מכון מעלה אדומים

שירים - דף ראשי
El Instituto Maale Adumim / Maale Adumim Institute

Kantes pajina principal / Songs - Main Page

 

 

אוצר השירים
Trezoro de kantes / Song Treasure

חיפוש מילים בבסיס הנתונים
Bushkida de palavras en la baza de datos
Search Words in the Database


רשום את המילים המבוקשות בתיבות החיפוש
Eskrivir las palavras bushkadas en la kasha de bushkida
Write Down the Searched Words in the Search Box


ניתן להשתמש בתיבה אחת או יותר ולהכניס

בכל תיבה מילה אחת או צירוף מילים

Se puede uzar una kasha o mas i introdusir en
kada kasha una palavra sola o una kombinasion de palavras
You Can Use One or More Boxes and Put in Every Box
One Word or Words Combinations


     (A o B) i (C o D)
(A or B) and (C or D)

A      

B      

C     

D