חזרה לדף השער

לדף חגים ומועדים

לראש השנה

 

ונתנה תוקף בלאדינו

אי קונטארימוס פ'ורטאליזה

 

ד"ר אבנר פרץ

 

     הפיוט העברי "וּנְתַנֵּה תֹּקֶף", מתאר את יום הדין, עת אלהים מולך ויושב על כסא דין לשפוט את כל באי העולם. פיוט זה מציין את אחד הרגעים הנשגבים בתפלת ראש השנה ויום כפור לפי מנהג האשכנזים. מחברו של הפיוט אינו ידוע לנו בשמו, אולם אגדה ידועה מייחסת את חיבורו לרבי אמנון ממגנצה (מאיינץMainz) שנענש בידי הארכיבישוף ועונה בעינויים קשים על סירובו להמיר את דתו. ביום ראש השנה ביקש להביאו לבית הכנסת ולפני תפילת "קדושה" של מוסף השמיע את הפיוט הזה ונפח את נשמתו. אחרי שלושה ימים בא בחלום אל רבי קלונימוס בן משולם ולימד אותו את הפיוט וציווה אותו לשלוח פיוט זה אל קהילות ישראל ולומר אותו בימי ראש השנה וכיפור.

     האגדה הזו נדפסה לראשונה בספרו של גדליה אבן יחיה "שלשת הקבלה". לדבריו העתיק את האגדה ממה שמצא בכתובים אצל ר' יצחק מוינה (מחצית המאה השלוש-עשרה).

     הרב קלונימוס הנזכר באגדה הינו דמות הסטורית. הוא חי במאה השתים-עשרה. מקורו של הפיוט לאמיתו של דבר כנראה מתקופה קדומה עוד יותר.

     במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה החלו להעתיק את הפיוט הזה גם אל מחזורי הספרדים ועד מהרה (במחצית השניה של המאה התשע-עשרה) תורגם גם ללאדינו. מוכרות לנו שתי נוסחאות בלאדינו מן המאה התשע-עשרה: הראשונה של מחזורי וינה, מעשה ידיו של ראובן ברוך (1860), שהקדים לפיוט גם את תרגום האגדה ללאדינו. הנוסחא השניה, שאותה אנו מביאים כאן באותיות עבריות ובתעתיק לאותיות לטיניות, היא של מחזורי שלוניקי (ידועה לנו הדפסה מ-1867). יתרונה של נוסחת שלוניקי מבחינה ספרותית הוא בכך שאינה תרגום בבואה (קאלק) קפוא מן העברית ואינה משתמשת בצורות לשוניות ארכאיות. למרות זיקתה למקור העברי, ניתן לקרוא אותה כיצירה עצמאית בלאדינו. המגמה הזו, של תרגומי לאדינו לפיוטים עבריים, שהם  בעלי ערך ספרותי ועמידה עצמאית בלאדינו, עתידה להתפתח בסוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים, כפי שכבר הראתי לא אחת מעל דפי "אקי ירושלים".

 

אי קונטארימוס פ'ורטאליזה

 

אי קונטארימוס פ'ורטאליזה די לה סאנטידאד די איל דיאה איל איסטי,

קי איל דיאה [איס] טימירוזו אי פאב'ורוזו,

אי אין איל סי אינשאשה טו ריינו,

אי סי קונפוני קון מירסיד טו סיאה,

אי טי אסינטאס סוב'רי אילייה קון ב'ירדאד.

קי טו סוס איל ג'וזגאדור

אי קאסטיגאס אי סאב'יס.

אי סוס איל טיסטיגואו

אי איסקריב'יס אי סילייאס.

אי ריקונטאס אי קונטאס,

אי טי אקודראס טודאס לאס אולב'ידאדאס די מוזוטרוס.

אי אב'ריס ליב'רו די לאס מימבראסייוניס,

אי די סולייו סי מילדה,

אי פ'ירמה די מאנו די טודו אומברי אין איל.

 

אי קון שופר גראנדי איס טאניידו

אי בוז די אקאייאדורה סי אוליי

אי לוס מלאכים סי אפריסוראן

אי דולור אי טימבלה ליס טראב'ה

אי דיזין:

איק דיאה די איל דין!

 

פור ב'יז'יטאר אי פור סיקוטאר טודו פ'ונסאדו די לוס סיילוס איניל דין.

קי נו סון זוכים דילאנטרי די טי אין איל דין.

אי טודוס ב'יניינטיס דיל מונדו,

אין ראש השנה לוס אזיס פאסאר דילאנטרי די טי

קומו לאס אוב'יז'אס.

קומו ב'יז'יטה איל פאסטור אה סו ריב'אנייו  

אי אזי פאסאר אה סוס אוב'יז'אס דיבאשו די סו ב'ארה,

אנסי אזיס פאסאר אי ריקונטאס אי קונטאס אי סיקוטאס אלמה די טודו ביב'ו.

אי קורטאס טאקסה אה טודאס לאס קריאנסאס

אי איסקריב'יס לה סיטינסייה די סו דין.

 

אי אין דיאה די ראש השנה סי איסקריב'ין

אי אין דיאה די כפור סי סילייאן:

 

קואנטוס סי אן די פאסאר דיל מונדו

אי קואנטוס סי אן די קריאר אין איל מונדו;

קין ביב'ירה אי קין מורירה.

קין מורירה מאלוגראדו,

אי קין מורירה קאסטיגאדו קון ייסורים.

קין אאוגאדו אין לאס אגואס,

אי קין קימאדו אין איל פ'ואיגו.

קין קון איספאדה,

אי קין קון מואירטי סופיטייאנה.

קין אין לה אמברי, אי קין קון לה סיד.

קין קון טיריטינבלו, אי קין קון מגפה.

קין סירה אאוגאדו,

אי קין סירה אפידרייאדו.

קין סירה אפאזיגואדו,

אי קין סירה קאסטיגאדו קון ייסורים פ'ואירטיס.

קין סי אינפרוב'יסירה, אי קין סי אינריקיסירה.

קין סירה אריבאשאדו אי קין סירה אינאלטיסידו.

 

אי לה תשובה אי לה תפלה אי לה צדקה

אזין פאסאר אה מאליסייה די לה סיטינסייה.

 

קי קומו טו נומברי, אנסי איס טו לואור:

דורו פור אינסאנייאר, אי ליז'ירו פור אפ'אלגאר.

קי נון אינב'ילונטאס קי סי מואירה איל רשע,

קי סאלב'ו קי טורני די סוס קאריראס לאס מאלאס

אי קי ביב'ה.

אי אסטה דיאה די סו מואירטי לו איספיראס אה איל

סי טורנה אין תשובה, אי לואיגו לו ריסיב'יס.

ב'ירדאד, קי טו סוס מואיסטרו קריאדור,

אי סאב'יס מואיסטרו יצר איל מאלו,

קי סומוס בשר ודם.

איל אומברי קי סו סימיינטו איס די לה טיירה,

אי סו קאב'ו איס אה לה טיירה.

קון סו אלמה טראאי סו פאן.

אינשימפלאדו קומו טייסטו רוטו,

קומו לה יירב'ה קי סי סיקה,

אי קומו איל אירמולייו קי סי קאליי.

קומו לה סולומברה פאסאז'ירה,

אי קומו לה נוב'י קי סי אטימה,

אי קומו איל איירי קי אסופלה

אי קומו לה פולב'ורינה קי אבולה,

אי קומו איל איספ'ואינייו קי סי איסמוב'י.

אי טו סוס ריי ביב'ו אי פ'ירמי פארה סיימפרי.

נו איי טאקסה פארה טוס אנייוס,

אי נו איי פ'ין אה לונגורה די טוס דיאס,

אי נון פור אקאנטידיאר קאטריגואס די טו אונרה,

אי נו פור אקלאראר אינשאשאמיינטו די טו נומברי.

טו נומברי קונב'ייני אה טי, אי קונב'ייניס טו אה טו נומברי.

אי מואיסטרוס נומבריס ייאמאסטיס פור טו נומברי.

אז פור טו נומברי, אי סאנטיפ'יקה אה טו נומברי

סוב'רי סאנטיפ'יקאנטיס טו נומברי,

פור איל כבוד די טו נומברי איל אינפ'ורטיסידו

אי איל סאנטיפ'יקאדו,

אין סיקריטו די אב'לה די אנג'יליס די לה סאנטידאד,

מוראדוריס די אריב'ה קון מוראדוריס די אבאשו

לוס אטירסיאנטיס אה טי, סאנטידאד אטירסיאדה.

 

 

I kontaremos fortaleza

I kontaremos fortaleza de la santedad de el dia el este,

ke el dia [es] temerozo i pavorozo.

i en el se enshasha yu reino,

i se konpone kon mersed tu siya,

i te asentas sovre eya kon verdad.

Ke tu sos el djuzgador,

i kastigas i saves.

I sos el testiguo,

i eskrives i seyas.

I rekontas i kontas,

u te akodras todas las ulvidadasde mozotros.

I avres livro de las membrasiones,

i de suyo se melda,

i firma de mano de todo ombre en el.

 

I kon shofar grande es tanyido,

i boz de akayadura se oye.

I los mal'ahim se apresuran,

i dolor i tembla les trava,

i dizen:

Ek, dia de el din!

 

Por vijitar i por sekutar todo fonsado de los sielos enel din.

I todos vinientes del mundo,

en Rosh Ashana lis azes pasar delantre de ti

komo las ovejas.

KOmo vijita el pastor a su revanyo

i aze pasar a sus ovejas debasho su vara,

ansi azes pasar i rekontas i kontas i sekutas alma de todo bivo.

I kortas taksa a todas las kriansas,

i rskrives la setensia de su din.

 

I en dia de Rosh Ashana se eskriven

i en dia de Kipur se seyan:

 

Kuantos se ai de pasar del mundo,

i kuantos se an de kriar en el mundo.

Ken bivira i ken murira.

Ken murira malogrado,

i ken murira kastigado kon yisurim.

Ken aogado en las aguas,

i ken kemado en el fuego.

Ken kon espada,

i ken kon muerte supitiana.

Ken en la ambre, i ken kon la sed.

Ken kon teretenblo i ken kon magefa.

Ken sera aogado,

i ken sera apedriado.

Ken sera apaziguado,

i ken sera kastigado kon yisurim fuertes.

Ken se enprovesera, i ken se enrikesera.

Ken sera arebashado u ken sera enaltesido.

 

I la teshuva i la tefila i la tsedaka

azen pasar a malisia de la setensia.

 

Ke komo tu nombre, ansi es tu loor:

Duro por ensanyar, i lejero por afalgar.

Ke non enveluntas ke se muera el rasha,

ke salvo ke torne de sus kareras las malas

i ke bivira.

I asta dia de su muerte lo asperas a el,

si torna en teshuva, i luego lo resives.

Verdad, ke tu sos muestro kriador,

i saves muestro yetser el malo,

ke somos basar vadam.

El ombre ke su simiento es de la tierra,

i su kavo es la tierra.

KOn su alma trae su pan.

Enshemplado komo tiesto roto,

komo la yerva ke se seka,

i komo el ermoyo ke se kaye.

Komo la solombra pasajera,

i komo la nuve ke se atema,

i komo el aire ke asopla,

i komo la polvorina ke abola,

u komo el esfuenyo ke se esmove.

I Tu sos rey bivo i firme para siempre.

No ay taksa para tus anyos,

i no fin a longura de tus dias,

i non por akantidiar katriguas de tu onra,

i no por aklarar enshashamiento de tu nombre.

Tu nombre konviene a ti, i konvienes Tu a tu nombre.

I muestros nombres yamastes por tu nombre.

Az por tu nombre, i santifika a tu nombre

sovre santifikantes tu nombre,

por el kavod de tu nombre el enfortisido

i el santifikado,

en sekreto de andjeles de la santedad,

moradores de arriva kon moradores de abasho,

los atersiantes a ti, santedad atersiada.