ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 154


שם הסיפור

השר סבריאל

טקסט

(נוסח אחר)

אנשי קוזריא היו תחילה בלא תורה ויישארו גם היהודים שבתוכם בלא תורה וכתב ויתחתנו ליושבי הארץ ויתערבו בהם וילמדו מעשיהם ויצאו עמם תמיד למלחמה ויהיו לעם אחד. רק בברית מילה נסמנו, ומקצתם שומרים את השבת. ולא היה מלך בארץ קוזריא, כי אם אשר היה עושה במלחמה נצחונות, שמוהו עליהם לשר צבא. עד פעם אחת שיצאו עמהם היהודים במלחמה כפעם בפעם, ואותו היום גבר יהודי אחד בחרבו והבריח את הצרים על קוזר, ושמוהו עליהם אנשי קוזר לשר צבא כמשפטם הראשון. ויהיו כדברים האלה ימים רבים, עד אשר חנן יי ויעורר את לב השר לשוב בתשובה, כי הטתו אשתו סרח ותלמדהו להועיל, וגם הוא ניאות, כי מהול היה. וגם

אבי הנערה, איש צדיק בדור ההוא, הורהו דרך החיים.

ויהי כשמוע מלכי מוקדון ומלכי ערב את הדברים האלה, חרה להם מאד וישלחו מלאכים אל שרי קוזריא דברי גידופים על ישראל לאמור: "מה-לכם לשוב לאמונת היהודים, שהם משועבדים תחת ידי כל האומות?"

וידברו דברים שאין לנו לספר ויטו את לב השרים לרע.

ויאמר השר הגדול היהודי: "מה-לנו להרבות דברים? יבואו מחכמי ישראל ומחכמי יון ומחכמי ערב ויגידו לפנינו ולפניכם כל אחד מהם מעשה אלהיהם, ונראה אחריתם."

ויעשו כן. וישלח למלך יון מלאכים וגם למלך ערב. והתנדבו חכמי ישראל לבוא לעזרת אנשי קוזריא. ויפתחו היוָנים להעיד... התחילו היהודים והערבים להכזיבם. ואחר זה העידו הערבים והכזיבום היהודים והיונים. ואחר פתחו חכמי ישראל מששת ימי בראשית עד יום עלות ישראל ממצרים ועד בואם אל ארץ נושבת. העידו היונים והערבים אמת והצדיקום. ‏וגם נפלה ביניהם מחלוקת ואמרו שרי קוזריא: "הנה מערה בבקעת תיזול, הוציאו לנו את הספרים אשר שם ופרשום לפנינו."

ויעשו כן ויבואו בתוך המערה והנה שם ספרים מתורת משה. ויפרשום חכמי ישראל כדברים הראשונים אשר דיברו. וישובו ישראל עם אנשי קוזריא תשובה שלמה. ויחלו היהודים לבוא מן בגדד ומן כורסן ומארץ יוָן והחזיקו בידי אנשי הארץ ויתחזקו בברית אב המון [אברהם], וישימו אנשי הארץ עליהם אחד מן החכמים לשופט, וקוראים שמו בלשון קוזר כגן. על כז נקראו שמות השופטים שקמו אחריו כגן עד היום הזה.

והשר הגדול של קוזריא הסבו שמו סבריאל וימליכוהו עליהם למלך. ואומרים בארצנו, כי אבותינו משבט שמעון היו, אבל איננו עומדים על אמיתת הדבר. והשלים המלך עם מלך אלָן שכננו, כי מלכות אלָן עזה וקשה מכל האומות אשר סביבותינו. כי אמרו החכמים, פן יתעוררו עלינו האומות למלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. על כן השלים עמו לעזור איש את אחיו בצרה. ויהי חיתת אלהים על האומות אשר סביבותינו ולא באו על מלכות קוזר למלחמה. אבל בימי בנימין המלך נתעוררו כל האומות על קוזריא, ויציקו להם בעצת מלך מוקדון ויבואו למלחמה מלך אסיא וטורקיא... רק מלך מוקדון היה בעזרת אנשי קוזר, כי מקצתם היו שומרים תורת היהודים. אלו המלכים כולם נלחמו על קוזריא, ומלך אלָן הלך על ארצם ויכם מכה עד אין מרפא, ויגפם יי לפני בנימין המלך.

וגם בימי אהרן נלחם מלך אלָן על קוזר, כי הסיתו מלך יוָן וישכור עליו אהרן את מלך טורקיא, כי היה אוהבו אז. ויפול מלך אלָן לפני אהרן וילכדהו חי. ויכבדהו המלך עד מאד ויקח את בתו לבנו יוסף לאשה. אז בשבע לו מלך אלָן אמונה וישלחהו אהרן המלך חפשי לביתו. ומהיום ההוא נפלה אימת קוזר על האומות אשר סביבותיה.

מקורות

(ב, כא-כב). הרבעון האנגלי (JQR), סידרה חדשה ג, 210-204. ב"י ה, 24-22, 296.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם