ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 240


שם הסיפור

קבר ברוך בן נריה

טקסט

מעשה שמלך אחד אמר ליהודי שמו רבי שלמה והוא אבי רבי דניאל ראש הגולה: "לך עמי, כי רצוני לפתוח קבר יחזקאל הנביא, כדי לראותו, כי שמעתי, כי עשה נסים הרבה."

והשיב לו העברי: "חס ושלום! אי אתה יכול להוציאו ולראותו! אך איעצך, כי קרוב ממנו נקבר ברוך בן נריה תלמידו! [ברוך בן נריה היה תלמידו של ירמיהו הנביא] והיה גם כן נביא! אם תוכל לראותו, אז בודאי גם את יחזקאל רבו תוכל לראותו."

ויאמר לו המלך: "יפה דיברת!"

ושלח המלך אחרי שריו ודוכסיו שיבואו לראות את ברוך הנביא. והתאספו יחד. וכשהתחילו לפתוח הקבר, תכף מי שנגע בו מת. והיה שם זקן אחד ישמעאל ואמר: "אדוני המלך! זה יהודי היה ויהודים לומדים תורתו, על כן תצווה ותגזור עליהם שהם יפתחו קברו."

וכן עשה המלך. וביקשו היהודים מן המלך, שיתן להם זמן שלושה ימים, כדי שיוכלו לעשות תשובה, שימחול להם הקדוש ברוך הוא. ונתן להם זמן שלושה ימים. וגזרו תענית ועשו תשובה, תפילה וצדקה.

ואחר שלושה ימים שלח אליהם המלך, שיפתחו קבר ברוך כדי לראותו. והלך המלך ושריו, ופתחו היהודים הקבר, לא ניזוק אחד מהם; ומצאו אותו מונח בארון של אבן שיש כאילו מת מקרוב, ומקצת הטלית יצאה מבין האבנים.

אמר המלך: "אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, אין נאה לצדיק זה להיות קבור אצל יחזקאל הנביא; אני רוצה להביאו למקום אחר! ונשאו הארון עם אבני השיש, וכשבאו בריחוק מקבר יחזקאל מיל, לא יכלו לזוז ממקומם, וכל הסוסים וכל הפרדות לא יכלו להזיז הארון ממקומו. ואמר רבי שלמה למלך: "אולי בחר לו אותו צדיק בכאן מקום לקבורתו בחייו."

וציווה המלך לקברו, וכן עשו ובנו עליו בית מדרש יפה.

וכשראה המלך, כי ברוך בן נריה לא נרקב הוא ותכריכיו, הלך עם עבדיו למכה לראות את מוחמד נביא שלהם. וכשבאו וראו, אשר לא כן הוא, הלך הוא עם עבדיו ונתגיירו. ואמרו: "תורת משה אמת!"

מקורות

(ב, קנד-קנה). מעשה נסים ט, 10-9; עמק המלך, 14; מעשה ה', 19-18; ס' המעשיות (בגדד), סי' קיד, 96-95; שערי ירושלים, 43; רשומות ב, 483. – ב"י ה, 70-68, 299 (=סי' 316).

מלות מפתח

מלך, דניאל ראש הגולה (רבי), יחזקאל, ברוך בן נריה, קבר קדוש, מֶכה, גיור

לסיפור הבא

לסיפור הקודם