ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 448


שם הסיפור

הזיווג

טקסט

היו שני שותפים עברים קוני סחורות, והיה אחד מאלה איש יפה תואר מאד. וישמעו שמוע, כי אצל דוכסה אחת נמצאות סחורות רבות, שקיבלה אותן בירושה. ויסעו שמה לקנות מידה הסחורות. והיא מעולם לא ראתה יהודים, ואבותיה סיפרו לה על היהודים רק רעות. ובשאלה לפקידה על היהודים האלה, היתל בה ויאמר לה: "שקר הנחילו לך אבותיך, המה כשאר אנשים, ולא נגרע חלקם, אלא מאשר הם עתה בגולה."

וכאשר שמעה זאת, איוותה לראות הבאים. ותצא לפני הפתח ותתפלא מאד על הוד יופיו של האחד, שפניו כמעט זרחו כשמש. ותקרא אותו ותדבר עמו, והוא ידע לדבר בשפתה. ותתענג על דבריו, ותבער בה אש תאוותה אליו.

ויהי כי נגמר עניין העסק, נסע השותף האחד להכפרים הסמוכים, לשכור שם עגלות להובלת הסחורות, ויפה התואר נשאר בכפר הדוכסה. ויהי בלילה, ותשלח אחריו הדוכסה ותגלה לו תאוות נפשה וכי דבקה בו לאהבה, ותתן לו כל הסחורות בחלקו למתנה. והנה תאוות היצר ותאוות הממון נפגשו יחד, ולא יכול להתגבר על יצרו.

באור הבוקר שב שותפו עם העגלות, הטעינו הסחורות עליהם ויצאו לדרכם. ויהי בהיותם בדרך, נזכר האיש יפה-התואר אשר עשה ויינחם ויתעצב אל לבו וייאנח.

וישאלהו שותפו, על מה זה נפלו פניו. וידחה אותו בתשובות שונות. ויפצר בו, כי יגיד לו פשר דבר. ויהי בהציקו לו, גילה לחברו את אשר עשה. וינסה שותפו לנחם אותו, אבל הוא לא קיבל תנחומין ויבכה על מעשהו. וכראות שותפו, שימאן להתנחם, ניאות לזה לקנות ממנו את העבירה. ויעשו תקיעת כף בדבר המכירה, וישובו לביתם. והאיש אשר קנה את העבירה העשיר ויעש הון רב.

ויהי לימים מת אותו הקונה, וכאשר עמד בבית דין של מעלה לתת דין וחשבון על מעשיו בארץ, חשבו לו בתוך עוונותיו עוון חברו. ויבוא המת בחלום לרעהו ויזמינו לדין לפני רב גדול בישראל [המהרש"א]. ויחרד האיש ולא ידע להשיבו. כן בא אליו בכל לילה ולילה עד כי חלה מאד. ויפצר החולה בבני ביתו לישא אותו במיטתו אל הרב. ויעשו כן, ויספר להרב את דבר החלומות.

ויאמר לו הרב: "אל תירא. בבואו שוב אליך, אמור לו, כי התורה לא בשמים היא, ואם הוא רוצה להידון יבוא עמך לפני."

ויגבל הרב להדין-תורה זמן מיוחד. ובבוא הזמן שלח את השמש לחצר המוות להזמין את המת. ויבוא המת וגם החי, וקהל גדול נאסף.

והציעו גם המת גם החי את טענותיהם. ויאמר הרב, כי צדקו דברי החי מדברי המת, כי לו נשא החי את עוונו, כי אז עשה תשובה. ואת המת ניחם ואמר, כי יעשה תיקון לנשמתו ויקל ענשו. וכאשר כילה הרב לדבר, נשמע קול בכי גדול, ובמקום אשר עמד המת נראה עשן גדול.

מקורות

(ד, ס-סא). עדת צדיקים, 45-41 (קיצור).

מלות מפתח

מהרש"א, חלום, מת מתגלה בחלום, משפט, מת מדבר

לסיפור הבא

לסיפור הקודם