חזרה לדף הראשי

חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / א. נשואים

 

 

 

יד. תפא: אמר רב הונא: בן עשרים שנה ולא נשא אשה – כל ימיו בעבירה.

 

פירושים:

כל ימיו בעבירה – במעשה ובהרהור.

 

 

מקורות

משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא, א"ל: כשיבא לידך הביאהו לידי. כי אתא, חזייה דלא פריס סודרא, א"ל: מאי טעמא לא פריסת סודרא? א"ל: דלא נסיבנא. אהדרינהו לאפיה מיניה, א"ל: חזי, דלא חזית להו לאפי עד דנסבת. רב הונא לטעמיה, דאמר: בן עשרים שנה ולא נשא אשה – כל ימיו בעבירה.

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב – סג עמוד א

 

טו. תפא: אמר רבי יוחנן: רווק הדר בכרך ואינו חוטא – הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בכל יום.

 

פירושים:

רווק – פנוי מאשה.

בכרך – בעיר.

ואינו חוטא – בזנות.

מכריז עליו – מודיע על צדקתו.

 

מקורות

אמר רבי יוחנן: שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום: על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, ועל עני המחזיר אבידה לבעליה, ועל עשיר המעשר פירותיו בצינעה.

רב ספרא רווק הדר בכרך הוה תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא, צהבו פניו דרב ספרא, אמר לו רבא: לאו כגון מר, אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא. דהוו אושכפי בארעא דישראל. והוו יתבי בשוקא דזונות, ועבדי להו מסאני לזונות, ועיילי להו. אינהו מסתכלי בהו, ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו. ומומתייהו הכי: בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל. 

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד א עד עמוד ב

 

וראו גם:

(ה) ילמדנו רבינו גדול שבנאמנים איזהו, כך שנו רבותינו ג' נאמנים הן בעה"ב שמפריש מעשרותיו כראוי ואינו נחשד על התרומ' ומעשר אין נאמן גדול מזה, ועני שהפקידו פקדון אצלו ולא נחשד על הפקדון אין נאמן גדול מזה, ורווק הדר בכפר בשכונות זונות ואין חוטא אין נאמן גדול מזה.

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב סימן ה ד"ה (ה)