חיפוש מילים בבסיס הנתונים

Bushkadero de palavras en la baza de datos

 

רשום את המילים המבוקשות בתיבות החיפוש

(ניתן להשתמש בתיבה אחת או יותר ולהכניס

בכל תיבה מילה אחת או צירוף מילים).

 

Eskrive las palavras bushkadas en la kasha de bushkida

 (Se puede uzar una kasha o mas i introdusir en kada kasha

 una palavra sola o una kombinasion de palavras)

 

חפש פתגם המכיל את המילה:     Bushka refranes ke inkluyen la palavra:

או  את המילה: o la palavra:   

וגם את המילה: i tambien la palavra:   

או את המילה: o la palavra:   

 

(A or B) and (C or D)

(A o B) i (C o D)