רשימת המשפחות

רשימת הנושאים

רשימת המידענים

חיפוש בבסיס הנתונים

לדף פתגמים ראשי

מכון מעלה אדומים

Lista de las famiyas

Lista de los temas

Lista de los informantes

Bushkadero en la baza de datos

A la pajina prinsipal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

Lista de las familias

Lista de los temas

Lista de los informantes

Búsqueda en la base de datos

A la página principal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

דף מידען

pajina de informante

pajina del informante

24 Rebecca Perez

מסורת

עיר מגורים

שם מידען

tradision

sivdad de abitasion

nombre del informante

יוון - סלוניקי

ירושלים

רבקה פרץ

Gresia - Salonika

Yerushalayim

Rebecca Perez
lista de refranes del informante


מפתח
משפחה

פתגם

פרשנות המידענית

מפתח
פתגם

הפתגם
בקולה של
המידענית

indise
de
famiya

refran

interpretasion del informante

indise
de
refran

El refran
en boz
de la
informante

1112

Ken marido ay di servir, la noche no ay dormir

Al tiempo, la mujer era konsiderada komo la sirvienta del marido, devia okuparse de el, dia i noche, por esto se dize ke la ke tiene ke servir marido no durme a la noche, la preokupasion por el marido no la desha durmir. Uzo del refran: Kuando una mujer se kesha de ke tiene muncho lavoro en la kaza, le responden kon el refran.

3842

3842

494

Sosh marido bueno, kuando venish yeno.

Antes plazia ke el marido viniera a la kaza kon kozas buenas: komida, prezentes. Se dize tambien riendo kuando uno traye una vez un prezente, otra vez flores, ets.

3843

3843

157

Al marido bueno un kuerno, al malo tres i kuatro.

Se dize sovre el komportamiento del marido. Si el marido es un marido bueno, una se puede divertir, no darle todo lo ke demanda, i el lo akseptara. Ma si se trata de un marido malo, komportate mal kon el, metele kuernos, es dezir: "Amostrale, bushka modos para azerle sufrir del mizmo modo ke el te aze sufrir". La informante pretende ke en el kavzo de este refran no se trata de "meterle kuernos" en el sentido de enganyarlo.

3844

3844

985

Haham i merkader, alegria di la mujer.

Antes los ofisios preferidos (komo oy medisina, informatika) eran haham o merkader, i la ke tenia un marido haham o merkader, estava muy kontente. Se uza el refran kuando una mujer esta kontente kon su marido i el es bueno kon eya.

3845

3845

40

Il ke no tiene ke azer, kita lus ojos di la mujer.

Kuando el marido no tiene ke azer, inyerva a la mujer. Se dize en una situasion en la ke uno akuza un miembro de la famiya de alguna kulpa ke no tiene fondamiento. Se dize entonses este refran.

3846

3846

149

Al ijo komo kreates, i al marido komo ambezates.

Se dize sovre la edukasion del marido. De la mizma manera ke se eduka al ijo, se eduka tambien al marido. Si se eduka komo se deve al ijo, se tendra buenos rezultados. Lo mizmo para el marido. Se dize de manera pozitiva i de manera negativa. Por enshemplo, de manera negativa: kuando la mujer no logro edukar a su marido para ke se komporte kon eya komo se deve.

3847

3847

1119

La palavra buena del marido ingodra por el oido, la negra entrekese i no parese.

Entrekese = aze preto. Kuando el marido avla ermozo i alava a su mujer, esta "se engodra de plazer". Ma si le murmurea kozas malas, no se siente, ma le da postema.

3848

3848

31

Il mazal de la feya, la ermoza lu dizeya

Vemos en la vida muchachas feyas ke aferran maridos buenos i ke tienen buena vida i la ermoza tiene djustamente difikultad en topar novio. Se dize tambien de la djente kapachitada i reushida ke no los va bien, kontrariamente a otros ke no son ansi ma ke tienen mazal bueno

3849

3849

457

Di kuando sos novia? Di dia i medio

Se dize kuando una persona no tiene ainda eksperiensa i ya da su opinion i akonseja. Le dizen: ainda no tuvites tiempo de bivir tu vida de kazado i ya keres ambezar a los otros sovre esto.

3850

3850

349

Los bienes di mi padre, tapan mis korkovas

Se dize prinsipalmente de la muchacha ke tiene ke kazarse ma no es muy kapache ni muy ermoza, ma es rika - la fortuna de su padre tapa sus defektos.

3851

3851

231

Dota i anshuar te vo dar, la ventura vatela a bushkar.

Dota i anshugar el padre se lo puede dar a su ija la novia - mazal no se lo puede dar. Se dize de una persona a ken le piden ke ayude a su amigo y le da, ma para reushir no basta kon el dar, tambien es menester un poko de mazal. Antes se pensava ke todo dependia de la suerte! Tambien se puede eksplikar: Ve bushkate tu mazal (el novio ke te konviene) yo solamente puedo darte la dota i el anshugar

3852

3852

1424

Kazar kon amores, bivir kon dolores.

Se dize ke la djente ke se kaza por amor no biven bien, porke los ke se kazan por amor no pezan las kozas bastante i no meten tino en los detalios chikos, i se fian en su amor, ke puede ser un amor temporario ke sontrae konsekuensas malas i dolor.

3853

3853

242

Antes ki kazes, mira lu ki azes

Antes ke agas alguna koza (no presizamente kazamiento), por enshemplo, entrar en un negosio, pensa bien bien antes de azer esto. Se dize a la persona al momento mizmo ke lo va a azer.

3854

-

1114

Mi ija tenga fado, mi ijo tres doblado

Jeneralmente se pensava ke el mazal de la ija (kazarse, arreglarse en la vida) era muy difisil i no se savia kualo era su destino despues del kazamiento, ma, aun kon esto, la preokupasion por el ijo era mas grande. Porke el ijo toma mujer estranjera i no se save si va a reushir en la vida i para esto se roga por el enfuertesimiento del mazal del ijo

3855

3855

1115

Mi padre i mi madre mi kazaron, i yo no savia nada

Al tiempo kazavan a los ijos sin ke el ijo o la ija lo supieran. Se dize el refran kuando una persona deskuvre en supito algo ke le toka i el no lo savia i no lo sentia

3856

3856

96

Ti lo digo mi ija, para ke lo entienda mi nuera

Kuando la suegra keria azer una observasion a la nuera i no le era konveniente azer esto, azia la remarka a su ija de modo ke la nuera entienda ke la observasion esta destinada a eya tambien. Se dize kuando se azen observasiones a uno de una manera indirecta. Se aze la remarka a uno otro ma, en realidad, esta dirijida a el. El umiliado puede dezir esto para si-mizmo: Le izieron a el otro la remarka ma en realidad estava dirijida a mi.

3857

3857

1122

Todos se vayan anpalar, ki yo al talamon mi vo asentar.

Ke todos se vayan al diavlo, yo me vo asentar en el talamon - me vo kazar, ke keran o no keran. Se dize kuando una persona se obstina i no se importa de ninguno, i dize: por mi parte ke todos eksplozen, yo are lo ke kero

3858

3858

1121

Kazo ala tuerta, mitio il mundo in ribuelta

Se kazo tuerto i metio el mundo en rebuelta, provoko konfuzion a du derredor. Se dize de ken izo una aksion eksepsional i inabitual ke provoko una gran konfuzion.

3859

3859

1050

Il kaveyo i il kantar nu kaven in el anshuar, ma bien save ande estan

Esto no es un refran. Es mas bien una dicha. El kaveyo largo i la boz ermoza no se pueden dar komo anshugar, ma tienen valor. Se dize de una muchacha kon kaveyo ermozo i boz agradavle ke se va a kazar. Estas kalidades ermozas no azen parte del anshugar ma le anyaden grasia.

3860

3860

1117

Mis ijos kazados, mis males doblados

Kuando los ijos se kazan tienen problemas propios, no basta a los padres tener sus propios problemas, se les anyaden los problemas de los ijos i las preokupasiones por eyos: Es ke se kazaron bien, es ke todo es rijido komo se deve, es ke tienen parnasa?

3861

3861

1059

Kreser palos, para ke vos aharven

Se dize esto sovre los ijos. Kresen i al final no tornan a sus djenitores el bien ke resivieron, no los respektan. Se puede uzar el refran de un modo mas djeneral: Ayudamos a uno i el paga lo bueno kon mal

3862

3862

1834

La ventura es pur el ke la prekura

El mazal arriva a los ke prekuran. Si prekura ke le seya bueno, el mazal le arrelumbrara. La persona deve ayudarse a si-mizmo. Se dize del ke se kesha ke no tiene suerte o ke dezespera. Le dizen: Prekura i el mazal vendra a ti.

3863

3863

1116

Lus ijos de mis ijos, son dos vezes mis ijos

La preokupasion por los inyetos es a vezes mas grande ke la preokupasion por los ijos. Malgrado ke estan mas leshos de mi, los kero i me preokupo por eyos mas ke por mis ijos. Se dize de la konsiderasion ke tienen la djente por sus inyetos. Tambien se puede dezir este refran kuando afita ke una persona se preokupa por djente estranjera.

3864

3864

455

Di kuando yo pari, mi papo nu enchi

Dezde ke pari no me arti komiendo. Se dize de la madre ke prekura alimentar a su ijo i a vezes ekonomiza de lo suyo para darle al ijo. Se dize tambien de la djente ke se preokupan de su famiya i de los otros i ke no se okupan de eyos mizmos.

3865

-

1731

Madre haragana kita ijas galanas

Kuando una madre es haragana i no le plaze lavorar, eya desha el rijo de la kaza a sus ijas i eyas salen mas lavoraderas ke la madre. Se dize en jeneral de las ijas de mujeres ke no son nikocheras, ke no son balabayas i se dize: Na la madre era haragana ma sako ijas galanas

3866

3866

112

Alavame vizinas ki izi bien kon mis gayinas

Una persona ke ayuda a sus ijos i lazdra muncho para eyos, i se alava todo el tiempo: ize i ize, i ize. Le dizen: Ke izites? Izites para tus ijos. Komo alguno ke dize: Yo tengo gayinas i me okupo de eyas. Es normal ke te okupes de eyas. No tienes ke alavarte por esto.

3867

3867

1735

Mama i devantal tapan muncho mal

En jeneral la madre ekskuza las faltas de sus ijos. Si uno avla mal de eyos, eya reaksiona diziendo: No, no es ansi. No tenia malas intensiones sino... Se dize en este kavzo: Komo el devantal tapa las manchas del vestido, ansi ekskuza la madre las faltas de sus ijos. Se uza kuando djente tratan de borrar i disimular faktos. Se kompara a la madre ke ekskuza a sus ijos.

3868

3868

1063

Entre la madre i la komadre lu piedren al ijo

Atras tiempo se paria en la kaza kon la komadre. La ijiena no era buena i en munchos kazos se terminava kon la muerte del rezin nasido. Entre la madre i la komadre se piedre el ijo. Se uza el refran kuando demaziado djente se okupan de una koza. En vez de ayudar provokan danyo.

3869

3869

2488

Pleito de ermanos, alhenya di manos

Kuando dos ermanos se pelean, el pleito entre eyos es komo la alhenya - despues de dos dias todo pasa sin deshar trasas.

3870

-

1032

Krese in la guerta, lo ke no kere el patron

A las vezes en la guerta kresen yervas ke el patron de la guerta no dezea. Se dize a vezes de los ijos ke nasen i ke no korresponden kon el espirito de la famiya, o ke tienen defektos i faltas.

3871

3871

39

Dame godrura, ti dare ermozura

Antes se pensava ke la godrura anyadia ermozura a la mujer. De la mujer delgada se dezia ke es "tikiada". Kuando se keria ke una muchacha engodrara se le dezia este refran. En muestros tiempos se troko la moda i las muchachas keren enflakeserse.

3872

3872

1342

Ken di amariyo si vistio in su ermozura si astrivio

No se exaktamente kuala es la sinyifikasion de este refran. Si astrivio = se metio en peligro. No se porke se relasiono el peligro kon la kolor amariya i no rekordo en ke okazion se uzava este refran.

3873

3873

2072

Ojos ki non veyen, korason ki nu duele

Kuando uno ve kon sus ojos la sufriensa de los otros, el korason duele. Si se alesha de la vista, tambien el korason no duele. Se puede dezir sovre las belas de los otros. Si se trata de una persona serkana la koza toka tu korason i sufres kon eya.

3874

3874

330

Banyo solo, paseyo kon djente

Antes avian banyos publikos (hamam) i no se banyava uno en la kaza, entonses se akonsejava: para ir al banyo - va solo, ma para pasear es bueno ir kon djente alegre i agradavle. Se dize de la djente ke tienen tendensia a kedarsen solos: kedate solo kuando te banyas, ma si keres gozar azelo kon otros

3876

3876

198

Onde va la prenyada, va kon su fatiga

La mujer prenyada tiene tendensia a estar kansada y yeva kon eya su kansansio a todos los lugares onde va. Se dize de la djente ke no son kapaches de desbarasarse de sus belas. A todos los lugares onde van les siguen las belas

3877

3877

1159

Si fuyo dil prishil, li kresio in la nariz

Una persona kere fuyir de una bela i la topa en otro lugar. Se apega a el ainda mas ke antes.

3878

3878

1922

Lu ki la vieja keria, entre sfuenyos si lo via

Esto es lo ke se yama un dezeo atado al pensamiento. Una persona ke dezea ke le afite una koza buena suenya de eyo, lo ve en su suenyo. La koza se aze tan konkreta ke se prezenta en sus suenyos. Se dize kuando una persona logra lo ke dezeava. La voluntad ke tenia de obtener esto izo ke el suenyo se realizara.

3879

3879

1030

In kualo se le va la kandela del prove, a kontar los bienes del riko

A la noche, kuando el prove se asenta a la luz de la kandela, de ke avla? Del riko i de su rikeza. Se dize del ke no tiene medios i ke pasa su tiempo avlando de la rikeza i de la dicha de los otros.

3880

3880

1658

La kaza del riko si vazia i la del prove no si inchi

Mizmo si transferas todo lo ke tiene el riko al prove, no se inchira. si no lavora i no kita la parnasa, gastara toda la fortuna i desparesera. Se uza este refran kuando se prekura ayudar a uno i este no lavora i no gana la parnasa, le dan i le dan ma no tiene fin i se keda komo es.

3881

3881

163

Al riko kon salud, al prove: donde te vino?

Kuando bendizimos a una persona rika por alguna koza mueva ke merko, es normal. En supito vemos un prove i este esta vistido kon algo ermozo, ke no tiene medios para merkarlo, le dizimos: de onde te vino. Se dize direktamente a la persona: De onde te vino? Kon ironia.

3882

3882

941

Il prove i il malato nu son aparientados

Tanto el prove komo el hazino son asolados (no tienen parientes ke se okupen de eyos). Se dize de los ke sufren i no tienen ayuda.

3883

3883

1227

Il ki si mete a bever nu konta los vazoz

El ke se mete a bever no konta los vazos. Se dize del borracho, ma se puede tambien uzar kuando una persona deside entrar en un negosio, ke no se meta a kontar las paras ke mete, ke siga. Tambien se puede eksplikar komo akavidamiento: Akavidate i pensa bien antes de entrar en un negosio porke kuando se empesa, esta uno arrastado en mas i mas gastos.

3884

3884

1530

Komida velada no la kome kual siker barva

Aki barva tiene sentido de boka. Komida savroza gizada lentamente - no todo el mundo tiene el privelejio de komer. Se dezia de un marido i su mujer, kuando esta le servia una comida echa espesialmente para el. Entonses el marido podia dezir el refran o alguno ke estava prezente i ke se maraviyava: Na, una mujer devuada ke aze esforsos para kuzinar para su marido. Se puede uzar tambien el refran kuando uno da forsas para preparar una koza para los otros. Se dize: Suerte tiene el ke resive esto. No todos tienen el privilejio de resivir un tratamiento komo este.

3885

3885

61

A grano a grano inche la gayina el papo

Poko a poko la gayina incha su papo. Se dize de la persona ke ekonomiza kada groshiko asta ke se aze una buena suma. Es un refran pozitivo sovre los ke ekonomizan

3886

3886

1132

Este arroz yeva muncho kaldo

El arroz nesesita muncha agua para kozer. Se dize de alguna koza ke no se puede realizar tan presto, un echo o otra koza komo esta. Es menester lavorar muncho tiempo asta ke el echo se ponga fuerte - komo el arroz ke yeva muncha agua.

3887

3887

1776

La pasensia es pan i sensia

La pasensia vale la pena. Es komo pan i sensia para la persona. Si tienes pasensia podras konsegir todo. Se dize del ke tiene pasensia i tambien del ke es impasiente. Se le dize este refran

3888

3888

778

Il ke kome i pensa, kada dia mete meza

El ke pensa en el avenir, tiene el futuro asegurado, mas ke el futuro del ke gasta sin pensar en el avenir. Este se asemeja al ombre ke kome lo ke tiene oy i el dia sigiente se keda ambriento sin nada. Esto es un konsejo para ke la persona tenga en kuento su avenir i kalkule sus aktos pensando en el futuro.

3889

3889

2997

Indriva di fuego meter pilares

Tambien este refran lo uzava muncho mi nona. Kuando le deziamos de komer i eya no se sentia bien, dezia en modo de demanda: Komo Komer? Indriva di fuego se mete pilares? Penso ke se dize este refran sovre la komida, ansi konosko este refran. Ma se puede utilizar en situasiones muy duras kuando no puedes bazarte sovre una koza instavle.

3890

3890

850

Il komer i el arraskar es al impisar

La persona ke empesa a komer, mizmo si lo aze sin apetite, komiendo le viene el apetite. Lo mizmo para el arraskadero, si se empesa a arraskar se aumenta el arraskadero. Se uza jeneralmente por la komida. Un refran paraleo: "Kon la komida viene el apetite"

3891

3891

525

Di lo sano nu partash, di lu roto nu tukash, kome asta ke vos artash

Di lo sano no partash, di lo roto no tukash, ma kome asta ke vos artash. Se dize de una situasion en la ke a uno se le impide de azer todo: No tokes esto, no te aserkes de esto, ets - i arremediate. Tiene un sentido ironiko. Se le pide a uno de azer alguna koza ma le ponen limitos por todos los lados.

3892

3892

265

Arrova pitas, beza mezozot

Se dize de la djente relijioza ke de un lado bezan la mezuza komo si fueran sadikim grandes, i del otro lado rovan i azen pekados

3893

3893

2133

Si kumio el buey entero, pur los kuernos le kido

Se dize de la djente ke tratan de ayudar a alguno i al ultimo momento se enfasian i lo deshan. Es dezir ke no kumplen kompletamente lo ke empesaron

3894

-

88

Al azno le dan konfites i no le agrada

Damos al azno konfites i no le agrada. Se dize kuando damos alguna koza buena a uno i este no lo aksepta porke no entiende i no estima lo ke le damos.

3895

3895

592

Echa otro guevo a la oya ke akel salio kaldudo

Se dize de la djente ke dizen bavajadas. Dizen kozas ke no tienen ni savor ni golor. Se dize entonses: hayde, echa otro guevo ets. Lo ke dishites no salio bueno, prova otra vez.

3897

3897

298

Avla kon ken komes i no kon ken riyes

Si tienes sekretos no se lo kontes a ekstranjeros. Lo ke kontes a los serkanos kon ken bives i komes, sera guadrado en sekreto. Si lo konfesas a djente kon ken te diviertes i ries, ma ke no son intimos tuyos, transmeteran el sekreto mas aya

3898

3898

593

Echa un pan a la mar, manyana lo toparas

No se dize espesialmente por el pan. Azes un favor a alguno i finalmente torna a ti. Yega el momento en ke resives una kompensasion por la ayuda ke dites a otro.

3899

3899

52

Ken si kema a la churva asopla al yogurt

Este refran tiene un paralel en ebreo. El ke se kemo, ke tuvo una eksperiensa no buena, se akavida dovlemente de kozas ke no son de akavidarse.

3900

3900

42

Tu pan no mi arto ma tu palavra mi konorto

Es verdad ke no me arti en tu meza, ma me dites una koza mas importante: un konsejo bueno i konsuelo. Lo dize uno ke resivio asistensia i ayuda moral

3901

3901

1176

Guadra el komer i no el ke azer

Este refran lo dizia mi nona la selaniklia. Kuando en su vejez mi madre iva a ayudarla, la topava siempre kon una tasa de kafe sovre la meza i adientro un biskocho ke ya avia unflado kon el kafe ke absorbio. Mi madre le dezia: Mama, ke pasa kon el kafe ke te preparates? La nona uzava dezir este refran: En primero terminar el lavoro i despues la komida. En primero kumplir kon los deveres i despues pensar en la komida.

3902

3902

2946

Vino a lamber i se topo lambido

Vino uno a aprovecharse de otro i se topo mundjido por el otro

3904

-

1126

Le vino spina pur melezina

En jeneral kuando una persona englute un gueso, esto puede afektar a su salud. Esto no es una melezina. Ma si una persona aze pasos en un echo ke devia provokar danyos i en vez de esto saka benefisios, se dize este refran.

3905

3905

537

Dinguno save el mal de la oya sino la kuchara ke lo maneya

Es para dezir ke ninguna persona estranjera puede saver kuala es tu vedradera situasion porke lo mira dezde afuera. Si no estas adientro de las kozas no puedes saver nada sovre eyas. Yo me akodro de uno ke kizo topar un novio para su ija i provo de sakar de la otra parte mas dota i anshugar diziendole: na ke tienes medios; el otro le respondio kon el refran. Yo se kualo son mis medios tu no puedes saverlo.

3906

3906

1918

Lu ki keda del ladron se lu yeva el indivino

Al tiempo, kuando rovavan a alguno una koza i este keria topar la koza rovada por si-mizmo, iva al indivino para ke le dishera ken rovo, a ken se asemejava. kon lo ke keda despues del rovo ay ke pagar al indivino. Este no puede siempre ayudar ma entremientes ay ke sakar mas paras. Se dize kuando una persona gasta i perde munchas paras i va a kompensar aziendo plasamiento en otros negosios i perde tambien ayi - Se dize de el este refran.

3908

3908

146

Al guevo meter aza

Komo se entiende no se puede apegar una aza a un guevo. Se dize de una persona espesa ke kere azer algo imposivle, ke no se puede azer

3909

3909

1687

La ida esta in mi mano, la venida no se kuando

Se dize de la djente ke viajan, ke salen de la sivdad. Les demandan kuando exaktamente van a tornar i responden kon el refran. siempre puede afitar un entrompieso ke no se esperava. Se puede uzar tambien de un modo mas djeneral: El futuro no esta en mis manos

3910

3910

2840

Tomame kuando me veyes i no kuando mi bushkas

Se dize kuando nesesitas algo i lo topas. Tomalo i no lo deshes par otra okazion. Lo nesesitas? tomalo i no lo rempushes

3911

3911

2074

Mas vale un amigo in la plasa ke un dinero in la kasha asha

Kuando tienes paras en el banko no siempre puedes tener ayuda de eyas, ma si tienes un amigo ke puede ayudarte, es mijor ke las paras. Se dize para alavar las buenas amistades

3912

3912

1371

Ken es tu inimigo, patron di tu ofisio

Ken es tu inimigo? El ke tiene el mizmo ofisio ke tu. Se uza el refran unikamente para indikar una kompetision entre dos personas ke lavoran en el mizmo ofisio.

3913

3913

65

Ken a dos reyes sierve, a uno enganya

El ke sierve a dos reyes esta obligado de enganyar a uno de eyos. Yo utilizo este refran, por enshemplo, kuando esto kozinando. Kozino dos komidas a la vez i no meto tino a una de eyas i se kema, o esto kozinando alguna koza i vo un momento okuparme de otra koza, me ulvido de la komida i se kema - Imediatamente me akordo del refran i me lo digo a mi-mizma. Se dize de la djente ke se okupan de munchas kozas i una de eyas no reushe.

3914

3914

2919

Uyo gayos kantar, no save in ke luguar

Una persona siente un rumor ke viene de los aires i no save de onde proviene ma ya lo propaja a todos. Se dize este refran sovre esta persona.

3915

3915

2499

Por miedo di pashariko no asembramos il trigo

Si el kazalino teme de los pasharikos - no asembrara la tierra... Se dize de la djente ke son demaziadamente prudentes por enshemplo en sus echos. Tan prudentes ke se abstienen de azer kualkera koza.

3916

3916

524

Di la burla no se eskapa ama si enkampa

Se dize de los ke se burlan de los otros i finalmente la burla torna sovre eyos. No te burles de los otros porke amanyana se burlaran de ti.

3917

3917

678

El dia avla avagar, la noche mira atras

Si no keres ke te sientan, el dia miras bien la djente ke te rodean, avlas avagar. La noche, esta oskuro al derredor, mira bien atras de ti si no ay alguno ke eskucha tus palavras. Esto sinyifika no grites kon bozes si no keres ke estranjeros sientan tus sekretos. Todos estos refranes se dezian segun las okaziones de la vida. Mi madre uzava avlar kon una infinidad de refranes i asta oy me maraviyo viendo ke para kada situasion aparesen refranes ke korresponden kon la situasion, komo si aparesieran de si mizmo.

3918

3918

783

Ken mal pensa para si si lu pensa

El ke pensa mal de los otros, el mal retorna a el. La persona deve siempre pensar en los otros de manera pozitiva. Porke komo pense mal en los otros, se sentira mal. Es aki una kestion de "dame i toma", Si danya en pensamiento, resivira danyo. Se dize kuando uno kizo azer danyo i fue el mizmo danyado.

3920

3920

829

Veyes las barvas di tu vizino kemar mete las tuyas a remojar

Ambeza de los yerros de los otros. Vites a uno aziendo un yerro, mete tino ke no te okurra lo mizmo.

3921

3921

1815

La manseves es una vez, il ke se la goza save lo ke ez

La mansevez no torna. El ke la goza save lo ke es. Se dize de los djovenes ke gozan de la vida: Es su momento para gozar.

3922

3922

1299

Kayer in un riyo furiente i no en bokas di la djente

Es mijor kaer adientro de un rio furiente ke en boka de la djente, es dezir no ser sujeto de malavladero por parte la djente. La boka de la djente puede ser mas peligroza ke un rio furiente

3923

3923

1211

Ichar una piedra al lodo, salpikar entero

Si echas una piedra al kanyo, retorna i te ensuzia. Se dize de una situasion en la ke avlas kon alguno ke tiene pleito kontigo. Trata de no diskutir demaziado kon el, porke si te obstinas vas a resivir el lodo en retorno. La koza va a retornar a ti de un modo no bueno.

3924

3924

841

Ken si aharva kon sus manos, nu merese ki yore

El ke se aharva a si-mizmo, no deve yorar. Si una persona se topa en una situasion komplikada en la ke el mizmo se metio, no tiene porke kesharse.

3925

3925

261

Arremenda tu panyo, lu yevaz otro un anyo, arremendalo otra vez, lo yevaz otro un mez

Se dize esto por la ekonomia. Antes no se uzava echar la ropa fasilmente. Se aremendava una i otra vez. Este refran lo senti de mi nona selaniklik. Era una mujer eskrupuloza ke mirava bien la kaza i dezia este refran komo konsejo: Aremenda este panyo i lo yevaras otro un anyo. Si se arrazga otra vez, arremendalo i segiras vistiendolo asta ke se gaste tanto ke ya no se pueda arremendarlo mas.

3926

3926

2349

Nu arogesh por este sinyor no voz venga otro mas peyor

Se dize esto de los trokamientos. La persona bushka a trokar. Por enshemplo, kere trokar la sirvienta. No esta kontente kon eya. Es ke save si la mueva va ser mas buena. Puede ser ke sea ainda peor. Kontentate de lo ke tienes i no pidas mas. Si estash mas o menos kontente de la situasion aktual, no bushkesh trokamientos ke pueden azer peor tu situasion

3927

3927

821

Il ke tiene kavayo al ahir no ez verguensa ke kamine a pied

Se dize de la djente rika ke pueden permitirse el komportamiento de los ke no tienen sin averguensarse, porke todos saven ke son rikos.

3928

3928

45

Kovra buena fama i pishate in la kama

Kovra fama buena i despues, agas lo ke agas no te kritikaran. Si tienes un nombre bueno, no sera posivle bozearlo, mizmo si azes kozas eksesivas.

3929

3929

619

Kuando el Dio esta kontigo no ti espantes di tu inimigo

Kuando el Dio esta kontigo no tienes porke espantarte de tus inimigos. Lo dizen la djente relijioza i kreente. Eksprime la avtaha en Dio del kreente.

3930

3930

84

In la sivdad ke iras, lo ke viras aziras

Komportate asegun el lugar onde te topas. No te distingas de los otros.

3931

3931

1158

Guadrate di ora mala, biviras munchos anyos

Guadrate de ora mala i biviras munchos anyos. Esto es una advertensia a la djente para ke no se topen en situasiones peligrozas i difisiles.

3932

3932

1830

Una mano lava la otra, las dos lavan la kara

Una persona ayuda a la otra. Este ayuda a otro kon una mano, i el otro le ayuda kon la mano segunda i endjuntos se ayudan uno al otro. Si vos aunash i vos ayudash uno al otro, ganaresh.

3933

-

25

Serra tu puerta i alava a tu vizino

En jeneral, entre vezinos ay malentendimientos i pleitos. Keres bivir bien? Serra tu puerta. Evita relasiones demaziado serkanas kon los vezinos.

3934

-

381

Boy di griyo ma boz de marinero

Se dize, por enshemplo, de un ninyo: es chikitiko (komo un griyo), ma eksploza i grita a alta boz. (Se dezia de los marineros ke kantavan gritando)

3935

3935

2209

Sosh bien kombidados i bien yamados la kaza mi si kore luguar no ay ande echar mijor ke no vengash

Se dize de las personas ke keren ser agradavles ma no azen verdaderos esforsos. Konvidan a la djente ma no lo azen seriozamente. Konvite ke no viene del fondo del korason, sino por flateria

3936

3936

18

Tres kozas malas ay al mundo asperar i no venir asentar a la meza i no komer ichar a la kama i no dormir

Tres kozas duras ay en la vida: Esperar a uno i este no viene, sentarse a la meza i no tener apetito, echarse a la kama i no poder dormir. Se dize el refran kuando uno se topa en una de estas situasiones

3937

3937

2409

Paga lo ke deves, saves lo ke tienes

Kuando te liberas de tus devdas, saves exaktamente kuala es tu fortuna, kuanto te keda. Por esto si keres saver kuala es tu situasion ekonomika, paga todas tus devdas i konta lo ke te keda. Se dize del ke no save exaktamente kuala es su situasion ekonomika

3938

3938

1043

Pensando a la vijes no gozamos la manseves

La djente ke se preokupa por la vejez (van a tener parnasa? van a sentirse bien?) en su mansevez, no gozan de su vida. Se dize de la djente ke no saven gozar de la vida i siempre estan pensando en el futuro

3939

3939

626

Il Dio ke vos guadre di vizino malo i di ayre di borako

Es menester guadrarse del vezino malo i del ayre ke entra por un burakito (i ke puede provokar problemas aun ke no parese peligrozo.) Entre los vezinos ay frekuentemente problemas i es menester meter tino

3940

3940

22

Non avles mal del dia si no si eskapa

Afita ke el dia empesa mal ma despues de un tiempo se troka. No te dezesperes por el prinsipio malo del dia. Todo puede trokarse en bien. La sinyfikasion del refran: No te apresures en azer konkluziones antes de ver el final del echo. Espera kon pasensia para ver komo se dezvelopan las kozas.

3941

3941

20

Di la manyana si veye il buen dia

De la manyana se ve komo sera el tiempo. Se dize por el tiempo ma tambien por otras razones. Alguno trata de azer un negosio i se topa kon difikultades dezde el primer momento. Le dizen: Dezde el primer momento se veia ke el negosio no va reushir

3942

3942

2184

Ni al kantador digas kanta, ni al bailador digas baila

En jeneral no ay menester de rogar a ken le gusta kantar para ke kante, ni al ke le gusta bailar para ke baile. Baila de alegria. Si una persona es kapache i keren sakar algo de el, dizen: Si es ke tiene la veluntad, no es menester apretarlo. Deshalo libre.

3943

3943

718

Il haragan es konsijero

Al haragan le plaze dar konsejos. Por enshemplo, demandas a alguno ke abashe abasho para traerte una koza, i el empereza i en vez de azer lo ke demandates, empesa a darte konsejos (te falta arina - uza arina de matsa... ets). da konsejos para fuir. Se dize esto kada vez ke alguno evita un lavoro dando toda klase de pretekstos

3944

3944

2188

Ni bovo ni loko, ni uno komo el

Se dize de la persona ke es bova kon kola, se dize: No ay nada ke azer kon el, no aze falta okuparse de el. No vale nada

3945

3945

727

Il pishalon kita burla dil kagalon

Se dize esto sovre la djente ke avla mal de los otros. Eyos mizmos tienen defektos ma avlan mal de los ke son peores de eyos. Se dize kon ironia.

3946

3946

170

Al tinyuziko una krostika mas

Se dize de una persona maloroza ke sufre de toda klase de kozas i na ke le viene otra bela. No basta ke es tinyozo, na le viene otra krosta mas.

3947

3947

2082

Mas vale verguenza in kara i no dolor in el alma

Tienes alguna koza kontra alguno i ezitas si azerle la remarka. Si no le azes la remarka, esto te va a penar siempre. Si pensas ke aziendole la remarka te vas a aliviar, mijor es dezirlo i no guadrarlo en tu korason.

3948

3948

827

Il ke tuerto nase nunka si inderecha

El ke nasio tuerto se kedara tuerto. Se dize del ke no fue bien edukado i ke no save komportarse komo se deve. Se dize de el: Ansi nasio i ansi se va a kedar. No esperes ke se puede trokar. No diskutas i no pierdas tu tiempo. Nasio ansi i ansi se kedara.

3949

3949

2504

Por yerro di mediko la tierra lu kovija

Kuando un mediko aze un yerro, por kavza del yerro el hazino se muere. Se dize esto kuando afita un kavzo komo este o kuando uno aze un yerro fatal (no solamente medikal) ke tiene una konsekuensa mortal

3950

3950

2195

Ni gayos kantan, ni perros maoyan

Se dize de un lugar dezierto i asolado (se dize kon sentido negativo). Porke vas a ir a un lugar komo este, ni los perros maoyan ayi ni los gayos kantan ayi.

3951

3951

1571

Los korasones son espejos

Se dize kuando una persona kere a otra, esta lo siente i le retorna el amor, komo una persona ke mira en el espejo i ve su refleto. Si azes bien a los otros, eyos te aran bien a su torno

3952

3952

2027

Mar i guerta ki no ay buelta

Kuando te asentas al bodre de la mar o en la guerta, gozas i no bushkas algo mijor. Kuando uno esta bien, dize: Me siento bien. Esto kontente i no bushko otra koza.

3953

3953

2062

Mas vale un pasharo in la mano ke diez bolando

Si tienes un negosio en la mano no lo deshes kaer de tu mano. Verdad ke es solamente un pasharo entre otros i puede ser ke puedas obtener mas, ma si tienes algo bueno en la mano no penses en algo mijor ke podrias obtener, porke sino vas a pedrer esto i esto.

3954

3954

2501

Por onde kere el haham abolta la ujika

Kuando mos adresamos al haham para demandar una koza de alaha, el haham arregla las kozas komo el kere. Abolta la oja i topa lo ke le konviene. Kuando uno bushka konsolasion en alguno i este bushka i topa kualkera koza para dezirle malgrado ke la situasion es verdaderamente difisil, se dize en este kavzo el refran.

3955

3955

1348

Ken bien aze, bien topa

El ke aze bien, resivira bien.

3956

-

2016

Majar sal kon el kovdo

Se entiende ke majar sal kon el kovdo no es koza fasil. Se dize el refran de la djente ke tienen difikultades en la vida, difikultades en kriar a los ijos. Para eyos esto es un lazerio duro komo majar sal kon el kovdo. Se dize por la kriansa de los ijos o kuando uno tiene munchas difikultades en lograr algo.

3957

3957

427

Tumo al gato pur kompaniya

Se dize ke el gato es muy egoista, puede servirse de ti i darte despues la espalda. No es fiel. Kuando uno toma komo amigo una persona ke no es fiel, se dize sovre el este refran

3958

3958

1229

Il mal entra kon kintales, no sale ni kon metikales

Metikales son monedas. Las belas vienen en kantidad ma para desbarasarse de eyas es difisil mizmo kon paras. Se dize de la persona ke sufre kon belas.

3959

3959

2873

Un loko kita sien

Kuando uno enlokese puede enlokeser al mundo entero. Se dize kuando uno aze una koza eksesiva i influensa a los otros. Por enshemplo en las manifestasiones. Uno empesa a gritar i a los otros se los apega de el i sigen komportandose komo el.

3960

3960

2896

Una mala nochada, no la kita ni una semana

Si uno no durme bien una noche, no lo puede kompensar kon el fakto ke durmio toda la semana. Es difisil de atornar las oras de suenyo ke pedrites en una noche sin dormir. Tambien se puede uzar el refran kuando uno pasa un periodo duro, i aunke es korto, es difisil de kompensar lo ke manka

3961

3961

614

El Dio ke nos guadre di fuego, sanya, i de muerte supitanya

Esto es mas un dezeo ke un refran. kuando afita una muerte supitania, la djente se espanta i rogan al Dio ke no los venga un dezastre

3962

3962

959

El rey esta hazino, al vizir le echan las ayudas

Una persona sufre de alguna koza i dan la melizina a otra. En vez de okuparse del ke sufre, se okupan del ke no sufre i no nesesita ayuda ninguna.

3963

3963

2001

Lu mitio pur tapon di pila

Pila es un basin de piedra del hamam onde korre la agua i de el se toma la agua para lavarse i shavonarse. Esta pila no es la koza la mas limpia, i a vezes es mijor kuvrirla para ke no salga el golor. El refran trata de la situasion en la ke djente uzan a otra persona para kuvrir sus defektos i sus aktos dezonestos, lo azen komo el tapon de la pila fidionda.

3964

3964

75

Si fue a la mar i no topo agua

Demandamos a uno de trayer alguna koza. Le damos todas las indikasiones komo yegar i komo topar. Torna i dize: no topi. Se dize el refran

3965

3965

47

Il ke tiene buen vizino ambeza buen dotrino

Si tienes amigos i parientes ke son djente buena i ke te influensan en bien, ambezeras de eyos i te aras bueno komo eyos.

3966

-

507

Diziyo la prenyada nieve tustada

Se dize en jeneral de las mujeres prenyadas ke tienen dezeos eksepsionales, mizmo kozas ke son imposivles komo nieve tostada. Se dize el refran kuando uno tiene exijensias exajeradas i ke no se pueden realizar.

3967

3967

965

Il sapatero va kon el sapato roto

El sapatero va siempre kon sapatos rotos. Mizmo un ofisial ke es bueno para los otros, para si-mizmo no es bueno. Se dize esto kuando se vee djente ke pueden sostenerse ma ke ayudan a los otros i de si-mizmo no se okupan.

3968

3968

199

Onde ay bien kerer no kave mal meter

Si ay amor entre dos personas i viene uno i dize a uno mal de su amigo, este no lo aksepta. Su amor es tan grande ke dize: No puede ser. No ay ninguna verdad en este malavladero sovre el.

3969

3969

973

Tapar el sielo kon las manos

La koza es tan klara ke no se la puede deskonsiderar. Se dize kuando uno trata de evitar la responsabilidad de alguna koza kon argumentos vanos. Se dize: Es tan evidente! No puedes tapar el sielo kon las manos!

3970

3970

369

In boka serrada no entra moshka

Kuando una persona no avla, no entra en bela. Es un konsejo a una persona para ke no avle ni palavree muncho, ansina se ekonomiza belas

3971

3971

1896

Li mitieron diente de oro

Antes metian dientes de oro. Kreo ke la intension era de ke el ke tenia diente de oro se averguensava i no avria muncho la boka. Se dize esto de la persona kayada: "Parese ke tiene diente de oro i por esto no avla"

3972

3972

736

Ken al riko servio al kavo del anyo o ladron o putanyero

Avia kavzos en ke se empleavan mosas i estas no tenian medios i rovavan alguna koza. Las aferravan rovando i al kavo del anyo las metian a la puerta. Dize esto la persona ke se arravia kontra el patron ke le despidio al kavo del anyo sin razon, i ansi le kito negra fama de ladron o putanyero

3974

3974

1233

Il tiempo i la parida es in un punto aribulvida

La parida i el tiempo se trokan en un punto. Se dize esto kuando se aspera ke alguno se troke en bueno. Se tiene la esperansa ke en supito se abolte en bueno.

3975

3975

1935

Lu ki veyen kon el ojo apuntan kun il dedo

Se dize de la persona ke no es espesialmente independiente. Lo ke vee kon el ojo es lo ke save. No vee leshos. No tiene un pensamiento amplio. Se dize de la djente ke no veen mas leshos de su nariz

3976

3976

2832

Todos saven kuzir samaras los malos pelos lis embarasa

Todos pensan ke son artistas. El samarero save kuzir samaras sin ke le embarasen los pelos. Si no saves komo se aze esto, los pelos se te arrevuelven. Se dize del ke pensa ke es un gran artista ma en realidad no domina el ofisio.

3977

3977

1706

La kaza no save ni prove ni hazino

El rijimiento de la kaza no aze kuento de ke no tienes o de ke no puedes, exije lo suyo. En momento de mankura se dize este refran.

3978

3978

531

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Mijor es estar en prizion ke estar muerto. Todo el tiempo ke una persona bive, tiene esperansa (mizmo si esta metido en bela) Despues de la muerte no ay esperansa. Se dize komo konsolasion a una persona ke sufre i esta metida en bela.

3979

3979

1232

Il rey si icho kon mi madre, onde vamos a yir a shtikar

El rey se echo kon mi madre, onde vamos a ir a kesharmos? (shtikar = kesharse). Se dize kuando una persona de alta pozision dize kalumnias sovre otra persona. Esta no tiene a ken kesharse. Tambien de los ke sufren por parte del poder i no tienen a ken adresarse.

3980

3980

2650

Si la bovedad mus pasa el "sehel" para ke se kere

Si una persona se akomoda kon su bovedad, no nesesita sehel de mas. Por enshemplo en las relasiones kon la djente otra. Si te akseptan komo eres, kon tu bovedad, no nesesitas saviduria grande. El "sehel" se nesesita kuando no te arreglas kon tu bovedad. Kuando vemos alguno ke se arregla bien malgrado su bovedad se dize sovre el este refran.

3981

3981

2788

Tente klavo asta ke ti pago

Kuando venia el duramandji para atakanar alguna koza, komo resivia su paga i se iva, ya se kaia el klavo ke avia metido. Se dize kuando alguno viene para ayudar i no lo aze bien. Ainda no resivio su paga ke ya se bozeo otra vez.

3982

3982

2182

Ni ajo kumi ni la boka me fide

Kuando se kome ajo se aze un golor no agradavle en la boka. La persona a ken demandan de kayar, de no deskuvrir i kontar, dize: "No eskuchi nada i no se nada" (Ni ajo kumi, ni la boka me fide). Niega todo lo ke le atribuyen.

3983

3983

964

Sako vazio nu keda in piez

Se dize de la djente ke no komen bastante (se emprovesieron) i al final kayen abatidos.

3985

3985

2001

Ya kayeron los dos tapon i tinjire

Kuando dos personas se kompletan la una a la otra, por enshemplo en su bovedad o en sus aksiones malas, se dize de eyas ke son komo el tendjere i el tapon. En jeneral se dize de modo negativo.

3988

3988

2424

Pan nu ay para artar, ravanikos para regoldar

Kontrariamente a lo ke viene en el diksionario, para la informante, regoldar = pedar. No tiene pan para komer i tira su dinero en ravanikos. Se dize de los gastos en kozas ke son de sovra.

3989

3989

1343

Ken apromete, in devda si mete

El ke apromete se kompromete i deve kumplir kon su palavra. Se dize del ke aprometio i se exije de el ke kumpla kon su promesa.

3990

3990

385

Buen pagador, patron in bolsa ajena

Si una persona uza retornar sus devdas a tiempo, podra siempre kontar sovre el emprestador ke segira emprestandole kuando tenga menester otra vez

3991

3991

993

Para ke kere la vieja bivir, para mas ver i mas uyir

Porke la vieja kere bivir mas? Porke kere segir oyendo i segir gozando de la vida. Se dize de las viejas. Si uno dize: Ke vejez esta, para ke bivir tanto? Se responde diziendo el refran.

3993

3993

119

Aharva kulo ki no pedo

Esto es un refran un poko vulgar i un poko de riir: Una persona dize bavajadas i no logra ekspresar lo ke kere, le dizen: Torna, no sakamos nada de lo ke dishites. Aharvaremos otra vez el kulo para ke esta vez salga algo.

3994

3994

819

Il ke ti kere bien ti aze yorar, il ke te kere mal te aze riyir

Los ke te keren a vezes te kritikan i sus remarkas te umilian i pueden azerte yorar. Ma eyos te keren i dezean ke tengas bien. A vezes djente ke no los importa de ti riien kontigo i no te dizen ke tienes interes en atakanarte. Se dize esto komo konsuelo al ke resivio una kritika dura de parte de sus keridos.

3995

3995

1940

Lo komido i lo kagado es ulvidado

Lo ke la persona kome o lo ke echa de su puerpo se ulvida. Se dize de la djente ke gozan de los otros i kon el tiempo se ulvidan de lo bueno ke los izieron.

3996

3996

1303

Ke azesh ke ya vine kedavos in buena ora ke ya me vo ir

Komo estas? Na ke vine. Kedavos en buena ora ke ya me vo ir. Se dize de los ke vizitan por un minuto. A penas yegaron ke ya se van. Les dizen este refran.

3999

3999

621

El Dio lo icho i no lo vijito

Yo lo dizia siempre de un lavorante ke alimpiava las eskaleras en muestra kaza. Le dezia a mi marido sovre el: Este ombre, "el Dio lo echo" ets. Se trata de la persona bova ke el Dio trusho al mundo i se ulvido de el. No tiene meoyo, ni lojika sana, ni nada otro.

4000

4000

20

Dil amaneser si veye il buen dia

Ver el refran 3942

4001

4001

1517

Kitar i no meter il deb se veye

Deb = fondo. Si se kita sin meter, al final se vee el fondo del atuendo. Se dize por enshmplo de una persona ke gasta su dinero i kita mas de lo ke mete, al final se kedara sin nada.

4002

4002

344

Bueno darsha sinyor haham kuando ay ken ki lu oyga

A vezes ay djente ke moralizan: az ansi, i no agas ansi, la persona a ken se adresa no aksepta esto i dize: Este puede moralizar komo el haham ke darsha ma no tiene ken lo oyga, ken responda a su sermon. Se dize kuando uno prekura atakanar el komportamiento i el modo de bivir de uno otro ma este no lo siente

4003

4003

1450

Keres matar al savio metele un bovo al lado

Si keres provokar a un ombre savio, intelijente, mete a su lado un ombre bovo. Ansi lo enlokeses. Se dize de las relasiones umanas. Por enshemplo, kuando djente ke no entiende nada se meten a diskutir kon eruditos grandes. Esto es una deskripsion de una situasion: El savio no puede entender komo es ke el bovo ke esta en frente de el no entiende las kozas las mas simples. No sale abash kon el. Se dize el refran en estas situasiones.

4004

4004

792

Il ke no kere kusuegrar demanda mucha anshuar

Konserne el ke no kere konsuegrar kon alguno. Komo refuzar? Pidiendo un anshugar exajerado. Se uza kuando uno kere evitar de azer un negosio kon otro, se aze duro kon el i prezenta exijensias exajeradas.

4005

4005

769

Ken ijos i ijas tiene kon perros i gatos kusuegra

Esto kere dezir ke no se save kon ken le va kaer a uno konsuegrar, ken van a ser las mujeres i los maridos de sus ijos. A vezes ay kazamientos ke no van kon la famiya, ma es menester estar pronto para esto porke afitan kazos ansi.

4006

4006

2029

Marido in kaza, dolor de keshada

En jeneral la mujer kere ke el marido vaya al lavoro, porke dezea rijir su kaza komo eya kere i no estar basho kontrol. Si se keda en la kaza, inierva a la mujer, exije kozas ke no le puede dar. Esto es komo el dolor de keshada. Se dize en okaziones ke el marido no va al lavoro i yaze en la kaza.

4007

4007

244

Antes ke me yames ladron, te yamare putaniero

Se dize kuando dos se pelean. Uno akuza al otro de rovar. En vez de responder a la akuzasion, le insulta i le yama putaniero, asta ke el primero ya no save komo salir de esto. El ke resive una respuesta komo esta ya no puede segir kon sus argumentos. Por enshemplo, kuando ay una diskusion entre dos personas i ninguna aze konsesiones. Una kere dominar a la otra i le grita en vez de responder a sus argumentos. En este kavzo se dize el refran.

4008

-

241

Tanto grita el ladron asta ke se akaya el patron

El ofensador ataka tan fuerte a su amigo ke el ofensado se akaya i no es kapache de avlar. Es komo el ladron ke grita: Komo te atrives a kulparme? Te vo a travar a djuzgo! ets. Tanto ke el otro se akaya

4009

4009

2108

Mi madre a la skundidas, mi boz a la mushkita (/a la kale)

Ay kozas ke la madre kere eskonder i la ija va i lo propaja kon boz alta (mas fuerte ke el grito del muezin). Se dize de la djente ke no saven guadrar un sekreto. Kuando se deskuvre el sekreto se dize: Na ke demandaron de guadrar el sekreto i se topo uno ke lo propajo por todos los lugares.

4010

4010

2260

Nu lu yames a tu yerno, yerno, si no le metes el aniyo al dedo

Oy ay amigos. La ija se une kon alguno i se kedan endjuntos muncho tiempo. Los padres pensan: "Na! Este es el novio!" Entonses se dize: "No, asta ke no lo veas kon aniyo, no lo yames yerno". Esto se dize tambien de los negosios. Asta ke no se kumpla el echo de modo definitivo, no lo konsideres komo un echo ke se izo.

4011

4011

92

A papo ke keres, a boka ke demandas

Se dize de la persona ke esta pronta a dar a su amigo todo lo ke kere, todo lo ke nesesita. Por enshemplo, en una konversasion entre dos personas, una demanda a la otra un favor i este responde kon el refran: Esto pronto a responder a todas tus demandas.

4012

4012

1226

Il ke te dio leche te dio fyel, il ke te dio piernas ti dio miel

Se dize sovre la madre i la mujer del ombre. La madre lo alecha. Yega el momento ke se kaza i se apega a la mujer i la prefere. Lo ke la madre le alecho se troka para el en una koza amarga. I lo ke la mujer le da es para el miel. Estas kozas las dize la madre keshandose.

4013

4013

2867

Un darush i un perush por una kashka di tarmuz

Una diskusion grande por nada. Un darush entero kon eksplikasiones sovre nada.

4014

4014

2634

Si el mal no era mio muy bien me lo reyiva

Si este mal no me uviera afektado a mi, no me uviera importado. Si la bela es tuya, no puedes parar de pensar en eya i preokuparte. Se dize esto kuando una bela grande kae sovre alguno. Le dizen: "Azelo liviano" i el responde kon el refran.

4015

4015

390

Buena es la novia siega de un ojo

Al tiempo se uzava kazamentear. El kazamentero venia para rekomendar todas la vertudes de la novia. Kuando van a konoserla, ven ke es siega de un ojo. De esto no disho nada el kazamentero! Se puede uzar kuando uno alava una merkaderia ke se vee ke tiene defektos. Se dize entonses este refran.

4016

4016

1150

Ijos chikos no tengo, nietos me guelen

Ya no tengo belas propias i me yegan belas de los otros. ("Me guelen" kon sinyfikasion de "me azen mal")

4017

4017

448

Por dezir fuego no se kema la boka

Las palavras, mizmo las mas duras, no provokan danyos. Se dize por enshemplo, kuando, uno avla mal de otro. Se dize este refran komo konsolasion a una persona ofensada.

4018

4018

28

Il ke tiene techo de vidro ke no eche piedras al vizino

Akavidamiento a la djente sovre su komportamiento: Akavidarse de no provokar a otro porke puede responder i kavzarte un danyo mas grande.

4019

4019

2046

Mas vale dientes ke parientes

Siempre es mijor ke la persona pense en eya i no en los otros. Se dize en jeneral por egoizmo.

4020

4020

470

De los mios kero dizir ma no kero uyir

Yo esto pronto a avlar, en bien o en mal, sovre los mios, ma de ke otros empesan a dezir avlastinas sovre mi, no kero sentirlo. Yo puedo kritikar mis parientes, ma no sentir kritikas sovre eyos. Kuando una persona oye ke estan diziendo avlastinas sovre los suyos, dize "estava dispuesto a avlar de eyos ma no kero ke otros lo agan".

4021

4021

561

Djuha no se iva a ichar sin sehura mueva

Djoha no se iva a echar sin ke le den sehora. Se dize de la djente ke exajeran kon sus preokupasiones. Se preokupan de kozas de las ke no es menester preokuparse. Kuando se vee una persona ansi se dize este refran.

4022

4022

544

Disho la tizna a la karvunera vate mas ayi

Tizna es esierkol del karvon. Karvonera es el karvon o el magazen de karvon. El esierkol del karvon se kree mas alto ke el karvon. Uno esta pronto en akseptar una koza de poko valor, i vienen i le proponen otra koza ainda peor - se dize entonses este refran. Se dize esto riendo.

4023

4023

2770

Tanto te kero mujer ti apreto a la pared

Tanto te kero ke te apreto a la pared. Se dize de modo negativo. Aparentemente el marido kere a su mujer ma en realidad la apreta i la oprime. Se puede tambien dezir en el kavzo de una persona ke aze presion sovre su amigo komo dezir por amor i el otro no se siente bien. El apretador dize: "Ago esto por ti, porke te kero" ma el apretado no siente la utilidad de esto.

4024

4024

2

La moshka no mata, bulandreya

Si tragas una moshka, esto no te mata ma te bulandreya. A vezes una persona ofensa a su amigo. Esto no lo mata ma lo umilia i le provoka un sentimiento dezagradavle. Se dize entonses este refran. Lo puede dezir la persona umuliada. Le dizen: Ke te dishimos a la fin? I el responde kon el refran.

4025

4025

419

D'ayi li dio la tos a la gayina

Afita kualker koza no buena a una persona i empesan a distribuir akuzasiones vanas. Se dize entonses kon ironia: De ayi li dio la tos a la gayina? De estas bavajadas ke estaish avlando le vino lo malo al ombre?

4026

4026

1153

Izo Hanuno lo ke no izieron ninguno

Hanuno es el nombre de una persona. Se dize del bovo, del ke aze bavajadas.

4027

4027

845

Ken tiene panariz al dedo se aze pregonero

Si una persona tiene una ferida en el dedo, grita i se kesha. Se dize de la persona ke sufre muncho i avla sin parar de su sufriensa komo si se iziera pregonero. Se uza el refran kuando mos keshamos de una persona ke, sin parar, se lamenta de su sufriensa i de sus dolores.

4029

4029

511

Deshame entrar mi azere luguar

Penso ke el refran nasio de situasiones en las ke djentes se empushan en las kolas i tratan de avansar por la fuersa i dizen: deshame entrar solamente i yo ya me okupare de topar un lugar para mi. Se dize esto por enshemplo de una persona ke bushka lavoro. Trata de entrar en un lugar onde no lo nesesitan i dize: ya me arreglare yo.

4030

4030

162

Al rey le agrada igos

Es komo el refran sovre el pazil a Siluan. Uno dize ke le agrada algo, por enshemplo igos, i le trayen igos sin fin, todo el pais le traye igos. Kuando trayes a una persona alguna koza ke en verdad le agrada, ma ke ya tiene en abondansa, dize este refran para dezir: Sintieron ke me agrada esto i todos me lo trayen.

4031

4031

56

A Siluan pazil

Siluan es un kazal serka de Yerushalayim onde krese muncha kantidad de pazil. Kuando uno traye un regalo muy korriente, no espesial, se le dize (traye) pazil a Siluan

4032

4032

121

Ainda esta in sus tredjes

Dr. Eli Perez: En Espanya, la inkuizision torturava a los djuzgados para ke rekonosieran ke Jezu es el mashiah. Los kreentes refuzavan i se apegavan a los tredje prinsipios de Maimonides ke uno de eyos dize "kreyo en la venida del Mashiah". Se utiliza el refran para las personas inatchis ke no se mueven de su opinion.

4033

4033

2397

Oro martiyado briya

Kuando se martiya el oro, briya. Se dize de la situasion en la ke se moraliza a alguno. Kuanto mas se le kastiga mas se amejorea i mas se enderecha su kamino, komo el oro ke se martiyo bien.

4036

4036

1760

La novia por se engrasiar icho un pediko

La novia kizo engrasiarse - i se pedo. Se dize de uno ke disho una bavajada i penso ke ansi iva a plazer a los otros

4037

4037

1297

Avlan kartas akayan bavas

Si ay una duvda a propozito de un negosio kualker i ay diskusion para saver si en verdad la koza era o no ansi, tienes provas de esto por eskrito? Trayelas i ansi kayas las palavras i las diskordias de la otra parte.

4038

4038

798

Il ke no tiene meoyo ke tenga pachas

El ke no pensa ke tenga pachas. Si no penso antes, devera korrer despues para obtener lo ke falta i por konsigiente empleara sus pachas. Se dize de la djente ke no pensan antes komo ekonomizar esforsos i lavoro - i komo konsekuensa tienen ke azer doble esforso i lavoro.

4039

4039

1457

Ki azno kido sin kola?

Se dize kuando uno esta sorprendido. Kuando afita una koza ekstraordinaria, uno demanda maraviyado: Ke azno kedo sin kola?

4041

4041

478

In il pozo donde bivites agua no skupas

No despresies la agua de la ke resivites ayuda o benefisio

4042

4042

1205

Onor'al mediko antes ke lo tenga diminester

La sinyfikasion de este refran es komo se siente: Es menester onorar al mediko porke todos, ken mas o ken menos, nesesitamos el mediko una o otra vez. Se dize de una situasion en la ke puedes nesesitar a alguno, onorale porke amanyana puedes nesesitarle.

4043

4043

395

Bueno azer ki bueno topar

Se save ke una persona ke aze bueno se le rekompensa kon bueno. Resive asegun sus echos. Si izo bien resivira una kompensasion por sus echos (No presizamente de la persona a ken izo bien). Se dize komo konsejo a la persona: Az bien porke seras rekompensado por eyo.

4044

4044

460

Manias de la fasha asta la murtaja

La persona nase kon defektos i kualidades. En jeneral estas no se trokan durante su vida. Se dize de la djente dura, obstinada, ke no aze esforsos para trokarse. Se dize de una persona komo esta: ansi nasio i ansi va a morir.

4046

4046

363

Biva la gayina, biva kon la pipita

Pipita es un kresimiento ke tienen las gayinas en la boka. No vale la pena operar la gayina para kitar el tumor. mijor es ke siga biviendo kon el kresimiento en la boka. Se dize, por enshemplo, de la djente hazina ke nesesitan una operasion ke komporta grandes peligros: Mijor es ke siga biviendo komo bivio asta agora sin meterse en peligro

4047

4047

455

Di kuando pari mi tripa no inchi

Ver las eksplikasiones del refran 3865

4048

4048

2861

Un buen pleito traye una buena paz

Djustamente kuando esbrocha un pleito difisil i se deskuvre todo, se yega a un akordo i a la paz al final. Se dize kuando la djente yega a un akordo despues de un pleito duro.

4049

4049

2318

Si no viene Shavuot, no te kites el samaron

La fiesta de Shavuot ya es el enverano. Asta entonses alternan momentos de frio i momentos de kalor. Se akonseja a la persona: Asta ke no yege la fiesta de Shavuot no guadres la ropa kaliente. (samaron = tipo de jilet de samara ke se yeva sovre el vestido i ke kalienta. Mi nona vestia samaron). Otro uzo: No agas trokamientos en tu vida asta ke no estes seguro porke yegara el momento ke todo se arreglara.

4050

-

2976

Yo ke este kayente ke se riyan la djente

Ke yo este kayente i ke se riyan la djente. No tomes en konsiderasion lo ke pensan los otros. Bushka lo ke es bueno para ti i ke digan lo ke digan.

4051

-

257

Arrazgo el gato la noche de la boda

Se baza sovre el kuento de una pareja ke se kazo i el marido dezeo dominar a la mujer dezde el primer minuto, tomo un gato i lo yevo a la kamareta de echar. Kuando kijeron unirse, deskuvrieron el gato i el marido se echo sovre el kon sanya grande i lo mato. Esto espanto muncho a la mujer. Si una koza tan chikitika komo esta le inyervo tanto, kualo le va a azer si no se komporta komo se deve. De este kuento salio el refran. Se dize kuando un marido domina a su mujer despues del kazamiento i ke la mujer esta ovligada de azer todo lo ke kita de la boka.

4055

4055

2341

Finyite masa ki muchacha te amasa

La muchacha tiene mas fuersa ke la ama de kaza vieja, komo yo por enshemplo. Se dezia esto riendo kuando se dava la masa a la ija para ke la amase. No se si se uzava tambien este refran kon otra sinyifikasion o en otra okazion.

4056

4056

778

Ken kome i pensa kada dia mete meza

Komo el refran 3889

4057

-

2557

Sapatiko mi kayo al tijado

Kuando afita una koza ke vale la pena atakanar, se deve azer grandes esforsos. Se dize entonses este refran

4058

4058