכתי תעלה וארוכה / הלא אצלתם לי ברכה." / ויאמרו: "אצלנו לך הברכה אשר בהר עיבל / ובשרך יכאב ונפשך תאבל / כי על מיתת אביך לא תתעצב / ולבקש ירושתו על מצור תתייצב. / ועתה אמור נא החולד והעכבר והצב / מי יאמין כי תהיה בנו / ומי הוא הבן אשר על אביו לא תחוס עינו? / ואף אם אתה בן אשתו שמע חרפתך / זנתה אמך הובישה הורתך! / ולכן על מיתתו לא נכמרו ניחומיך / רק תבקש הונו לבשתך ולבושת

ערות אמך. / ועתה אל תשמע קולך עמנו ותמצא נופש / פן יפגעו בן אנשים מרי נפש!

ויאמר האיש: "חמסי עליכם, אנשי הקהילה הקדושה / מדוע מיהרתם לתת לאיש נכרי הירושה?" / ויענו העם אותו קשה / ויאמרו: "ראה ראינו צרת נפשו / והתפילין אשר בראשו / ואת אשר נפל על קבר אביך והתעסק באבלו / עד אשר חשבנו, כי לא יחיה אחרי נפלו. / לא כאשר עשית אתה, אוויל משריש / בן מחפיר ומביש / כי הוא מלקרוא 'אבי אבי' לא יחריש / יקרא 'אוי ואבוי' וישאג כאריה / ונתנו לו הכל בטרם תבוא ולא אמר איה / ונברכהו 'גם ברוך יהיה'!" / ויאמר האיש: "ארור יהיה מן העולם ועד העולם / האיש אשר התאבל על אבי והקשה אלי וישלם / ולקח את ברכתי ואל ביתי ישיבני דך ונכלם!" / וייפרד מהם והוא בוש ונאלם / והיתה לו חרפת עולם.

וימהר וירכב אניות / וישב אל ביתו בידיים ריקניות. / ותשאלהו אמו על דבר הירושה. / ויאמר: "הנני שלוח אליך קשה. / אין קול ענות גבורה רק קול ענות חלושה. / כי הלך שם איש בליעל / ומעל בנו מעל / אל ידרשהו אלוה ממעל! / בכה וספד על אבי / ולקח כספי וזהבי / ותלש שערות ראשו / וחילק ממון לכפרת נפשו / וירש כל רכושו / הקים על קברו מצבה / ועשה כוָנים להעציבה / ובנה אצלו ציון / ולדעת, מי ‏זה הנבל, צריך עיון. / הלכתי שם לקבל הון / והוכיתי בשגעון ובעורון ובתמהון. / קיבלתי חרפה מכל החרפות מקובצת / וקיללוני קללה נמרצת / שמו לי עלילות / ויבקשו את נפשי להקלות / וליחמנה במקלות / ועליך דיברו כאחת הנבלות. / ואני זאת נחמתי, אחרי אשר הדביקתני הרעה / כי לא הורדתי על אבי דמעה / ולא קרעתי ולא ספדתי / ועליו חרדה לא חרדתי. / בשאתי איגרת ועדים העדתי / ופרשתי רשתי ולא לכדתי / וכאשר אבדתי אבדתי!"

כשמוע אמו חרפתו וחרפתה / ותרא כי נוחלה אבדה תקותה / ותסר מעליה בגדי אלמנותה / ותאמר, כי מלבכות עליו גם היא תחרש / אחרי אשר מהונו לא תירש. / ותהי להם לנחמה /

ויחדיו הלכו בכלימה.

מקורות

(ה, פו-צג). מחברות עמנואל, שער יד. ש"א, 39 134. ב"י, ד, 149-138, 281. (סי' 183).

מלות מפתח

רומא, ירושה, רמאות, נאמנות

לסיפור הבא

לסיפור הקודם