ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 177


שם הסיפור

שפטיה ובסילי

טקסט

א

באותו הזמן ובאותם הימים / מלך מלך על אדומים / ‏איש עוולה ומרמה בדמים / חשב בלבו וזמם להדמים / יחוּד הצוּר פעלו תמים / מפי זרע קדושים ותמימים. / בשנת שמונה מאות שנים / לעיר הקודש למלאת חוּרבנים / לגלות יהודים וישראלים / לחורבן המקדש בית זבוּלים / קם עובד חמן / להשחית עם לא אלמן / מלך ושמו בסילי / עמד לעקם שבילי / למחות שם ושארית / פליטת ישראל להכרית / להטותם מתורה מורשה / ולהטעותם בדת באושה / וציוה במריצוּת / בכל ארצות / ורוכבי סוסים / שלח בכל אפסים / בממשלת ידו / היושבים נגדו / להשיב היהודים מאמונתם / ואחר ההבל להטעותם.

ולבסילי [המלך] היתה בת / שהיה מחבבה כבבת / והשד היה מצער אותה / ולא היה יכול לרפאותה, / וקראו [לרב שפטיה – הפייטן ר' שפטיה בן אמיתי מאוריה] בסתר / וחינן לו בעתר: / "עזרני שפטיה / ורפא את בתי מחליה." / והשיב לו: "כן אעשה בודאי / בעזרת אל שדי." / שאלו: "יש לך מקום סגוּל / שלא יהיה שם מקום פיגול?" / ענה המלך: "בוקליאון [שם מקום (Boccaleone‏ = פי הארי) מהוגן / ויש לי הגן." / ראהו ויישר בקוליאון בעיניהו / שפתרונו פי ארי בעניינהו, / והביא שם העלמה והשביע השד בשם שוכן רומה / ובשם פועל רום והדומה, / ובשם יסד ארץ בחכמה / ובשם יוצר הרים וימה / ובשם תולה ארץ על בלימה, / והשד היח צוֹוח: / "על מה אתה מרווח / לבת הרשע / שגבר ברשע / והרבה להרשע / על עם נושע / ומיי לי היא מסורה / להכניעה ולשברה / ועתה לך מעמי / כי לא אצא ממקומי!" / והוא אל השד השיב: / "לדבריך אינני מקשיב. / צא בשם אל / וידע כי יש אלהים בישראל!" / מיד יצא / וברח במרוצה / והוא תפשו / ‏ובכלי של אבר הכניסו / והכלי מפוֹ ומפוֹ כיסו / וחתמו בשם עושו / ואל הים טיבעו / ובתוך מים אדירים שיקעו. / והנערה הלכה בשקט ושככה / אל המלך ואל המלכה.

ומאחר שנטל [שפטיה] לילך / בפיו קראו המלך / ואמר לו: "שפטיה, שאל ממני / ואתן לך מהוני / ואם אינך חפץ בממונות / אנחילך קריות ומדינות / שכן כתבתי לעומתך / למלאות חפצך ושאלתך!" / והוא השיב לו בעניה / ובמרי ובבכיה: / "אם חפץ אדוני בשפטיה / הנח לעוסקי תושיה / ואל תוציאם מתורת יה / להדיחם בציה / בתאניה ואניה / ואם אינך רוצה באלה / כל כך רצוני למלא / עשה בעבורי / ‏ולא יהיה שמד בעירי!"

והמלך בחרון / קרא בגרון: / "לולי שלחתי חותמי / ונשבעתי בעצמי / הייתי עושה עמך רעה / בזו העת ובזו השעה! / אבל מה אעשה לך / שאני כתבתי אצלך / ואיני יכול לחזור בי / ממה שֶׁחָרַתִּי בכתבי.

ועשה לו חותם זהב נחמד / שלא ישלוט בעיר אוֹריה [אוריה, פלך אפוּליה, בדרום איטליה] השמד. / ושילחו בכבוד אל מקומו / לשלום לביתו ולאולמו.

ב

ביום ראש השנה / היה רבי שפטיה הגון בהגינה / לתקוע בשופר הוא בעצמו / בעבור כבוד יי בעמו. / ואותו היום מטוּי / מן החלי נטוּי, / ולחשו לו כל הקהל בביטוי: / "אדונינו אור עטוי / זיו הודנו / מאור עינינו / בשופר תקע אלינו / כל הימים שישמרך אלהינו / אין אחר תוקע שופר בתוכנו!" / והטריחוהו עליו לתקוע / ועמד ובשופר תקע. / והוא היה בלא כוח וגבורה / ותקיעת השופר לא באה כשורה. / וענה להם הצדיק / ודינו עליו הצדיק: / "לכם בני יהיה טוב סימן / כי

עלי בעווני נתחלף הזמן."

ויצא מכנסת עדתו / ‏והלך אל ביתו / ושכב על מיטתו / וכל הקהל אחריו / נכנס במיטת חדריו. [פירוש: בחדר מיטתו] / והוא פניו החזיר אליהם / וכן אמר להם: / "אני הולך למנוחתי לקץ הימים / לגורלי לאבות הקדומים. / ואודיעכם בנים חביבים / בני שלושת אהובים / שמת בסילי הצורר והחוֹבר / והנהו לפני עובר / בשלשלאות של אש אסור / ביד מלאכי חבלה מסור. / ושלח אלי יי צבאות שמו / לילך לקראת בסילי ולעמוד בדין עמו / בכל הרעה שעשה לעמו / להכרית שמו ושם זרעו / ושרשיו וצאצאיו ונטעו!"

וכתבו היום והשעה / ובימים ההם באה השמועה / כי מת בסילי שעשה הרעה.

מקורות

(ב, סו-סח). מגילת אחימעץ, כ-כג, לה (סדר חכמים וקורות הימים ב, 117-115, 124-123). ב"י ו, 97-95, 309; ה, 144-143 (= ס' 217), 303.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם