חזרה לדף הראשי

חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / א. נשואים

 

 

פג. תפו: רבי חייא היתה אשתו מצערתו. כשהיה מוצא דבר – היה כורכו בסודרו ומביא לה. אמר לו רב: הרי מצערת היא למר? אמר לו: דינו שמגדלות בנינו, ומצילות אותנו מן החטא.

 

פרשנות:

כורכו בסודרומעטפו במטפחתו.

 

מקורות 

רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו, כי הוה משכח מידי, צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה. אמר ליה רב: והא קא מצערא ליה למר! א"ל: דיינו שמגדלות בנינו, ומצילות אותנו מן החטא.

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמודים א-ב

 

תרגום עברי (על פי שטיינזלץ) 

רבי חייא היתה מצערת אותו אשתו [אף על פי כן] כשהיה מוצא [דבר טוב] היה צורר אותו בסודרו ומביא לה. אמר לו רב: "והרי [היא] מצערת את אדוני [ומדוע אתה משתדל להנות אותה?]" אמר לו: דיינו שמגדלות [הנשים את] בנינו, ומצילות אותנו מן החטא.