חזרה לדף הראשי

חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / א. נשואים

 

 

לא. תפג. אומרין הבריות: רחלה אחר רחלה הולכת, כמעשה האם כך מעשה הבת.

 

מקורות 

ברתיה דר"ע עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי: רחילא בתר רחילא אזלא, כעובדי אמה כך עובדי ברתא. 

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סג עמוד א

 

 

תרגום עברי (על פי שטיינזלץ) 

בתו של ר' עקיבא עשתה לו לבן עזאי כך [כלומר הלכה בדרכי אמה וגרמה לבן עזאי, שהיה איש פשוט, שילמד תורה] והוא שאומרים בני אדם [בפתגם מקובל] כבשה אחר כבשה הולכת – כמעשי האם כן מעשי הבת.

הסיפור מופיע בשרשרת הסיפורים של מסכת כתובות סג מיד לאחר הסיפור על ר' עקיבא ואשתו. אומנם במסכת זו לא מוזכר שמה רחל, הידוע לנו ממקור אחר, אך השימוש בפתגם, אפשר שהוא רומז לשמה של אשת ר' עקיבא. 

 

לב. תפג. הנושא אשה ההוגנת לו – אליהו נושקו והקדוש ברוך הוא אוהבו.

 

מקורות

הנושא אשה ההוגנת לו, אליהו נושקו והקדוש ברוך הוא אוהבו, והנושא אשה שאינה הוגנת לו, הקדוש ברוך הוא שונאו ואליהו רוצעו. אוי לו לפוסל את זרעו, ולפוגם את משפחתו, ולנושא אשה שאינה הוגנת לו. וכל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחו של עולם.

מסכת דרך ארץ פרק עריות הלכה יב

 

לג. תפג. אמר רבה בר רב אדא אמר רב: כל הנושא אשה לשום ממון הויים לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר: ביי בגדו – כי בנים זרים ילדו (הושע פרק ה פסוק ז); ושמא תאמר: ממון פלט? תלמוד לומר: עתה יאכלם חדש את חלקיהם (הושע פרק ה פסוק ז); מה משמע? אמר רב נחמן בר יצחק: חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד.

ואמר רבה בר רב אדא – ויש אומרים: אמר רב סלא אמר רב המנונא –: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקדוש ברוך הוא רוצעו; ושנו: על כלם אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם: אוי לו שפוסל את זרעו ופוגם את משפחתו.

 

פרשנות:

לשם ממון – שהיא מכניסה לו.

ממון פלט – שימלט כספו בידו.

כופתו – אוסרו.

רוצעו מלקהו ברצועה.

 

מקורות

אמר רבה בר בר חנה: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, שנאמר: ואלה העולים מתל מלח תל חרשא (נחמיה ז). אמר רבה בר רב אדא אמר רב: כל הנושא אשה לשום ממון – הויין לו בנים שאינן מהוגנים, שנאמר: בה' בגדו כי בנים זרים ילדו (הושע ה); ושמא תאמר: ממון פלט? תלמוד לומר: עתה יאכלם חדש את חלקיהם (הושע ה); ושמא תאמר: חלקו ולא חלקה? תלמוד לומר: חלקיהם; ושמא תאמר: לזמן מרובה? ת"ל: חדש. מאי משמע? אמר רב נחמן בר יצחק: חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד. ואמר רבה בר רב אדא, ואמרי לה אמר רבי סלא אמר רב המנונא: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקב"ה רוצעו; ותנא: על כולם אליהו כותב והקב"ה חותם: אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקב"ה רוצעו; וכל הפוסל – פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולם; ואמר שמואל: במומו פוסל.

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע עמוד א

 

יש נושא אשה לשום זנות, ויש נושא אשה לשום ממון, ויש נושא אשה לשום גדולה, ויש נושא אשה לשום שמים. הנושא אשה לשום זנות, עליו הכתוב אומר בה' בגדו כי בנים זרים ילדו. הנושא אשה לשום ממון, עליו הכתוב אומר עתה יאכלם חדש את חלקיהם, חדש נכנס וחדש יוצא וממונם כלה. הנושא אשה לשום גדולה, לסוף שמורידין אותו מגדולתו. הנושא אשה לשום שמים, סוף שיוצאין ממנו בנים שמושיעין את ישראל.

מסכת דרך ארץ פרק רבי שמעון הלכה ו

הנושא אשה ההוגנת לו, אליהו נושקו והקדוש ברוך הוא אוהבו, והנושא אשה שאינה הוגנת לו, הקדוש ברוך הוא שונאו ואליהו רוצעו. אוי לו לפוסל את זרעו, ולפוגם את משפחתו, ולנושא אשה שאינה הוגנת לו. וכל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחו של עולם.

מסכת דרך ארץ פרק עריות הלכה יב

יש שנושא אשה לשם ממון ויש שנושא אשה לשם זנות ויש שנושא אשה לשם גדולה ויש שנושא אשה לשם שמים, והנושא אשה לשם ממון עליו הכתוב אומר בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם (הושע ה, ז) חודש נכנס וחודש יוצא והממון כלה, והנושא אשה לשם זנות עליו הכתוב אומר אכלו ולא השבעו והזנו ולא יפרצו וגו' (הושע ד, י), והנושא אשה לשם גדולה סוף שמעמידין עליו מאותה משפחה למעט זרעו אחריו, והנושא לשם שמים עליו הכתוב אומר ברוך אתה בבואך ברוך אתה בצאתך (דברים כח, ו) ברוך אתה בעיר ברוך אתה בשדה (דברים כח, ג), ולא עוד אלא שמוציאין ממנו בנים זכרים שמרבין תורה ומצות בישראל ומושיעין את ישראל בעת צרתם.

אליהו זוטא (איש שלום) פרשה טז ד"ה

 

 וכל הנושא אשה לשם שמים דרכיו מוצלחים. ויש לו חלק לעולם הבא, והנושא אשה שאינה הוגנת לשום ממון, עליו הכתוב אומר בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם (הושע ה ז), חדש נכנס וחדש יצא, וממון כלה, והנושא לשום יופי הויין לו עזי פנים, והנושא בת עם הארץ, נמשל כענבי הגפן שמשתרגות בסנה דבר כיעור ואינו מתקבל, והוויין לו בנים קשים ומורדים בישראל, ובתו ככלב, ועליו הכתוב אומר כל שוכב עם בהמה מות יומת (שמות כב יח), והנותן בתו לע"ה כאילו כופתה ונותנה לפני ארי, מה ארי דורס ואוכל, אף ע"ה דרוס ובועל ואינו מתבייש, ואיזהו ע"ה כל שאין יודע גבורותיו של הקב"ה, ואינו יודע תפלה וברכות שאפילו נראה שהוא חסיד, ארור הוא לאלהי ישראל, שאינו יודע שבחו של הקב"ה, אע"פ שנראה חסיד עיקרו רשע, שכך אמרו רבותינו אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד. ולפיכך ימכור אדם מה שיש לו וישא בת ת"ח, שאם מת או גולה, בניו ת"ח, וישיא בתו לת"ח, משל לענבי גפן בענבי גפן דבר נאה ומתקבל:

שכל טוב (בובר) בראשית פרק כד ד"ה

 

לד. תפג. – תפג: היה ר' מאיר אומר: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו עובר משום חמשה לאוין: "לא תקם ולא תטר" (ויקרא פרק יח פסוק יט) "לא תשנא את אחיך" (ויקרא פרק יח פסוק יז) "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא פרק כה פסוק לו) "וחי אחיך עמך" (דברים פרק כז פסוק כא) ולא עוד אלא שמבטל פריה ורביה מן העולם.

 

מקורות

המקדש את האשה מפני שהוא בוש מאביה מאחיה מקרוביה לסוף שקוברתו וכן היא שנתקדשה לו מפני שהיא בושה מאביו מאחיו ומקרוביו לסוף שקוברה היה ר' מאיר אומ' הנושא אשה שאינה הוגנת לו עובר משם חמשה לאוין משם בל תקום ומשם בל תטור בל תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך ולא עוד אלא שמבטל פריה ורביה מן העולם

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ה הלכה יא

 

רבי עקיבא אומר כל הנושא אשה שאינה מהוגנת לו עובר משום חמשה לאוין משום לא תקום (ויקרא י"ט י"ח) ומשום לא תטור (שם י"ח) ומשום לא תשנא אחיך בלבבך (שם י"ז) ומשום ואהבת לרעך כמוך (שם י"ח) ומשום וחי אחיך עמך (שם כ"ה ל"ו) מתוך ששונא אותה רוצה הוא שתמות ונמצא מבטל פריה ורביה מן העולם:

מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כו

 

פרשנות:

וחי אחיך עמךנםני שהוא שונא אותה ומצערה.