חזרה לדף הראשי

חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / א. נשואים

 

 

כז. תפג. אמר רב פפא: קפוץ זַבֵּן ארעא; מתון נסב אתתא; נחת דרגא נסב אתתא; סק דרגא בחד שושבינא. (מהר וקנה קרקע, היה מתון ושא אשה. רד מעלה ושא אשה; עלה דרגה וברור שושבין.

 

פרשנות:

נחת דרגא וכולי – כלומר לעולם ישא אדם אשה פחותה ממנו מעלה אחת ביחוס, שלא תתגאה עליו, אבל שושבין וחבר יברור לו מי שגדול ממנו ביחוס.

 

מקורות 

אמר רב פפא: זרע ולא תזבין, אע"ג דכי הדדי נינהו הני מברכן; זבין ולא תיזול, הני מילי ביסתרקי, אבל גלימא לא מיתרמיא ליה; טום ולא תשפיץ, שפוץ ולא תיבני, שכל העוסק בבנין מתמסכן; קפוץ זבין ארעא; מתון נסיב איתתא; נחית דרגא נסיב איתתא; סק דרגא בחד שושבינא.

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמוד א

 

 

תרגום עברי (על פי שטיינזלץ) 

אמר רב פפא: [אם יש בידך,] זרע [את התבואה] ואל תקנה אותה, אף על פי שהן זו כמו זו בשווין, אלה [שאתה זורע] מבורכות. קנה ואל תארוג [בגדים לעצמך, ומעירים]: דברים אלה [אמורים] במצעות, אבל גלימה [שהוא לובש אותה שמא] לא תזדמן לו [בדיוק כחפצו, ומוטב שיכין אותה בדיוק לפי מידותיו. ועוד יעץ רב פפא: אם יש חור בביתך] סתום ואל תשפץ [תתקן, ואם אתה מתקן], שפץ ואל תבנה, שכל העוסק בבנין מתמסכן [נעשה מסכן, עני]; מהר קנה קרקע [שלא יקדימוך אחרים], המתן ושא אשה [עד שתמצא את הראויה לך] רד דרגה [אחת ממעמדך] ושא אשה ממעמד נמוך יותר; עלה דרגה ובחר לך ידיד.

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמוד א

 

כח. תפג. אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו – יצא ממנו יהונתן. אהרן שנשא בת עמינדב – יצא ממנו פנחס.

 

פרשנות:

ידבק אדם בטובים – ישא אשה ממשפחה הגונה.

יהונתן – שנעשה כהן לפסל מיכה.

 

מקורות

אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו – יצא ממנו יהונתן. אהרן שנשא בת עמינדב – יצא ממנו פנחס. ופנחס לאו מיתרו אתי? והא כתיב: ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה (שמות ו'), מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה! לא, דאתי מיוסף שפטפט ביצרו. והלא שבטים מבזים אותו ואומרים: ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יהרוג נשיא שבט מישראל! אלא, אי אבוה דאמיה מיוסף – אמה  דאמיה מיתרו, אי אבוה דאמיה מיתרו – אמה דאמיה מיוסף. דיקא נמי, דכתיב: מבנות פוטיאל, תרתי, שמע מינה.

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמ' ב עד קי עמ' א

 

 כט. תפג. אמר רבא: הנושא אשה צריך שיבדֹק באחיה, שנאמר: "ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון" (שמות פרק ו פסוק כג) – ממשמע שנאמר "בת עמינדב" – איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר "אחות נחשון"? – מכאן,  שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.

שנו: רֹב בנים דומים לאחי האם.

 

פרשנות:

ידבק אדם בטובים – ישא אשה ממשפחה הגונה.

יהונתן – שנעשה כהן לפסל מיכה.

 

מקורות

אמר רבא: הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר: ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון (שמות ו'), ממשמע שנאמר בת עמינדב, איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר אחות נחשון? מכאן, שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה. תנא: רוב בנים דומין לאחי האם.

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קי עמוד א

 

ל. תפג. איזהו עשיר? רבי עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים.

 

מקורות

ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה (איכה ג'). מאי ותזנח משלום נפשי? – אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה – אמר רבי ירמיה: זו בית המרחץ. אמר רבי יוחנן: זו רחיצת ידים ורגלים בחמין. רבי יצחק נפחא אמר: זו מטה נאה וכלים נאים שעליה. רבי אבא אמר: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים. תנו רבנן: איזה עשיר? כל שיש לו נחת רוח בעשרו, דברי רבי מאיר. סימן מ"ט ק"ס. רבי טרפון אומר: כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות, ומאה עבדים שעובדין בהן. רבי עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים. רבי יוסי אומר: כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כה עמוד ב