חזרה לדף הראשי

חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / א. נשואים

 

 

טו. תפא: רב ספרא רווק הדר בכרך היה. שנה תנא לפני רבא ורב ספרא, צהבו פניו של רב ספרא, אמר לו רבא: לא כגון מר, אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא. שהיו סנדלרים בארץ ישראל. והיו יושבים בשוק של זונות, ועושים מנעלים לזונות, ומביאים להן, הן היו מסתכלות בהם, והם לא הגביהו עיניהם להסתכל בהן. ושבועתן כך: בחיי החכמים הקדושים שבארץ ישראל. 

 

פירושים:

שנה תנא – אותו המאמר של מעלה "רווק הדר וכולי".

ושבועתן – של הזונות.

החכמים הקדושים – רב חנינא ורב אושעיא.

 

 

מקורות

אמר רבי יוחנן: שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום: על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, ועל עני המחזיר אבידה לבעליה, ועל עשיר המעשר פירותיו בצינעה.

רב ספרא רווק הדר בכרך הוה תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא, צהבו פניו דרב ספרא, אמר לו רבא: לאו כגון מר, אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא. דהוו אושכפי בארעא דישראל. והוו יתבי בשוקא דזונות, ועבדי להו מסאני לזונות, ועיילי להו. אינהו מסתכלי בהו, ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו. ומומתייהו הכי: בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל. 

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד א עד עמוד ב

 

וראו גם:

(ה) ילמדנו רבינו גדול שבנאמנים איזהו, כך שנו רבותינו ג' נאמנים הן בעה"ב שמפריש מעשרותיו כראוי ואינו נחשד על התרומ' ומעשר אין נאמן גדול מזה, ועני שהפקידו פקדון אצלו ולא נחשד על הפקדון אין נאמן גדול מזה, ורווק הדר בכפר בשכונות זונות ואין חוטא אין נאמן גדול מזה.

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב סימן ה ד"ה (ה)