ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 276


שם הסיפור

נקדימון בן גוריון

טקסט

אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כי שלושה עשירים היו בארץ ישראל והיו שמותם כמעשיהם. האחד כלבא שבוע היה חמיו של רבי עקיבא, והשני היה נקדימון בן גוריון כפי מעשהו, שנקדה לו החמה, כלומר: שזרח לו השמש בערב אחרי ביאתו. מפני שבטח ביי, נעשה לו נס גדול, כענין שנאמר: 'והבוטח ביי חסד יסובבנו' [תהלים לב, י].

מעשה כשעלו ישראל לרגל לבית המקדש, ולא היה להם מים לשתות, וילך נקדימון בן גוריון לשר אחד משרי המלך ויבקש ממנו מעיין אחד שהיה לו בהלואה עד זמן קצוב, ואם גשמים יהיו יורדים, עד שיימלא המעיין, הרי טוב, ואם לאו, יתן לו נקדימון שתים עשרה כיכרי כסף. ויתן לו המעיין, וישתו כל העם הבאים לרגל. וייבש המעיין.

ויהי היום שפסק עם השר פסיקה זו, שלח לו השר לתת המים או הכסף.

ויאמר לו: "המתן עד חצי היום."

המתין ולא ירדו גשמים.

אמר לו: "המתן לי היום, ואם לא ירדו גשמים, אתן לך הכסף שפסקתי עמך."

ויאמר השר בלבו: כל השנה לא ירדו גשמים והיתה בצורת, והיום זרחה השמש בלא עבים בשמים. ולא ידע הכסיל, כי תשועת יי כהרף עין. וישמח השר מאד שבטח לקחת הכסף מן נקדימון. וילך לבית המרחץ.

וילך נקדימון לבית המקדש. ויתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ויאמר: "רבון העולמים! גלוי וידוע לפניך, שלא עשיתי זה הדבר לכבודי ולא לכבוד נפשי ולא לקחתי המים אלא לכבוד שמך הגדול ולכבוד ישראל בניך הבאים לרגל שלא ימותו בצמא."

ויהי טרם כילה לדבר, והשמים התקדרו עבים ורוח, וירדו גשמים לרוב מאד. ולא יצא השר מבית המרחץ, עד שנתמלא המעיין מים.

ויהי בצאתו ויפגע השר את נקדימון יוצא מבית המקדש.

‏ויאמר לו: "אני יודע, כי לא ירדו הגשמים האלו בשעה קלה אלא בעבורך. אבל יש לומר לך, שתזרח השמש ויתברר, שירדו הגשמים ביום פסיקתנו, כי אני אומר, שכבר בא השמש. ואם לא תעשה, תשקול לי הכסף."

וישב נקדימון לבית המקדש ויאמר: "רבון העולמים! כאשר הגדלת חסדך בראשונה, עשה עמי חסד באחרונה."

וישמע יי תפילתו ויזרח השמש. ויינצל מיד השר. לפיכך נקרא שמו נקדימון בן גוריון.

השלישי ציצית הכסת, ונקרא שמו כן מפני שני עניינים: ‏האחד שהיה יושב על הכסת בין אנשים חשובים, והשני שהיה כסאו באמצע נשיאים גדולים כמו הציצית בטליתות.

מקורות

(ג, לז-לח). חיבור יפה, 20-19 (בבלי, תענית, יט-כ; אבות דר' נתן א, ו); גסטר, סי' פה; ילקוט סיפורים, ב, 67; מעשה-בוך (גסטר), סי' 96.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם