לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

 

           

 

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

סיפורי המזרח – אמרי בינה

 

 

תשפה.

חינוך דרך אהבה

 

תשפו.

המלך ומשרתו

 

תשפז.

המלך והרועה

 

תשפח.

השבעתו של הנידון למיתה

 

תשפט.

שערה באוכל

 

תשצ.

שער המחילה

 

תשצא.

המבקש

 

תשצב.

מידה חמודה

 

תשצג.

מאוזנו לנפשו

 

תשצד.

בחלום ובהקיץ

 

תשצה.

החולה

 

תשצו.

תפילת הצדקת

 

תשצז.

הפרוש ובני האומות

 

תשצח.

בממון ולא בתורה

 

תשצט.

הבוטח בכוחו

 

תת.

הודאה שלא במקומה

 

תתא.

כוחה של שירה

 

תתב.

הפילוסוף והאלמוני

 

תתג.

חליפות הזמן

 

תתד.

האדם הנלבב

 

תתה.

הקניינים השאולים

 

תתו.

לא ידאג

 

תתז.

האוהל היקר

 

תתח.

דברי האב השכול

 

תתט.

דברי איש עיוור

 

תתי.

המלך והזקן

 

תתיא.

שפלות הרוח

 

תתיב.

המכבד את זולתו יותר ממנו

 

תתיג.

הנכנס לקבר

 

תתיד.

המלך ושני עבדיו

 

תתטו.

המלך החולה

 

תתטז.

מידת ההשתוות

 

תתיז.

יושב קרנות ובת המלך

 

תתיח.

המלך האכזר ונתינו הפריץ

 

תתיט.

יתרון הלשון הרכה

 

תתכ.

מעשה בבן מלך גרגרן

 

תתכא.

הנץ, הנשר והמלך

 

תתכב.

השבת מתנה

 

תתכג.

הרודף ואינו משיג

 

תתכד.

אל יבהל ברוחו

 

תתכה.

הסוחר ורבו

 

תתכו.

מה שהוא שלי באמת

 

תתכז.

האב ובנו הכלוא

 

תתכח.

שיבת הבן האובד

 

תתכט.

מקרה העני בשני הבתים

 

תתל.

הפרוש ומלאך יי

 

תתלא.

היפים ביצורי תבל

 

תתלב.

צוואת הכילי

 

תתלג.

הנאמן שנצטרף לחברת פרושים

 

תתלד.

דבר חכמה מציל נפש

 

תתלה.

גדול-הנפש

 

תתלו.

שלושה דבר כבוד ושלושה ביזיונות

 

תתלז.

עיני יונה

 

תתלח.

בנות השטן

 

תתלט.

כרחם אב על בנו...

 

תתמ.

בן סורר ומורה

 

תתמא.

המלך ומלמדו הזקן

 

תתמב.

קבוצת החצים

 

תתמג.

המפריד בצרה

 

תתמד.

המשפיל את עצמו

 

תתמה.

המלשין

 

תתמו.

החכם המכוער

 

תתמז.

כבד-לב

 

תתמח.

אוי למי?

 

תתמט.

אמנון הרועה

 

תתנ.

אליפלט

 

תתנא.

יתרון השיבולת הכפופה

 

תתנב.

עושר שאינו משביע

 

תתנג.

נאמן-רוח

 

תתנד.

יוסף פייירי

 

תתנה.

חצי הנחלה

 

תתנו.

חגית ופנינה

 

תתנז.

שושנה וחנה

 

תתנח.

בת הגנב

 

תתנט.

הנחשבה במתים

 

תתס.

הישיש שמואל ובניו

 

תתסא.

האלמנה והכלב

 

תתסב.

המלמד והסוחר

 

תתסג.

ויכוח השבעה לפני מלך השדים

 

תתסד.

מעשה ויכוח הבהמות

 

תתסה.

משלי מוסר

 

תתסו.

צרור משלי ערב

 

תתסז.

עשרה דברים נחמדים

 

תתסח.

מנפלאות מעשה הכוכבים

 

 

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

    

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור