ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 23


שם הסיפור

אברהם וישמעאל

טקסט

ויהי ישמעאל רובה קשת וישב במדבר ימים רבים. וילכו אחרי כן הוא ואמו ארצה מצרים וישבו שם; ותקח הגר לבנה אשה ממצרים ושמה מריבה. ותהר אשת ישמעאל ותלד לו ארבעה בנים ובת אחת. ויסע ישמעאל אחרי כן הוא ואמו ואשתו ובניו וכל אשר לו וילכו וישובו המדברה. ויעשו להם אוהלים במדברות אשר ישבו בהם ויהיו נוסעים וחונים תמיד מדי חודש ומדי שנה. ויתן אלהים לישמעאל צאן ובקר ואוהלים בעבור אברהם אביו ויפרוץ האיש מאד מאד במקנה. וישב ישמעאל במדברות באוהלים נוסע וחונה ימים רבים ופני אברהם אביו לא ראה.

ויהי מימים ויאמר אברהם אל שרה אשתו: "אלך לי ואראה את ישמעאל בני, כי התאוויתי אליו לראותו, כי לא ראיתיו זה ימים."

וירכב אברהם על גמל אחד מגמליו וילך המדברה לבקש את ישמעאל בנו כי שמע, כי הוא יושב באוהל במדבר עם כל אשר לו.

וילך אברהם המדברה ויגיע אל אוהל ישמעאל בחצות היום. וישאל על ישמעאל וימצא את אשת ישמעאל יושבת באוהל עם בניה וישמעאל אישה ואמו אין עמהם. וישאל אברהם את אשת ישמעאל לאמור: "אנה פנה ישמעאל?"

ותאמר: "הלך השדה לצוד ציד."

ואברהם עודנו רוכב על הגמל ולא ירד מעליו ארצה כאשר נשבע לשרה אשתו אשר לא ירד מעל הגמל ארצה. ויאמר אברהם אל אשת ישמעאל: "בתי, תני לי מעט מים ואשתה, כי יגע ועייף אנוכי מהדרך."

ותען אשת ישמעאל ותאמר לאברהם: "אין לנו לא מים ולא לחם."

ותשב באהלה ולא הביטה אל אברהם ולא שאלה אותו, מי הוא. ותהי אך מכה את בניה באוהל ותקללם, ותקלל גם את ישמעאל בעלה ותחרפהו.

וישמע אברהם את כל דברי אשת ישמעאל אל בניה ויחר לו מאד וירע בעיניו. ויקרא אברהם אל האשה לצאת אליו מאהלה, ותצא האשה ותעמוד נגד אברהם, ואברהם עודנו רוכב על הגמל. ויאמר אברהם אל אשת ישמעאל: "בבוא ישמעאל אישך הנה, ודיברת אליו כדברים האלה: בא הנה איש זקן מאד מארץ פלשתים לבקש אותך, וכזה וכזה מראהו ותארו, ולא שאלתיו מי הוא. וירא כי אינך פה וידבר אלי ויאמר: בבוא ישמעאל אישך ואמרת אליו: כה אמר האיש ההוא: בבואך הסר את יתד האוהל הזה אשר נתת פה ושמת תחתיה יתד אחרת."

ויכל אברהם לצוות את האשה ויפן וילך על הגמל וישב לדרכו.

ויהי אחרי כן, ויבוא ישמעאל מצידו הוא ואמו וישב אל אהלו. ותדבר אליו אשתו כדברים האלה: "בא הנה איש זקן מאד מארץ פלשתים לבקש אותך, וכזה וכזה מראהו, ולא שאלתיו מי הוא. וירא כי אינך פה ויאמר אלי לאמור: בבוא אישך הנה ואמרת אליו: כה אמר האיש הזקן: הסר את יתד האוהל אשר נתת פה ושמת תחתיה יתד אחרת."

וישמע ישמעאל את דברי אשתו וידע כי הוא אביו ואשר לא כיבדה אותו אשתו. ויבן ישמעאל את דברי אביו אשר דיבר אל אשתו, וישמע ישמעאל בקול אביו ויגרש ישמעאל את האשה ההיא ותלך לה. וילך ישמעאל אחרי כן ארצה כנען ויקח אשה אחרת ויביאה אל אהלו במקום אשר היה שם.

ויהי מקץ שלוש שנים ויאמר אברהם: "אלך לי עור ואראה את ישמעאל בני ואבואה, כי לא ראיתיו זה ימים רבים."

וירכב על גמלו וילך המדברה ויגיע אל אוהל ישמעאל בחצי היום. וישאל על ישמעאל, ותצא אשתו מן האוהל ותאמר: "איננו פה, אדוני, כי הלך השדה לצוד ציד ולרעות את הגמלים." ותאמר האשה אל אברהם: "סורה, אדוני, אל האוהל ואכלת פת לחם, כי עיפה נפשך מן הדרך."

ויאמר אליה אברהם: "לא אשב, כי ממהר אנוכי ללכת לדרכי; אך תני נא לי מעט מים ושתיתי כי צמאתי."

ותמהר האשה ותרץ ותבוא האוהלה ותוצא מים ולחם אל אברהם ותתן לפניו ותפצר בו מאד לאכול, ויאכל וישת וייטב לבו ויברך את ישמעאל בנו.

ויכל לאכול ויברך את יי ויאמר אל אשת ישמעאל: "בבוא ישמעאל ואמרת אליו כדברים האלה: בא הנה איש זקן מארץ פלשתים, וכזה וכזה מראהו, ויאמר אלי: בבוא ישמעאל הנה ואמרת אליו: כה אמר האיש הזקן: היתד ששמת פה באוהל טובה מאד; אל תסירנה מן האוהל."

ויכל אברהם לצוות את האשה וירכב וילך לו לדרכו ארץ פלשתים.

ויבוא ישמעאל אל אהלו, ותצא אשתו לקראתו בשמחה ובטוב לבב, ותאמר אליו: "בא הנה איש אחד זקן מארץ פלשתים וישאל עליך ואין, ואוציא לו לחם למים ויאכל וישת וייטב לבו וידבר אלי כדברים האלה: בבוא ישמעאל אישך הנה ואמרת אליו: יתד האוהל אשר לך טובה מאה אל תסירנה מן האוהל."

וידע ישמעאל, כי הוא אביו וכי כיבדה אותו אשתו, ויברך ישמעאל את יי.

ויקם ישמעאל בעת ההיא ויקח את אשתו ואת בניו ואת מקנהו ואת כל אשר לו, ויסע משם וילך ארץ פלשתים אל אביו. ויספר אברהם לישמעאל בנו על אודות האשה הראשונה אשר לקח ישמעאל, כזאת וכזאת עשתה. וישב ישמעאל ובניו עם אברהם ימים רבים בארץ.

מקורות

(א, לה-לז). ס' הישר, 41-40. נ"א: פרקי דרבי אליעזר, פרק ל. – גסטר, סי' 271. גינצברג ה, 247 (218). ש"א 183 (3). – א"י ב, 263-258.

מלות מפתח

אברהם, ישמעאל, הגר, מריבה (אשת ישמעאל), אשת ישמעאל, יתד, משל

לסיפור הבא

לסיפור הקודם