ספר האגדה

מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים

 

חיים נחמן ביאליק

ויהושע חנא רבניצקי

 

ספר האגדה הוא מפעל אדירים שיזמו חיים נחמן ביאליק ויהושע חנא רבניצקי ואשר החל בשנת 1903 באודסה והושלם בארץ ישראל. המקורות שמהם ליקטו הם בעיקר ספרי מדרש מתקופת התנאים והאמוראים: משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אבות דרבי נתן, מכילתא, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרש רבה, מדרש תנחומא, ספר יצירה, ילקוט שמעוני, אלפא ביתא דבן סירא ועוד.

ביאליק ורבניצקי תרגמו את האגדות הכתובות בארמית לעברית, סידרו אתן על פי נושאים, וחיברו יחדיו אגדות דומות ממקורות שונים. הספר זכה להצלחה רבה והיה נפוץ בשעתו כמעט בכל בית עברי.

לתפיסתו של ביאליק אמור היה ספר האגדה להוות אנתולוגיה ספרותית הכוללת מבחר אופייני וטיפוסי של "המקצועות החשובים של האגדה". מחברי ספר האגדה הוציאו דברים רבים מהקשרם וערכו את הספר על פי הבנתם ותפיסתם ועל פי הנהוג באותם ימים.

רבות נכתב על אופן טיפולם בחומרים שעמדו לפניהם, אך דומני שעד היום לא נעשה מאמץ שיטתי למעקב מסודר אחרי פרק שלם בספרם.

באתר זה אני מביא את הטקסט המעובד של ביאליק ורבניצקי ולצדו פרוט של מקורותיהם. כפולקלוריסט היה חשוב לי לעשות הבחנה בין אמרות ודברי חכמים לבין סיפורים ואגדות, אף שקו הגבול ביניהם לא תמיד ברור. דבר זה יאפשר לקורא המעוניין יותר באגדות, לאתר אותן בקלות.

בפרקים המוקדשים לאגדות ולסיפורים הבאתי במקרים רבים "מדרשים" משלי, דהיינו דברי הסבר ופרשנות שפרסמתי או הבאתי בשעתו לפני תלמידי.

אני מקווה בעתיד להמשיך ולערוך פרקים נוספים.

יואל שלום פרץ

 

ספר האגדה: חלק חמישי

ב. ביתו של אדם / נשואים

 

דברי חכמים

 

אגדות

סימן

 

סימן

שם הסיפור

א-ח

 

ט-י 

בריאת חוה

יא-יב

 

יג

פורס סודר

יד-טו

 

טו

סנדלר בשוק זונות

טז-יט

 

כ

נישואי בנו של רבי

כא

 

כב

זיווג זיווגים

כג-כה

 

כו

בת שלמה במגדל

כז-ל

 

מט

הכלה שהתאבדה

לא-לד

 

נ

חולדה ובור

לה-לח

 

ע

אשתו של רב

לט-מח

 

פב

רב רחומי

נא-נד

 

פג

אשתו של רב חייא

נה-נז

 

פז

נישואי בנו של ר' עקיבא

נח-סג

 

צ

שלום בית

סד-סט

 

צא

שפת בבל וא"י

עא-עו

 

צב

מום יפה

עז-פא

 

צג

הזוג מצידן

פד-פו

 

 

 

פח-פט

 

 

 

צד-צח

 

 

 

צט-קב

 

 

 

קג-קז

 

 

 

 

‏‏‏ בספריית חב"ד באינטרנט ניתן למצוא קבצים סרוקים של חלק מספר האגדה:

כרך שני, ספר שלישי:                  http://www.hebrewbooks.org/26816

כרך שני, ספר רביעי:                   http://www.hebrewbooks.org/26879

כרך שלישי, ספר חמישי:              http://www.hebrewbooks.org/26885

 

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור